ၼမ့်ၸၢဝ်းငၢဝ်းၼွင်းထူမ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ့်မႄး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

80

ၼမ့်ၸၢဝ်းငၢဝ်း ၼွင်းလူၼ်ႉၾင်ႇ ထူမ်ႈ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး မွၵ်ႈ 400 လင် ။

မိူဝ်ႈၼႆ့ ဝၼ်းတီႈ 20/9/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မႄႈၼမ့်ၸၢဝ်းငၢဝ်း ဢၼ်လႆလတ်း ၵၢင်ဝဵင်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ့်မႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ႁွင်ႇၼၼ့် လူၼ်ႉၾင်ႇ လုပ့်ၼွင်းထူမ်ႈ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းမႄႈၼမ့်လႄႈ တီႈပွၵ့် 6 တင်းၼမ် ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မွၵ်ႈ 400 လၢႆ ထုၵ်ႇၼွင်းထူမ်ႈ ၼႆယဝ့်။

ၽူႈတူင့်ၼိုင်ၼႂ်းၸုမ်း ပရႁိတ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ့်မႄး ၵေႃ့ၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈဝႃး ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းသေ မိူဝ်ႈၼႆ့ ၵၢင်ၼႂ် ၼမ့်ႁူၺ်ႈၼမ့်ပႃႇ လႆၼွင်း။  ၼမ့်ၸၢဝ်းငၢဝ်းၵေႃႈၼွင်းလုပ်ႇထူမ်ႈ  ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈၶူင်ႈတီႈ ယၢၼ်း မွၵ်ႈလင်ႁိူၼ်း 400 လင်ၼႆ့ ။ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်တီႈပွၵ့် 6 လႄႈ ႁိူၼ်းယေး ၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်း ၾင်ႇ ၼမ့် ”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸုမ်းပရႁိတ ႁူမ်ႈၵၼ် ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈ ၸိူဝ်းထူပ်းၽႄးၼမ့်ထူမ်ႈ ယူႇ ၵူၺ်း ၵႃႈ လွင်ႈလူ့သုမ်း ပႆႇလႆႈႁူ့ၶေႃႈမုလ်းတႅတ်ႈတေႃး  ။

“မိူဝ်ႈလဵဝ် တိုၵ့်ၸွႆႈၵၼ် ဢဝ်ၵူၼ်းထူပ်းၽေးၼမ့်ထူမ်ႈၼၼ့် ဢွၵ်ႇမႃးယူႇၶႃႈ။ ၼမ့်ထူမ်ႈ ပွၵ်ႈၼႆ့ တေလႆႈဝႃႈ ထူမ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းလိူဝ် ၵူႈပီၶႃႈ ဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈ 4 ပီပူၼ့်မႃးၼၼ့်ၵေႃႈ ယၢမ်ႈထူမ်ႈ ႁႅင်းၸိူင်ႉၼႆယဝ့်ၵမ်းၼိုင်ႈ။ ၵမ်းၼႆ့ၵေႃႈ ထူမ်ႈႁႅင်းထႅင်ႈၶႃႈ။ လွင်ႈၵူၼ်းလူ့တၢႆ မၢတ်ႇ ၸဵပ်းတႄ့ ဢမ်ႇမီး”- ၽူႈတူင့်ၼိုင်ၼႂ်းၸုမ်းပႁိတ ၵျွၵ့်မႄး သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

မႄႈၼမ့်ၸၢဝ်းငၢဝ်းၼႆ့ ၵႆ့လုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈယူႇၵူႈပီ မိူဝ်ႈပီပူၼ့်မႃးၵေႃႈ လုပ်ႇထူမ်ႈယူႇ ၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ့်မႄး ၵူၺ်းဢမ်ႇပေႃးထူမ်ႈႁႅင်း  ၵူၼ်းၵျွၵ့်မႄးလၢတ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ