ၸုမ်းသိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး ၼင်ႇၵၼ်ယိုဝ်းၵၼ်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉၼမ်ႉတူႈ လႆႈပၢႆႈၼပ်ႉႁဵင်

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး ၼင်ႇၵၼ် ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းယူႇ သၢပ်ႇၼမ်ႉတူႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ၊ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ လႆႈပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေး မီးႁူဝ်ၵူၼ်း 2 ႁဵင်ပၢႆ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈသီႇပေႃႉ

တႄႇဢဝ် ၵၢင်လိူၼ်ၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊ မႃးတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈ ဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ မီးႁဵင်ပၢႆ ၊ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ သမ်ႉမီး ႁိမ်းႁဵင် တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈ ၶိုၼ်းႁိူၼ်း။

လုင်းၸၢႆးပႃႉၺၢၼ်ႇ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွမ်ႊမတီႊၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၼမ်ႉတူႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇ ႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ယၢမ်းလဵဝ် တွၼ်ႈတႃႇ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးႁဝ်းၶႃႈ တီႈၼမ်ႉတူႈၼႆႉ မၼ်းၶႂ်ႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႈလိူဝ်ႁႅင်းဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ တႃႇတေတေႃႇသူင်ႇၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈ ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ မၼ်းၵႂႃႇယၢပ်ႇမႃးယၢပ်ႇ ယွၼ်ႉၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႇၵၢင်ႇၶဝ် ပိၵ်ႉဢိုတ်းပႅတ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်း”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်မႃးမီးဝႆႉတီႈဝတ်ႉၵျွင်းႁွင်ႇ မၢၼ်ႈၸၢမ် ႁူဝ်ၵူၼ်းမီး 322 ၵေႃႉ၊ တီႈပၢင်သပေႇ မၢၼ်ႈလီႈသမ်ႉ 352 ၵေႃႉ၊ တီႈယေႇဢူဝ်း 120 ၵေႃႉ၊ တီႈၵျွင်း သႃႇ 85 ၵေႃႉ၊ တီႈ ဝၢၼ်ႈတႃႇၵူႇ 142 ၵေႃႉလႄႈ တီႈဝတ်ႉၵွင်းႁူင်း 140 ပၢႆ ႁူမ်ႈၵၼ်တင်းမူတ်း 1,200 ပၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်မႃးယူႇတီႇ ဝၢၼ်ႈၸၢမ် ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်လူင်၊ မၢၼ်ႈသႃႇ၊ ၼမ်ႉသီႇလိၼ်း၊ ဝၢၼ်ႈၸၢၼ်းပၢင်လူင် ၸိူဝ်းၼႆႉ ယဝ်ႉၵေႃႈ တီႈပၢင်သပေႇသမ်ႉပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ယေႇဢူဝ်း၊ ၵျွင်းသႃႇ၊ မၢၼ်ႈတႃႈၵူႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်လူင် မႃးသွၼ်ႈဝႆႉ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉသမ်ႉ ဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇလႅၼ်ႈ လင်ႁိူၼ်း 10 ပၢႆ ႁူဝ်ၵူၼ်းမွၵ်ႈ 30 ၵေႃႉ၊ ဝၢၼ်ႈၶျွင်းသူင်ႇ လင်ႁိူၼ်း 20 ပၢႆ ႁူဝ်ၵူၼ်းမွၵ်ႈ 60 ၵေႃႉ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶၢႆးမွၼ် ႁူဝ်ၵူၼ်း 269 ၵေႃႉ။ ၵူၼ်းမၢၼ်ႈလီႈ ၸႄႈ ဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ဢၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇတၢင်း ဝဵင်းသီႇပေႃႉသမ်ႉ ႁူဝ်ၵူၼ်း 639 ၵေႃႉလႄႈ ဝၢၼ်ႈၵွင်း 78 ၵေႃႉ ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ