Saturday, May 18, 2024

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႄႈၼႂ်းဝၢင်းဝတ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

Must read

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်/ ၵွင်ႈဢွၼ်ႇ  ႁိမ်းႁွမ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းထူပ်းၽေးသိုၵ်း ပွတ်းၵျွၵ်ႉမႄး ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ။


Photo Credit to ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇလူင် ဢၼ်တူၵ်းသႂ်ႇ တီႈၼႂ်းဝၢင်းဝတ်ႉတွင်ႇထဵၵ်ႈ

ဝၼ်းတီႈ 25/10/2020 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 7 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ယူႇတီႈဝၢၼ်ႈပုင်ႇဝူဝ်းသေ ယိုဝ်းၵွင်ႈ လူင်/ ၵွင်ႈဢွၼ်ႇ ၵႂႃႇတၢင်း ဝၢၼ်ႈတွင်ႇထဵၵ်ႈ ဢိူင်ႇတွင်ႇထဵၵ်ႈ ဢၼ်ယၢၼ်ၵႆၵၼ်တၢင်း ဝၢၼ်ႈပုင်ႇဝူဝ်း  မွၵ်ႈ 20 မိၼိတ်ႉ ၊ ဢၼ်မီးတၢင်းၾၢႆႇၸၢၼ်းဢိူင်ႇပုင်ႇဝူဝ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။   

- Subscription -

ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇတွင်ႈထဵၵ်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ – “သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လုၵ်ႉတၢင်းပုင်ႇဝူဝ်းသေ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် ၵွင်ႈဢွၼ်ႇမႃးတၢင်း ဝၢၼ်ႈႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ လၢႆလၢႆလုၵ်ႈၶႃႈဢေႃႈ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်တူၵ်းၸႂ် ။ သဵင်ၵွင်ႈတႄႉ လႆႈငိၼ်းၾၢႆႇလဵဝ် ၵူၺ်းၶႃႈ  ” – ဝႃႈၼႆ။

  မၢၵ်ႇလူင်ဢၼ်သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈယိုဝ်းၼၼ်ႉ တူၵ်းတႅၵ်ႇသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတွင်ႇထဵၵ်ႈလင်ၼိုင်ႈ လဵၵ်းမုင်ႈႁိူၼ်းလူႉၵွႆ ၊ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇသဵၼ်ၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢင်းဝတ်ႉၵျွင်းတွင်ႇထဵၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၼၢင်းဢိမုၼ်ႇဢွင်ႇ(ႁွင်ႉ) ၼၢင်းလၢဝ်လၢဝ် ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈမၢႆ 1 ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈဝဵင်း ၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈဝႃႈ – “ငိၼ်းဝႃႈ မၢၵ်ႇလူင်လုၵ်ႈၼိုင်ႈတူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈႁိမ်းဝတ်ႉတွင်ႇထဵၵ်ႈၼႆၶႃႈ။ လဵၵ်းမုင်း ႁိူၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈလူႉၵွႆပႃးတင်းၼမ်။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၼႆႉ သဵၼ်ႈၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းဝၢင်းဝတ်ႉပႃးၶႃႈဢေႃႈ။ တီႈႁိူၼ်း ၼၼ်ႉတႄႉ ၶႃႈၵေႃႈဢမ်ႇတၼ်းလႆႈထိုင် ငိၼ်းဝႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၶိုၼ်းဢွၼ်ၵၼ်မေးမုင်းၶိုၼ်ႈယဝ်ႉၼႆၶႃႈဢေႃႈ။ ၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းတႄႉ ဢမ်ႇမီးၶႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

Photo Credit to ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇလူင် ဢၼ်တူၵ်းသႂ်ႇ တီႈၼႂ်းဝၢင်းဝတ်ႉတွင်ႇထဵၵ်ႈ

ၽွင်းႁူဝ်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးတီႈယူႇဢမ်ႇယွမ်း 4000 ၊ၼႂ်းၼၼ်ႉဝၢၼ်ႈတွင်ႇထဵၵ်ႈၼႆႉၵေႃႈပႃး။ ပၢင်တိုၵ်းယဵၼ်ၵႂႃႇလႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၸင်ႇႁႃလႆႈပွၵ်ႈယူႇႁိူၼ်းၶိုၼ်းပႆႇတဵမ်ဝူင်ႈ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈသမ်ႉပေႃးယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်တေႃႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထႅင်ႈလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်တူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ။

ၸၢႆးဢွၼ်ႇ ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈဝႃႈ – “သိုၵ်းမၢၼ်း ထွႆမႃးယူႇတီႈပုင်ႇဝူဝ်းၼႆႉၵူၺ်း ပႆႇထွႆ ဢွၵ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈတႄႉတႄႉ။ တိုၵ်ႉသွၵ်ႈတဝ်ႁွၼ်ႈၵႂႃႇမႃးတၢင်းၾၢႆႇၸၢၼ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉယူႇ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ” – ဝႃႈၼႆ။

တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးတႄႉ ဢမ်ႇမီၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

 သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢၼ်ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်သိုၵ်းၸုမ်းလႂ်တႄႉတႄႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ယူႇသဝ်းၸွမ်းဝၢၼ်ႈတွင်ႇထဵၵ်ႈ၊ ပုင်ႇဝူဝ်းၵျွၵ်ႉမႄးၼႆႉတႄႉပဵၼ်    တပ်ႉၵွင်   တႂ်ႈတပ်ႉၸုမ်းလူင် 99 တင်းတပ်ႉၸုမ်းလူင် 101 မိူၼ်ၼင်ႇ ၶလယ 234 ၊ ၶလယ 243 ၊   ၶမယ 501 ၊ ၶမယ 502 ၊ ၶမယ 503 ၊ ၶမယ 504 ၊ ၶမယ 505 ၊ ၶမယ 506 လႄႈ တပ်ႉၵွင်ႈလူင် 352 ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း