ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႈၵဵင်းမႆႇ ထုၵ်ႇပလိၵ်ႈထႆးႁၢမ်ႈလႄႈလႆႈၶၢႆႉတီႈ

ပၢင်ၼႄၵၢင်ၼႂ် သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး   ၵူၼ်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ  500 ပၢႆ ၺႃးပလိၵ်ႈႁၢမ်ႈလႄႈလႆႈၶၢႆႉထိုင် 2 တီႈ။

Photo CJ- ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈၼႂ်းဝၢင်းတႃႈရူတ်ႉၾႆးဝဵင်းၵဵင်းမႆႇၸိုင်ႈထႆး

ဝၼ်းတီႈ 4/4/2021 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 5 မူင်း ထိုင် 8 မူင်းၵၢင်ၶမ်ႈ လၢႆၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းမိူင်း ႁူမ်ႈတုမ် ၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ် တီႈတႃႈ ရူတ်ႉၾႆး ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆးသေ ဢၢၼ်း ၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈၽၵ်းတူတႃႈပႄး ၵၢင်ဝဵင်း ၺႃးပလိၵ်ႈထႆးႁၢမ်ႈ။

ၵူဝ်ႇမဵဝ်း ၽူႈဢွၼ်တူင်ႉၼိုင် ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈၵဵင်းမႆႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇ ႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈတႄႇမၼ်းတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈႁူႉဝႆႉဝႃႈႁူဝ်ၵူၼ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈတေမီး ႁဵင်ပၢႆ။  ၵူၺ်းၵႃႈ ပီႈၼွင်ႉႁႅင်း ၵၢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ႁၼ်ပလိၵ်ႈထႆးၼမ်ၼႃႇ ဢႃးလႃးသေ  ၶဝ်တူၵ်းၸႂ် ၵူဝ်ႁႄၵႂႃႇသေ ၶိုၼ်းပွၵ်ႈမိူဝ်းၵႂႃႇႁင်းၽႂ်မၼ်းၶိုၼ်းၼမ်ဢေႃႈ။ ၵွပ်ႈၼႆႉ လႄႈ ဢဵၼ်ႁႅင်းႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇပဵင်းၼင်ႇဢၼ်ယိူင်းဢၢၼ်းဝႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

 ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇၵမ်းၼႆႉ ယိူင်းဢၢၼ်း တေ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈၽၵ်းတူတႃႈပႄးဝႃႈၼႆသေတႃႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈထႆး ဢမ်ႇပၼ်ၶႂၢင်ႉလႄႈ လႆႈၶၢႆႉတီႈ၊ ဢၢၼ်းၵႂႃႇႁဵတ်းတီႈသၼၢမ်ၵီးလႃး (ပၢင်ႇဢွၵ်ႇဢဵၼ်ႁႅင်းလင်ဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ)  ၵူၺ်းၵႃႈ တီႈၼၼ်ႈၵေႃႈ သမ်ႉဢမ်ႇပၼ်ဢၼုယၢတ်ႈထႅင်ႈ လိုၼ်းသုတ်းလႆႈၶိုၼ်းၶဝ်ႈၵႂႃႇၶွၼ်ႈၵၼ်တီႈ   တႃႈရူတ်ႉၾႆးၵဵင်းမႆႇ  ဝႃႈၼႆ။

တီႈ ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်ၼၼ်ႉ  ႁႅင်းၵၢၼ်  ယၢၼ်မိူင်းၸိူဝ်းမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈမီးမွၵ်ႈ 500 ပၢႆၵူၺ်း ။  လႆႈဢွၼ်ၵၼ် ယွၼ်းသူးတိူင်ႇၵၢဝ်ႇတၵ်ႉယမ်ထိုင် ၽူႈၸိူဝ်းလူႉသဵင်ႈ/ တၢႆ ၼႂ်းပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် ၸိူဝ်းၼႆႉ    ။

ၵူဝ်ႇမဵဝ်းလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ  “ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈတုၵ်းယွၼ်းၵႂႃႇဝႃႈ ႁႂ်ႈယွမ်းႁပ်ႉ ပိူင်တီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊ၊ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇလူဝ်ႇ ဢမ်ႇၶႂ်ႈလႆႈ ပိူင် ၽွင်းငမ်း ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်း၊ ႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈပွႆႇပၼ် ၽူႈၼမ်း ၵၢၼ်မိူင်းၵူႈၵေႃႉ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းဝႆႉၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5/3/2021 ၼၼ်ႉၵေႃႈလၢႆၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ် တီႈၽၵ်းတူတႃႈပႄး ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈ ထႆးသေ ႁူမ်ႈၵၼ် ၵႂႃႇယိုၼ်ႈၽိုၼ်လိၵ်ႈ တီႈလုမ်းၽွင်းတၢင်ဢမေႊရိၵၼ်ႊ တင်းၵျႃပၼ်ႊ ။

ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်း တေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆးၼၼ်ႉ ၸတ်းႁဵတ်းမႃးမီးၶၢဝ်းတၢင်း 5 ပွၵ်ႈ ယဝ်ႉ  လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ