ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းသၢၼ်ၶတ်း ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်ထႆး ၵဵပ်းငိုၼ်း ၵႃႈၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီ လိူဝ် 3000 ဝၢတ်ႇ

0
198

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇယွၼ်ႉလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆးၵဵပ်းၵႃႈၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီ လိူဝ် 3000 ဝၢတ်ႇ (တႃႇတေႃႇဝီႊသႃႊ) ဢၢၼ်းႁူမ်ႈၵၼ်သၢၼ်ၶတ်း ၵႂႃႇဝႃႈၼႆ ။

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈထႆး ဝဵင်းၸၢင်ႉၽိူၵ်ႇ လူင်းၵူတ်ႇထတ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း တီႈၵဵင်းမႆႇ

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ  တေႁဵတ်းပၼ်ဝတ်းဝႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၸိူဝ်းတူၵ်းၶၢင်ႉလုတ်ႈႁၢမ်းဝႆႉလႄႈ ႁႂ်ႈလႆႈၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီ တေလႆႈၵူတ်ႇထတ်းပႃးတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ။ တေလႆႈသဵင်ႈၵႃႈၵူတ်ႇထတ်းလိူဝ် 3000 ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ထိုင်တီႈႁဵတ်းဝီႊသႃႊပၼ်  ၸဵမ်ၵူၼ်းႁဵတ်းမႂ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းၵဝ်ႇ ဢၼ်တေတေႃႇဢႃယုၼၼ်ႉၸႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 တင်းမူတ်းလႄႈႁဵတ်းႁႂ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်လႆႈသဵင်ႈၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇ ၼမ်လိူဝ်မႃး 3000 ဝၢတ်ႇ ၵူႈၵေႃႉ။

ၼၢင်းသႃႇ ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ဝၼ်းတီႈ 25 ၼႆႉႁဝ်းၶႃႈတေလႆႈတေႃႇဢႃယု ဝႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ်၊ တေႃႇဝီႊသႃႊ ၶႃႈဢေႃႈ။ တေလႆႈပၼ်လိူဝ် 3000 ဝၢတ်ႇ ။  ႁဝ်းၶႃႈတေလႆႈသဵင်ႈငိုၼ်းၼမ်ၼႃႇ။ ယၢပ်ႇၸႂ်တႄႉဢေႃႈ ” – ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႈပိူဝ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လၢမ်းၽႄႈလႄႈ ၼႂ်းပီ 2020 ၼႆႉ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၵမ်ႈၼမ် ဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်၊ ၺႃးလူတ်းငိုၼ်းလိူၼ်၊ ဢမ်ႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်း၊ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇယူႇတႃႇၵိၼ်လႄႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး လူတ်းယွၼ်ႇပၼ်ၵႃႈၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီ – ႁႅင်းၵၢၼ်တႆးၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ လၢႆလၢႆၵေႃႉလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၵွပ်ႈၼႆလႄႈလွင်ႈၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီလႄႈလွင်ႈၵဵပ်းငိုၼ်းလိူဝ် 3000 ဝၢတ်ႇၼႆႉ ႁႅင်းၵၢၼ်လႄႈပေႃႈလဵင်ႉမႄႈလဵင်ႉထုၵ်ႇႁူမ်ႈၵၼ်သေ သၢၼ်ၶတ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈယူႇ – ၾၢႆႇၸွႆႈထႅမ်ႁႅင်းၵၢၼ်ဢွၼ်ၵၼ်လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၸၢႆးပိူင်း HRDF လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – ယၢမ်းလဵဝ်ႁဝ်းၶႃႈတိုၵ်ႉၵဵပ်းၵၢင်ၸႂ်တင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ ၶႃႈဢေႃႈ။ လွင်ႈၽွမ်ႈၵၼ်သၢၼ်ၶတ်းၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇလိူဝ် 3000 ၼၼ်ႉၶႃႈၼႃ။ ၶႂ်ႈတိုၵ်းသူၼ်း ႁႅင်းၵၢၼ်ႁဝ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၶႃႈဢေႃႈ- ဝႃႈၼႆ။

သဵင်ၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းၼၼ်ႉ တေၵဵပ်းသေတေတၢင်ႇထိုင် ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇလႄႈ တၢင်ႇထိုင် ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၵႂႃႇ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ၾၢႆႇၼိုင်ႈ တင်ႈတႄႇ တင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ၽႄႈလၢမ်းတီႈၵၢတ်ႇၵုင်ႈ သမုတ်ႇသႃၶွၼ်း (တီႈမီးႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈယူႇသဝ်းၼမ်)ၼၼ်ႉမႃး လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆးယိင်ႈၶႅၼ်းၶဵင်ႈၶႅင်မၢႆမီႈတေႃႇႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းသေဢမ်ႇၵႃး ၵူတ်ႇထတ်းပႃးၸဵမ်တီႈႁဵတ်းၵၢၼ်လႄႈ တီႈယူႇတၼ်းသဝ်းႁႅင်းၵၢၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉပႃးထႅင်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ