Wednesday, July 24, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ႁႅင်းၵူၼ်းလႄႈရူတ်ႉၵႃးႁွၼ်ႈထဝ်ႇၵၢင်ဝဵင်းၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်ဢမ်ႇႁတ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်

Must read

ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်းလၢႆၸႄႈဝဵင်း လႆႈၵိုတ်းယင်ႉၵၢၼ်ၼႄၵၢင်ၸႂ်ဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်း ႁႅင်းရူတ်ႉႁွၼ်ႈ ထဝ်ႇလွၵ်ႇငိုတ်ႈၵူႈၶမ်ႈၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ရူတ်ႉၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်တီႈယူႇ ၼႄဢဵၼ်ႁႅင်းလွၵ်ႇငိုတ်ႈ ၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈပၢင်လူင် လွႆလႅမ် ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2-3 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁႅင်းၵူၼ်း ႁႅင်းရူတ်ႉ ႁွၼ်ႈထဝ်ႇၶိုၼ်ႈလူင်း  ၵၢင်ဝဵင်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းလၢႆလၢႆဝဵင်း၊  ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇႁတ်းဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း၊ ၾၢႆႇၼိုင်ႈ  လိုပ်ႈလမ်းတီႉၺွပ်းဢဝ်လိူင်ႈ  ၵူၼ်းၼုမ်ႇလၢႆလၢႆဝဵင်း လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ငိူင်ႉဝႄႈဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလိူဝ်ႁႅင်း။

- Subscription -

ၵူၼ်းၼုမ်ႇလၢင်းၶိူဝ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ – “ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2-3 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ၸဵမ်ပလိၵ်ႈ သိုၵ်းလႄႇတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၶဝ်ထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼႂ်းပၢင်သၢတ်ၶတ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ။ ၶဝ်သိုပ်ႇၾူၼ်းႁွင်ႉၵႂႃႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ႁၢမ်ႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈလွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈတေဢဝ်လိူင်ႈၸွႆးတြႃးလူၺ်ႈၶေႃႈႁႃ ၽိတ်းပၵ်းပိူင်ၽေးသၽႃႇဝ ၼႆသေတေပၼ် တၢမ်ႇၶွၵ်ႈ 3 ပီ ၶဝ်လၢတ်ႈဝႆႉၸိူင်ႉၼၼ်။ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ၵူၼ်း မိူင်းႁဝ်းၶႃႈ ပႃးၸဵမ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်ငိူင်ႉပၢႆႈဝႆႉ ဢမ်ႇႁတ်းယူႇႁိူၼ်းၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်တီႈလၢင်းၶိူဝ်းတႄႉ သိုၵ်းလႄႈပလိၵ်ႈပႆႇတီႉ လႆႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸိူဝ်းၶဝ်မၢပ်ႇမႂ်ဝႃႈ  ပႃးၼႂ်းပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် ၼၼ်ႉၼႆသေတႃႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ မိူင်းပၼ်ႇ(ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်တီႈႁူင်းယႃ)၊ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၶူဝ်လမ် 3 ၵေႃႉ (ပႃးမေႃယႃၵေႃႉၼိုင်ႈ) ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵုၼ်ႁဵင် 1 ၵေႃႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵႃလိ 2 ၵေႃႉ တႄႉ သိုၵ်းတင်းပလိၵ်ႈၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းဢဝ်ၵႂႃႇယဝ်ႉ။ ယၢမ်းလဵဝ်ဢဝ်ၵႂႃႇဝႆႉတီႈလႂ်ၽႂ်ယင်းပႆႇႁူႉတီႈယူႇ။ ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း မႆႈၸႂ်လိူဝ်ႁႅင်း။

ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၸဵမ်ၵူၼ်းမိူင်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၊ မိူင်းပၼ်ႇ ၊မိူင်းၼၢႆး၊ ၶူဝ်လမ် ၊ ၵုၼ်ႁဵင် ၊ ၵႃလိ ၸိူဝ်းၼႆႉဢမ်ႇပဵၼ်ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းယိုတ်းဢႃႇၼႃႇလႆႈ 3-4 ဝၼ်းယဝ်ႉ။    

“ၽိူဝ်ႇဝႃႈ ပဵၼ်ၼႆႉမႃးယဝ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ်  ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ တူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄၵၼ်၊   ပေႃးလၢတ်ႈ ငၢႆႈငၢႆႈၵေႃႈ မိူင်းႁဝ်းၶႃႈလၢင်းၶိူဝ်းၼႆႉသမ်ႉ ပဵၼ်ဝဵင်းဢွၼ်ႇၵူၺ်းလႄႈ ႁိူၼ်းယေးၵေႃႈ သမ်ႉႁၼ်ၵၼ်ယူႇၵူႈၸွၵ်ႉၸဵင်ႇ ႁႃ ၵၼ်ငၢႆႈ ပၢႆႈယၢပ်ႇ ဢမ်ႇမိူၼ်ဝဵင်းလူင်လႄႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2-3 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ယဵၼ်ဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ”- ၵူၼ်းၼုမ်ႇလၢင်းၶိူဝ်း သိုပ်ႇ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈလၢင်းၶိူဝ်းလႄႈလၢႆလၢႆဝဵင်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉ ပဵၼ် ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 9 ထိုင် 11/2/2021 ။ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸၼ်ႉၸွမ်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း   ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ  ။

 ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၽူႈၼႄၵၢင်ၸႂ် ၶဝ်လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ဢမ်ႇမီးၽႂ်မႃးဢွၼ်ႁူဝ်။ ဢမ်ႇၶႂ်ႈယူႇတႂ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်းလႄႈ ၸင်ႇလႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈမႃးႁင်းၵူၺ်း” – ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ရူတ်ႉၵႃးသိုၵ်းပၼ်ႇလဵပ်ႈဝဵင်း ၼႄၾၢင်ႁၢင်ႈ တေတီႉၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်း ၵေႃႈၼွၵ်ႈလိူဝ်သေ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး   ဝဵင်းဢွၼ်ႇတႄႉ   ဢမ်ႇ ႁတ်းတွႆႇပုင်းလဵၵ်း ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်း။    

 ၵူၼ်းၼုမ်ႇၶူဝ်လမ်ၵေႃႉၼိုင်ႈၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ -“ ၶမ်ႈဝႃးၼႆႉၶႂ်ႈႁၢဝ်ႁႅင်းဝႆႉၶဝ်ဢဝ်ၵႃးသိုၵ်းၶဝ်မႃးထဝ်ႇၼႂ်းဝဵင်း။ ၵူၺ်းဢမ်ႇတီႉဢမ်ႇၺွပ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ။ လႅပ်ႈၶႂ်ႈလွၵ်ႇၵူၺ်း။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိူဝ်းလႆႈၶဝ်ႈပႃးၼႄၵၢင်ၸႂ်တႄႉ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ဝႄႈဝႆႉဢေႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵမ်ႈၽွင်ႈ ၸိူဝ်းငိူင်ႉဝႄႈဝႆႉၼၼ်ႉ ထူပ်းလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလွင်ႈယူႇလွင်ႈၵိၼ်။ တေၵႂႃႇၼႃႈၵေႃႈယၢပ်ႇ တေထွႆလင်ၵေႃႈဢမ်ႇၸၢင်ႈ ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိူဝ်းၺႃးတီႉၵႂႃႇၼၼ်ႉၵေႃႈ   ၾၢႆႇသိုၵ်းလၢတ်ႈဝႃႈ သူင်ႇတူဝ်ၵႂႃႇတွင်ႇလေးလူင်း ယဝ်ႉၼႆသေတႃႉ ပီႈၼွင်ႉၸွမ်းၶႆႈၵေႃႈပႆႇၺႃးလႄႈ ပဵၼ်ဢၼ်မႆႈဢူၵ်းမႆႈၸႂ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း