Saturday, June 15, 2024

ၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၶႂ်ႈတွတ်ႈၶႅပ်းလိူၵ်ႈတင်ႈၽူႈတႅၼ်း တႃႇၵႄႈလိတ်ႈလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ

Must read

ၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်ႉမႄး မီးၵၢင်ၸႂ်  ၶႂ်ႈတွတ်ႈၶႅပ်းလိူၵ်ႈၽူႈတႅၼ်း တႃႇၵႄႈလိတ်ႈၸွႆႈပၼ်ႁႃ၊ သေးလၢႆမွင်ၸႂ်ၸွမ်း လွင်ႈႁၢမ်းသုၼ်ႇလႆႈ လိူၵ်ႈတင်ႈ ယွၼ်ႉၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပူတ်းယႃႉပႅတ်ႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ၵျွၵ်ႉမႄး 12 ဢိူင်ႇ။

Photo Credit to SHRF-ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိူဝ်းတေႁၢမ်းသုၼ်ႇလႆႈတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ၽွင်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27/10/2020 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပူတ်းဝၢင်းပၼ်ၶိုၼ်း 3 ပွၵ်ႉ/ဢိူင်ႇ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်လႆႈပူတ်းယႃႉပႅတ်ႈ ၶိုၼ်းၸတ်း ပၢင်လိူၵ်ႈ တင်ႈလႆႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ဢၼ်ထုၵ်ႇပူတ်းယႃႉပႅတ်ႈ 12 ဢိူင်ႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပႃး သဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈမႃးသေဢိူင်ႇလႄႈ ယူႇတီႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း  ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ပဵၼ်ဢၼ်သေးလၢႆ မွင်ၸႂ်လူင်လၢင် ဢၼ်လုတ်ႈႁၢမ်းသုၼ်ႇလႆႈလိူၵ်ႈတင်ႈၵႂႃႇ- ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

လုင်းၸၢႆး ပူႇၵၢင်ႉဝၢၼ်ႈၼႃးၶႅမ် ဢိူင်ႇၼွင်သိမ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “တီႈဢိူင်ႇ ၼွင်သိမ်ႇၼႆႉ တေဢမ်ႇလႆႈတွတ်ႈၶႅပ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆၶႃႈဢေႃႈ။ လွင်ႈမႃးႁၢမ်ႈတပ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇလႆႈတွတ်ႈၶႅပ်းၼႆႉ မၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း၊ ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်ၶႃႈ။ လွင်ႈဢမ်ႇလႆႈတွတ်ႈၶႅပ်းၼႆႉ ယိၼ်းတမ်ႇၼွႆႉမွင်ၸႂ် ယိၼ်းသေးလၢႆလူင်လၢင်ၶႃႈဢေႃႈ၊ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈႁဝ်းၶႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထိူၼ်ႇမိူင်းၶိူဝ်းၵူၺ်း၊ ပေႃးဢမ်ႇလႆႈလိူၵ်ႈတင်ႈ ပေႃးဢမ်ႇမီးတူဝ်တႅၼ်းၵႂႃႇတၢင်ႇ လၢတ်ႈၼႄ လွင်ႈတုၵ်ႉၶယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်ႁဝ်းၵူၼ်းမိူင်း၊ ၵူဝ်ႁဝ်းလႆႈတူၵ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ မိူၼ်မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၶႃႈဢေႃႈ”-ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပူတ်းယႃႉပႅတ်ႈ ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 မိူဝ်ႈ 16/10/2020 ၼၼ်ႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ပႃးၵႂႃႇ 12 ဢိူင်ႇ ဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈၸတ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ။

ၼႂ်းၸႂ်ၼႂ်းၶေႃး ႁဝ်းၶႃႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႆႉ ၶႂ်ႈမီးၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၶႂ်ႈတွတ်ႈၶႅပ်းၵၼ်ၶႃႈဢေႃႈ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈလႆႈတွတ်ႈၶႅပ်း ႁဝ်းတေမီးတူဝ်တႅၼ်း ၶဝ်ႈၵႂႃႇယူႇၼႂ်းသၽႃးသေ လၢတ်ႈပၼ်လွင်ႈၵပ်ႉၵိၼ်း ၶိၼ်ၸႂ်ႁဝ်း။ တေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ ပေႃးဝႃႈမီးလွင်ႈသုၵ်ႉသၵ်ႉ မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇမႃး ႁႂ်ႈႁဝ်းၶႃႈပေႃးလႆႈမီး တီႈပိုင်ႈတီႈဢိင် တီႈၵိူဝ်းၵုမ် (တိူင်ႇပၢင်ႇ) ၊ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ပိူၼ်ႈၵေႃႈဢမ်ႇႁဵတ်းယူႇ ၵူႈပီၵူႈလိူၼ်၊ 4-5 ပီ ၸင်ႇႁဵတ်းၼိုင်ႈပွၵ်ႈ၊ ၵွပ်ႈၼႆ ႁဝ်းၶႃႈမီးၵၢင်ၸႂ်ယိူင်းဢၢၼ်း ၶႂ်ႈတွတ်ႈၶႅပ်း ႁႂ်ႈလႆႈတွတ်ႈၶႅပ်းၶႃႈဢေႃႈ” – လုင်းၸၢႆး ၼႃးၶႅမ် သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈ ၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼႆႉ ထုင်ႉပုင်ႇဝူဝ်း တင်းမူတ်းမီး 9 ဢိူင်ႇ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈၸတ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မီး 2 ဢိူင်ႇ- ပဵၼ်ဢိူင်ႇၼွင်သိမ်ႇတင်း ဢိူင်ႇႁၢႆးၵုၺ်၊ ပဵၼ်ထုင်ႉပုင်ႇဝူဝ်းသေတႃႉ ဢမ်ႇပႃးဢိူင်ႇပုင်ႇဝူဝ်း။ တီႈႁၢႆးၵုၺ်ၼႆႉ ဢမ်ႇမီးပၢင်တိုၵ်း ပဵၼ်တီႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၶဝ်မႃးယူႇ ၸူဝ်ႈၵႅပ်ႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၵူၺ်း။ တီႈၼွင်သိမ်ႇၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးပၢင်တိုၵ်း၊ ၵူၺ်းၵႃႈ မီးတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မၢၼ်ႈ မႃးပၵ်းတပ်ႉပၢင်သဝ်းလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၵူဝ်သေ ၵႂႃႇသွၼ်ႈတီႈ ဝတ်ႉ/ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ။ ဢိူင်ႇၶိူဝ်းၼိမ်း ပဵၼ်ထုင်ႉႁူဝ်ၵိုတ်ႈ။ ဢိူင်ႇပၢင်ႇလေႃႉ (တၢင်းၵႂႃႇၼွင်ပိင်ဢွၼ်ႇ) ႁိမ်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၼႂ်းၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 1 တင်းမၢႆ 2 ၼႆယဝ်ႉ။

လုင်းတၢၼ်းမွင်ႇ ပူႇႁဵင်ဢိူင်ႇႁၢႆးၵုၺ် လၢတ်ႈဝႃႈ- “ဢၼ်ပိူၼ်ႈဢမ်ႇပၼ်ႁဝ်းတွတ်ႈၶႅပ်းၼႆႉ ၵၢင်ၸႂ်ၶႃႈ ႁဝ်း တင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ်တႄႉ ဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်ၶႃႈ၊ ၵႃႈပူၼ်ႉမႃးလႆႈတွတ်ႈယူႇ၊ ပွၵ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈ တၢင်းမၼ်းသေ ပိူၼ်ႈႁႃလွင်ႈတၢင်းႁဵတ်းပဵၼ်ၼႆႉ ႁဝ်းတူၵ်းသုမ်းပိူၼ်ႈယဝ်ႉၼႆ ၼႂ်းၸႂ်ဝူၼ်ႉပဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆ ဝႆႉၶႃႈ။ ပိူၼ်ႈၵေႃႈတေၸင်းႁဝ်းဢိတ်းၼိုင်ႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ မိူၼ်ၼင်ႇထုင်ႉႁဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ဢၼ်ပဵၼ်ဢိူင်ႇယႂ်ႇ ႁႅင်းၵူၼ်းၼမ် ပဵၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 99% ၊ ၶဝ်ၸင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းပႅတ်ႈ၊ မၼ်းဢမ်ႇပဵၼ်ထမ်း/တြႃး မၼ်းမီးလွင်ႈတဵၵ်းတဵင်ဝႆႉ ႁဝ်းႁၼ်ၸိူင်ႉၼႆၶႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

Photo SNLD- ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ၼၢင်းလၢဝ်လၢဝ် (ၼၢင်းဢိမုၼ်ႇဢွင်ႇ) ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈမၢႆ 1 ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈဝဵင်း ၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈဝႃႈ- ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၶဵတ်ႇသဵင်မၢႆ 1 ၼႆႉ တီႈဢၼ်သဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ ဢမ်ႇၶိုၼ်းပႃးမႃး၊ ဢၼ်ၶဝ်ပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈသုၵ်ႉသၵ်ႉသင်၊ ဢမ်ႇပဵၼ်သိုၵ်း ပဵၼ်သိူဝ်သင်၊ မၼ်းၵႆၵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်ၶဝ်ပဵၼ်ၵၼ်ဝႆႉယူႇၼၼ်ႉ။ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၸၼ်ႉၸႄႈတွၼ်ႈၶဝ်ၼႆႉ ၶဝ်ၸတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ် ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်း၊ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 28/10/2020 ၶႃႈၵေႃႈသိုပ်ႇ ၾူၼ်ႊႁႃၶဝ်ယူႇၶႃႈ၊ ၶဝ်ၵေႃႈပႆႇပၼ်ၶေႃႈတွပ်ႇသင်မႃး၊ မၼ်းပဵၼ်ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၶဝ် တႅပ်းတတ်းမႃး ၶဝ်ပၼ်ၶေႃႈတွပ်ႇၼၼ်ႉၵူၺ်း”- ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20/10/2020 ယူႇတီႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ႁဵတ်းလိၵ်ႈတၢင်ႇယိုၼ်ႈထိုင် ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး။ တုၵ်းယွၼ်းဝႆႉဝႃႈ- ႁႂ်ႈလႆႈၶိုၼ်းထတ်းသၢင်ပၼ် ဢၼ်လႆႈပူတ်းယႃႉပႅတ်ႈ ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်း 12 ဢိူင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ၊ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းမိူင်း တေလႆႈသႂ်ႇၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈပီ 2020 ၼႆႉ-ၼႆယူႇ။

လွင်ႈတႃႇလႆႈလိူၵ်ႈတင်ႈ တွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် တီႈၵျွၵ်ႉမႄးၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈၶတ်းၸႂ်ယူႇ၊ လွင်ႈတၢင်ႇလိၵ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈႁဵတ်း၊ ယူႇတီႈတၢင်တူဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသေ တၢင်ႇလိၵ်ႈၵႂႃႇၵေႃႈမီး ၵူၺ်းၵႃႈ သဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈဢမ်ႇပႃးမႃးၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈၸႂ်ဢမ်ႇလီ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ်ၼႆႉ 5 ပီၸင်ႇလႆႈလိူၵ်ႈတင်ႈ ၼိုင်ႈပွၵ်ႈ၊ တွၼ်ႈတႃႇၶဝ်ၼႆႉ မီးလွင်ႈတူၵ်းသုမ်းၼမ်၊ မၼ်းသမ်ႉပဵၼ်ဝၢၼ်ႈတႆးႁဝ်းလၢႆလၢႆ ၸိူင်ႉၼႆႉတႄႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီပဵၼ် ၼၢင်းလၢဝ်လၢဝ် သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈၼင်ႇၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16/10/2020 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢိင်ဢၢင်ႈဝႃႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၼိမ်တဵင်ႈ၊ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ၊ မီးလွင်ႈၶတ်းၶႂၢင်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၶဵတ်ႇသဵင်လိူၵ်ႈတင်ႈ၊ ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၶၢင် ၶျၢင်း မွၼ်း ယၢင်းၽိူၵ်ႇ ရၶႅင်ႇ တင်း တႆး လႆႈထုၵ်ႇပူတ်းယႃႉပႅတ်ႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈတင်းၼမ်။ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ပႃး 12 ဢိူင်ႇ။

ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ တီႈဢမ်ႇလႆႈၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ 4 မိူင်းလႃးတင်းဝဵင်း၊ ၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ 2  ဝႃႉ ပၢင်သၢင်း (ပၢင်ၶမ်း)၊ ၼႃးၽၢၼ်း၊ မိူင်းမႂ်ႇ၊ ပၢင်ဝၢႆ  တင်း 4 ၸႄႈဝဵင်း။ ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းသမ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ပတ်းပိုၼ်ႉ ဢမ်ႇပႃးသၢႆမၢႆ တႃႇၵူၼ်းမိူင်းတေလႆႈ လိူၵ်ႈတင်ႈ။

ပေႃးၼပ်ႉပဵၼ်ႁူဝ်ဢိူင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး 12 ဢိူင်ႇ၊ ၼွင်ၶဵဝ် 1 ဢိူင်ႇ၊ ၼမ်ႉသၼ်ႇ 3 ဢိူင်ႇ၊ မၢၼ်ႈတူင်ႈ 2 ဢိူင်ႇ၊ မိူင်းၶၢၵ်ႇ 4 ဢိူင်ႇ၊ မိူင်းယၢင်း 2 ပွၵ်ႉလႄႈ 13 ဢိူင်ႇ၊ မိူင်းၽျၢၵ်ႈ 1 ဢိူင်ႇ၊ မိူင်းယွင်း 8 ဢိူင်ႇ၊ ၵူတ်ႉၶၢႆ 4 ဢိူင်ႇ၊ မၢၵ်ႇမၢင် 17 ဢိူင်ႇ၊ မိူင်းတူၼ် 3 ဢိူင်ႇ၊ တၢင်ႉယၢၼ်း 11 ဢိူင်ႇ၊ လႃႈသဵဝ်ႈ 6 ဢိူင်ႇ၊ ၵုၼ်လူင် 1 ဢိူင်ႇ၊ ၵွင်းၸၢင်ႉ 1 ဢိူင်ႇ၊ မူႇၸေႊ 1 ပွၵ်ႉ လႄႈ 9 ဢိူင်ႇ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ မိူဝ်ႈ 27/10/2020 ၼၼ်ႉ ဢၼ်ပၼ်ၶႂၢင်ႉၶိုၼ်းၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ 1 ပွၵ်ႉ ပဵၼ်ပွၵ်ႉတေႃႇယွတ်ႈ။ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ 1 ဢိူင်ႇ ပဵၼ်ဢိူင်ႇမႄႈႁၢၼ်ႇ။ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်လူင် 1 ဢိူင်ႇ ပဵၼ်ဢိူင်ႇမၢၼ်ႈပဵင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း