ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉ တီႈၵျွၵ်ႉမႄး ၺႃးၸၢၵ်ႇၸွမ်း ပၢင်တိုၵ်း လူႉတၢႆ 5 မၢတ်ႇ 3

ၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၺႃးၸၢၵ်ႇပၢင်တိုၵ်း   လူႉတၢႆ 5 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 3 ၵေႃႉ  ။

Photo ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ- ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈငိူင်ႉဝႄႈၽေးသိုၵ်း ထိုင်မႃးဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးထႅင်ႈမိူဝ်ႈၼႆႉ 11 /1/2021 ဝၢႆးဝၼ်း

ဝၢႆးသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/2/2021 ၼၼ်ႉသေ တင်ႈဢဝ်ၵၢင်လိူၼ်ၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊ 2021 မႃးတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ TNLA, SSPP တင်း RCSS ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တၢင်းၸႄႈ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၺႃးၸၢၵ်ႇၸွမ်း လူႉတၢႆ 5 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 3 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈၸွႆႈထႅမ် တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၼႂ်းၵျွၵ်ႉမႄး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ – “ဝၢႆးသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇမႃးၼႆႉ တပ်ႉပွင်းၸူႉ တင်း RCSS ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈ ႁႅင်း ၵူၼ်းမိူင်း လႆႈၺႃးၸၢၵ်ႇၸွမ်း ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်း လူႉတၢႆ 5 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 3 ၵေႃႉ ၶႃႈဢေႃႈ။ ပဵၼ်ၸၢႆး 3 ၵေႃႉ ယိင်း 2 ၵေႃႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်လႆႈလူႉတၢႆ 5 ၵေႃႉၼၼ်ႉသမ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵွင်းလွင်းဝွင်း 3 ၵေႃႉ၊ တွင်ႇပလူဝ်ႉ 1 ၵေႃႉလႄႈ ပၢင် မၢၵ်ႇမိုဝ်း 1 ၵေႃႉ ။

ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 3 ၵေႃႉၼၼ်ႉသမ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်မၢၵ်ႇမိုဝ်းတင်းသၢမ်ၵေႃႉ ၽူႈၸၢႆး 1 ၵေႃႉလႄႈၽူႈယိင်း 2 ၵေႃႉ။

ယၢမ်းလဵဝ် တၢင်းၾၢႆႇႁွင်ႇ ၵျွၵ်ႉမႄးၼၼ်ႉ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ တင်း RCSS တိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ်ဝႆႉႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေးၵၼ် ႁူဝ်ၵူၼ်းၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ  ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ