ၸွင်ႇၸုမ်း SSPP/SSA တေလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA

Photo by – SHAN/ NRPC တင်း NCA-NS EAO 8 ၸုမ်း ႁူပ်ႉၵၼ်တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21/03/2019

ဢိင်ၼိူဝ် သုၼ်ၵၢင်ငမ်းယဵၼ် မႄးလီၼႂ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ NRPC ႁွင်ႉမွၵ်ႇထိုင် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း 8 ၸုမ်း ၸိူဝ်းပႆႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်းလိၵ်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA သေ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21/03/2019 ၼၼ်ႉ ႁူပ်ႉထူပ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ။ တီႈပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ ဢုပ်ႇသင်ၵၼ်လၢႆလၢႆ၊ ၸွင်ႇ SSPP/SSA တေလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ လႆႈၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ် ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၽူင်းႁၢၼ် ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ SSPP/SSA ဝႆႉၼင်ႇ ၼႆ။

ထၢမ် – မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းလၢတ်ႈၼႄၶေႃႈတႅပ်းတတ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၽွင်ႈၶႃႈ။

တွပ်ႇ – ဢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တင်း NRPC ၼၼ်ႉတႄႉ တေလႆႈဝႃႈ ဢမ်ႇမီးၶေႃႈတႅပ်းတတ်း ယႂ်ႇယႂ်ႇလူင်လူင်သင် တႄႉတႄႉ မၼ်းမိူၼ်ၼင်ႇ ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢၼ်ဢွၵ်ႇမႃးၼၼ်ႉၵူၺ်း။ မႃးဢဝ်ၸႂ်ၵၼ် ထွမ်ႇတူၺ်းဝႃႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်း ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်သမ်ႉ ၸုမ်းလႂ်ႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ မိူဝ်းၼႃႈႁဝ်းတေႁဵတ်းႁိုဝ် ႁူမ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇ။ တွၼ်ႈတႃႇၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် ၼႆႉ ၸိူဝ်းဢၼ်ပႆႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း 8 ၸုမ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၾၢႆႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NLD ၶဝ် ႁွင်ႉမႃးထၢမ်ၵၢင်ၸႂ်ၵၼ် ပိၼ်ႇပၢႆႇ တၢင်းႁၼ်ထိုင်ၵၼ် ၵႃႈၼၼ်ႉၵူၺ်း ဢမ်ႇမီးၶေႃႈတႅပ်းတတ်း ယႂ်ႇလူင်သင်။

ထၢမ် – ဢိင်ၼိူဝ်ပၢင်ၼႆႉသေ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ FPNCC ၼႆႉ ဢၼ်ၶႂ်ႈလႆႈၶႂ်ႈပဵၼ် မီးၸိူင်ႉႁိုဝ်ၽွင်ႈၶႃႈလႃႇ။

တွပ်ႇ – မၼ်းတေမီးလၢႆၸုမ်း မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇ ႁဝ်းၶႃႈ (SSPP/SSA)၊ မိူင်းလႃး၊ ပၢင်သၢင်း တင်းယၢင်းလႅင် ႁဝ်း ၶႃႈ လႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၸၼ်ႉၸႄႈမိူင်း၊ ၸၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ယဝ်ႉ။ ၵမ်းၼႆႉ မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇ ၸုမ်းၶၢင် KIO၊ ၸုမ်းပလွင်ႈ PSLF၊ ၸုမ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ လႄႈ ၸုမ်းရၶႅင်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ ပႆႇလႆႈလူင်း။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ငဝ်းလၢႆး မၼ်းဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ် ၾၢႆႇဢၼ် လူင်းလၢႆးမိုဝ်းယဝ်ႉ ၼႂ်းၸၼ်ႉၸႄႈမိူင်း ၸၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉတႄႉၵေႃႈ ၵွပ်ႈဝႃႈ မၼ်းလူဝ်ႇလႆႈမႄး ၼႂ်းမူႇပိူင်ၶွင် NCA ၼႆႉ ဢၼ်ပႆႇ တဵမ်ထူၼ်ႈမီးၸိူင်ႉႁိုဝ်။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၸိူဝ်းဢၼ်ပႆႇလႆႈလူင်းၸိူဝ်းၼႆႉ တႄႉ ၶဝ်ၵေႃႈတေၶတ်းၸႂ် တႃႇတေလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၸၼ်ႉၸႄႈမိူင်း ၸၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်။

ထၢမ် – ပွင်ႇဝႃႈၸိူဝ်းဢၼ်ပႆႇလႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၼၼ်ႉ ၶၵ်ႉတွၼ်ႈဢၼ်ၼႆႉ တေလႆႈလူင်း ၸၼ်ႉၸႄႈမိူင်း၊ ၸၼ်ႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢွၼ်တၢင်းၵွၼ်ႇၶႃႈၼေႃႈ။

တွပ်ႇ – ၶၵ်ႉၵၢၼ်မၼ်းတႄႉ တေလႆႈၵႂႃႇၵမ်းၸၼ်ႉၸၼ်ႉ ဢၼ် 4 ၸုမ်းၼၼ်ႉတႄႉ မၼ်းတေလႆႈၵႂႃႇလၢႆးၼၼ်ႉ ဢွၼ်တၢင်း။ လွင်ႈဢုပ်ႇၵၼ်တႄႉ မၼ်းမီးဝႆႉၸိူင်ႉၼႆဢွၼ်တၢင်း။

ထၢမ် – မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇ တွၼ်ႈ 4 ၸုမ်း ဢၼ်လူင်းယဝ်ႉၶႃႈလူး ၶၵ်ႉတွၼ်ႈ ဢၼ်တေၵႂႃႇသမ်ႉ မီးဝႆႉၸိူင်ႉႁိုဝ်ၽွင်ႈၶႃႈ။

တွပ်ႇ – ႁဝ်းဝႃႈ တင်းသဵင်ႈၼႆႉ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈသင်၊ ၾၢႆႇတပ်ႉလႄႈသင် ၶဝ်ၵေႃႈ တိုၵ်းသူၼ်း တႃႇလူင်းလၢႆး မိုဝ်း NCA သေ ၵႂႃႇၸွမ်းလၢႆးတၢင်း ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ဢၼ်မီးဝႆႉမိူဝ်ႈလဵဝ်။ ၵူၺ်းၵႃႈ မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇ ႁဝ်းၶႃႈဝႃႈ ဢၼ် လူင်းလၢႆးမိုဝ်းဝႆႉ မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇႁဝ်းၶႃႈ 4 ၸုမ်းၼႆႉ ၼႂ်း NCA ၼၼ်ႉ ႁဝ်းဢွၼ်ၶဝ်ႈပႃးႁဵတ်းသၢင်ႈမႃးယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ မၼ်းဢမ်ႇတၼ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈတဵမ်ထူၼ်ႈ။ သမ်ႉထႅင်ႈႁႂ်ႈလႆႈၶဝ်ႈပႃး တင်းသဵင်ႈ။ တႃႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA တႄႉ ၽႂ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇသၢၼ်ၶတ်း တူဝ်ႈတၼ်းလူင်းၸွမ်းၵၼ်လႆႈယူႇ။

ထၢမ် – ပၢင်ၵုမ်ပၢင်သၢင်းယၢမ်ႈတႅပ်းတတ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ သဵၼ်ႈတၢင်း ၵၢၼ် NCA ၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ်ယဝ်ႉ ယၢမ်ႈဝႃႈၼႆဝႆႉ။ ၵမ်းၼႆႉသမ်ႉ ပေႃးဝႃႈၶဝ်ႈပႃးတင်းမူတ်းၼႆ တေလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၵႂႃႇၼႆၶႃႈႁႃႉ။ ၸွင်ႇမၢႆၵႂၢမ်းတီႈ ပွင်ႇမၼ်းဝႃႈၸိူင်ႉၼၼ်ၶႃႈႁႃႉ။

တွပ်ႇ – ၶဝ်ႈပႃး တင်းမူတ်းဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈဝႃႈၼႆႉ တႃႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၊ ၸွင်ႇမႄးလႆႈဢမ်ႇမႄးလႆႈ လိၵ်ႈ ၵိၼ်ၵႅၼ်ႇ NCA ၼႆႉ။ ၸုမ်းပီႈ ၼွင်ႉပၢင်သၢင်းၶဝ်ဝႃႈ ၸွင်ႇတေမႄးလႆႈၸွင်ႇတေၶဝ်ႈပႃးလႆႈတင်းမူတ်း ပေႃးၶႂ်ႈဢွၵ်ႇ ၸွင်ႇတေဢွၵ်ႇလႆႈ ဢၼ်ၼႆႉ မီးၶေႃႈ ထၢမ်ဝႆႉဢၼ်ၼိုင်ႈ။ ပေႃးတူဝ်ႈတၼ်း ႁဝ်းၸင်ႇႁူမ်ႈၵၼ်လူင်း ၶႂ်ႈဝႃႈၸိူင်ႉၼၼ်။

မိူၼ်ငဝ်းလၢႆးမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ႁဝ်းဝႃႈ ဢၼ်ပႆႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵေႃႈမီး၊ ဢၼ်ပႆႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း ၸၼ်ႉၸႄႈမိူင်း ၸၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵေႃႈမီး၊ မိူၼ်ၼႂ်း NCA ဢၼ်ပႆႇတဵမ်ထူၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းလူဝ်ႇလႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵၼ်ၵႂႃႇ ပဵၼ်ၾၢင် ႁၢင်ႈဝႆႉၸိူင်ႉၼၼ်။

ထၢမ် – ယူႇတီႈ FPNCC သေ ဢၼ်ၶႂ်ႈမႄးသမ်ႉ ပဵၼ်ၶေႃႈလႂ်ၶႃႈလႃႇ။

တွပ်ႇ – တၢင်းႁၼ်ထိုင်တႄႉ ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်မူတ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈဝႃႈ ႁဝ်းလူဝ်ႇၶဝ်ႈပႃးတင်းသဵင်ႈ။ လူဝ်ႇလႆႈမီးၸုမ်းဝူင်ႈၵၢင် ဢၼ်တေမႃးပဵၼ် ၽူႈႁူႉၽူႈႁၼ်သၢၵ်ႈသေႇ လၵ်းထၢၼ် လွင်ႈၼႆႉၵေႃႈႁဝ်းလူဝ်ႇၽိူမ်ႉထႅမ်ထႅင်ႈ။ မိူၼ်ၸိူင်ႉပီႈၼွင်ႉ ယၢင်းလႅင်ၶဝ်တႄႉ ၶဝ်ဝႃႈ ပေႃးတေမႃးဢဝ်ၶေႃႈတႅပ်းတတ်းၵၼ်ဝႃႈတႄႉ မၼ်းပႆႇၸွမ်းပိူင်မၼ်း။ ၵွပ်ႈသင်ပေႃးဝႃႈ ပေႃးဢဝ်လၢႆးၵဝ်ႇၵဝ်ႇ တႅပ်းတတ်း ႁဝ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈယဝ်ႉ ပေႃးတေမႃးဢဝ် သဵင်ၵၼ်ၼႆႁဝ်း တိုၼ်း တေဢမ်ႇပေႉလႆႈ မိူၼ်ၸိူင်ႉဝႃႈ 3 ၶႃၵဵင်း၊ 7 ၶႃၵဵင်းၼၼ်ႉ။ တေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ ပေႃး ဢဝ်ႁူဝ်ၵူၼ်း သဵင်ၵၢင်ၸႂ်ၵၼ်ဝႃႈ ႁဝ်းဢမ်ႇပေႉလႆႈ ႁူဝ်ႁုပ်ႈမၼ်းတႄႉ ပဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆၵူၺ်းၶႃႈ။

ထၢမ် – ၵဵပ်းၶေႃႈၵႂၢမ်း ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ NRPC ပိုတ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းၵႂႃႇဝႃႈ NCA ၼႆႉ ပဵၼ်တႃႇမွတ်ႇပႅတ်ႈၵၢၼ်ယိပ်းၵွင်ႈ ၵၢင်ႇ ဝႃႈၼႆ။ လွင်ႈၼႆႉႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၶႃႈ။

တွပ်ႇ – ၵႂၢမ်းတႆးမီးဝႆႉဝႃႈ သွင်တၢပ်ႈၸင်ႇ ပဵၼ်ႁူၺ်ႈ ပေႃးဝႃႈဝူၼ်ႉတႃႇၾၢႆႇလဵဝ်ၵူၺ်းတႄႉၵေႃႈ မိုဝ်းၶွၼ်လဵဝ် တူပ်း ၼမ်ႉဢမ်ႇလင်လႆႈၼႆၵေႃႈ မၼ်းမီးယူႇၶႃႈၼႃႇ။ ပေႃးဢဝ်ႁဝ်းဝႃႈတႄႉ မၼ်းတေလႆႈဝူၼ်ႉပုၼ်ႈတႃႇတၢင်းသွင်ပႃႈ သွင်ၾၢႆႇ ဝူၼ်ႉၾၢႆႇလဵဝ်သေ တေယဝ်ႉၵႂႃႇၼႆ မၼ်းဢမ်ႇငၢႆႈ။ ပေႃးတႅၵ်ႈၼႄတႄႉ မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇ ၸုမ်းပလွင်ႈၶဝ် ၼႆႉ ၶဝ်ပေႃးၶျႃႉယဝ်ႉၵႂႃႇမိူဝ်ႈပီ 2005 ယဝ်ႉ ႁဵတ်းသင်ၶဝ်ၶိုၼ်းယိပ်းၶိုၼ်း။ မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇ ၸုမ်း MTA ၼႆၵေႃႈ ၶဝ်ၶျႃႉ ယဝ်ႉၶႃႈၼႄႇ ၶဝ်ၵေႃႈၶိုၼ်းယိပ်းၶိုၼ်း ၶႃႈလူး ဢၼ်ၼႆႉပဵၼ်လၵ်းထၢၼ်လူင်ဝႃႈ ၵႃႈၸူဝ်ႈဢမ်ႇၵႄႈၶႆလႆႈ ၵၢၼ်မိူင်း ယဝ်ႉတူဝ်ႈၼႆႉ တႃႇတေဝႃႈ ဢဝ်ၵွင်ႈ ၵၢင်ႇႁၢႆၵႂႃႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈ။ ဢၼ်ၼႆႉမၼ်းလူဝ်ႇလႆႈဝူၼ်ႉ တႃႇတင်းသွင်ၾၢႆႇ ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉၼၼ်။

ထၢမ် – လွင်ႈလႆႈႁူပ်ႉၵၼ်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၽွၼ်းလီလႄႈ ဢၼ်ယူပ်ႈယွမ်းမၼ်းမီးၸိူင်ႉႁိုဝ်ၽွင်ႈၶႃႈ။

တွပ်ႇ – ပေႃးႁဝ်းတူၺ်းပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ ၽႂ်ၵေႃႈမုင်ႈမွင်းလွင်ႈလီသေမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။ ဢၼ်ၼႆႉ ၵူႈၾၢႆႇၵူႈတၢင်း တႃႇတေ ယွၼ်ႇ ယွမ်း ပၢင်တိုၵ်း။ တႃႇ IDP ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၽေးသိူဝ်ယူႇၸိူဝ်းၼႆႉ တေႁဵတ်းႁိုဝ် မီးလွင်ႈၸွႆႈ ထႅမ်ၵၼ် ပိၼ်ႇပၢႆႇ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈလႄႈ ဢၼ်ၼႆႉၵေႃႈႁဝ်းၶႃႈ ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈတႄႉ မၼ်း ပဵၼ်ၽွၼ်း လီတႃႇ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းယူႇ။ ထႅင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈၵေႃႈ ၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်တႃႇၵႂႃႇ မိူဝ်းၼႃႈႁဝ်းတေႁဵတ်းႁိုဝ်ႁူမ်ႈ ၵၼ်ၵႂႃႇ။ လွင်ႈတေလူတ်းယွၼ်ႇ ပွႆးတိုၵ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း တေသၢၵ်ႈသႃႇလူမ်ၸႂ်မႃးယူႇ မီးတၢင်း ႁၼ်ထိုင် တၢင်းမုင်ႈမွင်းဝႆႉၸိူင်ႉၼႆၶႃႈယဝ်ႉ။

တၢင်းယူပ်ႈယွမ်းဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ မၼ်းတေလႆႈဝႃႈႁိုဝ် ပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ မၼ်းၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ၽႂ်ဢမ်ႇလႆႈႁူႉလူင်ႈၼႃႈဝႃႈ ႁဝ်း တေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းသင်။ လွင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းမႃး မၼ်းဢမ်ႇပေႃးမီး။ ပေႃးၸိူင်ႉၼၼ် ပေႃးႁူႉလူင်ႈၼႃႈဝႆႉ မၢႆၶပ်ႉမၼ်းဝႆႉ ၸင်ႇ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉလႄႈ တေႁူမ်ႈၵၼ် တႅပ်းတတ်းလႆႈ ငၢႆႈငၢႆႈလူမ်လူမ်ၵႂႃႇ။ ပၢင်ၵုမ်ၵမ်းၼႆႉ မိူၼ်ပၢင်ၵုမ်ၼွၵ်ႈလႅၵ်ႈ သေ ဢဝ်ၵၢင်ၸႂ်ၵၼ်ၵူၺ်း။

ဢၼ်မႃးႁူပ်ႉၼႆႉပဵၼ် ၸုမ်းၼႂ်း FPNCC ၼႆသေတႃႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသမ်ႉ ၸူၵ်းမွၵ်ႇၸုမ်းလႂ် ၸုမ်းၼမ်ႉ ၽႂ်ၵေႃႈဢမ်ႇ တၼ်းႁၢင်ႈႁႅၼ်းလူင်ႈၼႃႈ။ မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇဝႃႈ NRPC ၼႄႉၼမ်းဝႃႈ ႁဝ်းတေဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်သင် မွၵ်ႈၼၼ်ႉၵူၺ်း လႄႈ ပဵၼ်ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၵေႃႈဝႃႈ။ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉမၢႆၶပ်ႉမၼ်းတႅတ်ႈတႅတ်ႈတေႃးတေႃးၵေႃႈဝႃႈ။ မိူဝ်းၼႃႈမႃး မၼ်းပဵၼ်တီႈဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈထုၵ်ႇလီဝူၼ်ႉ။ ၵမ်းၼႆႉသမ်ႉ ၵူၼ်းၸၼ်ႉလႂ်ထုၵ်ႇလီမႃး တေလႆႈဢုပ်ႇ ဢူဝ်း ၵၼ်သင်ၼႆ မၼ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈၼပ်ႉသွၼ်ႇလႆႈ။ ဢၼ်ၼႆႉႁဝ်းထုၵ်ႇလီဢဝ် တွၼ်ႈသွၼ်တႃႇႁဝ်းမိူဝ်းၼႃႈ ႁဝ်းတႄႉ ႁၼ်ထိုင် ၸိူင်ႉၼၼ်။

ထၢမ် – ဢၼ်တႃႇတေႁူပ်ႉဢုပ်ႇတင်းသိုၵ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၶႃႈလူး။

တွပ်ႇ – ၾၢႆႇတပ်ႉတႄႉဝႃႈ ပေႃးဢမ်ႇမီးႁူဝ်ၶေႃႈလူင် ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈတႄႉတႄႉ ပႆႇႁူပ်ႉၵေႃႈလႆႈ ပွၵ်ႈၼႆႉ။ ၵွပ်ႈပဵၼ် ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း။ တွၼ်ႈတႃႇတေႁူပ်ႉထူပ်းၾၢႆႇတပ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇမီး။

ထၢမ် – ၵမ်းလိုၼ်းသုတ်းဢၼ်ၶႂ်ႈၽိူမ်ႉလၢတ်ႈ ထႅင်ႈမီးၸိူင်ႉႁိုဝ်ၶႃႈ။

တွပ်ႇ – လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႈတေႁူႉပွင်ႇမႃးယဝ်ႉ ၵႂႃႇၾၢႆႇလဵဝ်ဢမ်ႇလႆႈၼႆ။ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ႁဝ်းဝႃႈ ၸုမ်းဢၼ် လူင်း လၢႆးမိုဝ်းလႄႈသင် ဢမ်ႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်းလႄႈသင် တေႁႃသဵၼ်ႈတၢင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵၼ်လႆႈတီႈလႂ်ၼႆ မၼ်းပဵၼ်ပၢင် ၵုမ်ဢၼ်ၼႆႉလႄႈ ႁဝ်းထၢင်ႇတႄႉ ပေႃးသိုပ်ႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇၸိူင်ႉၼႆတိၵ်းတိၵ်း မၼ်းတေမီးတိုဝ်ႉတၢင်း/ ႁူး ဢွၵ်ႇတႃႇၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် ယူႇဢၼ်ၼႆႉပဵၼ်တၢင်းမုင်ႈမွင်းတၢင်းႁၼ်ထိုင်ၵႂႃႇယူႇ။

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ


eastern_breeze
SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here