ၸုမ်းၵိုတ်းတိုၵ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် PPST တၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ

0
303

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 25/11/2020 ယူႇတီႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း 10 ၸုမ်း NCA -EAOs ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၼ် ဢွၼ်ႊလၢႆႊ Online Video Conference ဢုပ်ႇဢူဝ်းထတ်းသၢင်ၶိုၼ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်လႄႈ ဢၼ်တေသိုပ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈ ၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၸဝ်ႈၶိုၼ်းသႂ် ၸႂ်ယဵၼ် ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် PPST လၢတ်ႈဝႃႈ -“ပၢင်ၵုမ် PPST ၼႆႉ ဢုပ်ႇဢူဝ်းထတ်းသၢင်ၶိုၼ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်း ယဵၼ် ဢၼ်လႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈမႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တေႁူမ်ႈၵၼ် ဝၢင်းၽႅၼ် ၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈ  ပေႃးလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႂ်ႇၶိုၼ်ႈမႃး တေႁဵတ်းႁိုဝ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

 ပၢင်ၵုမ် PPST ၼႆႉ တႄႇၸတ်းဝၼ်းတီႈ 25 ထိုင် 27 /11/2020 ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈတင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇမႃးႁႃၵၼ်ထိုင်တီႈလႆႈၸတ်းတၢင်း ဢွၼ်ႊလၢႆႊ ။

ဝၼ်းတႄႇပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်းမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ပိုတ်ႇပၢင်။ ၼႂ်းၶေႃႈၵႂၢမ်းမၼ်းၸဝ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈလၢတ်ႈၵႂႃႇပႃးဝႃႈ တေဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၵၢၼ်မိူင်း၊ ၵၢၼ်သိုၵ်းလႄႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်။ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ဢုပ်ႇပႃးထႅင်ႈ လွင်ႈၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ပၢင်ၵုမ်ၵမ်းၼႆႉ ပဵၼ်ပၢင်ၵုမ်ဢၼ်ၸတ်းၶိုၼ်းၵမ်းဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ဝၢႆးလင်ပၢင်ၵုမ်လူင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်။

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်း ပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း NCA 10 ၸုမ်းၼႆႉသမ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်း ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA)၊ ၸုမ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း (PNLO)၊ တႅဝ်းႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶျၢင်း (CNF)၊ တႅဝ်းႁူမ်ႈၻီႊမူဝ်ႊၶရႅတ်ႊတိၵ်ႊလုၵ်ႈႁဵၼ်း မိူင်းမၢၼ်ႈပတ်းပိုၼ်ႉ (ABSDF)၊ ႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်းၽိူၵ်ႇ (KNU)၊ တပ်ႉသိုၵ်းယၢင်းၵမ်ႉထႅမ်ၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊၸီႊ(DKBA)၊ တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း-ၶွင်ႇသီႇငမ်းယဵၼ် (KNLA-PC)၊ ပႃႇတီႇပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈရၶႅင်ႇ (ALP)၊ ၸုမ်းလႃးႁူႇတီႇမူဝ်ႊၶရႅတ်ႉတိၵ်ႉ LDU လႄႈ ၸုမ်းပႃႇတီႇမိူင်း မွၼ်းမႂ်ႇ NMSP ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE