Thursday, May 30, 2024

ၶၢဝ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၽႄႈလႄႈ ပႃႇတီႇတႆးလႆႈၸႂ်ႉၾဵတ်ႉပုၵ်ႉႁႃသဵင်ၸွႆႈ တႃႇဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ

Must read

ၽွင်းၶၢဝ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းယူႇၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း မႅၼ်းၽွင်းၶၢဝ်းပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းလူဝ်ႇလူင်း သူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင် ၵူၼ်းမိူင်း တႃႇတေဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵၼ်ဝႆႉလႄႈ ပႃႇတီႇတႆးလႆႈ ၸႂ်ႉ ၾေႉသ်ပုၵ်ႉ သေၸွႆႈႁႃသဵင်ဝႃႈၼႆ။

ပႃႇတီႇတႆး ႁဵတ်း Profile frame ဢၼ်ပႃးမိၵ်ႈ/လူဝ်ႇၵူဝ်ႇ ပႃႇတီႇၽႂ်မၼ်း

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 8/9/2020 ၼႆႉၵႂႃႇ ၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ် ႁိုဝ် 60 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ်ၶႂၢင်ႉၸုမ်းပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်း လူင်းသူၼ်းတုမ် ႁႃသဵင်တီႈဝႆႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢိင်ၼိူဝ် တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၽႄႈသေ ပေႃးႁူပ်ႉၵူၼ်းမိူင်း သမ်ႉတေ ဢမ်ႇလႆႈပၼ်လိူဝ် 50 ၵေႃႉ ၼႆလႄႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်၊ ပႃႇတီႇ သိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈဢဝ် ၾေႉသ်ပုၵ်ႉ ၸွႆႈ။ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ဝႃႈ – “ၶတ်းၸႂ်ၽႄႈ ပရူဝ်ၾၢႆႊ ႁူဝ်သိူဝ်၊ ဢဝ်မေႃၵႂၢမ်းၸိုဝ်ႈယႂ်ႇ ႁွင်ႉၵႂၢမ်းတၢင်ႇ၊ တၢင်ႇပရူဝ်ၾၢႆႊ ၵႂၢမ်းၼႂ်းၸႂ် ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်း” ၸိူဝ်းၼႆႉသေ သူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင်။

- Subscription -

လုင်းၸၢႆးၽူဝ်းဢွင်ႇ ၽူႈၼမ်းၼႂ်းပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ SNDP ဝႃႈ – “ၼိူဝ်ဢွၼ်ႇလၢႆး တႄႉ ႁဝ်းၸႂ်ႉ ၾေႉသ်ပုၵ်ႉ ၵူၺ်း။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းၶႃႈ တီႈၼမ်ႉၶမ်း ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းႁဵတ်းဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ။ ၸိုဝ်ႈ ၾေႉသ်ပုၵ်ႉ ၵေႃႈ SNDP ၵူၺ်း”  – ဝႃႈၼႆ။

Credit to SNDP Youth: ၵူၼ်းၼုမ်ႇၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ SNDP လႅၵ်ႈႁၢင်ႈပရူဝ်ႊၾၢႆႊ ၾေႉသ်ပုၵ်ႉ ၽႂ်မၼ်း သူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင်

ပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ဢၼ်ႁူဝ်ၵူၼ်းမီး 50 လၢၼ်ႉပၢႆၼႆႉ ၵူၼ်းၸႂ်ႉ Internet ၊ ၵူၼ်းၸႂ်ႉ သိုဝ်ႇတူင်ႇဝူင်း Social Media ႁူဝ်ၵူၼ်း မီး 22 လၢၼ်ႉပၢႆ ။ ၵူၼ်းၸႂ်ႉ Mobil ၾူၼ်း ၼမ်လိူဝ် ၵူၼ်းၸႂ်ႉၶွမ်ႊပိဝ်ႊတိူဝ်ႊ။ ၽူႈၸႂ်ႉ Internet ၸိူဝ်ႉၼႆႉ ပေႃးဢဝ် ဝၢၵ်ႈ/ပိူဝ်ႊသႅၼ်ႊ မၼ်းဝႃႈ ၸၢႆး 48% ယိင်း 52% ။

ၸၢႆးလဵၵ်ႉ ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ဝႃႈ “ပႃႇတီႇႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ၸႂ်ႉ ၾေႉသ်ပုၵ်ႉ သေ ႁႃသဵင် သူၼ်း တုမ်ယူႇ။ ပေႃးမႃးၼိူင်းၵၼ်ၼႆ ဢၼ်လူင်းပိုၼ်ႉတီႈသူၼ်းတုမ်လႄႈ ၸႂ်ႉ ၾေႉသ်ပုၵ်ႉ သူၼ်းတုမ်ၼႆႉ ၶိုင်ႈတေႃႇၶိုင်ႈၶႃႈ ယဝ်ႉ” – ဝႃႈၼႆ။

Credit to SNLD Youth: ၵူၼ်းၼုမ်ႇၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD လႅၵ်ႈႁၢင်ႈပရူဝ်ႊၾၢႆႊ ၾေႉသ်ပုၵ်ႉ ၽႂ်မၼ်း သူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင်

ၶေႃႈမုလ်း ၾေႉသ်ပုၵ်ႉ တႄႉၼႄဝႆႉဝႃႈ ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး၊ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ၊ ဝဵင်းၵဵင်းတုင် တင်း ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း  ဢမ်ႇပႆႇပႃးတၢင်ႇဝဵင်း ၵူၼ်းၸႂ်ႉ ၾေႉသ်ပုၵ်ႉ မီး 1 လၢၼ်ႉ 5 သႅၼ်ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။

ၵၢပ်ႈပၢၼ်ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵမ်ႈၼမ် ၵူၼ်းထဝ်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၵူႈၸႄႈတွၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်း သူင်ၸႂ်ႉ မိုဝ်းထိုဝ် / ၾူၼ်း ။ ၸိူဝ်းဢမ်ႇမီး မိုဝ်းထိုဝ် ၵမ်ႉပႃႈဢေႇ၊ ၵူၼ်းၸႂ်ႉၾူၼ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး တိုၼ်းမီးႁူဝ်လၢၼ်ႉ ၼႆ ၸၢႆးသိူဝ်ႁၢၼ် ၽူႈသူင်ပူၵ်းပွင်ယုၵ်ႉမုၼ်းလွင်ႈတႆး ၸွမ်းၵၢပ်ႈပၢၼ် IT လၢတ်ႈၼႄ ၼင်ႇၼႆ။

“သင်ပဵၼ်လႆႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပႃႇတီႇတႆးႁဝ်း ႁဵတ်းပႃး Application သႂ်ႇမိၵ်ႈမၢႆ ပိုၼ်းၵႅပ်ႈ ၸိုဝ်ႈၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းၵူႈၵေႃႉဝႆႉၼႂ်း App ။ ၾေႉသ်ပုၵ်ႉ ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ၶူဝ်ၵၢႆႇပၼ် တႃႇႁႂ်ႈႁဝ်းၶဝ်ႈထိုင်ၼႂ်း Application။ ႁဝ်းတေ ၸႂ်ယႂ်ႇ ၾေႉသ်ပုၵ်ႉ လၢႆလၢႆၵူၺ်း တႄႉ တေဢမ်ႇလႆႈ တေလႆႈမီးပႃး Application သွင်ၼႆႉ တေလႆႈၵွင်ႉၵၼ်ၶႃႈဢေႃႈ။ တေတိုဝ်းၶဝ်ႈထိုင် ၵူၼ်းၼုမ်ႇလႄႈ ၵူၼ်း မိူင်းႁဝ်းၶႃႈ တင်းၼမ်၊ ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၶႃႈ ၸႂ်ႉ Internet  ၼႆႉ တိုၼ်းဢမ်ႇယွမ်းလၢၼ်ႉၶႃႈ ယူႇတီႈၶႃႈ ၶၢတ်ႈလမ်းဝႆႉ” – ၸၢႆးသိူဝ်ႁၢၼ်လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈၼႆႉ ဢၼ်ၸႂ်ႉႁႅင်းငိုၼ်း ႁႃသဵင် တၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ သေပိူၼ်ႈသုတ်းပဵၼ် ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ တင်ႈတႄႇ လိူၼ်ဢေႃႊၵသ်ႉ ဝၼ်းတီႈ 2 မႃး ၸႂ်ႉငိုၼ်းတေႃႊလိူဝ်ႊ ႁူဝ်ႁဵင် ၊ ဢၼ်တၢမ်းတီႈသွင် သမ်ႉပဵၼ် ပႃႇတီႇ PPP ဢၼ်တေႃႇတႅတ်ႉတႅတ်ႉၶၢႆႇ ဢွၼ်ႁူဝ် ၊ သုၼ်ႇတူဝ်မၼ်းၼၢင်းၵေႃႈ ၸႂ်ႉငိုၼ်းတေႃႊလိူဝ်ႊ ၼမ်ဝႆႉ။ ဢၼ်တၢမ်းတီႈ သၢမ် တႄႉ ပဵၼ်ပႃႇတီႇ UBP ပႃႇတီႇ ဢၼ် တူႇရဢူးသူၺ်ႇမၢၼ်းဢွၼ်ႁူဝ် ပႃႇတီႇၸိူဝ်းၼႆႉ ၸႂ်ႉငိုၼ်းယုၵ်ႉမုၼ်းပႃႇတီႇ ၸဝ်ႈ ၵဝ်ႇတူဝ်ၵဝ်ႇ ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ ၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ/ဢိၼ်ႊထိူဝ်ႊၼႅတ်ႉ။

ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ တႅမ်ႈႁႃ ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ် ၼိူဝ်ဢိၼ်ႊထိူဝ်ႊၼႅတ်ႉတႄႉ (1) ပဵၼ် Google ၊ (2) ပဵၼ် YouTube ၊ (3) သမ်ႉပဵၼ် Myanamarload.com ၊ (4) တႄႉပဵၼ် ၾေႉသ်ပုၵ်ႉ   သေ မၢႆ (5) တႄႉ ပဵၼ် Channel Myanmar (ၶဝ်ႈတူၺ်းငဝ်း တူင်ႉ) ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵပ်းတၢမ်း ၵၼ် ပဵၼ်တီႈ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ႈသေႃႉႁႃတူၺ်းသေပိူၼ်ႈယဝ်ႉၼႆ ၸၢႆးသိူဝ်ႁၢၼ် တူၵ်ႇလၢတ်ႈ ၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း