Saturday, May 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၾူၼ်

ၼမ့်ၸၢဝ်းငၢဝ်းၼွင်းထူမ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ့်မႄး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

 ၼမ့်ၸၢဝ်းငၢဝ်း ၼွင်းလူၼ်ႉၾင်ႇ  ထူမ်ႈ   ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး မွၵ်ႈ 400 လင်  ။ မိူဝ်ႈၼႆ့ ဝၼ်းတီႈ 20/9/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မႄႈၼမ့်ၸၢဝ်းငၢဝ်း ဢၼ်လႆလတ်း ၵၢင်ဝဵင်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ့်မႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ႁွင်ႇၼၼ့် လူၼ်ႉၾင်ႇ လုပ့်ၼွင်းထူမ်ႈ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းမႄႈၼမ့်လႄႈ တီႈပွၵ့်...

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် လၢႆပိုၼ်ႉတီႈ ၺႃးၽေး ၼမ်ႉၼွင်းလုပ်ႇထူမ်ႈ

ၾူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်း၊ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉပႃႇ လႆႈတွင်ႈ တူၼ်ႈမႆႉလူမ်ႈ၊ ၼမ်ႉၶိုၼ် ဢၼ်လႆလတ်းၼႂ်းထုင်ႉၵဵင်းတုင် ၵေႃႈၼွင်းထူမ်ႈတူင်ႈႁႆႈ တူင်ႈၼႃး ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 21/7/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၵႄးၼမ်ႉၶိုၼ် ၼွင်းလူၼ်ႉၾင်ႇ ထူမ်ႈႁိူၼ်းယေး သူၼ်ႁႆႈၼႃး ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပွၵ်ႉ 4 ပွၵ်ႉ 5 ၊ ၼႂ်းဢိူင်ႇယၢင်းလေႃး၊ ဢိူင်ႇဝတ်ႉသၢဝ်း၊...

ၼမ်ႉလုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉပႃႇ လႆၼွင်းထူမ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ယွၼ်ႉႁွင်ႈၼမ်ႉ တၼ်/ ၵႅပ်ႈ လႆဢမ်ႇၶိုတ်းတၼ်းသေ လူၼ်ႉၾင်ႇ လုပ်ႇထူမ်ႈ ၸွမ်းသဵၼ်ႈ တႃႈသၢႆတၢင်းလႄႈ ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး တင်းၼမ်။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 19/5/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 8 မူင်းၶိုင်ႈ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉပႃႇ လႆၼွၼ်းထူမ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈ...

ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းၶူဝ်လမ် လူႉၵွႆၼမ် ယွၼ်ႉၽေးၾူၼ်လူင်လူမ်းလႅင်ႉ

ၾူၼ်လူင်လူမ်းလႅင်ႉ ၽတ်ႉပဝ်ႇတူၵ်းႁႅင်း တီႈဝၢၼ်ႈၼွင်ၶမ်း ၼႂ်းၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းၶူဝ်လမ်၊ ဝတ်ႉမုၼ်ၸဝ်ႈ လင်ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်ႇပင်းလူႉၵွႆ လင်ၶႃးမုင်းၵွၵ်းပိဝ်ၼပ်ႉသိပ်းလင်ပၢႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11/05/2020 မွၵ်ႈယၢမ်း 4 မူင်းၶိုင်ႈႁူဝ်ၶမ်ႈ၊ ၾူၼ်လူင်လူမ်းလူင် ၽတ်ႉပဝ်ႇတူၵ်းႁႅင်း တီႈဝၢၼ်ႈၼွင်ၶမ်း ဢိူင်ႇႁူဝ်ၼွင် ၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းၶူဝ်လမ်။ လင်ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပႃးၸဵမ် ဝတ်ႉၵျွင်း မုၼ်ၸဝ်ႈ လင်ၶႃးၵွၵ်းပိဝ် ၵူၼ်ႇပင်းၵႂႃႇတင်းမူတ်း 14...

ၾူၼ်မၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်း ထုင်ႉမၢဝ်း သူၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလုၼမ်

ၾူၼ်မၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်းလႄႈ သူၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ မီးလွင်ႈလူႉသုမ်းၼမ်လၢႆ  ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 24/3/2020 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 5 မူင်းၼၼ်ႉ ၾူၼ်မၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း တၢင်း ပွတ်းၸေႊလၢၼ်ႉ၊ မၢၼ်ႈသၢႆးၶၢဝ်၊ မၢၼ်ႈၸၢၼ်းသႃႇ၊ မၢၼ်ႈတူၼ်ႈႁုင်းၶဵဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉ  လဵၵ်းမုင်းႁိူၼ်းပွင်ႇတင်း ၼမ်။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ တုမ်ႉတိူဝ်ႉပႃး...

ၾူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼမ်ႉထူမ်ႈ လင်ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ  ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ

ၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်းလၢႆဝၼ်းထပ်းၵၼ်လႄႈ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉလွႆၼွင်း လႆၶဝ်ႈထူမ်ႈ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းတၢတ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ  လုသုမ်းၵွႆၼမ်၊ ၶူဝ်လင်ၼိုင်ႈ  လႆလွင်ႈၸွမ်းၼမ်ႉ  ။   ဝၼ်းတီႈ 02/10/2018 ၾူၼ်တူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇ ၼမ်ႉၼွင်းလူင်လႄႈ  ၶူဝ် တၢင်းၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းတၢတ်ႇ ၵူၼ်ႇပၢင်းလႆလွင်ႈ ၸွမ်းၼမ်ႉ လင်ၼိုင်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇမႃး ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၼမ်ႉထူမ်ႈပႃးထႅင်ႈ ၼႂ်း ဝၢၼ်ႈမိူင်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img