လဵပ်ႈႁဵၼ်း 2019 တႃႇဝၢင်းၽႅၼ် 2020

ၶူးႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း
Photo by – SHAN/ ၶူးႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ၼႂ်းပၢင်ပွႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 27 ပီ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ တီႈတူၼ်ႈတီး

ၼႂ်းပီ 2019 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တင်းမူတ်းတင်းသဵင်ႈ လႆႈႁူပ်ႉလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇမႃးၸိူင်ႉၼင်ႇႁိုဝ် သေ ၼႂ်းပီ 2020 သမ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ တေလႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းၸိူင်ႉႁိုဝ် တေလႆႈဝႆႉဢၼ်လႂ်ပဵၼ်ပိူင်လူင်သေ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတူဝ်ႈတၼ်းဝႆႉ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ ၶႂ်ႈယွၼ်းထတ်းသၢင်တေႃႉတႆႇၶႆႈၼႄၵၼ်ပွတ်းဢွၼ်ႇတွၼ်ႈၼိုင်ႈ။

ၼႂ်းပီ 2019 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸုမ်းၼူၵ်ႉယုင်း လႆႈတေႃႇသူႈပိူဝ်ႈတႃႇတေမူၼ်ႉမႄးပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း၊ ၸဵမ် မိူဝ်ႈဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူဝ်ႈ 2015 ၼၼ်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ တေမူၼ်ႉမႄးပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်းႁႂ်ႈမႅၼ်ႈႁွႆႈၸွမ်းၵၢင်ၸႂ် ၵူၼ်း မိူင်း ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ႁႂ်ႈမႅၼ်ႈႁွႆႈၸွမ်းလွၵ်းပိူင်ၾႅတ်ႊၻရႄႊၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊဝႃႈၼၼ်သေတႃႉၵေႃႈ ႁၢၼ်ႉတေႃႇပီ 2019 ယဝ်ႉၵႂႃႇၼႆႉ ၵၢၼ်မူၼ်ႉမႄးပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်းၼႆႉ ဢမ်ႇႁၼ်ၶိုပ်ႈၼႃႈ။

ယူႇတီႈႁူဝ်ပဝ်ႈသၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဢူးတီႇၶုၼ်ႇမႅတ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ တေၸတ်းၵၢၼ်ႁႂ်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းသၢၵ်ႈတမ်းသၽႃး ၸုပ်ႈၼႆႈၵႂႃႇဝႃႈၼႆသေတႃႉၵေႃႈ ႁၢၼ်ႉတေႃႇ ပီ 2019 ယဝ်ႉၵႂႃႇၼႆႉ ဢမ်ႇႁၼ်တီႈမူၼ်ႉမႄးလႆႈမတ်ႉတႃ ဢၼ်လႂ်သေ ဢိတ်း ႁဝ်းၶႃႈတေလႆႈထတ်းသၢင်ၵၼ်ၶႃႈၼေႃႈ။

ပေႃးၼႆသမ်ႉ သၢၵ်ႈတမ်းသၽႃးဢၼ်ၵိုတ်းယူႇထႅင်ႈၼႂ်းပီၼႆႉလူး ၸွင်ႇတေၸၢင်ႈၶတ်းၸႂ်ႁႂ်ႈလႆႈမူၼ်ႉမႄး ႁႂ်ႈပေႃး ဢွၵ်ႇ မႃး ပဵၼ်ၼမ်ႉပဵၼ်တူဝ်လႆႈယူႇၼႄႇ၊ ပေႃးဝႃႈၼၼ်တႄႉၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးတၢင်းမုင်ႈမွင်းသင်သေဢိတ်း တေလႆႈဝႃႈၼၼ် ၵူၺ်းၶႃႈ။

ၵမ်းလိုၼ်းမႃး ပဵၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ ၸုမ်း NLD ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးတင်းၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်သေ သိုပ်ႇၶတ်းၶၢၼ်ႉ ၵႃႈႁိုဝ်သေတႃႉၵေႃႈ မၼ်းတေၵႂႃႇတိူၵ်ႈပႅတ်ႈတီႈဢၼ်ဝႃႈ ပေႃးဢမ်ႇပႃးၵၢင်ၸႂ်တပ်ႉသိုၵ်း(တပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈ) ၼႆႉ တိုၼ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈမူၼ်ႉမႄးလႆႈ တေၵႂႃႇၵိုတ်းတိူၵ်ႈပႅတ်ႈတီႈၼၼ်ႈၵူၺ်းမုင်ႈႁၼ်ထိုင်ဝႆႉၸိူင်ႉၼၼ်။

သင်ၸိူဝ်ႉယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸုမ်းၼူၵ်ႉယုင်းၼႆႉ ဢမ်ႇဢဝ်ၸွမ်းလၢႆးလွၵ်းပိူင် 2008 တၢမ်းဝၢင်းၼၼ်ႉသေယဝ်ႉ ဢဝ် ၶေႃႈၵၢင်ၸႂ်ဢၼ်ဝႃႈ ၸွင်ႇၵူၼ်းမိူင်းတေၽွမ်ႉၸွမ်းပိူဝ်ႈတႃႇတေ ၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်းဢၼ်မႂ်ႇႁိုဝ် ၼႆၼၼ်ႉတႄႉ ၵေႃႈ တေၸၢင်ႈမီးတၢင်းမုင်ႈမွင်းမၼ်းဢၼ်ၼိုင်ႈ။

ၼႂ်းလၵ်းမိူင်း 2008 ၼႆႉ တႅမ်ႈမီးဝႆႉဝႃႈယႃႇပေမူၼ်ႉမႄး ပေႃးတေမူၼ်ႉမႄးတေလႆႈၸွမ်းလွၵ်းပိူင်မၼ်းၸိူင်ႉၼၼ်၊ ၸိူင်ႉ ၼႆ ဝႃႈၼၼ်သေတႃႉၵေႃႈ တႃႇတေတႅမ်ႈဢၼ်မႂ်ႇၼၼ်ႉ တိုၼ်းဢမ်ႇပႃးဝႆႉလႃးလႃးလႄႈ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၶတ်းၸႂ်ပိူဝ်ႈတႃႇ တေတႅမ်ႈဢၼ်မႂ်ႇၼႆတႄႉၵေႃႈ မၼ်းတေဢမ်ႇလူဝ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းၽွမ်ႉၸွမ်း ၸွင်ႇတေပဵၼ်လႆႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇ တၢပ်ႈလူဝ်ႇဝူၼ်ႉယဝ်ႉ။

ယူႇတီႈၼႂ်းတႅၼ်းၽွင်း ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ သၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်းပဵၼ်ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းၶဝ် 50 ၵေႃႉ ၶိုၼ်ႈၼိူဝ် ဢမ်ႇၼၼ် ၵေႃႈ 50 ပၢႆဢိတ်းဢိတ်း ႁူမ်ႈၵၼ် ၽွမ်ႉၸႂ်ဝႃႈ တႃႇတေၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်းဢၼ်မႂ်ႇၼၼ်ႉ ႁဝ်းႁူမ်ႈၽွမ်ႉၸႂ်ယူႇ ဝႃႈၼၼ်ၵူၺ်းၵေႃႈတေၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈ။ ထႅင်ႈလၢႆးၼိုင်ႈၵေႃႈ ဢဝ်ၶေႃႈယၼ်ႇၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ (ပြည်သူ့ ဆန္ဒခံယူပွဲ) တႃႇတေၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈလၵ်းမိူင်းဢၼ်မႂ်ႇၼႆႉၸွင်ႇၵူၼ်းမိူင်းၽွမ်ႉၸႂ်၊ လႆႈၸႂ်ႁိုဝ် ပေႃးထၢမ်ၸိူင်ႉၼၼ်။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်မီး 52 လၢၼ်ႉၼႆႉ ၶိုင်ႈပႃႈယႂ်ႇႁူမ်ႈၽွမ်ႉၼႆၵေႃႈ မၼ်းၵေႃႈပဵၼ်ၵၢၼ်ၵႂႃႇဢၼ်ၼိုင်ႈ။ လၢႆး ၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆ ၸွင်ႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼူၵ်ႉယုင်းႁတ်းတေႃႇသူႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ပဵၼ်ၶေႃႈထၢမ်ဢၼ်ၼိုင်ႈ။

သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ တေတူၺ်းတေႃႇၼႃႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းသေယဝ်ႉ ဢမ်ႇၼပ်ႉသွၼ်ႇပိူဝ်ႈတႃႇတပ်ႉမတေႃႇလႄႈ တင်းၶဝ် တေလီၵၼ်ၼၼ်ႉ ၼႆတႄႉၵေႃႈတေၸၢင်ႈပဵၼ်ၵၼ်လႆႈ၊ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ဝႆႉၼၵ်းတေႃႇတပ်ႉမတေႃႇပဵၼ်ယႂ်ႇ ၼႆတႄႉၵေႃႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ တေယၢပ်ႇၸွမ်းလွင်ႈတေမူၼ်ႉမႄးပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်းၼႆႉယူႇ ႁဝ်းၶႃႈ ထတ်းသၢင်ပိူဝ်ႈတႃႇတွၼ်ႈ ၼိုင်ႈ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ပေႃးတေမႃးတူၺ်းပိူဝ်ႈတႃႇလွင်ႈၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈငမ်းယဵၼ်ဢၼ်ဝႃႈ ၵၢၼ်ၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၶၢဝ်း တၢင်း ပီ 2019 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸုမ်းၼူၵ်ႉယုင်းၼႆႉ ဢမ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈ သင်လႆႈမႃး ပိူဝ်ႈတႃႇတေၶိုပ်ႈၼႃႈ။ ဢၼ်ၶဝ်ႁဵတ်းလႆႈၼႆႉၵူၺ်း တၵ်းပဵၼ်လႆႈပၢင်ပွႆးၶွပ်ႈၶူပ်ႇဝၼ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း NCA ၼၼ်ႉ ၶွပ်ႈတဵမ် 4 ပီ ႁဵတ်း ပွႆးဢၼ်ၼၼ်ႉဢၼ်လဵဝ်ၵူၺ်းၶႃႈ ၼႂ်းပီ 2019 ၼၼ်ႉ။

ပေႃးတေတူၺ်းၵၢၼ်သၢင်ႈငမ်းယဵၼ် ၶၢဝ်းတၢင်းပီပၢႆမႃးၼႆႉ တိုၼ်းဝႃႈဢမ်ႇၶိုပ်ႈၼႃႈသင်သေဢိတ်း။ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ပေႃး မႃးတူၺ်းၾၢႆႇၵၢၼ်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ၼႆၵေႃႈ ၼွၵ်ႈသေ KIA ဢၼ်ပဵၼ်ၸုမ်းၶၢင်ၼၼ်ႉ ၸုမ်းလဵဝ်ၼႆႉတႄႉဢမ်ႇပဵၼ် ပၢင် တိုၵ်းၵၼ်ဝႃႈၼႆသေတႃႉၵေႃႈ ၸိူဝ်းပဵၼ်ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း။ မိူၼ်ၸိူင်ႉ AA ၊ ၵဝ်ႈၵၢင်ႉလႄႈ တင်း ပီႈ ၼွင်ႉပလွင်ႈ ၶဝ်ၼၼ်ႉတႄႉ တင်းတပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ၵၼ်မႃး ဢမ်ႇထၢတ်ႇ ႁၢၼ်ႉတေႃႇ ထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ။ ပဵၼ်မႃးၼႂ်းပီ 2019 ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး လၢမ်းတေႃႇထိုင် 2020 ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈႁၼ်ၵၼ်ထႅင်ႈ။

ပေႃးၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈငမ်းယဵၼ်မႃးၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၶိုပ်ႈၼႃႈ ပေႃးၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၵၢၼ်သိုၵ်းမႃးၵေႃႈ ပႆႇႁၼ်လၢႆး တၢင်းပိူဝ်ႈတႃႇတေၵိုတ်းယိုတ်းႁႂ်ႈပေႃးႁႃႁၼ်လႆႈလၢႆးတၢင်းတေဢုပ်ႇၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်းၵၼ်လႆႈၼၼ်ႉ။ ပေႃးပဵၼ် ၸိူင်ႉၼၼ် မႃး ႁဝ်းၶႃႈတေလႆႈ ဝူၼ်ႉသွၼ်ႇဝႃႈၼႂ်းပီ 2020 ၼႆႉ သမ်ႉတေမီးမႃးပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵူႈလွင်ႈလွင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈ ပၢင်လိူၵ်ႈ တင်ႈလူင်။ ပေႃးပဵၼ်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈလူင်ဢၼ်ၼၼ်ႉမႃး ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇငမ်းယဵၼ် ဢၼ်ဢမ်ႇၵတ်း ယဵၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းယူႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၸွင်ႇတေပဵၼ်လႆႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈယူႇႁႃႉ၊ ဢၼ်ၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်မႃး ၶေႃႈထၢမ်ဢၼ်ၼိုင်ႈ။

ၵႃႈၵွၼ်ႇပူၼ်ႉမႃး ၼႂ်းပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသၢင်ႇသီႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ယၢမ်ႈႁဵတ်းၼၼ်မႃးပွၵ်ႈၼိုင်ႈယဝ်ႉ မိူၼ်ၸိူင်ႉၼႂ်းမိူင်းတႆး မိူၼ်တၢင်းၵေးသီး ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈပဵၼ်ၼႃႈတီႈၸၢင်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်လႄႈ ၶႅၼ်းတေႃႈယႃႇပေႁႂ်ႈႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မီးၸုမ်းတၢင်ႇလိၵ်ႈထိုင်လႄႈ ယူႇတီႈၸုမ်း CEC ဢၼ်ပဵၼ်ငဝ်ႈငုၼ်းၾၢႆႇၸတ်းၵၢၼ်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈ ယိူၼ်ႉပႅတ်ႈမႃး။

ပေႃးၸိူင်ႉၼၼ် မိူၼ်ၸိူင်ႉမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇလႄႈသင်၊ ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉလႄႈသင် လႆႈႁၼ်ပဵၼ်ပၢင် တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ယူႇယႂ်းယႂ်းၼႆတႄႉ ပိူဝ်ႈတႃႇတေပဵၼ်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ႁႂ်ႈပေႃးၼႄႉၼွၼ်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ တႃႉတေလႆႈငၢမ်းငဝ်းယူႇၶႃႈ။

ပေႃးပဵၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်မႃး ယူႇတီႈႁဝ်းၶႃႈၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈမၢၼ်ႈၼႆႉသမ်ႉ တေလႆႈဝူၼ်ႉၸိူင်ႉႁိုဝ်လႃႇ။ မိူဝ်ႈ လဵဝ် ယူႇတီႈပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ လူင်းသူၼ်းႁူၺ်း ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ၶဝ်ႈထိုင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းလူၺ်ႈတၢင်းႁူဝ်ၼႃႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၶဝ် လၢတ်ႈဝႃႈၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆ 1) ပေႃးဝႃႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 တေမႃးၼၼ်ႉ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ်ဢွင်ႇပေႉၼမ် လၢႆၸိုင် တၼ်းႁဵင်းဢၼ်ၸွမ်ၽွင်းၵူႈၸႄႈမိူင်းၽႂ်မၼ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၶိုၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ်ၸိူဝ်းဢၼ်ဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼၼ်ႉ ၸတ်းၵၢၼ်ၵႂႃႇ။ ယူႇတီႈၸုမ်း USDP ၸုမ်းသၢင်ႇသီႈတႄႉ တၵ်းတေႁဵတ်းၵၢၼ်ပၼ်တီႈၸၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵူၺ်း ဝႃႈၼင်ႇၼၼ်သေယဝ်ႉ သူၼ်းႁူၺ်းၵၼ်။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼၼ်လႄႈ ယူႇတီႈႁူဝ်ၼႃႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈဢွၼ်ပိူင်ႈၸႂ်ၸွမ်းလွင်ႈၼႆႉသေယဝ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ် ၼင်ႇ ႁဝ်းဢမ်ႇလူဝ်ႇပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ၼင်ႇ မိူင်းႁဝ်း ႁဝ်းတေလႆႈမီးသုၼ်ႇ ၸတ်းသၢင်ႈႁၢင်ႈပွင်ႁင်းၵူၺ်းဢၼ်ဝႃႈ ၼၼ်ႉ တႃႇႁဝ်းႁူမ်ႈၵၼ်ၵွင်ႉမိုဝ်း ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ႁူမ်ႈယုၵ်ႉမိုဝ်းၸွမ်း ၸုမ်းသၢင်ႇသီႈၼႆႉတေလီယူဝ်ႉၼႆၵေႃႈ မီးၵူၼ်း ဝူၼ်ႉမႃးတင်းၼမ်ၶႃႈၼႃႇ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ႁဝ်းၶႃႈမႃးတူၺ်း ၽွၼ်းၵၢၼ်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2015 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၸိုင် ၸွင်ႇမၼ်းပဵၼ်လႆႈႁႃႉ၊ တေဢမ်ႇပဵၼ် လႆႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈတေလႆႈတူၺ်းၸွမ်း ၽွၼ်းၵၢၼ်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2015 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ လီငၢမ်းၶႃႈ။ ၸွမ်း ၼင်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2015 ပူၼ်ႉမႃး ၸုမ်းၼူၵ်ႉလႅင် ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ NLD ၼႆႉ ဢွင်ႇပေႉဝႆႉၼႂ်းၸၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ 59 % ၸမ်ၸမ် 60 % မၼ်းလႆႈပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵႂႃႇ။

ပေႃးၼႆၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းဢမ်ႇႁူမ်ႈၸွမ်းတင်း USDP သၢင်ႇသီႈၼၼ်ႉလႄႈသင် ၸိူဝ်းဢမ်ႇႁူမ်ႈၸွမ်း ၸုမ်းၼူၵ်ႉယုင်း ၼၼ်ႉလႄႈသင်၊ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းႁူမ်ႈၵၼ်တင်းမူတ်း တင်းသဵင်ႈၼႆႉ မီးယူႇ 9 % ၵူၺ်း။ 9 % ၼၼ်ႉ ပေႃးဝႃႈၵႂႃႇႁူမ်ႈၵၼ်တင်း USDP သမ်ႉတေမီးယူႇ 6 % တေမီးယူႇ 15 %၊ ႁူမ်ႈၵၼ်တင်း တပ်ႉသိုၵ်း ထႅင်ႈၵေႃႈ သမ်ႉ တေမီး 25 % တင်းမူတ်းၵေႃႈသမ်ႉတေမီးယူႇ 40 % ၵူၺ်း။ တႃႇတေဢွင်ႇပေႉ ႁႂ်ႈပေႃး ပဵၼ်ၼိုင်ႈဝႂၢၵ်ႈၶိုၼ်ႈၼိူဝ် ဢမ်ႇ ၼၼ်ၵေႃႈ ၼိုင်ႈၶိုင်ႈၶိုၼ်ႈၼိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵိုတ်းယူႇထႅင်ႈ 10 % ၶႃႈ။

ပေႃးတေၶိုၼ်းလၢတ်ႈသိုဝ်ႈသိုဝ်ႈ ယူႇတီႈ USDP 6 %၊ ယူႇတီႈတပ်ႉသမ်ႉတႄႉ 25 % ႁူမ်ႈၵၼ်မီး 31 % ၼႆသေတႃႉၵေႃႈ တႃႇတေဢွင်ႇပေႉၶိုင်ႈပႃႈယႂ်ႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၵိုတ်းယူႇထႅင်ႈ 20 %၊ တႃႇ 20 % ၼၼ်ႉ ၶဝ်တေၵႂႃႇႁႃတီႈလႂ် ၸုမ်းၸၢဝ်း ၶိူဝ်းတင်းမူတ်းတင်းသဵင်ႈ မႃးႁူမ်ႈၵၼ်ဢွင်ႇပေႉၼႆႉ မီး 9 % ၵူၺ်း လႄႈ ဢမ်ႇပဵင်းပေႃးပိူဝ်ႈတႃႇတေ ၵႂႃႇတဝ်ႉလႆႈတၢင်း NLD ၸုမ်းၼူၵ်ႉယုင်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈတေလႆႈႁၼ်ၸႅင်ႈယူႇၶႃႈ။

ပေႃးပဵၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်မႃး ယူႇတီႈၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတင်းမူတ်းတင်းသဵင်ႈသမ်ႉတေလႆႈဝူၼ်ႉဝႃႈ ပုၼ်ႈတႃႇတေဢွင်ႇ ပေႉၵၢၼ် လိူၵ်ႈတင်ႈၼၼ်ႉ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းၼႃႈတီႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵူၺ်းတေလႆႈပေႉ ၼႆႉတႄႉတိုၼ်းၼႄႉၼွၼ်း ပဵၼ်တြႃးမၼ်းယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပိူဝ်ႈတႃႇတေသႂ်ႇၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၼၼ်ႉသမ်ႉ ၸွင်ႇႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းႁဝ်းၶႃႈ ၸိူဝ်းဢၼ်မီးဝႆႉ ၼိူဝ် ၸိုဝ်ႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈမၢႆမၼ်းၼၼ်ႉလႄႈ တင်းဢၼ်မီးယူႇၼိူဝ်လိၼ် ၼႂ်းႁိူၼ်းတႄႉတႄႉၼၼ်ႉ ၸွင်ႇမၼ်းၶူပ်းငၢမ်ႇၵၼ်ယူႇ ႁိုဝ် တေလႆႈဝူၼ်ႉထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈမၢၼ်ႈၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး တၢမ်တူဝ်ၵူၼ်းၶိူဝ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ ဢွၵ်ႇႁႃၵိၼ်တၢင်းၼွၵ်ႈ သေယဝ်ႉ ၵႂႃႇႁဵတ်းၼႃႈၵၢၼ်တႃငၢၼ်းယူႇတီႈတၢင်းၼွၵ်ႈၵေႃႈမီးတၢင်းၼမ်လႄႈ ၸိူဝ်းတေမႃးသႂ်ႇၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၵေႃႈဢေႇ ယွမ်းတႄႉတႄႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼၼ် 1) ယူႇတီႈႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈၸုမ်းသိုၵ်းမႃးသုမ်ႇငမ်းၵၢၼ်မိူင်းထႅင်ႈလႄႈ၊ 2) တေဢဝ်လၢႆးၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊၼၼ်ႉဢွင်ႇပေႉၼႄႇ၊ 3) သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈသမ်ႉ တေႁဵတ်း ႁိုဝ်ၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈ ပိူဝ်ႈတႃႇပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽႂ်မၼ်းတေဢွင်ႇပေႉၼၼ်ႉသမ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈတေႁဵတ်းႁိုဝ် သူၼ်းႁူၺ်းဢဝ် ၼႂ်းႁိူၼ်းႁဝ်း ဢၼ်မီးယူႇၼႂ်းမိူင်းၼွၵ်ႈမိူင်း ႁႂ်ႈမႃးၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်၊ ႁႂ်ႈပေႃးႁူႉပွင်ႇၸႂ်ၸႅင်ႈလႅင်းဝႃႈ 1) မီးသုၼ်ႇ၊ 2) ပဵၼ် ပုၼ်ႈၽွၼ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တႅၵ်ႇလႅင်းၵၼ်သေယဝ်ႉႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်သေ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇလႆႈၼၼ်ႉ တေႇဢဝ်ယၢမ်းၼႆႉ ပီမႂ်ႇ ႁၢၼ်ႉတေႃႇတေထိုင်မႃးၶၢဝ်းတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ၼႂ်းလိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊၿိူဝ်ႊၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼင်ႇ ၵၼ် ၵႃႈတၵ်းတေလႆႈပူၵ်းသူၼ်းၵၼ်သေ သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ် ႁူတႃၵၢၼ်မိူင်းႁႂ်ႈပေႃးႁူႉၸႅင်ႈလႅင်းၵၼ် ၵႂႃႇတင်းမူတ်းတင်း သဵင်ႈ ၸင်ႇတေၸၢင်ႈဢွင်ႇပေႉလႆႈယဝ်ႉ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ယွၼ်းထတ်းသၢင်ပွတ်းဢွၼ်ႇတွၼ်ႈၼိုင်ႈသေ ၶွတ်ႇယွတ်ႈပၢႆ ၵႂၢမ်းဝႆႉ တီႈၼႆႈၶႃႈ။

ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း
2020/1/10

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE