ၵွပ်ႈသင်လႄႈ မီးမႃးတပ်ႉသိုၵ်းၵႅတ်ႇၵင်ႈၵူၼ်းမိူင်း တပ်ႉသိုၵ်းၾႅတ်ႊၻရႄႊဢႃႇမီႇၼၼ်ႉလူး ႁၢႆၵႂႃႇလႂ်?

ဝၼ်းတီႈ 21 လိူၼ်မေႊၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းၸၢဝ်းတႆးႁဝ်း ဢွၼ်ၵၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉမႃး မၢႆတွင်း ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉတႃႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးၼႆ ၵူႈၵေႃႉတေႁူႉငိၼ်းၸွမ်းၵၼ်ယူႇ။

Photo RCSS- RCSS ႁဵတ်းပၢင်မႆၢတွင်းဝၼ်းၵႅတ်ႇၶႄဢဝ်ၶိုၼ်းမိူင်းၶွပ်ႈတဵမ် 63 ပီတီႈလွႆတႆးလႅင်း ဝၼ်းတီႈ 21 မေႊ 2021
Photo Tai Hun Mai- SSPP ႁဵတ်းပၢင်မႆၢတွင်းဝၼ်းၵႅတ်ႇၶႄဢဝ်ၶိုၼ်းမိူင်းၶွပ်ႈတဵမ် 63 ပီတီႈ ငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး ဝၼ်းတီႈ 21 မေႊ 2021

တူၺ်းၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈလဵဝ် ဢၼ်လီတိူဝ်ႉၸႂ် ၶေႃးၶူမ်ၼႆႉတႄႉ ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉဢၼ်ႁဝ်းမၢင်ႇၵိူဝ်း ဢၼ်ႁဝ်းဢၢင်ႈဢၢၼ်း ဝႃႈ ပိူဝ်ႈတႃႇတေ လိုပ်ႈပႅတ်ႈၶဵၼ်ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇ ၸိူဝ်းမႃးပေႉပုၼ်ႈၼိူဝ် ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး၊ မိူင်းတႆးႁဝ်းၼႆသေ ႁႂ်ႈ လႆႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈမိူင်းၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်မီးလွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ပူတ်းပွႆႇၵတ်းယဵၼ် ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမုၼ်းလႅင်းဝႃႈၼၼ်သေ တႃႉ ဢဝ်ပိူင်ႈႁွႆႈသေ ထိုင်မႃးဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ လႆႈႁၼ်ၸုမ်းတႆးတေႃႇတႆးတိုၵ်းတေႃးၵၼ် ၸုမ်းတႆး ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးတင်း ၵူၼ်းမိူင်းတႆးၼင်ႇၵၼ် တိုၵ်းတေႃးၵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇယဝ်ႉဢမ်ႇဝၢႆး ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၵေႃႈ ၼပ်ႉဢၢၼ်ႇႁဵင်မၼ်း ဝၢၼ်ႈၵဝ်ႇ သူၼ်ၼႃး ႁိူၼ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵေႃႈ လႆႈလူႉလႆႈပင်းလႆႈပႅတ်ႈလႆႈပၢႆႈၵူႈဝၼ်းၶိုၼ်းၸိူဝ်းၼႆ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမႃးတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၾၢင်ႁၢင်ႈ ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉႁဝ်း။ ႁဵတ်းႁႂ်ႈသရေႇၼႃႈတႃ လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉႁဝ်းတူၵ်းသုမ်းတႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ ဢၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁဝ်းလႆႈႁၼ် တႂ်ႈၼႃႈတၼ်းတႃယူႇ။

လွင်ႈၼႆႉတႄႉ ယူႇတီႈပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်း ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးတင်း ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း၊ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၶဝ် ၶတ်းၸႂ်ၵႄႈလိတ်ႈ၊  ၶတ်းၸႂ်ယိုၼ်ႈယွၼ်း၊ ၶတ်းၸႂ်ယွၼ်းသူး တူၵ်ႇထိုင်ဝႃႈႁႂ်ႈလႆႈၵိုတ်းၵၢၼ်တိုၵ်းတေႃးၵၼ် ဝႃႈၼၼ်သေတႃႉၵေႃႈ ၸွမ်းလူၺ်ႈငဝ်းလၢႆး လၢႆလွင်ႈလၢႆးတၢင်းလႄႈ ပႆႇႁၼ်တီႈတေယဝ်ႉ တေၵိုတ်းမၼ်း။

ပဵၼ်ႁိုဝ်ၵေႃႈယဝ်ႉ ဢၼ်ၼႆႉ မုင်ႈတူၺ်းတေႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းမိူဝ်းၼႃႈ၊ ၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်းမိူဝ်းၼႃႈ ၸိုင်ႈမိူင်းမိူဝ်း ၼႃႈသေ ႁႂ်ႈလႆႈၸဵဝ်းယဝ်ႉယႃႇ သုတ်းဝၢႆး သေၵမ်းၼႆ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ယွၼ်းသူးယူႇ။

ၾၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈ ႁဝ်းၶႃႈ မႃးတူၺ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉၵေႃႈ ပိူဝ်ႈတႃႇတေပဵၼ်မႃး တပ်ႉသိုၵ်းဢၼ် တေၸၢင်ႈတိုၵ်း တေႃးပႅတ်ႈၽူႈၶဵၼ်ၵႅတ်ႇၵင်ႈပၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းဝႃႈၼႆသေ ယူႇတီႈၸုမ်း NUG ၵေႃႈသမ်ႉ ၶွတ်ႇတင်ႈၶိုၼ်ႈမႃးထႅင်ႈ (ပြည်သူ့ ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်) တပ်ႉသိုၵ်းၵႅတ်ႇၵင်ႈၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ၼိုင်ႈ။ ၼႂ်းဝၼ်း မိူဝ်ႈဝႃး မိူဝ်ႈသိုၼ်းၼႆႉၵူၺ်း ယူႇ တီႈ NUG ဢၼ်ပဵၼ်ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၼၼ်ႉသမ်ႉ ၶိုၼ်းၶွတ်ႇၽွတ်ႈမႃးထႅင်ႈ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၾၢႆႇၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈ ပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၾႅတ်ႊၻရႄႊ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၼၼ်ႉ တေမီးယူႇၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း 16 ၵေႃႉ၊ ၼႂ်း 16 ၵေႃႉၼၼ်ႉ တႃႇ 9 ၵေႃႉ ပဵၼ်ၾၢႆႇ NLD လုမ်းလုမ်းၼႆႉၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ တေလႆႈႁၼ်ၵၼ်။ ၸဵမ်မိူဝ်ႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၸုမ်း NUG ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၼႂ်းၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼၼ်ႉ ၵူၺ်းပဵၼ်ၾၢႆႇ NLD သုမ်ႇ ငုမ်း ၵုမ်းၵမ်တေၼမ်ဝႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ တေႁၼ်ၵၼ်ယူႇ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လွင်ႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၾၢႆႇၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၾႅတ်ႊၻရႄႊၼၼ်ႉ လၢႆးၵၢၼ်မၼ်းပိူင်ႈႁွႆႈဝႆႉၼႆ ႁဝ်းၶႃႈ တေလႆႈထတ်းႁၼ်ယူႇ။ တႃႇတေပဵၼ်မႃး NUG ၼႆႉ လုၵ်ႉတီႈ NUPC သေယဝ်ႉ တူၵ်း လူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်သေ တႃႇတေပဵၼ်မႃးၸွမ်းၼင်ႇ ၶေႃႈတူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်ၼၼ်ႉဝႃႈ တႃႇတေပဵၼ်မႃး NUG ၼၼ်ႉ တေလႆႈဢဝ်ၵၢင်ၸႂ် ၵူၼ်းတင်းၼမ်။ NUG ၼႆႉ တေလႆႈႁပ်ႉပၢၵ်ႇဢဝ် တုင်းထွမ်ႇဢဝ် ၶေႃႈၸီႉသင်ႇ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ၶေႃႈလႆႈၸႂ်တီႈ NUPC သေ ၸင်ႇတေသိုပ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႆႉတႄႉ လွင်ႈတၢင်းမၼ်းၶၢဝ်ႉၶၢဝ်ႉၼႆ ႁဝ်းၶႃႈ တေပွင်ႇၸႂ်ၵၼ် ယူႇ။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼႆ တႃႇတေႁဵတ်းပဵၼ်မႃး ၸုမ်းတႃႇတေၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၾႅတ်ႊၻရႄႊ ဢၼ်ဝႃႈ ၼၼ်ႉၵေႃႈ တေလႆႈယူႇတီႈၶေႃႈၼႄႉၼမ်း NUPC သေႁဵတ်း ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းတေ လႆႈဢုပ်ႇၵုမ်ၸွမ်းၸုမ်း ၸၢဝ်းၸိူဝ်း ဢၼ်ယူႇႁူမ်ႈၵၼ် ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပေႃးယဝ်ႉၸင်ႇတေဢဝ်ၶေႃႈၵၢင်ၸႂ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း လႆႈယဝ်ႉ။ ၸင်ႇတေ မႃးၶဵၼ်ႇ တႅမ်ႈပိူင်ယုၵ်းယၢင်ႇမၼ်း ပေႃးၸုမ်းၼႆႉယဝ်ႉ ၸင်ႇတေၵႂႃႇႁဵတ်း ၸွမ်းပၢင်ၵုမ်ၵူၼ်းမိူင်း။ လုၵ်ႉတီႈပၢင်ၵုမ်လူင်ၵူၼ်းမိူင်း ၼၼ်ႉ မၵ်းမၼ်ႈပၼ်ယဝ်ႉ ၸင်ႇၶွတ်ႇၽွတ်ႈႁဵတ်းၸွမ်း ပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်းဢၼ်တႅမ်ႈမီးဝႆႉပိူင်ယုၵ်းယၢင်ႇမၼ်းၼၼ်ႉ ၸွမ်းဢၼ်ၼၼ်ႉသေ ၸင်ႇႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ယူႇတီႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼၼ်ႉသေ ၸင်ႇတေလႆႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈလူင်ပွင် ၸိုင်ႈ ၾႅတ်ႊၻရႄႊ ၼႆႉတႄႉလၢႆးၵၢၼ်မၼ်း ၶၵ်ႉယဝ်ႉၶၵ်ႉ ၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈမီး တမ်းဝၢင်းမီးဝႆႉယူႇ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ၶမ်ႈပူၼ်ႉၸိူင်ႉၼၼ်ႉသေယဝ်ႉ ယူႇတီႈ NUG သမ်ႉ ဢဝ်ၵူၼ်းၼႂ်းၼင်ႇၵၼ်သေယဝ်ႉ ၶိုၼ်းမႃးၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၶွမ်ႊ မသျိၼ်ႊတႃႇတေၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၾႅတ်ႊၻရႄႊဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၶၵ်းၵၢၼ်မိူင်း ပိူင်ႈႁွႆႈဝႆႉ။

တီႈတႄႉမၼ်း ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈသေပိူၼ်ႈ ယူႇတီႈ NUG တေလႆႈႁဵတ်းၼႆႉ ပဵၼ်ဢီႈသင်ၼႆ ၼင်ႇႁဝ်းၶႃႈႁၼ်ထိုင်တႄႉ ပဵၼ်ပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်းၵၢင်ၸူဝ်ႈ ၼႂ်းၸူဝ်ႈၵႃႈပႆႇပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းလိူၵ်ႈတင်ႇၼၼ်ႉ ၶဝ်တေႁဵတ်းႁိုဝ် ဢုပ်ႇပိူင်ႇၽွင်းငမ်းမိူင်းၵႂႃႇ။ ယူႇတီႈၸုမ်းၸၢဝ်း တေလႆႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈၸိူင်ႉၼင်ႇႁိုဝ် တေပႆၸွမ်းတၢင်းၸိူင်ႉၼင်ႇႁိုဝ် ဢၼ် ဝႃႈၼၼ်ႉ တေလႆႈမီး ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်းၵၢင်ၸူဝ်ႈ ၼႆႉလမ်ႇလွင်ႈသုတ်း။

ပိူဝ်ႈတႃႇပဵၼ်မႃး ပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်းၵၢင်ၸူဝ်ႈၼႆႉသမ်ႉ ဢဝ်လိုမ်းဝႆႉသေယဝ်ႉ ၶမ်ႈၶၵ်ႉသေၵႂႃႇ ႁဵတ်းၵႂႃႇ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၸုမ်း ဢၼ်တေၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၾႅတ်ႊၻရႄႊၵမ်းသိုဝ်ႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ မိူၼ်တင်းဝႃႈ ဢမ်ႇ ထွမ်ႇ ၶေႃႈသဵင်ၵၢင်ၸႂ်ၸုမ်းၸၢဝ်း ၸိူဝ်းဢၼ်ပႆႇၶဝ်ႈမႃးၸွမ်းလႄႈ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းဢၼ်ယူႇၸွမ်းၵၼ်မႃးတင်းႁိုင် တင်းႁီးၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈတေလႆႈႁၼ်။

မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆၼင်ႇၵဝ်ႇ လိူၼ်မေႊ 5 ဝၼ်းပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၵေႃႈ ယူႇတီႈ NUG ၶွတ်ႇၽွတ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းၵႅတ်ႇၵင်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢွၼ်တၢင်းၼၼ်ႉတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈႁူႉလႆႈငိၼ်းဝႃႈ ၼႂ်းလိူၼ်ၾႅပ်းၿိဝ်ႊရီႊၸမ်သဵင်ႈၼၼ်ႉၵူၺ်း ယူႇတီႈ NUG ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဝႆႉဝႃႈ ၶဝ်တေၶွတ်ႇၽွတ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းၾႅတ်ႊၻရႄႊ ဝႃႈၼႆ။

တႃႇတေၶွတ်ႇၽွတ်ႈလႆႈ တပ်ႉသိုၵ်းၾႅတ်ႊၻရႄႊၼၼ်ႉ ၶဝ်ပေႃးလႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းလူၺ်ႈ တင်းၸုမ်းယိပ်း ၵွင်ႈၵင်ႇၸၢဝ်း ၶိူဝ်းၶဝ် ယဝ်ႉတူဝ်ႈ 80 % ယဝ်ႉ ၶဝ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမႃးၸိူင်ႉၼၼ်။

ၵူၺ်းၵႃႈ ထိုင်မႃးၼႂ်းလိူၼ်မေႊၼႆႉသမ်ႉ ၾႅတ်ႊၻရႄႊဢႃႇမီႇၼၼ်ႉ ဢဝ်ႁၢႆၵႂႃႇယဝ်ႉ ႁဵတ်းသင်သမ်ႉပဵၼ်မႃး တပ်ႉ သိုၵ်း ၵႅတ်ႇၵင်ႈၵူၼ်းမိူင်း။ ၾႅတ်ႊၻရႄႊဢႃႇမီႇၼၼ်ႉ ဝႃႈလႃးၵေႃႈ တေဢမ်ႇႁဵတ်းယဝ်ႉႁႃႉ ဢမ်ႇၼၼ် တႃႇတေၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ပိူင်ၾႅတ်ႊတရႄႊဢႃႇမီႇၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ် ဢမ်ႇၽွမ်ႉၸွမ်းလႄႈ ဢမ်ႇပဵၼ်ႁဵတ်းယဝ်ႉႁိုဝ်? ႁဝ်းၶႃႈ တေလႆႈဝူၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။

ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ဢၼ်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈပဵၼ်မႃး တပ်ႉသိုၵ်းၵႅတ်ႇၵင်ႈပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ ႁႂ်ႈလႆႈမီးၸိုဝ်ႈမၼ်းဝႃႈ ၾၢႆႇႁဝ်းၵေႃႈ မီးဝႆႉတပ်ႉသိုၵ်းဢိူဝ်ႈ။ ၾၢႆႇႁဝ်းၵေႃႈ မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇဢိူဝ်ႈ။ ထိုင်ဝၼ်းၼိုင်ႈမႃး မိူဝ်ႈလႂ်လႄႈ တင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်း မၢၼ်ႈၶဝ်ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈႁိဝ်ႈၸၢၼ်ႈ ၼမ်ႉၼၵ်းၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ်လႄႈ ၶွတ်ႈႁႅၼ်းဝႆႉၵူၺ်းႁိုဝ် ၼႆၵေႃႈ တေလႆႈဝူၼ်ႉမႃးယဝ်ႉ။

ပေႃးၸိူင်ႉၼင်ႇၼၼ်တႄႉ ႁဝ်းၶႃႈ ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ မၼ်းတေဢမ်ႇထိုင်တီႈ ထိုင်တၢင်း ပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်လႃႇၼႆ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈမႃး ထတ်းသၢင်တူၺ်းၸွမ်း လၢႆးပႆယၢင်ႈၶဝ်ၼႆႉ  ၵူၺ်းဝႆႉၾၢႆႇၻီႊမူဝ်ႊၶရႄႊသီႊၼၵ်းၼႃ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႃႈၵၢၼ်ၸၢဝ်း ၶိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇပေႃးဝႆႉၼၵ်းၼႃၼႆ ႁဝ်းၶႃႈ တေလႆႈႁၼ်။

ၵွပ်ႈသင်လႃႇၼႆ လၢႆးၶွတ်ႇၽွတ်ႈ CRPH လႄႈ NUG ၼႆႉ ၵူၺ်းယူႇၶႂ်ႈၵုမ်းၵမ် ဢမ်ႇၸႂ်ႈသုမ်ႇငုမ်းၶွင် တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်း သူႉၵျီႇႁိုဝ် ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵႂႃႇၼႆ ႁဝ်းၶႃႈတေလႆႈႁၼ်။

ပႃႇတီႇ NLD ဢၼ်တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၻီႊမူဝ်ႊၶရႄႊသီႊတႄႉ တေႁဵတ်းသၢင်ႈၸိူင်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ်ၼႆ မီးၶၵ်ႉၵၢၼ်မၼ်းတႅတ်ႈတေႃးလီငၢမ်းဝႃႈၼႆယူႇသေတႃႉၵေႃႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၵၢၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႆႉမႃး တေႁဵတ်းႁိုဝ် ၵေႃႇတင်ႈႁႂ်ႈပဵၼ်မႃးမိူင်းၾႅတ်ႊၻရႄႊဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇႁၼ်မီးၽႅၼ်ၵၢၼ်သင်တႅတ်ႈတေႃး ဢမ်ႇႁၼ်မီးပိူင်ၵၢၼ် တႅတ်ႈတေႃးဝႆႉၼႆ ႁဝ်းၶႃႈ ထတ်းႁၼ်ၵၼ်လႆႈယူႇ။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼင်ႇၼၼ်လႄႈ ယူႇတီႈ NUG ၶွတ်ႇၽွတ်ႈပဵၼ်မႃး တပ်ႉသိုၵ်းၵႅတ်ႇၵင်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉ ၵူၺ်းၵႂႃႇၸွမ်းႁွႆႈ ဢၼ်ဝႃႈ ၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊ ပဵၼ်ယႂ်ႇ၊ ၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊ လမ်ႇလွင်ႈ၊ သင်ၵူၺ်း သမ်ႉတေဝူၼ်ႉဝႃႈ ပေႃးလႆႈၻီႊမူဝ်ႊၶ ရေႊသီႊၵေႃႈ ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼၼ်ႉ မၼ်းယဝ်ႉယႃႇ ၵႂႃႇၸွမ်းၵၼ်ၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉ ပေႃးတေထတ်းၵႂႃႇၸိူင်ႉ ၼၼ်ၸိုင် တေၽိတ်းထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး သီႇႁႃႇႁူၵ်းသိပ်းပီၼၼ်ႉ။

ဝႃႈတႄႉမႃး ယူႇတီႈၸုမ်းမၢၼ်ႈသေ ဢွၼ်ႁူဝ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ တႄႇတင်ႈတပ်ႉသိုၵ်းသေ ဢွၼ်ႁူဝ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၸဵမ် မိူဝ်ႈပၢၼ် ၶတ်းၸႂ်ဢဝ်လွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃႈၼၼ်ႉၶႃႈ။ ၼၼ်ႉတႄႉ တေမီးမႃးၸုမ်းပၵပ ဢၼ်ဝႃႈ ပႃႇတီႇၶွမ်ႊမိဝ်ႊ ၼိတ်ႊမိူင်းမၢၼ်ႈ ယူႇတီႈၶွမ်ႊမိဝ်ႊၼိတ်ႊမိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ တႃႇတေတိုၵ်းဢဝ်လွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃၼၼ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇဢွင်ႇ သၢၼ်းဝႃႈ ဢုပ်ႇဢူဝ်းဢဝ်သေ ႁႂ်ႈလႆႈမႃးလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃၼၼ်ႉ ၶဝ်ဢမ်ႇယုမ်ႇယမ် တၵ်းတေတိုၵ်းတေႃးဢဝ်ၵူၺ်း ၸင်ႇတေလႆႈ ဝႃႈၼၼ်သေယဝ်ႉ ဢဝ်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းၶဝ်မႃး တပ်ႉသိုၵ်းၵႅတ်ႈၵင်ႈပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း။

ၽိူဝ်ႇမႃးၶွတ်ႇၽွတ်ႈပဵၼ်ဢၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉသမ်ႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ လၢႆးႁၼ်ၵၢၼ်မိူင်း ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်လႄႈ ထိုင်တီႈပေႃးလႆႈ တိုၵ်းတေႃးၵၼ်မႃး တင်းတပ်ႉမတေႃႇ ဢၼ်ဢွင်ႇသၢၼ်းၶွတ်ႇၽွတ်ႈၼၼ်ႉ။ ယၢမ်းၼင်ႇၼၼ် ယူႇတီႈ ပႃႇတီႇၶွမ်ႊမိဝ်ႊ ၼိတ်ႊမိူင်းမၢၼ်ႈ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈပဵၼ်မႃး တပ်ႉသိုၵ်းၵႅတ်ႈၵင်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ လႆႈတင်းၸွႆႈထႅမ်တီႈမိူင်းၶႄႇ တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ ဢဝ်ၸဵမ်ႁႅင်းၵူၼ်းတေႃႇထိုင်ႁႅင်းသိုၵ်း ဢဝ်ၸဵမ်ပႃးပၢႆးဝူၼ်ႉ ႁႅင်းငိုၼ်းႁႅင်းတွင်း လၢႆးပၢႆးပၢင်သိုၵ်း တင်းမူတ်းတင်းသဵင်ႈ ဢဝ်ၸဵမ်ၼႃႈတီႈ တီႈယူႇတၼ်းသဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ယူႇတီႈမိူင်းၶႄႇၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်မႃးလုမ်းလုမ်း။

ၵူၺ်းၵႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းၵႅတ်ႈၵင်ႈပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ ပႃႇတီႇၶွမ်ႊမိဝ်ႊၼိတ်ႊမိူင်းမၢၼ်ႈ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇထိုင်တီႈဢွင်ႇ မၢၼ်မႃး ပဵၼ်သင်လႃႇၼႆ ပေႃးမႃးတူၺ်း မိူဝ်ႈယၢမ်းၼင်ႇၼၼ် ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၶဝ် ပၢႆးသူၼ်းတုမ်ၵေႃႈၶႅၼ်ႇ ၵၢၼ်မိူင်းၵေႃႈလူင်ႉ လႅၼ်ႇလႄႈၼႆ ယူႇတီႈၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းမီးယူႇတၢင်းပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵႂႃႇႁူမ်ႈၸွမ်း မီးတႂ်ႈၵုမ်းၵမ်ပႃႇတီႇၶွမ်ႊ မိဝ်ႊၼိတ်ႊမိူင်းမၢၼ်ႈ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ဝၢႆးလင်မႃး ယူႇတီႈၶၢင် ဢမ်ႇယွင်ႇၸွမ်းၼေႃႇတႅၼ်းဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉ ၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇသေယဝ်ႉၵႂႃႇၶွတ်ႇၽွတ်ႈတပ်ႉ KIA ၵမ်းလိုၼ်းမႃး ၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ဢၼ်ၽိုင်ႇၵျႃးသိူင်းဢွၼ်ႁူဝ်၊ တပ်ႉမိူင်းလႃး ဢၼ်ၸဝ်ႈၸၢႆးလိုၼ်း ဢွၼ်ႁူဝ်၊ တပ်ႉဝႃႉဢၼ် ၸဝ်ႈမႄႈလၢႆးလႄႈ ပဝ်းယဵဝ်ႇသျႅင်ၶဝ်ဢွၼ်ႁူဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇသေယဝ်ႉ တင်ႈၶိုၼ်းတပ်ႉၽႂ် တပ်ႉမၼ်း မႃး။

တေႃႇၼင်ႇတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSA ၼႆၵေႃႈ မိူဝ်ႈတႄႇဢွၵ်ႇမႃး ၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ၻီႊမူဝ်ႊရေႊသီႊ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼႆသေယဝ်ႉ ပဵၼ်ၵႂႃႇသွင်ၵိဝ်ႇသွင်ငႃး ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈတႆးပၵပ သုမ်ႇငမ်းပႃး။

ၽိူဝ်ႇပဵၼ်မႃးၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆ ၵမ်းလိုၼ်းသုတ်းမႃး ဢဝ်ပႃႇတီႇၶွမ်ႊမိဝ်ႊၼိတ်ႊမိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ တႅၵ်ႇယၢႆႈလူႉပၢင်းသေယဝ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းၶဝ်ၵေႃႈ ဢဝ်ၵွႆလႅဝ်ၵႂႃႇပႅတ်ႈ။

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈသင်လႃႇ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၶဝ်ဢမ်ႇဝႆႉၼၵ်းတေႃႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၶဝ်ၵူၺ်းဝႃႈ ပေႃးၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ ထၢၼ်ႈၵူၼ်း (လူ တန်းစားတိုက်ပွဲ) ပေႃးဝႃႈ ဢွင်ႇပေႉတီႈထၢၼ်ႈၵူၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၼႆၸိုင် လွင်ႈၵၢၼ်ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႆႉ မိူၼ်တင်းၵႄႈ လိတ်ႈပႃးၵမ်းသိုဝ်ႈယဝ်ႉၼႆ ၶဝ်ၵေႃႈၼပ်ႉသွၼ်ႇပိူင်တၢႆမႃး။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၶဝ်ၼပ်ႉသွၼ်ႇပိူင်တၢႆဝႃႈ လိူင်ႈၵၢၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈလမ်ႇလွင်ႈ ထီႉၼိုင်ႈ ပိူင်ယႂ်ႇသုတ်းမၼ်း ပွႆးတိုၵ်း ထၢၼ်ႈၵူၼ်း (လူတန်းစားတိုက်ပွဲ) ၼၼ်ႉၵူၺ်း ပဵၼ်ၵၢၼ်ထီႉၼိုင်ႈ ဝူၼ်ႉၼပ်ႉသွၼ်ႇမႃးၸိူင်ႉၼၼ်လႄႈ ၶဝ်ၸင်ႇတူၵ်း သုမ်းမႃး။

ယၢမ်းမိူဝ်ႈလဵဝ် ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းၵႅတ်ႇၵင်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ ဢၼ်တိုၵ်ႉၵမ်ႉၵူၺ်းဝႃႈ ၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊၼႆႉၵူၺ်း ပဵၼ် လွင်ႈယႂ်ႇ ပေႃးလႆႈၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊမႃး လိူင်ႈၵၢၼ်ၸိူဝ်းၶိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းတေယဝ်ႉယႃႇပႃးၸွမ်းၵၼ်ၵႂႃႇယူႇ ပေႃးတေၼပ်ႉ ပဵၼ် ပိူင်တၢႆထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈၼႆၸိုင် ယူဝ်သမ်ႉတေတူၵ်းသုမ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈမိူၵ်ႈမႂ်ႈ ၼၸၵ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ထႅင်ႈၵမ်း ၼိုင်ႈႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ ယွၼ်းထတ်းႁၼ်ၼင်ႇၼႆသေ ယွၼ်းၶွတ်ႇယွတ်ႈပၢႆၵမ်းဝႆႉတီႈၼႆႈၶႃႈ။

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ

ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း

22/5/2021

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ