ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢမ်ႇယွမ်း 50 လင် ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ

0
382

ဢိင်ၼိူဝ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼင်ႇၵၼ် ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ တုမ်ႉတိူဝ်ႉသႂ်ႇႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ  ၾႆးမႆႈ ဢမ်ႇယွမ်း 50 လင်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

Image: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်လူင် ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼင်ႇၵၼ်ယိုဝ်းၵၼ်

တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် မႃးတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် တၢင်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ သိုၵ်း RCSS တင်း TNLA, SSPP ပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်း ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈ ၽေး သိုၵ်းၼပ်ႉႁဵင် ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈဢမ်ႇယွမ်း 50 လင် ။

ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၼမ်ႉတူႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸွမ်းၼင်ႇ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈၵဵပ်းသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆ လႆႈႁူႉ ဝႆႉတႄႉ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပၢင်လူင် ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈ 45 လင်၊ ဝၢၼ်ႈသႃႇ 4 လင်၊ ယေႇဢူဝ်း 2 လင်လႄႈ ဝၢၼ်ႈလီႈ 5 လင် ႁူမ်ႈၵၼ် တင်းမူတ်း 56 လင်ၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ၺႃးမၢၵ်ႇတူၵ်းသႂ်ႇသေ ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈၵႂႃႇၼႆႉ ယွၼ်ႉသိုၵ်း RCSS တင်း TNLA, SSPP ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။

“တင်ႈတႄႇ ၶဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃး မိူဝ်ႈႁၢင်လိူၼ်သၢမ်/မၢတ်ႊၶျ်ၼၼ်ႉသေ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် သဵင်ၵွင်ႈပႆႇယဵၼ် လွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်တိုၵ်ႉမီး။ ယၢမ်းလဵဝ် တီႈၼမ်ႉတူႈၼႆႉ မီးၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမွၵ်ႈ 2 ႁဵင်ၼႆႉယဝ်ႉ”- ၵူၼ်းပၢႆႈ ၽေးသိုၵ်းတီႈၼမ်ႉတူႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၼႆႉ ဢွၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇသွၼ်ႈဝႆႉတီႈယေႇဢူဝ်း၊ ပၢင်သပေႇၸၢၼ်းလႄႈ မၢၼ်ႈၸၢမ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇတၢင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ၊ သီႇပေႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မီးထႅင်ႈတင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 25 ၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်လူင် ဢၼ်ပၢႆႈသွၼ်ႈဝႆႉတီႈဝၢၼ်ႈတႃပူ ဢၼ်မီးႁိမ်းဝၢၼ်ႈပၢင်လူင်ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉ ပၢင်တိုၵ်းပဵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ လႆႈသိုပ်ႇၶၢႆႉၵႂႃႇ သွၼ်ႈတီႈသီႇပေႃႉ ႁူဝ်ၵူၼ်းမွၵ်ႈ 130 ၵေႃႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် တီႈသီႇပေႃႉၼႆႉ ၵူၼ်း ပၢႆႈၽေး သိုၵ်းတင်းမူတ်းမီး 1,000 ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ