Dr.ၸၢႆးၶမ်းလဵၵ်း ႁဵတ်းႁိုဝ်တႄႇတႅမ်ႈမႃး ၽဵင်းၵႂၢမ်း “ႁႂ်ႈမီးၸႂ်ႁၵ်ႉၶိူဝ်း”

0
500
Photo by – SHAN/ မေႃတႅမ်ႈၽဵင်းၵႂၢမ်း Dr. ၸၢႆးၶမ်းလဵၵ်း

ဝၼ်းတီႈ 24/4/2019 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၶုၵ်းထူပ်း ဝၼ်းၵေႃႇတင်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSA ၶွပ်ႈတဵမ် 55 ပီ။ တွၼ်ႈၵၢင်ၼႂ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၼႂ်းဝၢင်းႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸတ်ႈ ၽိုၵ်းသွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း။ တွၼ်ႈဝၢႆးဝၼ်းသမ်ႉ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း၊ သင်ၶ ၊ ၵူၼ်းသိုၵ်း။ ၽွင်းၼၼ်ႉ သင်ၶၸဝ်ႈတူၼ်ၼိုင်ႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်းငဝ်းလၢႆးယၢမ်းလဵဝ်သေ ယူႇတီႈ ၶူးမေႃတႅမ်ႈၵႂၢမ်း မေႃယႃ Dr. ၸၢႆးၶမ်းလဵၵ်း ၶႂ်ႈသင်ႇလၢတ်ႈသင်ၽွင်ႈၼႆလႄႈ မၼ်းၸဝ်ႈတွပ်ႇလၢတ်ႈ ၼင်ႇၼႆ။

“ပေႃးၵဝ်ၶႃႈ လၢတ်ႈလွင်ႈပိူၼ်ႈ တေပႃးလွင်ႈဢမ်ႇလီ လႄႈ ၵဝ်ၶႃႈ ယွၼ်းလၢတ်ႈလွင်ႈၵဝ်ႈၶႃႈၵူၺ်းယဝ်ႉ တေပဵၼ်လွင်ႈလီသေပိူၼ်ႈ”။

ၵွပ်ႈသင်လႄႈ -ၵဝ်ႈၶႃႁူႉတူဝ်ဝႃႈ ႁဝ်းပဵၼ်တႆးသေၵဝ်ၶႃႈတႅမ်ႈၵႂၢမ်းတႆးမႃး။ လွင်ႈၼႆႉတႄႉ တႃႇတူဝ်ၵဝ်ၶႃႈတႄႉ လမ်ႇလွင်ႈတႄႉတႄႉၶႃႈ၊ တႃႇၵူႈၵေႃႉတႄႉဢမ်ႇဝႃႈလႆႈ။ တႄႇမိူဝ်ႈလဵၵ်ႉၼႆႉ ႁဝ်းလႆႈယူႇႁူင်းႁဵၼ်း ဢိင်းၵလဵတ်ႈမႃး၊ ၸၼ်ႉငဝ်ႈတေႃႇၸၼ်ႉ 7 တီႈ ဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ။

ၽိူဝ်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉ 7 ယဝ်ႉပီႈဢၢႆႈႁဝ်းဝႃႈ-“ၵဝ်တႄႉတေၵႂႃႇတီႈႁူင်းႁဵၼ်းမေႇမဵဝ်ႉ” – ပေႃးၼၼ်ၶႃႈသမ်ႉပဵၼ်ၵေႃႉလဵၵ်ႉ၊ သမ်ႉလႆႈၸွမ်းလင်မၼ်း။ ၵဝ်ၶႃႈၵႂႃႇယူႇၸၼ်ႉ 8 ၸၼ်ႉ 9 တီႈၼၼ်ႈ။ ၽိူဝ်ႇထိုင်ၸၼ်ႉၵဝ်ႈမႃးပိူၼ်ႈဢိုတ်းပႅတ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ။ ပီႈဢၢႆႈႁဝ်းသိုပ်ႇယူႇတီႈမေႇမဵဝ်ႉ၊ ၵဝ်ၶႃႈတႄႉပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူဝ်းတီႈၼမ်ႉတူႈ။ မိူဝ်ႈၼၼ်ႉပိူၼ်ႈသူင်ၵၼ်ၵူၼ်/သိူဝ်ႈဢိင်းၵလဵတ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉတႄႉ။ မိူၼ်ႁၢင်ႈ မၼ်းလႅပ်ႈတူဝ်ၶိင်းႁဝ်း၊ ႁဝ်းၵေႃႈၼုင်ႈသိူဝ်ႈၶူဝ်းဢိင်းၵလဵတ်ႈမႃးတႃႇသေႇ။ ပေႃးလၢတ်ႈၵႂၢမ်းၵေႃႈၶႂ်ႈပႃးသၢႆဢူႉရေႃႊပ(ယူႊရူပ်ႉ) ၶဝ်၊ ႁဝ်းလၢတ်ႈၸိူင်ႉၼၼ်မႃး။

ၵူၺ်းၵႃႈၽိူဝ်ႇၵႂႃႇၽႅဝ်တီႈၼၼ်ႈ တႆးၼႆႉသမ်ႉဢမ်ႇၼုင်ႈၸိူင်ႉၼင်ႇႁဝ်းၶႃႈ၊ တႆးၼႆႉသမ်ႉၼုင်ႈၵူၼ်တႆးသိူဝ်ႈတႆးၶဵၼ်းႁူဝ်တႆးသေ။ ၽိူဝ်ႇၸိူင်ႉၼၼ်ၵဝ်ၶႃႈၵေႃႈပဵၼ်ႁိုဝ်မီးႁိုဝ်ၵေႃႈ ၶႂ်ႈႁဵတ်းၸွမ်းၵူၼ်းတင်းၼမ်၊ ၵေႃႉလဵဝ်ၵူၺ်းဢမ်ႇမေႃယူႇ။ ပေႃးသူၸဝ်ႈတူၺ်းၵေႃႈ တေႁူႉယူႇ – ၵဝ်ႈၶႃႈၼႆႉ တူၺ်းႁၢင်ႈၵေႃႈဢမ်ႇႁၢင်ႈလီ၊ တူၺ်းဢဵၼ်ႁႅင်းၵေႃႈဢမ်ႇႁႅင်း၊ ၵွပ်ႈၼႆမၼ်းပဵၼ်ၵူၼ်းၸွမ်းပိူၼ်ႈၵူၺ်း။ ၵမ်းၼႆႉၶဝ်ၼုင်ႈၶူဝ်းတႆးႁဝ်းၵေႃႈၼုင်ႈၶူဝ်းတႆးၵႂႃႈ ၼႆသေ ၵႂႃႇႁႃၶူဝ်းတႆးမႃးၼုင်ႈ။ ၵမ်းၼႆႉသြႃႇႁဝ်းၶႃႈ ၸၢႆးသူၺ်ႇထုၼ်း တေတွၼ်ႉငိၼ်းႁိုဝ်ဢမ်ႇတွၼ်ႉငိၼ်းႁိုဝ်ဢမ်ႇႁူႉ၊ မၼ်းပဵၼ်ၵူၼ်းပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈ၊ မၼ်းပိၼ်ႇၼမ်တႄႉတႄႉ၊ ႁဝ်းၵႂႃႇထွမ်ႇတူၺ်းၵေႃႈၶႂ်ႈၵျႃႉယူႇၵူၺ်း။

ၵူၺ်းၵႃႈ မၼ်းသမ်ႉမႃးလၢတ်ႈႁဝ်းဝႃႈ-ၵူၼ်းၸၼ်ႉသိပ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်မႃးယူႇတီႈလဵဝ်သေ ႁႂ်ႈႁဵတ်းၼႃႇယၵသႃႇသွင်ႇ (ၽိုၼ်ၶၢဝ်ႇၽူႈၼမ်း)၊ ၵမ်းၼႆႉႁဝ်းသမ်ႉထၢင်ႇဝႃႈၼႃႇယၵသႃႇသွင်ႇၼႆႉ မၼ်းၸႂ်ႉႁဵတ်းၾၢႆႇမၢၼ်ႈၵူၺ်းၵႂႃႈၼႆ။ ၶႃႈၸင်ႇဝႃႈၵဝ်ၶႃႈတေႁဵတ်းပၼ်ဢိူဝ်ႈၼႆ- ၶႃႈလၢတ်ႈမၼ်းၸိူင်ႉၼၼ်။

ၽိူဝ်ႇၶႃႈမႃးထၢမ် တူၺ်းတႆးၵေႃႉဝႃႈ – သြႃႇၼႆႉမၼ်းလၢတ်ႈၵႂႃႇတႃႇတႅမ်ႈၾၢႆႇမၢၼ်ႈဢမ်ႇၸႂ်ႈႁႃႉ ? ။ ၶဝ်တွပ်ႇဝႃႈလူဝ်ႇတႅမ်ႈၾၢႆႇတႆးဢိူဝ်ႈၼႆ။ ၵမ်းၼႆႉၵဝ်ၶႃႈသမ်ႉဢမ်ႇမေႃလိၵ်ႈတႆး။ ၶႃႈႁဝ်းလႆႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈၵႂႃႇ တီႈပီႈဢၢႆႈႁဝ်း၊ ပီႈဢၢႆႈႁဝ်းတႄႉမၼ်းမေႃလိၵ်ႈတႆး ႁဝ်းလီလီ။ ႁႂ်ႈမၼ်းမႃးသွၼ်ပၼ်ၶႃႈ။ ၵဝ်ၶႃႈၵေႃႈႁူႉၵႂႃႇဝႃႈလိၵ်ႈတႆးၼႆႉ တေတႅမ်ႈၸိူဝ်ႉႁိုဝ်ၼႆ။

ၵႂၢမ်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ၵျိူၵ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၵဝ်ၶႃႈၵေႃႈဝူၼ်ႉဝႃႈ- ၵႂၢမ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းဢဝ်ၵႂၢမ်းတႆး သႂ်ႇသေ ႁွင်ႉၼႄပိူၼ်ႈၼႆတႄႉ ပိူၼ်ႈတေၵျိူၵ်ႈဢိူဝ်ႈၼႆ၊ ပိူၼ်ႈၵျိူၵ်ႈတင်းၵမ်ႇၽႃႇၶႃႈလူး၊ တႆးႁဝ်းယူႇတီႈလႂ်ၵေႃႈတိုၼ်းတေၵျိူၵ်ႈ – ၶႃႈဝူၼ်ႉဝႃႈၼၼ်။ ၵမ်းၼႆႉၶႃႈႁဝ်းပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇသေ ၵႂႃႇႁွင်ႉၼႄပိူၼ်ႈ၊ ၶၢဝ်းတၢမ်းၶမ်ႈဝႃႇ ဝၼ်းပႅတ်ႇၶမ်ႈ၊ ဝၼ်းၽိတ်ႈ၊ လိူၼ်လပ်း၊ လိူၼ်မူၼ်းႁိုဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

မိူဝ်ႈၼၼ်ႉၼွၼ်းတီႈၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ။ ပေႃးဝႃႈ 7 မူင်း 8 မူင်း ၵၢၼ်လူဝ်ႇႁဵတ်းယဝ်ႉ ၼႆၵေႃႈ တွႆႇတိင်ႇႁွင်ႉၵႂၢမ်း ၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇ။ ၵူၼ်းဢၼ်ႁႆႇတိင်ႇၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ သမ်ႉပဵၼ်လုၵ်ႈၼွင်ႉၶႃႈၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ၊ ၶဝ်ၵေႃႈပဵၼ်ၸၢႆးဢူင်းမိၼ်ႉၶဝ်၊ ၸၢႆးၶမ်းတီႇၶဝ်။ ၶႃႈတႄႉဢမ်ႇပႆႇမေႃႁႆႇၵီႇတႃႇ၊ ၶႃႈႁဝ်းသမ်ႉၶႂ်ႈတႅမ်ႈၵႂၢမ်းလႄႈ ၶႃႈႁဝ်းပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇသေတႅမ်ႈႁွင်ႉၼႄၶဝ်။

တႆးႁဝ်းၼႆႉဢၼ်လီႁၵ်ႉမၼ်းမီးၶႃႈဢေႃႈ၊ ဢမ်ႇတွၼ်ႉၼႄးၽႂ်သေပွၵ်ႈ၊ ပေႃးတွႆႇတိင်ႇႁွင်ႉၵႂၢမ်းၼႄ ၶဝ်ဝႃႈၵျႃႉယူႇလူး-ၼႆ။ ၶႃႈပၼ်ၶဝ်ၵႂႃႇၵေႃႈၶဝ်ၶိုၼ်းမႃးပၼ်ၶႃႈ။ ဝူင်ႈၼႆႉတႄႉဝႆႉၵွၼ်ႇဝူင်ႈတေမႃးဝတ်ႉထႅင်ႈ ပုၵ်ႈၼိုင်ႈ၊ ဝူင်ႈလင်မႃးဝတ်ႉထႅင်ႈပုၵ်ႈၼိုင်ႈ၊ ဝတ်ႉသေသၢမ်လိူၼ်ယဝ်ႉၵႂႃႇ 12 ပုၵ်ႈ။ ၵမ်းၼႆႉၶႃႈၵေႃႈႁူႉယဝ်ႉ၊ ဢၼ်ပိူၼ်ႈဝႃႈ“ၵျႃႉယူႇလူး” ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉဢမ်ႇၵျႃႉၵူၺ်း၊ ၶဝ်ဢမ်ႇၶႂ်ႈလၢတ်ႈၵူၺ်း။ တႆးႁဝ်းၼႆႉမၼ်းယဵၼ်ႇငႄႈၵႃႈၼၼ်ႉၶႃႈ၊ ဢမ်ႇၼႄးသင်သေဢိတ်း၊ ၵူၺ်းၵႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ၶႃႈပၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇဢဝ်ၵႂႃႇ။

လုၵ်ႉတီႈၵျႃႉယူႇလူးၼၼ်ႉသေ ၶႃႈႁူႉဝႃႈဢမ်ႇၵျႃႉ။ ပေႃးဢမ်ႇၵျႃႉၼႆၶႃႈဝႃႈဢဝ်သဵင်ႁဝ်းသေ လူဝ်ႇၶိုၼ်းႁဵတ်းယဝ်ႉ။ ၵမ်းၼႆႉၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်း၊ ဝၢႆးလင်မႃးၼႆႉတႄႉဢမ်ႇၼႄၶဝ်ယဝ်ႉ၊ ႁဝ်းႁဵတ်းႁင်းႁဝ်းသေႁႆႇတူၺ်းႁင်းၵူၺ်း၊ ပႆႇၵျိူၵ်ႈၼႆၵေႃႈသိုပ်ႇႁဵတ်းထႅင်ႈ။

တႃႇၵဝ်ၶႃႈတႅမ်ႈလႆႈၵႂၢမ်း“ႁႂ်ႈမီးၸႂ်ႁၵ်ႉၶိူဝ်း” – ၼႆႉၶၢဝ်းတၢင်းသီႇပီၶႃႈ။ ၵွပ်ႈၼႆၶႃႈလႆႈတႅမ်ႈႁႂ်ႈမီးၸႂ်ႁၵ်ႉၶိူဝ်းမႃးယဝ်ႉၵႂႃႇတီႈၼမ်ႉတူႈ ၼႂ်းသူၼ်ႁိူၼ်းၸၢႆးဢူင်းမိၼ်ႉၶဝ်သေႁွင်ႉ –

ၼုင်ႈၶူဝ်းတႆးႁဝ်းလႄႈဢမ်ႇသင်ၵေႃႈႁဝ်းပဵၼ်တႆး
လၢတ်ႈၵႂၢမ်းတႆးႁဝ်းလႄႈဢမ်ႇသင်ၵေႃႈႁဝ်းပဵၼ်တႆး
ယူႇၵႂႃႇယူႇၶွင်ဢဝ်ပိူၼ်ႈဢိုၼ်ပႅတ်ႈတႆးၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး
ယူႇၵႂႃႇယူႇၶွင်တေတၢႆႁၢႆၸွမ်းပီလႂ်ပီၼၼ်ႉၵႂႃႇ
ပေႃးတႆးႁဝ်းတေၵုမ်ႇယူႇမိူၼ်ၼႆ ၶိူဝ်းတႆးမိူင်းတႆးတေတၢႆတေႁၢႆပေႃးဝႃႈတႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ (ႁႂ်ႈမီးၸႂ်ႁၵ်ႉၶိူဝ်းတႃႇသေႇ)2 ။

ၼုင်ႈၶူဝ်းတႆးႁဝ်းလႄႈဢမ်ႇသင်ၵွပ်ႈမၼ်းၵေႃႈပဵၼ်တႆး
လၢတ်ႈၵႂၢမ်းတႆးႁဝ်းလႄႈယႃႇဢၢႆၵွပ်ႈတႆးၵေႃႈပဵၼ်ၵူၼ်း
တႃႇယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်ၸိုဝ်ႈတႆးတေလႆႈမီးၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး
တႃႇယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်ႁႂ်ႈပိူၼ်ႈဝႃႈတႆးႁိုဝ်မိူၼ်ဢွၼ်တၢင်းလႃႇ
ဢဵၼ်းဢၢၼ်းၼႂ်းၸႂ်ယူႇၵႂႃႇတႃႇသေႇၶိူဝ်းတႆးမိူင်းတႆး
ႁိုဝ်ပၼ်ႁၢႆလၢႆပေႃးဝႃႈတႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ (ႁႂ်ႈမီးၸႂ်ႁၵ်ႉၶိူဝ်းတႃႇသေႇ)2” ၼႆႉၵူၺ်း။

မၢင်ပွၵ်ႈမၢင်လႂ် လႆႈၶိုၼ်းႁွင်ႉၵႂၢမ်းၵဝ်ႇၸိူင်ႉၼႆၵေႃႈယိၼ်းၵျိူၵ်ႈၸႂ်၊ ၵွပ်ႈပဵၼ်ၵႂၢမ်းၶႃႈၵူၺ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈ၊ ၵွပ်ႈပဵၼ်ၵႂၢမ်းပိူၼ်ႈၵျိူၵ်ႈတင်းၼမ်။ လုၵ်ႉတီႈၼၼ်ႈသေတႄႇတႅမ်ႈမႃးၵႂၢမ်းတႆးၼၼ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇၶၢတ်ႇလႆႈ၊ ပႃးၸႂ်မႃးၶႃႈလူး၊ ၵမ်းၼႆႉတႅမ်ႈၵႂၢမ်းမႃး၊ တႅမ်ႈၵႂၢမ်းၼႆႉတႄႉပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႆႉႁိုဝ်၊ တီႈလႂ်ၵေႃႈယဝ်ႉ ပႃးၸဵမ်မုၼ်ၸဝ်ႈႁဝ်းၶဝ်ၵေႃႈတေငိၼ်းယူႇ။ ဢၼ် ၶႃႈတႅမ်ႈမႃးၵႂၢမ်းၼႆႉၼမ်တႄႉတႄႉ၊ တေႃႇထိုင်တေႃႈလဵဝ်ၵေႃႈပႆႇၵိုတ်း။

ၵူၺ်းၵႃႈမိူဝ်ႈၼၼ်ႉ ၶဝ်ႁဵတ်းဝႆႉပၼ်ဝႆႉမီးဝႆႉလၢႆးတႅမ်ႈၵႂၢမ်း၊ မိူဝ်ႈၼၼ်ႉႁဝ်းဝႃႈပေႃးႁဝ်းဢမ်ႇလွတ်ႈၼႆတႄႉ ႁဝ်းၶိုၼ်းထူၵ်း ဢဝ်ၸိူင်ႉၼၼ်သေႁဝ်းၶိုၼ်းတႅမ်ႈပၼ်ၵႂၢမ်းမႂ်ႇ၊ ဢဝ်ၵႂၢမ်းမႂ်ႇၼၼ်ႉသႂ်ႇပၼ်၊ ၶဝ်ၵေႃႈၵျိူၵ်ႈၵႂႃႇ၊ ႁဝ်းၵေႃႈၵျိူၵ်ႈၵႂႃႇ။

တေႃႈလဵဝ်ၼႆႉသမ်ႉမၼ်းပဵၼ်ၵႂႃႇပိူင်ၼိုင်ႈယဝ်ႉ၊ ၵႂၢမ်းၼႆႉၵႂႃႇသႂ်ႇၸိူင်ႉၼႆၵေႃႈလႆႈၶႃႈ၊ ၵူၺ်းၵႃႈပေႃးၶဝ်ႁႃတၢင်းၽိတ်းမႃး ၸၢင်ႈၺႃး 66/A (၆၆ က) မၢႆမီႈ ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸၢင်ႈဢဝ်လိူင်ႈတီႉ ယဵတ်ႈၶွၵ်ႈ လူၺ်ႈတၢင်းၽိတ်း ၶိူင်ႈဢီႊလႅၵ်ႉထရေႃး ၼိတ်ႉ။ ၸၢင်ႈလႆႈတူၵ်းၶွၵ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈလဵဝ်ဢႃႇယုၵဝ်ၶႃႈမီးၼႂ်းၸဵတ်းသိပ်းယဝ်ႉ၊ ၵဝ်ၶႃႈၵူဝ်ၶွၵ်ႈတႄႉဢမ်ႇၸႂ်ႈ၊ ၵူၺ်းၵႃႈၵူဝ်ဝႆႉ၊ ၵူဝ်ပိူၼ်ႉမႃးတီႉႁဝ်းၺွပ်းႁဝ်း ၵႂႃႇၸိူင်ႉၼၼ်ၵူၺ်း။ တေႃႈလဵဝ်ပေႃးႁဝ်းၵႂႃႇၼႆတႄႉၽႂ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈမႃးတူၺ်းလႆႈ၊ ၵွပ်ႈသင် မီးႁႃးသွင်ၵေႃႉၽူဝ်မေးၵူၺ်းယူႇတီႈႁိူၼ်း။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵေႃႈ ၵႂႃႇမီးတၢင်းၵႆမူတ်းမူတ်းယဝ်ႉ။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼၼ်လႄႈ ဢမ်ႇႁတ်းတႅမ်ႈယဝ်ႉႁႃႉၼႆဢမ်ႇၸႂ်ႈ တိုၵ်ႉတႅမ်ႈယူႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈလူဝ်ႇႁႃၵေႃႉဢၼ် တေမႃးထွၵ်ႈ/ၵမ်ႉပၼ် ႁႅင်းငိုၼ်းႁဝ်းမႃးလႆႈယူႇတႃႇသေႇ။ ၵမ်းၼႆႉတႃႇႁႂ်ႈသူၵဝ်ႁဝ်းႁႃးၸိူဝ်းၼႆႉ တင်းမူတ်းႁႂ်ႈပေႃးလႆႈႁူႉဝႃႈ- ၵွပ်ႈသင်လႄႈၶႃႈႁဵတ်းၵၢၼ်တႅမ်ႈၵႂၢမ်းယူႇၼႆႉ ၼႂ်းၸႂ်ၶႃႈၵေႃႈမီးၸဵမ်မိူဝ်ႈ ႁဝ်းတႅမ်ႈမႃးလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင်ၸိူဝ်းၼႆႉ၊ တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ၼႂ်းၸႂ်ၼႆႉမၼ်းဢမ်ႇပိူင်ႈသင်၊ မၼ်းပဵၼ်ၸႂ်ၸိူင်ႉၼၼ်ၵူၺ်းၶႃႈ။

တေႃႈလဵဝ်ၵေႃႈပေႃးပိူၼ်ႈမႃးတီႉ-တီႉလႆႈၵူႈဝၼ်းၶႃႈ၊ ၵွပ်ႈသင်ႁဝ်းဢမ်ႇပၢႆႈသေပွၵ်ႈ၊ ဢၼ်ၵဝ်ၶႃႈႁဵတ်းမႃး ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ဢၼ်ၵဝ်ၶႃႈ လၢတ်ႈၵႂၢမ်းပူၼ်ႉပႅၼ်ၵႂႃႇသင်သိင်ႇၵေႃႈတေတေၸၢင်ႈပႃးယူႇ၊ ဢမ်ႇပႃးၼႆဢမ်ႇဝႃႈ။ ၵူၼ်းၼႆႉမၼ်းမေႃၽိတ်းၵူၺ်းၵူၺ်းၶႃႈလူး။ ၵွပ်ႈၼႆပေႃးမီးဢၼ်ပူၼ်ႉပႅၼ်ဢၼ်ၽိတ်းၽူၼ်ၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ သူၸဝ်ႈဝၢင်းၶႂၢင်ႉပၼ်ႁဝ်းဢိတ်းၼိုင်ႈ၊ မၢင်ပွၵ်ႈမၢင်လႂ် မိူဝ်ႈမႃးၶႂ်ႈႁႂ်ႈပိူၼ်ႈလီလႄႈႁဝ်းၸင်ႇလၢတ်ႈၸိူင်ႉၼႆ၊ ပေႃးဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈပိူၼ်ႈလီႁဝ်းဢမ်ႇလၢတ်ႈၸိူင်ႉၼႆ။

တေႃႈလဵဝ်ၵေႃႈႁဝ်းတိုၵ်ႉသိုပ်ႇတႅမ်ႈၵႂၢမ်းယူႇ တေတႅမ်ႈၵႂၢမ်းၵႂႃႇတေႃႇတၢႆ။ မိူဝ်ႈတိုၵ်ႉတႅမ်ႈၵႂၢမ်းမႂ်ႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပေႃးမီးတီႈပိူင်ႈၵႂႃႇ ပဵၼ်ႁိုဝ်မီးႁိုဝ်မႃးၵေႃႈ ပိူၼ်ႈတေမႃးတီႉၵဝ်ၶႃႈၵူၺ်း၊ ၵွပ်ႈၼႆယႃႇမႆႈၸႂ်ၸွမ်းၼင်ႇၵဝ်ႇၶႃႈ။ ဢၼ်ငိၼ်းထွမ်ႇပၼ်ၸိူင်ႉ ၼႆလီလီငၢမ်းငၢမ်းၼႆႉ ၶႃႈႁဝ်းတၢင်ႇၵျေးၸူး/ဢဝ်မုၼ်ယႂ်ႇၼမ်ၵူႈၵေႃႉၵူႈၸဝ်ႈၶႃႈ။

ၶေႃႈမုလ်း – ပပ်ႉမႅၵ်ႉၵသိၼ်းၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ မၢႆ 17, May 2019

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE