Sunday, May 26, 2024

RCSS/SSA တွပ်ႇလၢတ်ႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်းပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းသၢင်ႈၶၢဝ်ႇလိုဝ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ

Must read

ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇၼၼ်ႉ မီးၶၢဝ်ႇလိုဝ်းၵၼ်ဝႃႈ သင်ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး တွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ပၼ်ပႃႇတီႇတႆးၼႆ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး တင်းသဵင်ႈ တေလႆႈၵႂႃႇႁဵတ်းသိုၵ်းတႆးလွႆတႆးလႅင်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ RCSS/SSA တွပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ပဵၼ်ၵၢၼ်ယႃႉၸိုဝ်ႈသဵင်ပႃႇတီႇတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းတႆးၵူၺ်း” ဝႃႈၼႆ။

ၵၢင်လိူၼ်ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပိူဝ်ႊ ၼႃႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ လူဝ်ႇထႅင်ႈမွၵ်ႇ 20 ဝၼ်းၵူၺ်းၼႆႉ ပႃႇတီႇ ဢၼ်ဢဵၼ်ႁႅင်းယႂ်ႇဢၼ်ၼိုင်ႈ လူင်းသူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင် ဝႃႈ “သင်ဝႃႈ ပီႈၼွင်ႉတႆး တင်းသဵင်ႈ ၽႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ ပေႃးၵႂႃႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ပၼ်ပႃႇတီႇတႆး ၼႆၸိုင် တေလႆႈၵႂႃႇႁဵတ်းသိုၵ်းတႆး လွႆတႆးလႅင်း” ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “လွင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၵၢၼ်ယႃႉၸိုဝ်ႈသဵင်ပႃႇတီႇတႆး တပ်ႉသိုၵ်းတႆး ႁဵတ်းႁႂ်ႈ လူင်ပွင် ၸိုင်ႈ တင်း ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ႁၼ်ၽိတ်းၼိူဝ် လွႆတႆးလႅင်း ၵူၺ်း” – ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉသေ ၸၢႆးၶမ်းဢွၼ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းသၢတ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2015 ၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇတႆးႁဝ်းဢမ်ႇပေႉ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ၼႃႈလဵၵ်ႉ၊ ပီၼႆႉႁဝ်းၶႃႈဝူၼ်ႉဝႃႈတေသႂ်ႇပၼ်ပႃႇတီႇတႆး သမ်ႉမီးၶၢဝ်ႇ ဝႃႈပေႃးပၼ်သဵင်ပႃႇတီႇတႆး တေလႆႈၵႂႃႇ ႁဵတ်းသိုၵ်းလွႆတႆးလႅင်းၼႆလႄႈ ပေႃႈမႄႈ ၸိူဝ်းဢမ်ႇႁူႉသင်ၵေႃႈ ႁၢမ်ႈလုၵ်ႈၽႂ်မၼ်းလႄႈ ဢဝ်ၶၢဝ်ႇၼႆႉယႂ်ႇမႃး ၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇ” – ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ- မီးဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇလႄႈ ၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵူၵ်း။ ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇသမ်ႉမီး ပွၵ်ႉမႄႈသွၼ် ႁွင်ႇ၊ ပွၵ်ႉမႄႈသွၼ်ၸၢၼ်း၊ ဝဵင်းမႂ်ႇ။ ၼႂ်း ၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵူၵ်း သမ်ႉမီး ပွၵ်ႉၼိုင်ႈတေႃႇ ပွၵ်ႉ 3 ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ႁူဝ်ဢိူင်ႇ မီး 27 ဢိူင်ႇလူင်၊ မူႇဝၢၼ်ႈမီး 359 ဝၢၼ်ႈ။

ၸၢႆးၵျေႃႇဢွင်ႇ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 1 ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ – “ပေႃးႁဝ်းၶႃႈ ၵႂႃႇသူၼ်းတုမ်ၼႆ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၶဝ်ဝႃႈ သူယႃႇပေၵႂႃႇထွမ်ႇ ပေႃးသူၵႂႃႇထွမ်ႇၵႂႃႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ပၼ်ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် တႆးၼႆႉ သူတေလႆႈၵႂႃႇႁဵတ်းသိုၵ်းတႆးဢိူဝ်ႈ ၶဝ်ဝႃႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ်ၸိူင်ႉၼႆ။ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈငိၼ်းမႃး ပွၵ်ႈသွင်ပွၵ်ႈ ယူဝ်ဝႃႈ ၶဝ်ယဝ်ႉၵၼ်ၵူၺ်းယူဝ်ႉၼႆသေ ဝၢႆးလိုၼ်းၼႆႉမႃး ႁဝ်းၶႃႈလႆႈငိၼ်းၵၼ်မႃးၼမ် ငိၼ်းမႃးလၢႆလၢႆဝၢၼ်ႈထပ်းၵၼ်မႃး ၶႃႈဢေႃႈ လွင်ႈၼႆႉ” – ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇၼႆႉ ၼွၵ်ႈသေ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး မီးၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႃးႁူႇ၊ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းဝႃႉ ၊ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢၶႃႇ ၊ ဢၼ်မႃးၸွမ်း ၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ်၊ မႃးၸွမ်းတပ်ႉသိုၵ်း၊ တပ်ႉပလိၵ်ႈ ၵေႃႈ မီးၸၢဝ်းၶိူဝ်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းၶၢဝ်ႇၽၢင်းလိုဝ်းလင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇၼႆႉသေ ၸဝ်ႈသိုၵ်းဢုမ်ႈၶိူဝ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS/SSA လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ပႃႇတီႇဢၼ်ၵႂႃႇသူၼ်းတုမ် လၢတ်ႈၸိူင်ႉ ၼၼ်ၼၼ်ႉ 1) မၼ်းယႃႉ သရေႇၼႃႈတႃ ပႃႇတီႇတႆး ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈပိူၼ်ႈႁတ်းတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ပၼ်ပႃႇတီႇတႆး။ 2) ယႃႉၸိုဝ်ႈသဵင်သရေႇၼႃႈတႃ တပ်ႉ သိုၵ်းလွႆတႆးလႅင်းႁဝ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈပိူၼ်ႈၵူဝ်တပ်ႉသိုၵ်းႁဝ်း။ 3) ႁဵတ်းႁႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈတင်း ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ႁၼ် ၽိတ်းဝႃႈ ပႃႇတီႇတႆးတင်း လွႆတႆးလႅင်းၼႆႉ ၵပ်းသိုပ်ႇၵွင်ႉသၢၼ်ၵၼ် ပႃႇတီႇဢၼ်သူၼ်းတုမ်ၵူၼ်းမိူင်း လၢတ်ႈၸိူင်ႉ ၼႆၼႆႉ လၢႆးႁဵတ်းမၼ်း ဢမ်ႇထုၵ်ႇမႅၼ်ႈ” – ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇၼႆႉ ပႃႇတီႇဢၼ်တေၶဝ်ႈၶႅင်ႇၵၼ် တင်းမူတ်းမီး 9 ပႃႇတီႇ မိူၼ်ၼင်ႇ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်၊ ပႃႇတီႇသိူဝ် ၽိူၵ်ႇ၊ ပႃႇတီႇဝႃႉ၊ ပႃႇတီႇဢႃးၶႃႈ၊ ပႃႇတီႇလႃးႁူႇ၊ ပႃႇတီႇမွၵ်ႈၼၢင်းသီႇ၊ ပႃႇတီႇၵုပ်း၊ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်းလႄႈ ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသေ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ယၢမ်ႈဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းလိူၼ်႞ သွင်လိူၼ်ၼႆႉ ဢမ်ႇယွမ်း 2 ၽိုၼ်။ တူၵ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ တေဢမ်ႇယူႇၾၢႆႇလႂ် ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႆႈတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လွတ်ႈလႅဝ်း ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ယင်းတူၵ်ႇတၵ်ႉၾၢင်ႉတိူၼ်ပႃးဝႃႈ ပႃႇတီႇလႂ်ဢမ်ႇဝႃႈ ပေႃးတေလူင်းႁႃသဵင်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ RCSS/SSA ၵုမ်းၵမ် တေလႆႈပွင်ႇၶၢဝ်ႇလူင်ႈၼႃႈသေ ၸင်ႇၵွႆႈလူင်းဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း 10 ၸုမ်းၼၼ်ႉ  မီးတပ်ႉသိုၵ်းႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်းၽိူၵ်ႇ KNU ၸုမ်းလဵဝ်၊ တူၵ်ႇလၢတ်ႈထိုင် ၸၢဝ်းၶိူဝ်းယၢင်း တၢင်းလၢႆ တႅၵ်ႇတႅၵ်ႇလႅင်းလႅင်းဝႃႈ – “ႁႂ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း တွတ်ႈၶႅပ်း ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ် ပႃႇတီႇယၢင်း သေ ၵွပ်ႇၵူႈ သုၼ်ႇလႆႈၽဵင်ႇပဵင်း ၵႂႃႇ ၵမ်းၸၼ်ႉၸၼ်ႉ တေႃႇပေႃး မီးသုၼ်ႇၸတ်းပွင် ဝၢၼ်ႈမိူင်းလႆႈႁင်းၶေႃ သေၵမ်း” – ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း