Wednesday, March 22, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ

မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ယုၵ်းယၢၵ်းဢွၵ်ႇဝၼ်း 9 ႁဵင်တၼ်ႊ

ၽွင်းၵူၼ်းတင်းလုမ်ႈၾႃႉ သႂ်ႇၸႂ်လွင်ႈႁၵ်ႉသႃသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉယူႇၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်း ပႅတ်ႈယုၵ်းယၢၵ်းဢမ်ႇမီးမၢႆမီႈ ၼိုင်ႈဝၼ်းမီးထိုင် 9 ႁဵင်တၼ်ႊ တုမ်ႉတိူဝ်ႉသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ ။ ၸုမ်းႁၵ်ႉသႃသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ Institute of Global Environmental Strategies (IGES)  လႄႈ  Digging Through ၶဝ်ၵဵပ်းၶေႃႈမုလ်း တႃႇၸတ်းၵၢၼ်ယုၵ်းယၢၵ်း တႃႇႁၵ်ႉသႃသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ- လႆႈႁူႉဝႃႈ မိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ...

ၼမ်ႉထူမ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၵူၼ်းမိူင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းဢမ်ႇမႃးၸွႆႈၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ

ၶၢဝ်းတၢင်းသွင်လိူၼ်မႃးၼႆႉ ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဢမ်ႇယွမ်း 3 ပွၵ်ႈ၊ၸိူဝ်းပဵၼ်ၸုမ်းပရႁိတ ၵမ်ႈၽွင်ႈတႄႉ ၸွႆႈယူႇပဵၼ်တီႈပဵၼ်တၢင်းသေတႃႉ ၸိူဝ်းၶႂ်ႈပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွင်းငမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈၸွႆႈထႅမ်သင် ၵူၼ်းမိူင်း၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ။ ႁူဝ်လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉ ၾူၼ်တူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇလၢႆဝၼ်းထပ်းၵၼ်ထႅင်ႈလႄႈ ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 12 တင်း 13 ၼႆႉ မႄႈၼမ်ႉ သၢႆ လႆလူၼ်ႉၾင်ႇသေ လုပ်ႇထူမ်ႈ ပွၵ်ႉပုင်းထုၼ်၊...

ၽေးသၽႃႇဝ ယႃႉပႃးယွင်ၶဝ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း

ပႃႈပႅင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼင်ႈတီႈတိၼ်ၶိုၼ်ႈလႆသေ ႁုင်ၽၵ်းမၼ်းၼၢင်းယူႇ။ ဝၢႆႇတူၺ်းသၢႆႉတူၺ်းၶႂႃ  ပဵၼ်ၼမ်ႉၵႂႃႇတၢင်းထုင်ႉ မိူၼ်လႆႈယူႇၼႂ်းပၢင်ႇလၢႆႇဝႆႉၵေႃႈလူဝ်လူဝ်။ ၼမ်ႉတႃဢွၼ်ႇမၼ်းၼၢင်း ယိုင်ႈယမ်းဝႆႉသေ မိုင်ဝႆႉယူႇႁင်းမၼ်း။ ပီၼႆႉ ၾူၼ်တူၵ်းၼမ်လိူဝ်ၵူႈပီ ။ ထုင်ႉပူင်း ဢၼ်ၸိုဝ်ႈလိုဝ်းဝႃႈ ပဵၼ်ထုင်ႉဢၼ်ဢွၵ်ႇၶဝ်ႈသၢၼ် ဝၢၼ်လီၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ပဵၼ်ၼမ်ႉပဵၼ်ၼွင် ထူမ်ႈပႃးတူၼ်ႈၶဝ်ႈ ပူၼ်ႉၸူဝ်ႈၵူၼ်းပၢႆယိုၼ်ႈမိုဝ်း။ ဢၼ်ပၢတ်ႇယဝ်ႉသေ ယင်ၶႃႇဝႆႉၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸႄႈၼမ်ႉ ဝႆႉယူႇလၢႆဝၼ်းယဝ်ႉ ။...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ႁႂ်ႈၵိုတ်းၶူင်းၵၢၼ်လူင်ယေးငိုၼ်းလုမ်ႈၾႃႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး

ဝၼ်းတီႈ 27/1/2021 ပူၼ်ႉမႃး ၸုမ်း Shan State Ethnic Youth Federation ဢၼ်မီးၵူၼ်းၼုမ်ႇ 30 ၸုမ်း ၶဝ်ႈပႃးဝႆႉၼၼ်ႉတုၵ်းယွၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁႂ်ႈၵိုတ်းၶူင်းၵၢၼ်လူင် တူင်ႇဝူင်းဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇၵၼ်းယဵၼ်ႁုၼ်ႈမုၼ်း ဢၼ်တေၸႂ်ႉ ၸၢႆႇငိုၼ်း 225 လၢၼ်ႉတေႃႇလႃႇ (ဢၼ်ဢဝ်မႃးတီႈ ယေးငိုၼ်းလုမ်ႈၾႃႉ) ၼၼ်ႉဝႆႉၵမ်းၼိုင်ႈဝႃႈၼႆ။  ၶူင်းၵၢၼ်လူင်ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတေႁဵတ်းၼၼ်ႉပဵၼ် ၶူင်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈယုၵ်ႉမုၼ်းဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇပဵၼ်ၸၼ်ႉဝဵင်း၊...

ၵူၼ်းမႃးလၵ်ႉပႅတ်ႈယုၵ်းယၢၵ်းမၢၵ်ႇမိူဝ်ၼႂ်းပႃႇပႅၵ်ႇ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ

ဝၼ်းတီႈ 21/7/2020 မီးၵူၼ်းလၵ်ႉမႃးပႅတ်ႈယုၵ်းယၢၵ်း တီႈၾင်ႇတၢင်း ႁိမ်းပႃႇပႅၵ်ႇ တၢင်းၵႂႃႇပႅတ်ႈယုၵ်းယၢၵ်း ပွၵ်ႉၵၢၼ်ႇၵျီး ဢၼ်မီးၾၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ တေႃႇၶျႄႇရီႇၵျေႃႇ ႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်းၼႅင်ႈသၢၼ် သီၶဵဝ်လုမ်ႈၾႃႉလိပ်းၶီး ( ရှင်သန်ကမ္ဘာမြေ အစိမ်းရာင်ကွန်ယက် ) ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး လၢတ်ႈဝႃႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းၵူႈၵေႃႉမီးၼမ်ႉၸႂ်ၵႂႃႇပႅတ်ႈယုၵ်းယၢၵ်း ႁႂ်ႈထိုင်တီႈပၢင်ႇပႅတ်ႈယုၵ်းယၢၵ်းပုၼ်ႉ- ဝႃႈၼႆ။ “ ပေႃးၵႂႃႇထႅင်ႈဢမ်ႇၵႆၵႃႈႁိုဝ် ပေႃးတေထိုင်တီႈပႅတ်ႈယုၵ်းယၢၵ်းယူႇယဝ်ႉၶႃႈၼႃႇ။  ပိူၼ်ႈပေႃးဝႆႉပၼ်တီႈပႅတ်ႈယုၵ်ႉယၢၵ်းယဝ်ႉ ထုၵ်ႇလီဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇပႅတ်ႈထိုင်တီႈမၼ်းယူႇ။...

Latest news

- Advertisement -spot_img