သိုၵ်း TNLA တင်း RCSS ၽႃႇၺႃးၵၼ်သေ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ တီႈၵျွၵ်ႉမႄး

0
300

သိုၵ်း TNLA တင်း RCSS ၽႃႇၺႃးၵၼ်ထႅင်ႈသေ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁိမ်းဝၢၼ်ႈ ပၢင်မၢၵ်ႇမိုဝ်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး တၢင်း ႁိုင် မွၵ်ႈ 20 မိၼိတ်ႉၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

Image: တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း/ သိုၵ်း RCSS

ဝၼ်းတီႈ 16/1/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 10:30 မူင်း ထိုင် 10:45 မူင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်း TNLA တင်း RCSS ၽႃႇၺႃးၵၼ် တီႈ ၵွင်းမူးသၢႆး ႁိမ်းဝၢၼ်ႈပၢင်မၢၵ်ႇမိုဝ်း ၸႄႈဝဵင်း ၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။

ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၶမ်းၸၢမ်ႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS လၢတ်ႈဝႃႈ – “သွင်ၾၢႆႇၽႃႇၺႃးၵၼ်သေ လႆႈယိုဝ်းၵူၺ်း။ ပၢင်တိုၵ်းတႄႉ ဢမ်ႇ ပဵၼ် ယွၼ်ႉမီးလွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ၸမ်ၵၼ်လႄႈ ၽႃႇၺႃးၵၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်။ ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈတႄႉ လႆႈၾၢင်ႉသတိၵၼ် ယူႇ လွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းတႄႉ ဢမ်ႇပဵၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ”- ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ TNLA ၵေႃႈ ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ – “တႄႇ ဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊ ၼိဝ်ႊရီႊ 2021 ၼႆႉ သိုၵ်း TNLA တင်း RCSS လႆႈပဵၼ်ပၢင် တိုၵ်းၵၼ်မႃး 15 ပွၵ်ႈ ယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်း TNLA တင်း RCSS ၼႆႉ ပဵၼ်သိုၵ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵိုတ်းတိုၵ်းၼင်ႇၵၼ် ယဝ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းတၢင်းပွတ်းၵျွၵ်ႉမႄးၼၼ်ႉသေ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 55 လင် ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတူၵ်းသႂ်ႇ လႆႈလူႉၵွႆ ၵမ်ႈၽွင်ႈ။ ၼႂ်း 55 လင်ၼၼ်ႉ ဢၼ်လႆႈလူႉၵွႆႁၢဝ်ႈႁႅင်း တေမီး 5 လင် ၼႆယဝ်ႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉ မႄး ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင် လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆယၢၼ်ႁိူၼ်းယေး။ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ႁူဝ်ၵူၼ်း ႁဵင်ပၢႆ ဢၼ်မႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈၼႂ်းဝဵင်း ၵျွၵ်ႉမႄးၼၼ်ႉ ပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေးၵၼ် ယွၼ်ႉသိုၵ်းတင်းသွင်ၾၢႆႇ တိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်ယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ