ၶွမ်ႊပၼီႊ တင်ႈလၢၼ်ႇၵဵပ်းငိုၼ်းရူတ်ႉၵႃး ၵဵပ်းပႃးၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵႂႃႇမႃးလႄႈ ၺႃးလိုပ်ႈၶၢႆႉၵႂႃႇတင်ႈၼွၵ်ႈဝဵင်း

0
288

ၵူၼ်းမိူင်း သူၺ်ႇၺွင်ႇ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈ လၢၼ်ႇ တူဝ်းၵဵတ်ႉ ၵၢင်ဝဵင်းသုတ်ႉၶၢႆႉၵႂႃႇဝႆႉၼွၵ်ႈဝဵင်း ၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၾၢႆႇၶွမ်ႊပၼီႊ ဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းၶေႃႈတူၵ်းလူင်း လႆႈၸႂ်ၵၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 10/7/2020 ၵူၼ်းမိူင်းသူၺ်ႇၺွင်ႇမွၵ်ႈ 20-30 လႆႈႁူမ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇဢုပ်ႇလၢတ်ႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ တီႈ ၵဵတ်ႉလၢၼ်ႇ ဢၼ်တင်ႈဝႆႉႁိမ်း ပၢင်သဝ်းဢွင်ႇသပေႇ ၼႂ်းဝဵင်း သူၺ်ႇၺွင်ႇ ႁႂ်ႈၶၢႆႉၵႂႃႇတင်ႈၼွၵ်ႈဝဵင်း တီႈႁိမ်းတွင်ႇလေးလူင်း လႅၼ်ၶႅၼ်ႈၸေႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးလႄႈ ၸေႈဝဵင်းၵၢတ်ႇလေႃႉပုၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

ဢူးၵျေႃႇဢေး ၵူၼ်းသူၺ်ႇၺွင်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸဵမ်မိူဝ်ႈၶဝ်တေမႃးတင်ႈလၢၼ်ႇၼၼ်ႉ ၶဝ်လၢတ်ႈၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈဝႃႈ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 40 ပီၼႆႉ  တေဢမ်ႇ ၵဵပ်းၵႃႈၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈလတ်းၽၢၼ်ႇၵႂႃႇမႃး ၼႆဝႃႇ။ တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၼႆႉ တေႁဵတ်းပၼ် ဝႂ်ၼႆ တေႃႇယၢမ်းလဵဝ်ၵေႃႈဢမ်ႇႁဵတ်းပၼ်။  တင်ႈလၢၼ်ႇမႃးတိုၵ်ႉလႆႈ 7 ပီပၢႆၵူၺ်း သမ်ႉပေႃးၵဵပ်းငိုၼ်းၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈယူႇယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈတူၵ်းလူင်းလႄႈ ၸင်ႇလႆႈတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၶဝ်ၶၢႆႉတီႈ ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵဵတ်ႉလၢၼ်ႇ ဢွင်ႇသပေႇၼႆႉ တႄႇၵေႃႇတင်ႈမိူဝ်ႈပီ 2012 ။ ပႂ်ႉၵဵပ်းငိုၼ်းတီႈရူတ်ႉၵႃး လတ်းၽၢၼ်ႇၵႂႃႇမႃး၊ သႂ်ႇသႂ်ႇမႃးၵဵပ်းပႃးရူတ်ႉၵႃးၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလႄႈ ၸင်ႇလႆႈပဵၼ်ပၼ်ႁႃၵၼ်။

ၵူဝ်ႇလူႇဢေး ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈဝႃႈ – “လုၵ်ႉႁိူၼ်းႁဝ်းၶႃႈ ၵႂႃႇၵၢတ်ႇၼႆႉ ယင်းဢမ်ႇမီး 1 လၵ်း။ ၶဝ်ယင်းၵဵပ်းငိုၼ်းယူႇ။ ဢမ်ႇၶႆႈပၼ်ငိုၼ်းလႄႈလၢတ်ႈဢမ်ႇၸႂ်ႈ ။ တေပၼ်ယူႇပေႃးၶဝ်ၶၢႆႉၵႂႃႇယူႇၼွၵ်ႈဝဵင်းတႄႉ” – ဝႃႈၼႆ။

တႃႇႁႂ်ႈတူဝ်းၵဵတ်ႉ (လၢၼ်ႇဢွင်ႇသပေႇ) ၶၢႆႉၵႂႃႇယူႇၼွၵ်ႈဝဵင်းသူၺ်ႇၺွင်ႇ ၼၼ်ႉ လႆႈတၢင်ႇလိၵ်ႈထိုင်ၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်၊ ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇတေႃႉသူင်ႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ဢူးၶုၼ်ႇယႄးထူၺ်း ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ ၼႆ ၵူဝ်ႇၸီႇတူ ၵူၼ်းသူၺ်ႇၺွင်ႇလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ပၢင်တုၵ်းယွၼ်းၼႆႉ ယိူင်းဢၢၼ်းဢဝ်ႁႅင်းၵူၼ်းမိူင်း မႃးၼႄၵၢင်ၸႂ်ယူႇ သေတႃႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ ဢမ်ႇပၼ်ၶွၼ်ႈၵၼ် ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆသေ ဢမ်ႇလႆႈၼႄၵၢင်ၸႂ်။

လွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်း ပႂ်ႉမွင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး တေမႃးၵႄႈလိတ်ႈပၼ် ပၼ်ႁႃ ယူႇ။ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ယင်းဢမ်ႇပႆႇမႃးတူၺ်းထိုင်  – ၵူၼ်းသူၺ်ႇၺွင်ႇဢွၼ်ၵၼ်လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ယူႇတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈလႆႈတွင်ႈထၢမ်တီႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၶွမ်ႊပၼီႊ ယူႇသေတႃႉ ၾၢႆႇၶွမ်ႊပၼီႊ ဢမ်ႇပၼ်ၶေႃႈတွပ်ႇသင်ၶိုၼ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE