ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၶိုၼ်ႈပတ်းပူလူမႄးဢွင်ႈတီႈၵွင်းမူးၵဝ်ႇၵႄႇ ထုင်ႉဝဵင်းၶူဝ်လမ်

0
1027

သင်ႇၶၸဝ်ႈ ဢိၵ်ႇပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး လၢႆတီႈလၢႆတၢင်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၶိုၼ်ႈ ႁဵတ်းလွင်ႈမူတ်းသႂ် ပတ်းပူလူမႄး ဢွင်ႈတီႈၵွင်းမူးၵဝ်ႇၵႄႇ ၼိူဝ်လွႆၸၢၵ်ႈတေႃႇ ထုင်ႉဝဵင်းၶူဝ်လမ်။

Photo: by ၸၢႆးမူၼ်း သင်ႇၶၸဝ်ႈ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၶိုၼ်ႈႁဵတ်းလွင်ႈမူတ်းသႂ် ၼိူဝ်လွႆၸၢၵ်ႈတေႃႇ

တင်ႈတႄႇၶၢဝ်းတၢင်း မွၵ်ႈ 15 ဝၼ်းမႃး တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ 22/05/2020 မီးသင်ႇၶၸဝ်ႈ၊ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း လၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ဢွၼ်ၵၼ်ၶိုၼ်ႈႁဵတ်း လွင်ႈမူတ်းသႂ် ပတ်းပူလူမႄး တီႇၽဵဝ်ႈ ဢွင်ႈတီႈၵွင်းမူးၵဝ်ႇၵႄႇ ၼိူဝ်လွႆၸၢၵ်ႈတေႃႇ (လွႆၵျွင်း) ၼႂ်းဢိူင်ႇႁူဝ်ၼွင် ၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း၊ ပိူဝ်ႈတႃႇပဵၼ်ၼႃးမုၼ်ၵႃႇယၵုသူလ်-ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းလိူၼ် 6 မူၼ်းပူၼ်ႉမႃး 6/5/2020 ၼၼ်ႉ တီႈလိၼ်ဢွင်ႈတီႈလွႆၸၢၵ်ႈတေႃႇၼႆႉ လုင်းၸၢင်းယၼ်ႇၼ (ၵေႃႉဢၼ်တူၺ်းထိုင်ဝႆႉၼႂ်းၼွင်ၽႃ) ဢိၵ်ႇ ၸဝ်ႈသြႃႇၽႃၽိူၵ်ႇ-ၼွင်ၽႃ သွင်ၵေႃႉသွင်ၸဝ်ႈၼႆႉ တၢင်တူဝ်သင်ႇၶႃႇတင်းတၵ်ႉၵႃႇသေ ႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်း ဢဝ်တီႈလိၼ်ၼႆႉ ယုၵ်ႉမွပ်ႈလူႇတၢၼ်းပၼ်တီႈ ၸဝ်ႈၶူးသီႇရိထမ်ႇမ တီႈၼိူဝ်လွႆၸၢၵ်ႈတေႃႇၼၼ်ႉ-ၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈၶူးသီႇရိထမ်ႇမ (ဝဵင်းဢိၼ်း) လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ၼိူဝ်လွႆၼႆႉ ပဵၼ်ႁွႆးဝတ်ႉၵျွင်းၵဝ်ႇ၊ ႁွႆးၵွင်းမူးၵဝ်ႇ၊ ႁွႆးၸၢၵ်ႈတေႃႇၵဝ်ႇ မီးမၢၵ်ႇဢုတ်ႇမၢၵ်ႇႁိၼ် မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈဢၢၼ်ႇႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီမၼ်း။ ႁဝ်းတေဢမ်ႇသၢင်ႈၵျွင်း၊ ႁဝ်းတေဝႆႉပဵၼ်သၽႃႇဝမၼ်း၊ မၼ်းပဵၼ်လူင်မႆႉပဝ်း မႆႉသၵ်းၸိူဝ်းၼႆႉ။ ႁွႆးမိုဝ်းၵဝ်ႇၵဝ်ႇၼႆႉ ႁဝ်းမႃးႁၼ်သေလႆႈၸႂ် မႅၼ်ႈၸႂ်၊ ၾၢႆႇတၵ်ႉၵႃႇၵေႃႈမႅၼ်ႈၸႂ်ႁဝ်းၸဝ်ႈသေ ဢမ်ႇမီးၽႂ်မႃးလုမ်းလႃးၼႆလႄႈ ဢဝ်ယုၵ်ႉမွပ်ႈလူႇတၢၼ်းပၼ်ႁဝ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းလိူၼ် 6 မူၼ်း ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ”-ဝႃႈၼႆ။

တူၼ်ၸဝ်ႈသိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ-“တီႈဢၼ်တေသၢင်ႈဝတ်ႉၵျွင်း ပဵၼ်တီႈတိၼ်လွႆ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် မီးတၵ်ႉၵႃႇ သတ်ႉထႃး ႁွမ်းတၢၼ်းဝႆႉဝတ်ႉထုငိုၼ်းတွင်း တႃႇသၢင်ႈဝတ်ႉၵျွင်းယဝ်ႉ။ ဢၼ်တေသိုပ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈ ၵႂႃႇဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ပဵၼ်လုမ်းပွင်ၵၢၼ်သင်ႇၶႃႇ၊ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ တေသိုပ်ႇသၢင်ႈ ႁေႃတီႈလိုဝ်ႈ တီႈၼွၼ်းသင်ႇၶၸဝ်ႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵႂႃႇ။ ပေႃးဝႃႈ လိူၼ် 6 မူၼ်း တၢင်းတၵ်ႉၵႃႇ ယၢတ်ႇၼမ်ႉ ၶႂမ်ႈတဝ်ႈ လူႇတၢၼ်းပၼ်ႁဝ်းၸဝ်ႈယဝ်ႉၵေႃႈ ပေႃးလိူၼ် ႁူၵ်းလွင်ႈ 2 ၶမ်ႈ တႄႇမႃးပတ်းမႃး တီႇၽဵဝ်ႈႁဵတ်းလွင်ႈမူတ်းသႂ် တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉလႆႈ 15 ဝၼ်းယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းၸိူဝ်းမႃးႁဵတ်း လွင်ႈမူတ်းသႂ် ပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉၶူဝ်လမ်၊ လၢႆးၶႃႈ၊ မိူင်းၼွင်၊ ဝၢၼ်ႈၸိင်း ၵေႃႈမႃးၸွႆႈ၊ မီးလၢႆၸုမ်းယဝ်ႉ၊ ပဵၼ်ၸုမ်းပွၵ်ႈၵမ်း 4 ယဝ်ႉ၊ တင်းမူတ်းမီး 5 ၸၼ်ႉ ႁဵတ်းပႆႇယဝ်ႉသဵင်ႈ”-ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၶူးသီႇရိထမ်ႇမ ယင်းလၢတ်ႈၼႄ တၢင်းယိူင်းဢၢၼ်း ဢၼ်တေသၢင်ႈဝတ်ႉ/ ၵျွင်းဝႃႈ မီးယိူင်းဢၢၼ်း 4 ၶေႃႈ ပိူဝ်ႈတႃႇပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈ- 1.ၵၢၼ်ၽိုၵ်းၾွၼ်ႉသင်ႇၶႃႇ။ ႁႂ်ႈပဵၼ်တီႈ ၽိုၵ်းၾွၼ်ႉသင်ႇၶႃႇတႆးႁဝ်း၊ သင်ႇၶႃႇၼုမ်ႇ ဢမ်ႇဝႃႈလၢႆးၼင်ႈၵျွင်း၊ လၢႆးႁေႃးထမ်းတြႃး၊ လၢႆးပူၵ်းပွင် ၵၢၼ်ပရိယတ်ႉ။ 2.ၵၢၼ်ၵမ်ႇမထၢၼ်း။ ၸုမ်းလႂ် ပၢၼ်လႂ်သႅၼ်းလႂ်ဢမ်ႇဝႃႈ လဵၵ်ႉယႂ်ႇၼုမ်ႇထဝ်ႈ ႁႂ်ႈမႃးတိုဝ်းၵမ်တြႃးလႆႈၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်း။ 3.ၵၢၼ်ၽိုၵ်းၾွၼ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇ။ ႁႂ်ႈပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈပူၵ်းပွင် ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၽိုၵ်းၾွၼ်ႉပၼ်တၢင်းႁူႉ။ 4.ၵၢၼ်ၽိုၵ်းၾွၼ်ႉ ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ-ၼႆယဝ်ႉ။

Photo: ၼွင်ၽႃ ဢၼ်တီႈၵုၼ်ၵၢင်ၼမ်ႉ မီးၵွင်းမူး ယွၼ်းသူးတဵမ်ထူၼ်ႈ မင်ႇၵလႃႇၸုမ်ႈမိူင်း (ၵွင်းမူးမႄႈမၢႆႈ)

ၸၢႆးမူၼ်း ၵူၼ်းၶူဝ်လမ် ၵေႃႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “တီႈၼႆႈ လွႆၸၢၵ်ႈတေႃႇၼႆၵေႃႈဝႃႈ၊ လွႆၽြႃးၼႆၵေႃႈဝႃႈ၊ မီးၾၢႆႇဢွၵ်ႇၼွင်ၽႃ  တိတ်းၸပ်းၼွင်ၽႃၵမ်းလဵဝ်၊ ၵွင်းမူးၼႆႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထူပ်းႁၼ်ႁိုင်ယဝ်ႉ ႁူႉဝႆႉၸဵမ်မိူဝ်ႈၼႃႈတၢင်ႇထီးၵွင်းမူးၼွင်ၽႃ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇလႆႈၶိုၼ်ႈၵႂႃႇလုမ်းလႃး၊ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈမိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ပဵၼ်သိုၵ်းပဵၼ်သိူဝ်”-ဝႃႈၼႆ။

တီႈၵုၼ်ၵၢင်ၼမ်ႉ ၼွင်ၽႃ (ဝၢၼ်ႈမႂ်ႇၼွင်ၽႃ)ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ မီးၵွင်းမူး ယွၼ်းသူးတဵမ်ထူၼ်ႈ မင်ႇၵလႃႇၸုမ်ႈမိူင်း (ၵွင်းမူးမႄႈမၢႆႈ) ၊ မုၵ်ႉၸုမ်းလူင်သင်ၶၸိုင်ႈတႆး တင်း ၸဝ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ ပီႈၼွင်ႉမိူင်းၶူဝ်လမ် ဢိၵ်ႇ ပီႈၼွင်ႉတီႈၵႆတီႈၸမ် တၢင်ႇထၢတ်ႈၸွမ်သႅင် (ထီး) မိူဝ်ႈ 03/12/2017 (လိူၼ်ၸဵင်မူၼ်း)။ ယူႇၾၢႆႇၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ ဝဵင်းၶူဝ်လမ် မွၵ်ႈ 10 လၵ်း၊ မီးၾၢႆႇဢွၵ်ႇတၢင်းၵႃးၶူဝ်လမ်-ၵုၼ်ႁဵင်။

ၵုၼ်တီႈၼႆႈလႄႈ ၸေႇၻီႇ/ၵွင်းမူးတင်းသဵင်ႈၼႆႉ သင်ၶၸဝ်ႈဢိၵ်ႇပီႈၼွင်ႉမိူင်းၶူဝ်ၶူဝ်လမ် လႆႈဢဝ်မွပ်ႈလူႇတၢၼ်းပၼ်တီႈ မုၵ်ႉၸုမ်းလူင်သင်ၶၸိုင်ႈတႆး ဝဵင်းပၢင်လူင်ဝႆႉ ပဵၼ်လိၼ်/ၶူဝ်းၶွင် သႃသၼႃယဝ်ႉ။

ႁိမ်းႁွမ်းၼွင်ၽႃၼၼ်ႉ မီးထႅင်ႈၸေႇတီႇၵွင်းမူးၵဝ်ႇၵႄႇလၢႆသူႇ မိူၼ်ၼင်ႇ ၵွင်းမူးႁူဝ်ဝဵင်း၊ ၵွင်းမူးႁၢင်ဝဵင်း (မိူဝ်ႈလဵဝ်တိုၵ်ႉႁဵတ်းလွင်ႈမူတ်းသႂ် လုမ်းလႃးဝႆႉ)၊  ၵွင်းမူးသၢဝ်းပႅတ်ႇ (မိူဝ်ႈလဵဝ်ပဵၼ်ၵွင်မၢၵ်ႇဢုတ်ႇ)။ လိူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယင်းတေမီးထႅင်ႈတင်းၼမ်ၵွၼ်ႇဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ