Saturday, July 20, 2024

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2020 ၼႆႉ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ဢွင်ႇပေႉပတ်းပိုၼ်ႉ ၼမ်ထီႉသၢမ်

Must read

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပတ်းပိုၼ်ႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းယဝ်ႉၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ  ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် (SNLD) ပႃႇတီႇတႆး ဢွင်ႇပေႉလႆႈတီႈၼင်ႈၼမ်သုတ်းတီႈ 3 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်  ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15/11/2020 ယူႇတီႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵေႃၵမ်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈပႃႇတီႇ ၵၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းဢွင်ႇပေႉလႆႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ၼႂ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပီ 2020 ၼႆႉ ဢၼ်လႆႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၼမ်တီႈသုတ်း ပဵၼ်ပႃႇတီႇ ၼူၵ်ႉယုင်း NLD၊ ၼမ်တီႈသွင် ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ USDP လႄႈ ၼမ်တီႈသၢမ် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း ဢၼ်လႆႈတီႈၼင်ႈၼမ်တီႈသုတ်းသမ်ႉ တီႈၼင်ႈၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း 258 တီႈ၊ သၽႃးၸိူဝ်ႉ ၸၢတ်ႈ 138 တီႈ၊ သၽႃးၸႄႈမိူင်းလႄႈတိူင်း 501 တီႈလႄႈ တီႈၼင်ႈၾၢႆႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း 23 ၵေႃႉ တင်းမူတ်းႁူမ်ႈၵၼ် 920 တီႈၼင်ႈ။

ဢၼ်လႆႈၼမ်တီႈသွင်သမ်ႉ ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ တီႈၼင်ႈၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း 26 တီႈ၊ သၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ 7 တီႈ၊ သ ၽႃးၸႄႈ မိူင်းလႄႈ တိူင်း 38 တီႈ ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း 71 တီႈၼင်ႈ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် တီႈၼင်ႈၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း 13 တီႈ၊ သၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ 2 တီႈ၊ ၸႄႈမိူင်းလႄႈ တိူင်း 27 တီႈ ႁူမ်ႈၵၼ် 42 တီႈၼင်ႈ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈရၶႅင်ႇလႆႈ 15 တီႈၼင်ႈ၊ ပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း 12 တီႈၼင်ႈ၊ ပႃႇတီႇၽွမ်ႉႁူမ်ႈ မွၼ်း 12 တီႈၼင်ႈ၊ ပႃႇတီႇငဝ်ႈငုၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း 11 တီႈၼင်ႈ၊ ပႃႇတီႇတီႇမူဝ်ႇၶရေႇတိတ်ႉၸႄႈမိူင်းၵယၢၼ်း 8 တီႈၼင်ႈ၊ ပႃႇတီႇၵူၼ်း မိူင်းၸႄႈမိူင်းၶၢင် 4 တီႈၼင်ႈ၊ ပႃႇတီႇရၶႅင်ႇဢွၼ်ႁူဝ် 3 တီႈၼင်ႈ၊ ပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႉဝႃႉ 3 တီႈ ၼင်ႈ။

ပႃႇတီႇမုၼ်းလႅင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလႃးႁူႇ 2 တီႈၼင်ႈ၊ ပႃႇတီႇငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇၸူဝ်ႇမီးလႆႈ  2 တီႈၼင်ႈ၊ ပႃႇတီႇမုၼ်းလႅင်း ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇလီႇသူး 2 တီႈၼင်ႈ၊ ပႃႇတီႇ တီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉတိတ်ႉၶၢင် 2 တီႈၼင်ႈ၊ ပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၵယၢၼ်း 1 တီႈၼင်ႈ၊ ပႃႇတီႇ ၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် 1 တီႈၼင်ႈ၊ ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ 1 တီႈၼင်ႈ၊ ပႃႇတီႇတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶျၢင်း 1 တီႈၼင်ႈလႄႈ သုၼ်ႇတူဝ်/ သုၼ်ႇလဵဝ် 4 တီႈၼင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

တီႈၼင်ႈၽူႈတႅၼ်းၼႂ်းသၽႃးသမ်ႉ ပေႃးႁူမ်ႈၵၼ် တင်းမူတ်းၸိုင် တီႈၼင်ႈသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း 315 တီႈၼင်ႈ၊ သၽႃးၸိူဝ်ႉ ၸၢတ်ႈ 161 တီႈၼင်ႈ၊ သၽႃးၸႄႈ မိူင်း/ တိူင်း 612 တီႈၼင်ႈ၊ တီႈၼင်ႈၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း 29 တီႈၼင်ႈ တင်းမူတ်း ႁူမ်ႈၵၼ် 1,117 တီႈၼင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း