Sunday, May 26, 2024

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ထုင်ႉမၢဝ်း တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈသိုၵ်းတႆးသွင်ၸုမ်း ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် ၶၼ်ဝႆး

Must read

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ထုင်ႉမၢဝ်း တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈသိုၵ်းတႆး သွင်ၸုမ်း ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် ၵႄႈၶႆပၼ်ႁႃတၢင်းထုင်ႉမၢဝ်း ၶၼ်ဝႆး ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13/4/2021 ၼၼ်ႉ သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉမၢဝ်း ႁူမ်ႈၵၼ် ယိုၼ်ႈလိၵ်ႈထိုင် ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် တပ်ႉ သိုၵ်ႈတႆး သွင်ၸုမ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA တင်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉ သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈသွင်တပ်ႉသိုၵ်းတႆး ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် ၵႄႈၶႆပၼ်ႁႃတၢင်း ထုင်ႉမၢဝ်း ပၼ်ၶၼ်ဝႆး ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းတႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈထုင်ႉမၢဝ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းမိူင်း ပွတ်းထုင်ႉမၢဝ်းၼႆႉ မႆႈၸႂ်ႁႅင်းၼႃႇယဝ်ႉ။ သိုၵ်းတႆးသွင်ၸုမ်းၼႆႉ ၽႂ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇထွမ်ႇၽႂ် ။ ၵူဝ်ၶဝ်ၽႃႇၺႃးၵၼ်သေ ယိုဝ်းၵၼ်ၶႃႈဢေႃႈ။ ႁႅင်းသိုၵ်း တင်းသွင် ၾၢႆႇၵေႃႈ သူင်ႇၶဝ်ႈမႃးတင်းၼမ်ၶႃႈယဝ်ႉ။ ဢၼ်တေ တၢႆသမ်ႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈလၢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ၊ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ႁဝ်းၶႃႈဢေႃႈ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၶဝ် သွင်ၸုမ်းၼႆႉ ၸဵဝ်း ဢုပ်ႇၵၼ် ၵႄႈၶႆပၼ်ႁႃ တၢင်းပွတ်းထုင်ႉမၢဝ်းၼႆႉ ဝႆးဝႆးၶႃႈ၊ ႁဝ်းၶႃႈၵူၼ်းမိူင်း ထုင်ႉမၢဝ်း ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈသဵင်ၵွင်ႈတႆး  တႅၵ်ႇတေႃႇၵၼ်ၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၶေႃႈတုၵ်းယွၼ်း ၽိုၼ်လိၵ်ႈသင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ထုင်ႉမၢဝ်း ယိုၼ်ႈထိုင် သွင်တပ်ႉသိုၵ်းတႆးၼၼ်ႉ – မိူၼ်ၼင်ႇ ၵူၼ်းသိုၵ်းတင်းသွင်ၸုမ်းၼႆႉ ယွၼ်ႉပဵၼ်ၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈၼင်ႇၵၼ်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတိုၼ်းႁၵ်ႉႁွမ် တိုၼ်း ႁပ်ႉတွၼ်ႈတင်းသွင်ၸုမ်း ။ ၵွပ်ႈၼႆ ၸုမ်းၼႆႉထွႆပၼ်လႄႈ ၸုမ်းၼႆႉယူႇလႄႈၼႆၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းတေဢမ်ႇၸၢင်ႈ တႅပ်းတတ်းပၼ်။ ၵွပ်ႈဝႃႈ ပေႃးတႅပ်းတတ်းပၼ်ၼႆ မိူၼ်တင်းၵူၼ်းမိူင်းၸပ်းၾၢၵ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈလႂ်ဢမ်ႇၸၢင်ႈထွႆထွၼ်ပၼ်ၵၼ်ၵေႃႈ  ၼင်ႁိုဝ် သွင်မူႇၸုမ်း တေၸၢင်ႈယူႇႁူမ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈၼၼ်ႉ ၶႂ်ႈဢဝ် လွၵ်းလၢႆးၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈလီ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ ႁႂ်ႈမၼ်းလႆႈလႄႈ ယႃႇသိုပ်ႇပၼ်တၢင်းတုၵ်ႉၶတေႃႇၵူၼ်းမိူင်း ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းပေႃး လႆႈလူႉ ယႂ်ႇသုမ်းၼမ်ၸွမ်း။

ၵွပ်ႈငဝ်းလၢႆး လၢႆလွင်ႈလၢႆတၢင်းလႅၵ်ႈလၢႆႈမိပ်ႇဢီးမႃးလႄႈ ပၢင်တိုၵ်းတႆးတေႃႇတႆး ၸၢင်ႈတေၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈပဵၼ်မႃးလႆႈယူႇ။ ၵွပ်ႈၼႆ ၼင်ႇႁိုဝ် မၼ်းပေႃးတေဢမ်ႇပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းတႆးတေႃႇတႆးမႃးလႆႈ တီႈၼႂ်းမိူင်းထုင်ႉမၢဝ်းၼႆႉ သင်ၶၸဝ်ႈ/ ၵူၼ်း မိူင်းတင်းသဵင်ႈ တုၵ်းယွၼ်းထိုင် ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် တင်းသွင်ၾၢႆႇ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ငဝ်ႈငုၼ်း တင်းသွင်ၾၢႆႇ ၵပ်းသၢၼ်ၸူးၵၼ် ၶၼ်ၽႂ်းသေ ဢုပ်ႇၵုမ်ၵႄႈၶႆပၼ်သေၵမ်း။

သင်ဝႃႈ ၽႂ်ပႆႇၸၢင်ႈထွႆ ၽႂ်ပႆႇၸၢင်ႈတႅပ်းတတ်းႁဵတ်းသင် ပႂ်ႉတူၺ်းငဝ်းလၢႆးမၼ်းသေ တေယူႇၸွမ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼႆႉ ၵႂႃႇ တင်းသွင်ၸုမ်း ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၵွၼ်ႇၼႆၸိုင် ၽွၼ်ႈၸုမ်းထတ်းသၢင်ႈ တူၺ်းထိုင် ဢၼ်ပဵၼ်ၸုမ်းၵၢင် ပႂ်ႉပႃးတူၺ်းထိုင်သွင် ၸုမ်းၼႆႉၵႂႃႇ လွင်ႈဝႃႈ ၸုမ်းလႂ်ႁဵတ်းသင် ႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ် ၼႆလႄႈ။

ပေႃႇလသီႇမူႇဝႃႇတ ပိူင်သွင်တပ်ႉသိုၵ်း မီးဝႆႉၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈလီ တွၼ်ႈတႃႇ တေၵႅတ်ႇၶႄၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း ၽႃႇသႃႇ၊ သႃႇသၼႃႇ၊ လိၵ်ႈလၢႆးၾိင်ႈထုင်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈဢဝ်ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဢဝ်ၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈပဵၼ်ယႂ်ႇသေ ၶိုင် သၢင်ႈပူၵ်းပွင် ႁႂ်ႈမီးၽွၼ်းလီတႃႇၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းမႃးသေၵမ်း။

ၵမ်းလိုၼ်းသုတ်း ငဝ်းလၢႆး ၵၢၼ်မိူင်းလူမ်ႈၾႃႉ၊ ၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁွင်ႇလႄႈ မိူင်းဝၼ်းတူၵ်း လႅၵ်ႈလၢႆႈမႃးၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈလီ ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉမၢဝ်းၼႆႉ တိုၼ်းမုင်ႈမွင်းၶႂ်ႈလႆႈၾႅတ်ႊၻရႄႊ ၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊ မိူၼ်ၼင်ႇ ၸဝ်ႈၾႃႉလႄႈ ၽူႈဢွၼ် ႁူဝ်ၶဝ် လႆႈသိူဝ်ႇတၢင်းယဵဝ်ႇယၢင်ႈမႃးၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၵိူင်း ဢမ်ႇပိူင်ႈၼႆႉ  ၵွပ်ႈၼႆ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး တင်းသွင်ၸုမ်းၼႆႉ တၢင်းမုင်ႈမွင်း တၢင်းၶႆႈၸႂ် တၢင်းၶႂ်ႈပဵၼ် တၢင်းၶႂ်ႈယူႇ ၶွင်ၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ ၶႅၼ်းတေႃး ၶတ်းၸႂ် ၸွႆႈဢဝ်မႃးႁႂ်ႈလႆႈ ႁႂ်ႈၵူၼ်း မိူင်းလႆႈ မီးလွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ လွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းၸွမ်းထမ်း လွင်ႈပၵ်းပိူင် ႁူမ်ႇငမ်းတဵမ်ထူၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 7/4/2021 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈသင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉမၢဝ်း ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈ တုၵ်းယွၼ်းထိုင် သိုၵ်းတႆး သွင်မူႇၸုမ်း ႁႂ်ႈပဵၼ်မူႇလဵဝ် ၸုမ်းလဵဝ်ၵၼ်မႃးယဝ်ႉ ၵမ်းၼိုင်ႈ။

ပၼ်ႁႃ ဝူင်ႈၵၢင် သိုၵ်း RCSS တင်း SSPP ၼႆႉ – ၾၢႆႇသိုၵ်း RCSS ဝႃႈ ၼိူဝ်ၽႅၼ်ႇလိၼ် မိူင်းတႆး ၼႆႉ သိုၵ်း RCSS ၵႂႃႇ မႃးလႆႈၵူႈတီႈ။ ၾၢႆႇ SSPP သမ်ႉဝႃႈ သိုၵ်း RCSS ပူၼ်ႉပႅၼ် တူင်ႉၼိုင် ၶဝ်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ SSPP ၵုမ်းၵမ် – ၼႆသေ ပဵၼ်ပၼ်ႁႃ ၵၼ်မႃး ႁိမ်း 10 ပီ ၊ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်လၢႆၵမ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇၶိုပ်ႈၼႃႈ သင်မႃး။

သွင်ၾၢႆႇတႄႇယိုဝ်းၵၼ် မိူဝ်ႈၼႂ်းပီ 2017-18 ၊ ပီ 2019 ၵိုတ်းယဵၼ်ၵႂႃႇ ။ ထိုင်မႃး ႁၢင်ပီ 2020 တႄႇ ယိုဝ်းၵၼ်ၶိုၼ်း ၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ၊ သီႇပေႃႉ၊ ၵျွၵ်ႉမႄး ၸိူဝ်းၼႆႉ မႃးလၢႆလၢႆတီႈ။ သိုၵ်း SSPP ၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းဢူၺ်းလီသိုၵ်း ပွတ်းႁွင်ႇ 7 ၸုမ်း၊ သိုၵ်း RCSS သမ်ႉ ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်း ၸုမ်း ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိူၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA သိပ်းၸုမ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း