ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၶဝ်ႈတီႉၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး ၵႂႃႇ 2 ၵေႃႉ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉ ယိုဝ်းၵွင်ႈလွၵ်ႇငိုတ်ႈ ၶဝ်ႈတီႉ ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၵႂႃႇ 2 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈၵျွၵ်ႉမႄး

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 7/4/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 8 မူင်း ၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်ႉမႄး 2 ၵေႃႉ ထုၵ်ႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း ၼႂ်းႁိူၼ်းယေးသေ ၵုမ်းတူဝ်ၵႂႃႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်း။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵျွၵ်ႉမႄး ဢၼ်ႁၼ်တႂ်ႈၼႃႈတႂ်ႈတႃ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈ တီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်ႉမႄး ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းၵႂႃႇ 2 ၵေႃႉ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈသင်သေ တီႉၵႂႃႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်း။ ၵွၼ်ႇၶဝ် တေၶဝ်ႈတီႉၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈလွၵ်ႇငိုတ်ႈသေ တီႉဢဝ်ၶဝ်ၵႂႃႇ”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်ႉမႄး သွင်ၵေႃႉၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉဢဝ်ၵႂႃႇဝႆႉတီႈ ႁူင်းပလိၵ်ႈ ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ပႆႇပွႆႇၶိုၼ်း။ ၵူၼ်းမိူင်း 2 ၵေႃႉ ဢၼ်ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽူႈၸၢႆးတင်း 2 ၵေႃႉ။ ၵေႃႉၼိုင်ႈသႅၼ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်သမ်ႉ သႅၼ်းပၢၼ်ၵၢင် ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 4/4/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 8 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ ၵူၼ်းပွၵ်ႉ 1 ၵျွၵ်ႉမႄး ၊ ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ လႄႈ ၼၢင်းယိင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ သွၼ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈၵႂႃႇၸွမ်းၵၼ်သေ ထုၵ်ႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း တီႈၶႃလူင်ၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ တီႈၵုမ်ႇၵူၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ