ၸုမ်းသိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး ၼင်ႇၵၼ်ယိုဝ်းၵၼ်လႄႈၵူၼ်းၼမ်ႉတူႈႁဵင်ပၢႆ ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇ

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼင်ႇၵၼ် လေႃႇတိုၵ်းပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ႁူဝ်ၵူၼ်း 1,000 ပၢႆ ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇတႃႇယူႇၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ။

Photo by -Shar Htat Paing/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၼမ်ႉတူႈ

ႁူဝ်ပီ 2021 မႃးၼႆႉ ၸုမ်းသိုၵ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၼင်ႇၵၼ် ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်၊ ယိုဝ်းၵၼ်၊ ပႂ်ႉၵဵပ်း ၶွၼ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်မႃးၶိူဝ်းယႂ်းလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ႁဵင်ပၢႆ တိုၵ်ႉလႆႈပၢႆယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးလႄႈ ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႃႇယူႇ တႃႇၵိၼ်။

လုင်းၸၢႆးပႃႉၺၢၼ်ႇ ၵႅမ်ႁူမ်ပဝ်ႈ ၶွမ်ႊမတီႊ ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ လၢတ်ႈ တီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ၵူၼ်းၸိူဝ်းပၢႆႈမႃး လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် လၢႆၸိူဝ်ႉလၢႆပိူင်ၶႃႈဢေႃႈ။ ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈ မၼ်းတႄႉ ပဵၼ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ၶႃႈယဝ်ႉ။ ၸိူဝ်းၼႆႉ လူဝ်ႇႁႅင်းၼႃႇၶႃႈယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ – တီႈၼမ်ႉသီႇလိၼ်း ႁူဝ်ၵူၼ်း 73 ၵေႃႉ၊ ပၢင်သပေႇ မၢၼ်ႈလီႈ 481 ၵေႃႉ၊ ယေႇဢူဝ်း 200 ပၢႆ၊ ၵျွင်းႁွင်ႇ(မၢၼ်ႈၸၢမ်) 198 ၵေႃႉ၊ ပၢင်ႁၢတ်ႇ 40 ပၢႆ လႄႈ ဝတ်ႉၶမ်းမုင်ႈသႃႇ မီး 90 ၵေႃႉ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်လူင်၊ မိူင်းမူႉ၊ မၢၼ်ႈၸၢမ်၊ ၼွင်ဢေႃႈ၊ ၼႃးၵေး၊ ၵုၼ်ၵျွင်း၊ ပဵင်းလူင်၊ လူင်မိုတ်ႈ လႄႈ ဢိၵ်ႇထႅင်ႈလၢႆလၢႆဝၢၼ်ႈ – ၵမ်ၼမ် ပဵၼ်ၼၢင်းယိင်း၊ ၵူၼ်းထဝ်ႈ လႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 28/3/2021 ၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈပၢင်လူင် ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 5 လင်။ ၸုမ်းသိုၵ်းၸိူဝ်းယိုဝ်းၵၼ်တႄႉ ပဵၼ်ၸုမ်းဢူၺ်းလီသိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ SSPP,TNLA တင်း RCSS ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ