ၵူၼ်းၼုမ်ႇ သီႇပေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ် သၢၼ်ၶတ်း ၵၢၼ်သၢင်ႈၾၢႆ ၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉမႃႉ

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး 50 ပၢႆ ဢွၼ်ၵၼ်ဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈ လဵပ်ႈႁဵၼ်း သၽႃႇဝ သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉသေ သၢၼ်ၶတ်း တႃႇတေ သၢင်ႈၾၢႆၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉမႃႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ။

Photo by – Sai Harn/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ႁူမ်ႈၵၼ် ယိပ်းပၢႆႉ သၢၼ်ၶတ်း တႃႇသၢင်ႈၾၢႆၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉမႃႉ

ဝၼ်းတီႈ 21/03/2019 ၶွၼ်ႈတုမ်ဢဵၼ်ႁႅင်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး (Tai Youth Power United) ဢဵၼ်ႁႅင်း မွၵ်ႈ 55 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈ ၵၼ် ၵႂႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်း ႁၵ်ႉသႃ သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ တီႈမႄႈၼမ်ႉမႃႉ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼႃးၽႅမ်း ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈ ၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ။

Photo by – Sai Harn/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ႁူမ်ႈၵၼ် ယိပ်းပၢႆႉ သၢၼ်ၶတ်း တႃႇသၢင်ႈၾၢႆၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉမႃႉ

ၸၢႆးတဵင်းမိၼ်ႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈၶွၼ်ႈတုမ်ဢဵၼ်ႁႅင်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၼင်ႇႁိုဝ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းၶႃႈ တေမေႃႁၵ်ႉသႃ သၽႃႇဝသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇဢႅဝ်ႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းၼမ်ႉမႃႉ တင်းၼမ်ႉပွင်ႈ ၶွႆႈၼၼ်ႉၶႃႈ။ ထႅင်ႈ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ တေမီးၶွမ်ႊပၼီႊ တေမႃးသၢင်ႈၾၢႆၼိူဝ်မၼ်းၼႆသေ ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်း ၼုမ်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ် ယုၵ်ႉ ပၢႆႉ၊ သၢၼ်ၶတ်း ၵၢၼ်သၢင်ႈၾၢႆၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉႁဝ်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈၵူၼ်း ၼုမ်ႇႁဝ်း မေႃႁၵ်ႉသႃ သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ ၵၼ်” ဝႃႈၼႆ။

တီႈပၢႆႉၼၼ်ႉ တႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ မႄႈၼမ်ႉၼႆႉပဵၼ် သၢႆၸႂ်ႁဝ်း။ ဢမ်ႇလူဝ်ႇၵၢၼ်သၢင်ႈၾၢႆၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

Photo by – Sai Harn/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ႁူမ်ႈၵၼ် ယိပ်းပၢႆႉ သၢၼ်ၶတ်း တႃႇသၢင်ႈၾၢႆၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉမႃႉ

တေႃႈလဵဝ် တီႈႁိမ်းၼမ်ႉမႃႉၼႆႉ မီးၶွမ်ႊပၼီႊ မႃးၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်ဝႆႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမႃႉ ဢွၼ် ၵၼ်သၢၼ်ၶတ်းမႃးယူႇတႃႇသေႇၼႆသေတႃႉၵေႃႈ ၶွမ်ႊပၼီႊတိုၵ်ႉၶုတ်းယူႇ ပႆႇယင်ႉၵိုတ်းလိုဝ်းသင် ဝႃႈၼႆ။

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here