သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းသိုၵ်း KIA ယိုဝ်းၵၼ်ၼႂ်းၸႄႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း KIA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်းတၢင်းထုင်ႉမိူင်းယေႃ ၸႄႈဝဵင်း လႃႈသဵဝ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ။

Photo Credit to Mongyaw Youth- ႁၢင်ႈမိူင်းယေႃ

ဝၼ်းတီႈ 4/4/2021ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မွၵ်ႈ 12 မူင်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈ ပၢင်ၶႃး ဢိူင်ႇပၢင်ထူဝ်ႇလိၼ် ဢၼ်မီးၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ ထုင်ႉမိူင်းယေႃ ၊ ယၢၼ်ၵႆမိူင်းယေႃ မွၵ်ႈ 8 လၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းယေႃ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA ပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တၢင်းႁိမ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ၶႃး။ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ လွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း တင်းသွင်ၾၢႆႇတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၶႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇသူၺ်ႇၽီႇမျေႇတႄႉဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ တီႈပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း KIA ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵႂႃႇပႃးသွင်ၵေႃႉ၊   ပႃးပူႇၵေႇဝၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းယေႃတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ ပႆႇလႆႈႁူႉၶေႃႈမုလ်း ဝႃႈၼႆ။

တၢင်းထုင်ႉမိူင်းယေႃၼႆႉ ၼွၵ်ႈလိူဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယဝ်ႉ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ  TNLA, KIA, MNDAA, AA ,SSPP   သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ တူင်ႉၼိုင် ယူႇသဝ်းဝႆႉ။

Photo by Shwepemyay-ပၢႆႉဝၢၼ်ႈပႃႇၶႃး

“တၢင်းထုင်ႉမိူင်းယေႃႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ မီးသိုၵ်းတပ်ႉပွင်းၸူႉတူင်ႉၼိုင်ဢေႃႈ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉပဵၼ်သိုၵ်းတပ်ႉမ 99 တပ်ႉမ 88 တင်း ၸၵၶ 11 ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ပၼ်ႇပုတ်ႈၵၼ် 3 လိူၼ်ၼိုင်ႈပွၵ်ႈ တူင်ႉၼိုင်ယူႇဝႆႉ”- ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ထုင်ႉမိူင်းယေႃ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26/3/2021 ၼၼ်ႉၵေႃႈရူတ်ႉၵႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ  ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တဵၵ်းၸႂ်ႉႁပ်ႉတေႃႉသူင်ႇသၢႆသိုၵ်းပၼ်ၶဝ် လုၵ်ႉ ဢဝ်တီႈလွႆမႃႉ တၢင်ႇၵႂႃႇသူင်ႇမိူင်းယေႃ။ ဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 60 ပၢႆ  ၶီႇမႃးၸွမ်းၼႂ်းၵႃး  ၺႃးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ပႂ်ႉ တၢင်းသေ ယိုဝ်းသႂ်ႇ ၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈဢုမ်ၸၢင်ႉ – ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇထူဝ်ႇလိၼ် ၼႂ်းထုင်ႉမိူင်းယေႃ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ။  ရူတ်ႉၵႃး ၺႃးယိုဝ်း ဢမ်ႇယွမ်း 14 ႁွႆး။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ