Saturday, May 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၸဝ်ႈၾႃႉ

သၢႆသိုပ်ႇၸဝ်ႈၾႃႉၽွင်းမိူင်းၵဵင်းတုင်

သၢႆသိုပ်ႇၶိူဝ်းၸဝ်ႈၾႃႉမိူင်းၵဵင်းတုင် ဝၢႆးၸဝ်ႈၽယႃးမင်းရၢႆးမႃးယိုတ်းလႆႈၶႅမ်ႉလႅပ်ႈလီယဝ်ႉၵေႃႈဢဝ်ၸဝ်ႈၼမ်ႉထူမ်ႈ လုၵ်ႈၸၢႆးမၼ်းၸဝ်ႈမႃးပူၵ်းပွင်ၽွင်းငမ်းမိူင်း တင်ႈတႄႇပီ1243 ပဵၼ်ၸဝ်ႈၽွင်းမိူင်းၵေႃႉႁႅၵ်ႈသေတႃႉၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈ ဢဝ်ပဵၼ်မိူင်းၶိုၼ်ႈ(မိူင်းၶီႈၶႃႈ) ဢဝ်ႁဵတ်းပဵၼ်ဝၢၼ်ႈပီႈမိူင်းၼွင်ႉၵွႆး။ တေႃႇသိုပ်ႇၼၼ်ႉမႃးၵေႃႈ ၵၢၼ်ၽွင်းပူၵ်းပွင်ၽွင်းငမ်းမိူင်းၵဵင်းတုင် ၼႂ်းလၵ်းပိူင်ၸဝ်ႈၾႃႉ ႁုၼ်ႈသူႇႁုၼ်ႈသိုပ်ႇ တေႃႇၵၼ် ဢၼ်တႄႇမႃးတီႈၸဝ်ႈၼမ်ႉထူမ်ႈ တေႃႇမႃးထိုင် ၸဝ်ႈၾႃႉၽရူမ်ႊလိုဝ်း မိူဝ်ႈၽွင်းၵဵင်းတုင်ထုၵ်ႇႁုပ်ႈ တိုတ်ႉၶဝ်ႈပဵၼ် သႁရတ်ႉထႆး လႄႈ သဵင်ႈသုတ်းလူင်း ၼႂ်းပၢၼ် ၸဝ်ႈၾႃႉၸၢႆးလူင်။ လၢႆးၼၢမ်းၸိုဝ်ႈၸိူဝ်ႉသၢႆၸဝ်ႈၾႃႉမိူင်းၵဵင်းတုင် 1. ၸဝ်ႈၼမ်ႉထူမ်ႈ 2. ၸဝ်ႈၼမ်ႉၼၢၼ်ႉ          3....

ၽူႈၼမ်းတႆး ထုၵ်ႇလႆႈလဵင်ႉၼမ်ႉၸႂ် ၸဝ်ႈၶုၼ်ၼုမ်ႇ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်မိူင်းလၢႆးၶႃႈ

ၸဝ်ႈၶုၼ်ၼုမ်ႇ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်မိူင်းလၢႆးၶႃႈ ႁပ်ႉပဵၼ်ၸဝ်ႈတႃႇၼ ၸတ်းသၢင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းပၼ် လွင်ႈယူႇလွင်ႈၵိၼ် တွၼ်ႈတႃႇပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် ၵမ်းထူၼ်ႈသွင် ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ဝဵင်းပၢင်လူင် မိူင်းၸဝ်ႈၾႃႉလၢႆးၶႃႈ။ မွၵ်ႇႁွင်ႉပႃး ၽူႈၼမ်း သၼ်လွႆၶၢင် သၼ်လွႆၶျၢင်း သေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် တင်ႈတႄႇ ႁူဝ်လိူၼ် ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ တေႃႇပၢင်ၵုမ်လူင် ပေႃးယဝ်ႉသေ တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ် လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင်။ ဢိင်ၼိူဝ် မၼ်းၸဝ်ႈပဵၼ်ငဝ်ႈႁၢၵ်ႈတူၼ်ႈတေႃသေ...

ၸဝ်ႈၶေႇမႃႇဝတီႇ မင်းရၢႆး လုၵ်ႈပႂ်ႉ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း မိူင်းပွၼ် လူႉသဵင်ႈၼွၼ်းၽေး

မႁႃႇတေႇဝီႇ ၶေႇမႃႇဝတီႇ မင်းရၢႆး မေးၼၢင်း ၸဝ်ႈသိူဝ်ႁူမ်ႇ လုၵ်ႈၸၢႆး ၸဝ်ႈၾႃႉလူင် ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း ( မိူင်းပွၼ်) လူႉသဵင်ႈၼွၼ်းၽေး တီႈမိူင်းဢေႃႊသတြေႊလီႊယိူဝ်ႊ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 20/12/2021 ၸဝ်ႈၼၢင်းၶေႇမႃႇဝတီႇ  ဢၼ်ပဵၼ်လုၵ်ႈပႂ်ႉ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်မိူင်းပွၼ် ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း ၼၼ်ႉ လူႉ သဵင်ႈ ၼွၼ်းၽေးၵႂႃႇတီႈ ဝဵင်းလူင် သိတ်ႊၼီႊ...

ၸဝ်ႈသူးရၢင်းဝလ်း သုၸၼ်ႇတီႇ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၶႂ်ႈႁႂ်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈသင် ဝၢႆးပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020

ၽူႈလႆႈႁပ်ႉသူးရၢင်းဝလ်း သုၸၼ်ႇတီႇ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်  ဢၼ်ၸဝ်ႈမႄႈဢိင်ႊငႄႊ သႃႊၵျႅၼ်ႉ (Inge Sargent) ႁွင်ႉၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇ မႁႃႇ တေႇဝီႇၼၢင်းၶၢင်းႁူဝ် မိူင်းသီႇပေႃႉ မွပ်ႈယိုၼ်ႈပၼ်ၵူႈပီၼၼ်ႉယၢမ်းလဵဝ်မီးယူႇ 12 ၵေႃႉ။ ၸိူဝ်းၶဝ်ၸဝ်ႈလႆႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၼႃႈတီႈပုၼ်ႈၽွၼ်းဢွၼ်ႁူဝ်ႁဵတ်းသၢင်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်းတႆးဝႆႉယူႇႁင်းၽႂ်ႁင်းမၼ်း။ ယၢမ်းလဵဝ်ၵေႃႈ ပဵၼ်ၽွင်းၶၢဝ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း ထႅင်ႈယဝ်ႉလႄႈ  ဝၢႆး ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပီ 2020 ၼႆႉ ၸိူဝ်းၶဝ်ၶႂ်ႈႁႂ်ႈမိူင်းတႆးလႅၵ်ႈလၢႆႈၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆၼၼ်ႉ...

ၶႆႇသႅင်ၽၼ်းၶမ်း ၶိူဝ်းၸဝ်ႈၾႃႉမိူင်းယွင်ႁူၺ်ႈ ထူပ်းၽေးယွၼ်ႉ သိုၵ်းယိုတ်း ဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်း

1962 လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် 2 ဝၼ်း ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ၼေႇဝိၼ်း ဢွၼ်ႁူဝ် ႁုပ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်း။ တီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင် ၸဝ်ႈၾႃႉမိူင်းတႆး၊ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢိၵ်ႇ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ပႃးၸဵမ် ၽွင်းလူင်ၼႂ်းၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်။ ၼႂ်းဝၼ်းၼႆႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈထုၵ်ႇ ႁွင်ႉတီႉမတ်ႉၵႂႃႇ ဢဝ်ႁၢႆလၢႆပႅတ်ႈ ဢမ်ႇႁၼ်တီႈၽုတ်းတီႈမႅၼ်း...

ႁူင်းၼေပိုၼ်း National Museum ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ တေၸတ်းပၢင်ၼေၶူဝ်းၼုင်ႈၸဝ်ႈၾႃႉတႆး ႁေႃယွင်ႁူၺ်ႈ

ႁူင်းၼေပိုၼ်း National Museum ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ တေၸတ်းပၢင်ၼေၶူဝ်းၼုင်ႈၸဝ်ႈၾႃႉတႆး ႁေႃယွင်ႁူၺ်ႈ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 9 ဝၼ်း တီႈႁူင်းၼေပိုၼ်း ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ။ ယိူင်းဢၢၼ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်း ၼႂ်းမိူင်း ၸိူဝ်းမႃးဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈတွင်ႈတဵဝ်းလႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း သိူဝ်ႈၽႃႈ ၸဝ်ႈၾႃႉတႆး ဢၼ်ႁၢင်ႈလီမီးၵႃႈၶၼ် ဢၼ်မီးဢႃယုယၢဝ်းၼၢၼ်း ပၢၵ်ႇပီပၢႆၼၼ်ႉၼႆသေ ႁူင်းၼေပိုၼ်း ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ တေၸတ်းပၢင်ၼေၶူဝ်းၸဝ်ႈၾႃႉ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 9 ထိုင်...

Latest news

- Advertisement -spot_img