ၽြႃးၸၢမ်ၵဝ်ႈတွၼ်ႈ (ၽွင်ႇတေႃႇဢူး) ပီၼႆႉ ဢမ်ႇလူင်းမိူင်း ယွၼ်ႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 လၢမ်းၽႄႈႁႅင်း

0
266

ပီၼႆႉၽွင်းၶၢဝ်းဢွၵ်ႇဝႃႇ ၽြႃးၸၢမ်ၵဝ်ႈတွၼ်ႈ(ၽွင်ႇတေႃႇဢူး) တေဢမ်ႇလူင်းဢႅဝ်ႇမိူင်း  မိူၼ်မိူဝ်ႈၵူႈပီပူၼ်ႉမႃး  ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ လႆႈၵိုတ်းယင်ႉဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

Image: SHAN/ မၢႆတွင်း ၶႅပ်းႁၢင်ႈၵဝ်ႇ ပီဢွၼ် ပွႆးၽြႃးၽွင်ႇတေႃႇဢူးၼွင်ႁၢႆးယႃႈ

ၵူႈပီပူၼ်ႉမႃး   ပေႃးလိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမႂ်ႇ   ၽြႃးၸၢမ်ၵဝ်ႈတွၼ်ႈ လူင်းၵျွင်း ဢႅဝ်ႇလဵပ်ႈၼႂ်းထုင်ႉၼွင်ႁၢႆးယႃႈလႄႈ ဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ ၵူႈပီ၊ တႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလူႇတၢၼ်းဝႆႈသႃ။   ၵူၺ်းၵႃႈ ပီၼႆႉ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လႄႈ လွင်ႈပၢင်း ၽြႃးဢႅဝ်ႇမိူင်းၼႆႉ လႆႈဢဝ်ၵိုတ်းယင်ႉ ပႅတ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢူးၸဵင်ႇ ၵူၼ်းႁေႃႈႁိူဝ်း ႁပ်ႉသူင်ႇၶႅၵ်ႇ ၼႂ်းၼွင်ႁၢႆးယႃႈ လၢတ်ႈဝႃႈ – “ပီၼႆႉ ယွၼ်ႉ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သေ ၽြႃး ၽွင်ႇတေႃႇဢူးၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈပၢင်းလူင်း ဢႅဝ်ႇ မိူင်းယဝ်ႉၶႃႈ။ ၽွင်းၶၢဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၽွင်းၵူၼ်းတၢင်ႇတီႈသီႇလႅၼ် မႃးဢႅဝ်ႇ မႃးဝႆႈ ၽြႃးၼႂ်းၼွင်ၼႆႉၼမ်လႄႈ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၼႆႉသေ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းမႃး ဢႅဝ်ႇ မႃးဝႆႈၵၼ်ၶႃႈယဝ်ႉ” – ဝႃႈၼႆ။

ၵူႈပီၽွင်းၶၢဝ်းပွႆးၽြႃးၸၢမ်ၵဝ်ႈတွၼ်ႈ(ၽွင်ႇတေႃႇဢူး) လူင်းမိူင်းၸိုင် ႁိုင်ၶၢဝ်းတၢင်းမွၵ်ႈ 20 ဝၼ်း။ မီးပီႈၼွင်ႉၶႅၵ်ႇတီႈၸမ်တီႈၵႆ ၼွၵ်ႈမိူင်းၼႂ်းမိူင်းမႃးဝႆႈသႃလူႇတၢၼ်းဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈပေႃးၵိုၼ်းၶွၼ်ႈဝႆႉ။ ပီၼႆႉ  တႄႉဢမ်ႇဝႃႈ ၸဝ်ႈၵႃး ဢမ်ႇဝႃႈၸဝ်ႈႁိူဝ်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၶၢၼ်ၸႂ်ယွၼ်ႉဢမ်ႇမီးၶႅၵ်ႇမႃးဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈ။

“ၽွင်းၶၢဝ်းၸိူင်ႉၼႆႉ ၵူၼ်းတၢင်ႇတီႈသီႇလႅၼ် ဢွၼ်ၵၼ်မႃးဝႆႈၽြႃး မႃးဢႅဝ်ႇၵၼ် ၼမ်ၶႃႈဢေႃႈ ပီၼႆႉ ၶႅၵ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းၵေႃႈ ဢမ်ႇမႃး ၼႂ်းမိူင်းၵေႃႈ ဢမ်ႇမႃးဢႅဝ်ႇၵၼ်ၶႃႈ ၸဵမ် ၵူၼ်းႁေႃႈႁိူဝ်း၊ ႁူင်းႁႅမ်း၊ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁူပ်ႉလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၵၼ် လိူဝ်ႁႅင်းတႄႉတႄႉၶႃႈယဝ်ႉ” ဢူးၸဵင်ႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉသေ တီႈၽြႃးၸၢမ်ၵဝ်ႈတွၼ်ႈ(ၽွင်ႇတေႃႇဢူး) ၼႆႉ လႆႈပိၵ်ႉဝႆႉ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ႁၢမ်ႈၵူၼ်း မိူင်း ၶဝ်ႈဝႆႈ လူႇတၢၼ်းၵၼ် ၼႆႉယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းၼွင်ႁၢႆးယႃႈ  ၶၢင်းပွင်ႉဝႃႈ ပၢႆလိူဝ်ဢမ်ႇမီးၶႅၵ်ႇဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈ ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ်လႄႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၶၢၼ်ၸႂ်ၵၼ်- ဝႃႈၼႆ။    

 ၶၢဝ်းတၢင်း ၽြႃးၸၢမ်ၵဝ်ႈတွၼ်ႈ လူင်းဝတ်ႉၵျွင်းပၼ်ႇလဵပ်ႈဝၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးၼႂ်းၼွင်ၼႆႉ မီး 21 ဝၢၼ်ႈ  မိူၼ်ၼင်ႇ ဝၢၼ်ႈၵျေးပေႃးၶူင်ႇ၊ ဢိၼ်းတဵင်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈလူင်ႁၢႆးယႃႈ၊ ငႃးၽႄႇၶျွင်း၊ ၵျေးၸႃးၵူင်း၊ ပွႆးၸႃးၵူင်း၊ လိၼ်းၵိၼ်း၊ ဝဵင်း ယွင်ႁူၺ်ႈ၊ ၼမ်ႉသၢႆး၊ မိူင်းသွၵ်ႇ၊ သၢႆးဢူး၊ ၵေႇလႃႇ၊ ၸယႅတ်ႉၵျီး၊ ဢလူဝ်ႇ တေႃႇပွၵ်ႉ၊ ၼမ်ႉပၼ်ႇ၊ တႃႈမၢၵ်ႇၵႅင်း (မၵျီး သဵၵ်ႉ)၊ ၵဵင်းၶမ်း၊ မိူင်းပဵဝ်း၊ ၼွင်တဝ်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE