Sunday, April 14, 2024

သိုၵ်းဝႃႉပွတ်းၸၢၼ်း ႁၢမ်ႈၵူၼ်းၶဝ်ႈဝႆႈၵွင်းမူးသိၼ်ထမ်းပေႃႈၶၢဝ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

Must read

တႃႇႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆသေ သိုၵ်းဝႃႉ UWSA 171 ပွတ်းၸၢၼ်းႁၢမ်ႈ  တၵ်ႉၵႃႇသတ်းထႃး တီႈၸမ်ၵႆ ၶဝ်ႈလူႇတၢၼ်း ဝႆႈသႃ တီႈၵွင်းမူး ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၼႂ်းဝၢင်းၶုမ်ၵုတ်း ၸဝ်ႈၼရေးသူၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ်  ။

Image: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ သိုၵ်းဝႃႉ ဢၼ်ပႂ်ႉတီႈၽၵ်းတူ ဝၢင်းၵွင်းမူးၸဝ်ႈၼရေးသူၼ် မိူင်းတူၼ်

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 17/1/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 9 မူင်းမႃး   UWSA သိုၵ်းဝႃႉပွတ်းၸၢၼ်း ႁၢမ်ႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး တီႈ ၸမ်ၵႆ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈလူႇတၢၼ်းဝႆႈသႃၵွင်းမူး ဢၼ်ၸဝ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢွၼ်တႄႇဝႆႉ ဢၼ်မီးၼႂ်း ဝၢင်းၶုမ်ၵုတ်းၸဝ်ႈၼရေးသူၼ် ဢိူင်ႇမိူင်းႁၢင် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း  ။ မီးသင်ၶႃၸဝ်ႈၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်သိၼ်ထမ်း (ၶဝ်ႈဝၢတ်ႈ) လႄႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇၶဝ်ႈၽၵ်းသွမ်း။

- Subscription -

တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၵူၼ်းမိူင်းတူၼ် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ – “ၶဝ်တႄႇပိၵ်ႉမႃးလႆႈ 2-3 ဝၼ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ ၶဝ်ဝႃႈ ႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ19 ၼႆဝႃႇ။   ဢွင်ႈတီႈၼၼ်ႈ မၼ်းပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈလိၼ်သႃသၼႃ  ၶဝ်မႃး ႁၢမ်ႈ ၸိူင်ႉၼႆမၼ်း  ဢမ်ႇထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၶႃႈ။   ပေႃးၶဝ် ႁဵတ်းၼႆ သင်ၶၸဝ်ႈ ဢၼ်ၶဝ်ႈဝၢတ်ႈ တေႁဵတ်းႁိုဝ် လႆႈႁပ်ႉၵၢၼ်လူႇတၢၼ်း တီႈၵူၼ်း မိူင်းယဝ်ႉ လႃႇ။ ယဝ်ႉၵေႃႈၶဝ်ၸဝ်ႈတေႁဵတ်းႁိုဝ်သုင်းသွမ်း၊  ၶဝ်ၸဝ်ႈတေသုင်းသင် တေၵိၼ်သင်   ပေႃးဢမ်ႇမီးၵူၼ်းႁိူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃးႁုင်သွမ်း ႁဵတ်းပၼ်”- ဝႃႈၼႆ။  

တၵ်ႉၵႃႇသတ်းထႃး မၢင်ၵေႃႉ မႃးႁွတ်ႈၽႅဝ်တီႈၼႃႈၽၵ်းတူဝၢင်းၵွင်းမူးသေ ၺႃးႁၢမ်ႈၶဝ်ႈလႄႈ   လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်း  ။ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ ႁွတ်ႈၽႅဝ်တီႈၽၵ်းတူသေ ႁွင်ႉၸဝ်ႈ သၢင်ႇ မုၼ်ၸၢင်း မႃးႁပ်ႉဢဝ်ၶူဝ်းလူႇ ၶဝ်ႈသွမ်းၽၵ်းသွမ်းတီႈၼႃႈၽၵ်းတူ  ၵူၺ်းၵေႃႈမီး ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈၼေၼင်ႇၼႆ။

Image: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵွင်းမူးၸဝ်ႈၼရေးသူၼ် မိူင်းတူၼ်

“တႃႇႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ၼႆတႄႉၵေႃႈၸႂ်ႈယူႇ ။ ၵူၺ်းၵႃႈမၼ်းပဵၼ်လိၼ်သႃသၼႃ လႄႈ ၾၢႆႇၶဝ်ထုၵ်ႇလီ လူတ်းယွၼ်ႇပၼ်ၽွင်ႈယူႇ။ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီႁၢမ်ႈႁႅင်းၶဵင်ႈၶႅင်ထၢၼ်ႇၼႆႉ။ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈပဵၼ်ၶၢဝ်းတၢင်းသင်ၶၸဝ်ႈၶဝ်ႈဝၢတ်ႈလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈသင်ၶႃ လႄႈတၵ်ႉၵႃႇ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႄႉဢေႃႈ။ ပီႈၼွင်ႉမိူင်းသၢတ်ႇ ၶီႇၵႃးမႃးပဵၼ်လမ်း ဢမ်ႇလႆႈၶဝ်ႈ လႆႈဝိၼ်ႇႁူဝ်ၵႃးသေ ပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းၶႃႈ ဢေႃႈ။ ” ပႃႈယိင်း ၵူၼ်းမိူင်းတူၼ် မႄႈဢွၵ်ႇတၵ်ႉၵႃႇ သင်ၶႃၸဝ်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

တွၼ်ႈတႃႇႁုင်ၶဝ်ႈၽၵ်းသွမ်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉ ပၼ်ဝူၺ်ႇယႃႇဝိတ်ႉၸ ၶဝ်ႈ 5 ၵေႃႉၵူၺ်း။ ပေႃးႁုင်ၶဝ်ႈၽၵ်းသွမ်းယဝ်ႉႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်းၵမ်းလဵဝ်။ လိူဝ်ၼၼ်ႉၽႂ်တၵ်းတေဢမ်ႇလႆႈၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃး ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ လႆႈၶတ်းၸႂ်တိတ်းတေႃႇၸူး ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်သိုၵ်း 171 တႃႇတွင်ႈထၢမ် ယူႇၵေႃႈၵပ်းသိုပ်ႇဢမ်ႇလႆႈ။

Image: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ သင်ၶၸဝ်ႈ ၶဝ်ႈဝၢတ်ႈၼႂ်း ဝၢင်းၵွင်းမူးၸဝ်ႈၼရေးသူၼ် မိူင်းတူၼ်

ယၢမ်းလဵဝ် တီႈဝၢင်းၵွင်းမူးၸဝ်ႈၼရေးသူၼ်ၼၼ်ႉ မီးသင်ၶၸဝ်ႈ 30 တူၼ်ပၢႆ ႁူမ်ႈၵၼ် ၶဝ်ႈဝၢတ်ႈတိုဝ်းၵမ် တႃႇၶၢဝ်း တၢင်း 10 ဝၼ်း တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 17 တေႃႇထိုင်လိူၼ်ၵမ်မူၼ်း ဝၼ်းတီႈ 27 ။   ယၢမ်းလဵဝ် သင်ၶၸဝ်ႈ ႁူပ်ႉလွင်ႈယၢပ်ႇ ၽိုတ်ႇတႃႇ ၶဝ်ႈသွမ်းၽၵ်းသွမ်း တႃႇတၵ်ႉၵႃႇသတ်းထႃးတီႈၸမ်ၵႆ မႃးႁူမ်ႈလူႇႁူမ်ႈတၢၼ်း ။

ပီ 2019 ပူၼ်ႉမႃးၵေႃႈ တီႈဝၢင်းၵွင်းမူး တီႈၼႆႈ တပ်ႉသိုၵ်းဝႃႉ ယၢမ်ႈႁၢမ်ႈႁႄႉၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ၊ ယႃႉၵျွင်းသင်ၶႃၸဝ်ႈလႄႈ ၽဵဝ်ႈယႃႉႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉမႃးယဝ်ႉပွၵ်ႈၼိုင်ႈ ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း