Monday, July 15, 2024

21 ပၢင်လူင်ၵမ်း 3 ၽႂ်တေလႆႈသင်သုမ်းသင်

Must read

ၶူးႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း
Photo by – SHAN/ ၶူးႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ၼႂ်းပၢင်ပွႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 27 ပီ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ တီႈတူၼ်ႈတီး

ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈလဵဝ် ပီ2018 လိူၼ်မေႊမႂ်ႇမႃးတေႃႇထိုင် ၼႂ်းဝူင်ႈတီႈ 2 ၼႆႉပေႃးမႃးတူၺ်း ၵၢၼ်သိုၵ်းသိူဝ်လႄႈသင်၊ ၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈ ၵၢၼ်မိူင်းလႄႈသင် လႆႈႁၼ်သုၵ်ႉယုင်ႈဢူၼ်မေႃးမႃးလိူဝ်သေ ၵူႈပွၵ်ႈၵူႈပၢၼ်။ ဢၼ်ပူၼ်ႉမႃးၼႂ်းပီၼႆႉ ၵူႈလိူၼ်လိူၼ် မိူၼ် ၸိူင်ႉဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉမတေႃႇ ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးတင်း ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်ၵူႈၾၢႆႇၵူႈတၢင်း၊ ၼႂ်းၸၢဝ်း ၶိူဝ်းၼင်ႇၵၼ်ၵေႃႈ မီးလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်သေဢမ်ႇၵႃး တေႃႈၼင်ႇၼႂ်းတပ်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းလဵဝ်ၵၼ်ၵေႃႈ မီးလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်မႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈတေလႆႈႁူႉလႆႈငိၼ်းၸွမ်းယူႇ။

ၼႂ်းၵႄႈပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ပဵၼ်ယူႇၸိူင်ႉၼင်ႇၼၼ် ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢိၵ်ႇပႃးတင်းၵူၼ်း တူင်ႉၼိုင် ၾၢႆႇတူင်ႇ ဝူင်း ၵူၼ်းၶဝ်ၵေႃႈ သမ်ႉလုၵ်ႉၶႂမ်ႈၶတ်း ပိူဝ်ႈတႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတေယိုတ်းပႅတ်ႈ သိုၵ်းဢၼ်ၵႂႃႇလေႃႇတၢင်းမိူင်းၶၢင်လႄႈ ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈ ၼႃႈ တီႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းလၢႆလၢႆတီႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈႁဝ်းၶႃႈ လႆႈငိၼ်းၸွမ်း။

- Subscription -

ၵမ်းၼႆႉယူႇတီႈၾၢႆႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ၾၢႆႇၼႂ်းမိူင်းၶဝ် ၸိူဝ်းဢၼ်မီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၾၢႆႇယိပ်းၵမ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း ၼၼ်ႉသမ်ႉၶိုၼ်း ႁႃတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ၼႄၵၢင်ၸႂ်ၶႂမ်ႈၶတ်းယူႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်ဝႆႉယူႇဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆး။

ၼႂ်းငဝ်းလၢႆးသုၵ်ႉယုင်ႈယူႇၸိူင်ႉၼင်ႇၼၼ် ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသမ်ႉဢမ်ႇတၵ်းသဵင်သင်။ မိူၼ်ၸိူင်ႉဝႃႈ ပၢင်တိုၵ်းဢၼ်ပဵၼ် ၵႂႃႇတီႈတၢင်းမူႇၸေႊၼၼ်ႉသေ တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းမွၵ်ႈ 20 ၵေႃႉ၊ ၸိူဝ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၵေႃႈမီးယူႇႁိမ်းၸမ် 30 ၵေႃႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆးလႄႈသင်၊ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသုၼ်ၵၢင်လႄႈသင် ဢမ်ႇႁၼ်တူၵ်ႇတၵ်ႉသင်သေဢိတ်း။ တေႃႈ ၼင်ႇၵႂၢမ်းယိၼ်းတိူဝ်ႉၸႂ်၊ ၵႂၢမ်းဢၼ်ပၼ်ႁႅင်းတီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၵူၺ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇႁၼ်ငိၼ်းမႃးလႄႈ ယူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်း လဵပ်ႈႁဵၼ်းၸွမ်းၵၢၼ်မိူင်းလႄႈသင်၊ ၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၵေႃႈလီ ဢၼ်တိူဝ်ႉၸႂ်ဝႆႉၵေႃႈမီး။

ၵူၺ်းၵႃႈ ယူႇတီႈၾၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈၸမ်း- လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼႆႉ ပွႆႇဢဝ်ၸုမ်းၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊငမ်းယဵၼ် PC ၼၼ်ႉသေယဝ်ႉ ၶဝ်ႈ ဢွၵ်ႇၸူးလၢႆတီႈလၢႆတၢင်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်း ၵေႃႉပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းသိုၵ်းသုင်သုတ်း ၸွမ်သိုၵ်းလူင် မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ႁွင်ႉႁူပ်ႉတင်းႁူဝ်ၼႃႈ KNU မူႇတူးသေးၽူဝ်း ပိူဝ်ႈတႃႇတေပဵၼ်မႃး ပၢင်ၵုမ်လူင်ၸူဝ်ႈပၢၵ်ႇပီ 21 ပၢင်လူင် ၵမ်း ထူၼ်ႈ 3 ၼႆ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈငိၼ်းၸွမ်း။

ၵမ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈမႃးထတ်းတူၺ်းလွင်ႈ UPC ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ ပၢင်ၵုမ်ပၢင်လူင် ၸူဝ်ႈပၢၵ်ႇပီ 21 ၼႆႉ ပိူဝ်ႈတႃႇႁဵတ်းပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းထူၼ်ႈ 3 ၼၼ်ႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈပီ 2017 လိူၼ်ၻီႊသႅမ်ႊၿိူဝ်ႊၼၼ်ႉ ၶဝ်ဢိင်ဢၢင်ႈမႃးပိူဝ်ႈတႃႇႁဵတ်းပဵၼ်ယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ တေႃႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ပႆႇ ႁၼ်ပဵၼ်မႃး။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဢီႈသင်လႃႇ၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၼႂ်းၸုမ်း PPST 8 ၸုမ်းၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းဝႆႉယဝ်ႉၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉမီးပၼ်ႁႃဝႆႉ။

ဢၼ်ပဵၼ်မႃးပၼ်ႁႃမႂ်ႇမႂ်ႇယၢမ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်တႄႉ 1.ၼႂ်းၼႃႈတီႈ KNU, KNLA ၵုမ်းၵမ်ဝႆႉၼၼ်ႉ ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်း မၢၼ်ႈၵႂႃႇၶႂၢၵ်ႈ တၢင်း ပူတၢင်းမႂ်ႇမႂ်ႇ၊ ၼႆႉၵေႃႈႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်လွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်တင်း သိုၵ်းယၢင်းလႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ။ 2.ပီႈၼွင်ႉရၶႅင်ႇလႄႈ ပီႈၼွင်ႉတႆး ပႆႇလႆႈႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း။ ၼႆႉၵေႃႈယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၵွၼ်ႇပႆႇႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၸၼ်ႉ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸၢဝ်း ၶိူဝ်းတႆးၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈမီးပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း၊ ႁႂ်ႈလႆႈဢဝ်သဵင်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပဵၼ်မႃးႁႂ်ႈပေႃးသၢင်ႇထုၵ်ႇ လႄႈ ၸင်ႇဝႃႈပႆႇထိုင်တီႈပဵၼ်မႃးပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်း။

ၵမ်းၼႆႉ ယူႇတီႈၸုမ်း PPST 8 ၸုမ်းသမ်ႉ မီးၶေႃႈတူၵ်းလူင်းၵၼ်ဝႆႉဝႃႈ- သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈၼႃႈၵၢၼ် ပိူဝ်ႈတႃႇႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်း NCA မိူၼ်ၸိူင်ႉဝႃႈ ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်းလႂ်၊ ပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်းလႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ပႆႇယဝ်ႉပႆႇတူဝ်ႈၸိုင် တႃႇတေၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃးၼႂ်း UPC ပၢင်ၵုမ် လူင်ပၢင်လူင်ၼၼ်ႉ ပႆႇပဵၼ်လႆႈၼႆၵေႃႈ ၶဝ်မီးၶေႃႈတူၵ်းလူင်းၵၼ်ဝႆႉ။

ပေႃးဝႃႈၽႅဝ် UPC မႃးၵမ်းၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ်တေပဵၼ်ၼၼ်ႉ မိူၼ်ၸိူင်ႉၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇတႄႉ ႁူႉၵႃႈမၼ်း ၼၢင်းတူၺ်းသိၵ်ႈၶႃႇၵၢၼ်မိူင်းမၼ်းသေယဝ်ႉ ၵႃႈတေလႆႈတိုဝ်ႁဵတ်းၵႂႃႇ။ မိူၼ်ၸိူင်ႉဢဝ်လွင်ႈတၢင်း ပီႈၼွင်ႉလႃးႁူႇ LDU လႄႈ ပီႈ ၼွင်ႉမွၼ်း NMSP လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း၊ လိူဝ်မႃးထႅင်ႈ 2 ၸုမ်းယဝ်ႉလႄႈ ဢဝ်လွင်ႈၵၢၼ်သွင်ၸုမ်းၼႆႉ ႁဵတ်းပဵၼ် ၼႃႈတိူဝ်ႈသေ ၸၢင်ႈသိုပ်ႇႁဵတ်းလႆႈၵႂႃႇပၢင်ၵုမ် UPC ၼႆႉယူႇ။

ၵူၺ်းၵႃႈ တီႈၼႆႈႁဝ်းၶႃႈတေလႆႈဝူၼ်ႉၸွမ်းဝႃႈ ပေႃးပဵၼ် UPC မႃး ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸွင်ႇတေမွၵ်ႇႁွင်ႉပႃးၸုမ်းၸိူဝ်းၽၢၵ်ႈ ၼိူဝ်ၶဝ် 7 ၸုမ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်ၼႆႉပဵၼ်ၶေႃႈထၢမ်လမ်ႇလွင်ႈ။ ပိူဝ်ႈတႃႇ ၸုမ်းၽၢၵ်ႈၼိူဝ်ၶဝ် တေၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃးမႃးၼႂ်းပၢင်ၵုမ်လူင် UPC ၼၼ်ႉတႄႉ မိူၼ်ၸိူင်ႉမိူဝ်ႈၽုၵ်ႈမိူဝ်ႈႁိုဝ်း (18-19/05/2018) ယူႇတီႈပီႈၼွင်ႉမိူင်းၶႄႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇၵေႃႈ တေႁွင်ႉ ႁူပ်ႉထူပ်းၶဝ် 7 ၸုမ်းၼၼ်ႉယူႇၼႆ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈငိၼ်းဝႆႉ။

တီႈၼႆႈ ႁဝ်းၶႃႈမႃးထတ်းတူၺ်း ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉမတေႃႇၼႆႉ ယွၼ်ႉသင်လႄႈၶဝ်ၶႂ်ႈၶိုင်ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် UPC ၼႆႉၶႃႈလႃႇ။ ပေႃးပဵၼ်ပၢင်ၵုမ်ၼႆႉမႃး ယူႇတီႈၾၢႆႇတပ်ႉမတေႃႇ တေၸၢင်ႈတၢင်ႇယိုၼ်ႈယွၼ်းသင်မႃးၵူၺ်းၵူၺ်းၼႆ ပိူင်လူင်သုတ်း တႄႉ 1.ပိူဝ်ႈတႃႇႁဵတ်း DDR ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ ပိူဝ်ႈတႃႇပူတ်းတပ်ႉပူတ်းၵူၼ်းသေယဝ်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈၶိုၼ်းၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ် လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။ 2.ပိူဝ်ႈတႃႇၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵူႈၸုမ်းၸုမ်းလႄႈ ၸုမ်းပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်းၶဝ် တေႁူမ်ႈၵႂႃႇယွမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ဢၼ်ဝႃႈ”ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႆႉ တေၸႅၵ်ႇၼမ်ႉလိၼ်ႁိၼ်ၽႃ ႁႂ်ႈပေႃးၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ တၵ်းတေဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းသေပွၵ်ႈသေၽဝ်ႇ” ဢၼ် ဝႃႈၼၼ်ႉ တေၸႂ်ႉလူင်းလၢႆးမိုဝ်းဢၼ်ၼႆႉၵူၺ်း။

ပေႃးဝႃႈဢမ်ႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်းဢၼ်ၼႆႉ ပိူဝ်ႈတႃႇတေမူၼ်ႉမႄး ပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း မိူၼ်ႉၸိူင်ႉမတ်ႉတႃ 436 ၸိူဝ်းၼႆႉ တေဢမ်ႇယွမ်း ႁဵတ်းပၼ်။ ၵမ်းၼႆႉ ပေႃးမႃးတူၺ်းၸွမ်းၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢၼ်ဢမ်ႇပႃးတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼူၵ်ႉယုင်းၼႆႉၵေႃႈ ပေႃးဝႃႈလႆႈမူၼ်ႉမႄး 436 ၼႆႉၸိုင် မၼ်းတေၸၢင်ႈမႄးပႃးပိူဝ်ႈတႃႇ ၼၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ လႆႈၶိုၼ်ႈပဵၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈလႂ်။ ပိူဝ်ႈတႃႇ တေသိုပ်ႇမူၼ်ႉမႄးထႅင်ႈ ပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း ဢၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈတင်းၸႄႈမိူင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်မီးၶေႃႈဢိင်ဢၢင်ႈဝႆႉလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈ ထတ်းႁၼ်ဝႃႈတႄႉ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ တပ်ႉမတေႃႇယိုၼ်ႈယွၼ်းဝႃႈ ပေႃးၾၢႆႇၼိုင်ႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ပိူဝ်ႈတႃႇတေဢမ်ႇၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇသေ ပွၵ်ႈၼၼ်ႉၸိုင် ၶဝ်ၵေႃႈတေလူတ်းယွမ်းပၼ် ပိူဝ်ႈတႃႇတေမူၼ်ႉမႄး 436 ယူႇ။

ပေႃးပဵၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်မႃး ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ ယူႇတီႈၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢွၼ်ႇ မိူၼ်ၸိူင်ႉပဢူဝ်းလႄႈသင်၊ မိူၼ်ၸိူင်ႉၸုမ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်း ABSDF ၶဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉလႄႈသင် ၶေးတေၸၢင်ႈယွမ်းႁပ်ႉႁဵတ်းၸွမ်းၵႂႃႇယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၾၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈ မိူၼ် ၸိူင်ႉၸုမ်းၽၢၵ်ႈၼိူဝ်ၶဝ် 7 ၸုမ်းၼၼ်ႉၸိုင် ပဵၵ်ႉသမ်ႉယူႇတီႈမိူင်းၶႄႇလူင် ပၼ်ႁႅင်းဢီးဝႃႈ သူတၵ်းတေလႆႈၵႂႃႇပႆယၢင်ႈၸွမ်း လၢႆးၵၢၼ် NCA ယူႇၼႆၸိုင် သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈဢမ်ႇထဵင်လႆႈမႃး ႁဝ်းၶႃႈမုင်ႈမွင်းဝႃႈတႄႉ ယူႇတီႈၸုမ်း 7 ၸုမ်း ႁူႉၵႃႈတေလႆႈယိုၼ်ႈ ယွၼ်းဝႃႈ- သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈႁဝ်းၶႃႈ ၶဝ်ႈၵႂႃႇမီးၸွမ်းၶၵ်ႉၵၢၼ် NCA ယဝ်ႉ သမ်ႉၵိူတ်ႇမီးမႃးလွင်ႈဢမ်ႇပဵင်းပေႃးၸႂ်ၵၼ်ၼႆၸိုင် ႁႂ်ႈလႆႈ မီးသုၼ်ႇထွႆဢွၵ်ႇ၊ ၼင်ႇႁိုဝ်တေလႆႈထွႆဢွၵ်ႇၵတ်းယဵၼ်လီငၢမ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈမိူင်းၶႄႇလူင် ႁႂ်ႈလႆႈႁပ်ႉဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ်ႈ ၵႄႈၵၢင်ပၼ်ၼႆ ၵႃႈတၵ်းတေလႆႈယိုၼ်ႈယွၼ်းၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆယူႇ။

တီႈၼႆႈ ပေႃးႁဝ်းမႃးထတ်းသၢင်တူၺ်းၸွမ်းဝႃႈ သွင်ပႃႈသွင်ၾၢႆႇႁူမ်ႈၵၼ်တူၵ်းလူင်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈဢမ်ႇလႆႈၸႂ်မႃး ယူႇတီႈၾၢႆႇလဵဝ်တၢင်းလဵဝ် ၵိုတ်းယိုတ်းပႅတ်ႈလႆႈႁင်းၵူၺ်းယူႇသေတႃႉၵေႃႈ မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇမိူဝ်ႈပီ 2004-2005 ဢၼ်ပူၼ်ႉမႃး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၼႆၸိုင် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ NC ၼၼ်ႉသေယဝ်ႉ ၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈလၵ်းမိူင်း 2008 ။ ယူႇတီႈၸုမ်း ၼူၵ်ႉယုင်းလႄႈ ဢိၵ်ႇပႃးတင်းႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၶႂမ်ႈၶတ်း ဢမ်ႇလႆႈၸႂ်သေလႄႈ ပၢႆႈဢွၵ်ႇပၢင်ၵုမ်မႃး။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈတၢင်းဢၼ်ၼၼ်ႉသေယဝ်ႉ ယူႇတီႈၾၢႆႇၽူႈၽွင်းငမ်းၶဝ်သမ်ႉ မၢပ်ႇမႂ်သေယဝ်ႉ ဢဝ်ယဵတ်ႈၶွၵ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈမီး မႃးလႄႈ ၼႆႉပဵၼ်တွၼ်ႈသွၼ်ဢၼ်ၼိုင်ႈ။ သင်ဝႃႈၸုမ်းၽၢၵ်ႈၼိူဝ်ၶဝ် တေၶဝ်ႈၵႂႃႇႁူမ်ႈမိုဝ်းၸွမ်းၼႂ်းၶၵ်ႉၵၢၼ် NCA ဢၼ်ဝႃႈ ၼၼ်ႉၵေႃႈ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈဢမ်ႇမီး ၶေႃႈမၼ်ႈၵႅၼ်ႇ ဢၼ်တူၵ်းလူင်းၵၼ်ဝႆႉဝႃႈ ထိုင်ဝၼ်းၼိုင်ႈ ဢမ်ႇပဵင်းပေႃးၸႂ်မႃးၸိုင် မီးသုၼ်ႇ ထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇလႆႈ။ မိူဝ်ႈထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇၼၼ်ႉ တၵ်းတေဢမ်ႇလႆႈမီးလွင်ႈဢဝ်လိူင်ႈၵၼ် လူၺ်ႈၵၢၼ်သိုၵ်းလႂ်၊ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ လႂ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။ ပေႃးဢမ်ႇမီးဝႆႉၶေႃႈမၼ်ႈၵႅၼ်ႇ မိူၼ်ၸိူင်ႉၸုမ်းလႅၼ်ႈၵၢင်မၼ်း မိူၼ်ၸိူင်ႉမိူင်းၶႄႇလူင်ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းဝႆႉၸိုင် ၶဝ်ၸဝ်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇလီလႆႈတူၵ်းလူင်းၸွမ်း ႁႂ်ႈမၼ်းပူၼ်ႉတိၼ်ပူၼ်ႉမိုဝ်းၼႆ ႁဝ်းၶႃႈမုင်ႈႁၼ်ဝႆႉၸိူင်ႉၼင်ႇၼၼ်။

သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈၸုမ်းၽၢၵ်ႈၼိူဝ် 7 ၸုမ်းၼၼ်ႉ မီးဝႆႉၶေႃႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇ ဢၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉၼႆၸိုင် ယူႇတီႈလၢႆမူႇလၢႆၸုမ်း မိူၼ်ၸိူင်ႉယူႇ တီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈသင်၊ ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းလႄႈသင် ဢဝ်ဢဵၼ်ႁႅင်းတီႈပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ၾၢႆႇၵၢၼ်သိုၵ်းၶဝ်ၼၼ်ႉလႄႈသင်၊ ဢဝ်ဢဵၼ်ႁႅင်းတီႈၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢွၼ်ႇ ၸိူဝ်းၶႂ်ႈတင်ႈၸႄႈမိူင်းမႂ်ႇလႂ်၊ ၸိူဝ်းၶႂ်ႈၶတ်းၸႂ်မီးမႃးၸႄႈတွၼ်ႈ ၽွင်းငမ်းႁင်းၶေႃၼၼ်ႉ သေယဝ်ႉ ဢဝ်ပဵၼ်ဢဵၼ်ႁႅင်းသေ ဢဝ်ၾၢႆႇပေႉပုၼ်ႈ ဢဝ်ၾၢႆႇသဵင်လင်သေ ႁူမ်ႈမၵ်းမၼ်ႈလႆႈၵႂႃႇ၊ ၽႂ်လႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ တိုၼ်းတေ ဢမ်ႇလႆႈၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇၼႂ်း ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆသေတႃႉၵေႃႈ ၾၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈ မၼ်းတိုၼ်းတေမီးသၢၵ်ႈသေႇ ဢၼ်ဝႃႈ လၢႆမူႇလၢႆၸုမ်းဢၼ်ဢမ်ႇၽွမ်ႉၸွမ်းၵေႃႈမီးဝႆႉယူႇၼႆ မၼ်းတေတိုၵ်းသူၼ်းၵႂႃႇၼႃႈလႄႈ ၼႆႉၵူၺ်းတေပဵၼ်ယႃႈၵႄႈ ပိူဝ်ႈတႃႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၾႅတ်ႊၻရႄႊၸိုၼ်ႈၸၢင်ႇ ႁဝ်းၶႃႈထတ်းႁၼ်ၼင်ႇၼႆ။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼႆ သင်ၸိူဝ်ႉယွၼ်ႉတၢင်းလူဝ်ႇၵၢၼ်မိူင်း ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼူၵ်ႉယုင်းၼႆႉသေယဝ်ႉ ဢမ်ႇႁဵတ်းဢမ်ႇပဵၼ်လႄႈ ၵိူတ်ႇပဵၼ်မႃးပၢင်ၵုမ်ပၢင်လူင် ၸူဝ်ႈပၢၵ်ႇပီ 21 ၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈၼႂ်းလိူၼ်ၼႃႈ 2-3 လိူၼ်မႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉၼႆၸိုင် ယူႇတီႈၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႆႉ တၵ်းတေလႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉ ဢၼ်ဝႃႈ”ႁဝ်းတိုၼ်းတေဢမ်ႇၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းၼႆႉ သေၸူဝ်ႈ သေပၢၼ်သေပွၵ်ႈသေၽဝ်ႇ” ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၸွင်ႇႁဝ်းၶႃႈပႃႈတူဝ်ႈတၼ်းပိူဝ်ႈတႃႇဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ႁိုဝ်၊ ၸွင်ႇႁဝ်းၶႃႈပႃႈမီးဝႆႉ လွင်ႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းပိူဝ်ႈတႃႇထၢမ်သဵင်ၵၼ်ႁိုဝ်၊ ပိူဝ်ႈတႃႇသဵတ်ႈၵၢၼ်မိူင်းၵၼ်ႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ တၵ်းတေလႆႈဝႆႉၼၵ်းပၵ်းၸႂ်သေ ယဝ်ႉ ဝူၼ်ႉႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉသိုဝ်ႈၽႂ်တၼ်းမၼ်းယူႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ယွၼ်းပွင်ႇလႅင်းၵၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆသေ ၶွတ်ႇယွတ်ႈပၢႆၵႂၢမ်းတီႈၼႆႈ။

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ

ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း

ၶေႃႈမုလ်း – ပပ်ႉၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ မၢႆ 005 June, 2018

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း