Thursday, February 9, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

ၼႃးႁႆးလူင်

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးႁႆးလူင် မွင်းၶွမ်ႊပၼီႊၶုတ်းၶမ်း မႃးသၢႆႈတႅၼ်းပၼ် လွင်ႈလူႉသုမ်း ယွၼ်ႉၼမ်ႉထူမ်ႈ

ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉလွႆဢမ်ႇၸၢင်ႈလႆယွၼ်ႉၶီႈလိၼ်ၶီႈသၢႆး ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈၵၢၼ်ၶုတ်းၶမ်းလူင်းမႃး၊ ၼမ်ႉထူမ်ႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးႁႆးလူင် လူႉသုမ်းၼမ် ႁိုင်မႃးၶၢဝ်းတၢင်းၸမ် 2 လိူၼ် မၢင်ႁိူၼ်းဢမ်ႇမီးတီႈယူႇ ၶွမ်ႊပၼီႊၶုတ်းၶမ်း ပႆႇမႃးသၢႆႈတႅၼ်းၸွႆႈထႅမ်သင်ပၼ်  ။ ၼမ်ႉထူမ်ႈဝၢၼ်ႈၼႃးႁႆးလူင် ဢိူင်ႇမိူင်းလဵၼ်း ၵိင်ႇၽႄၸႄႈဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 19/7/2022 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် မီးၶၢဝ်းတၢင်း လိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉ ႁိူၼ်းယေး...

SHRF တင်း TSU တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈၶွမ်ႊပၼီႊၶုတ်းၶမ်း တီႈမိူင်းလဵၼ်း ၵိုတ်းယင်ႉတင်းမူတ်း

SHRF ၸုမ်းၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး တင်း TSU ၸုမ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း  ႁူမ်ႈၵၼ် တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈၶွမ်ႊပၼီႊ ၸိူဝ်းတိုၵ်ႉၶုတ်းၶမ်း တၢင်းဢွၵ်ႇဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈ ၵိုတ်းယင်ႉတင်းမူတ်း ၵွပ်ႈဝႃႈ မၼ်းတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ၶူဝ်းတိုၼ်းသၽႃႇဝ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 24/8/2022 ယူႇတီႈ ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း SHRF လႄႈ...

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးႁႆးလူင်  ၺႃးငူၼ်ႉ“ၶမ်း”  ၵိၼ်းၸႂ် ၽွင်းၶၢဝ်းႁိုဝ်ႉၶၢဝ်းၾူၼ်

ၶွမ်ႊပၼီႊၶုတ်းၶမ်းထုင်ႉၼႃးႁႆးလူင် ဢိူင်ႇမိူင်းလဵၼ်း တႃႈၶီႈလဵၵ်း ယင်းပႆႇၵိုတ်းယင်ႉၵၢၼ်ၶုတ်းၶမ်း ႁိုင်ၼၢၼ်းမႃး 10 ပီယၢဝ်း 20 ပီၸမ်၊ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 4-5 ပီမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးႁႆးလူင် ထူပ်းၽေးၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈယွၼ်ႉၵၢၼ်ၶုတ်းၶမ်းၼႆႉမႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၶႂ်ႈဝႃႈၵူႈပီ၊ မၢင်ပီ ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈထိုင် 2-3 ပွၵ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈမီး။ တင်ႈတႄႇပီ 2004 မႃး ၶွမ်ႊပၼီႊလၢႆလၢႆဢၼ်မႃးၶုတ်းၶမ်း တီႈႁူဝ်ၼမ်ႉၶမ်း...

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးႁႆးလူင် တိုၵ်ႉယၢပ်ႇယွၼ်ႉၼမ်ႉထူမ်ႈ ပႆႇလႆႈၵႃႈသၢႆႈတႅၼ်းသင်တီႈၶွမ်ႊပၼီႊၶုတ်းၶမ်း  

ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးႁႆးလူင် 35 လင် ထုၵ်ႇၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈလႆႈမႃးၶၢဝ်းတၢင်း ၸမ်ၽၢၵ်ႇလိူၼ်  တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇလႆႈႁပ်ႉၵႃႈသၢႆႈတႅၼ်း တီႈၶွမ်ႊပ ၼီႊၶုတ်းၶမ်းသင် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇယူႇသဝ်းၵိၼ်သၢင်ႈဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/7/2022 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ မႄႈၼမ်ႉၶမ်း လူၼ်ႉၾင်ႇလုမ်ႇထူမ်ႈ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးႁႆးလူင် ဢိူင်ႇမိူင်း လဵၼ်း ၵိင်ႇၽႄၸႄႈဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ။ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶီႈလိၼ်ၶီႈသၢႆး လႆထူမ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း   ႁိူၼ်းယေး...

ၼမ်ႉပႃႇလုပ်ႇထူမ်ႈ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ 30 လင်ပၢႆ  

ၾူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼမ်ႉပႃႇ လႆလုပ်ႇထူမ်ႈ မႄႈၼမ်ႉၶမ်း လႆၼွင်းထူမ်ႈ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးႁႆးလူင် ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ 30 လင်ပၢႆ  ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 19/7/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 9 မူင်း ၼမ်ႉပႃႇလႆထူမ်ႈ ၼႂ်းၵႄးၼမ်ႉၶမ်းသေ လူၼ်ႉၾင်ႇလုပ်ႇၼွင်း ႁိူၼ်း ယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးႁႆးလူင် ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းလဵၼ်း ၵိင်ႇၽႄၸႄႈဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ...

တွမ်ႇၼမ်ႉတႃ လပ်ႉလင်မိူင်ၶမ်း

ဝၢၼ်ႈၼႃးႁႆးလူင် ၼႆႉ ပဵၼ်ယွင်ၶဝ်ႈ ယေးၶဝ်ႈ ပဵၼ်ထုင်ႉဢၼ်ဢွၵ်ႇ ၶဝ်ႈၶႅမ်ႉ၊ ၶဝ်ႈလီ၊ လိၼ်ၸမ်ႉ ၼမ်ႉလိူင်ႇ၊ သၽႃႇဝ မီးၵႃႈၶၼ်လႄႈ ၵေးၼမ်ႉၵေႃႈ မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ ၼမ်ႉၶမ်း၊ တေးလွႆလူင် ဢၼ်မီး တၢင်းဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁိၵ်ႈၸိုဝ်ႈဝႃႈလွႆၶမ်း။ ပဵၼ်ဝၢၼ်ႈဢၼ်ယူႇၵျေႃႇ ယူႇသႃႇ ဢမ်ႇတွၼ်ႉမီး ၽေးသိုၵ်းသိူဝ်၊ ဢမ်ႇတွၼ်ႉမီး...

ၾူၼ်တူၵ်းၸွမ်းသၢပ်ႇႁူၺ်ႈႁၢဝ်းလွႆႁႅင်း ၼမ်ႉထူမ်ႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇလၢႆမူႇဝၢၼ်ႈ

ၾူၼ်တူၵ်းၸွမ်းတူၼ်းႁူၺ်ႈႁၢဝ်းလွႆ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉႁွင်ႈ ၼမ်ႉၵေး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇၼွင်းလူၼ်ႉ ထူမ်ႈသူၼ်၊ ထူမ်ႈၼႃး ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈလူႉယႂ်ႇသုမ်းၼမ် ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇတႃႇယူႇတႃႇၵိၼ်။ ဝၼ်းတီႈ 24/9/2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 3.30 မူင်းတေႃႇထိုင် ၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 7 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ  မႄႈၼမ်ႉသွၼ် လႆၼွင်းလူၼ်ႉၾင်ႇ ထူမ်းႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ - ဝၢၼ်ႈၵျွင်း၊ ဝၢၼ်ႈတၢတ်ႇလႅတ်ႇလႄႈ ဝၢၼ်ႈၼွင်ႁီး...

Latest news

- Advertisement -spot_img