ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈသီႇပေႃႉ ႁိမ်း 400 ၵေႃႉ ပွၵ်ႈမိူဝ်းႁိူၼ်းၶိုၼ်း

ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဝဵင်းသီႇပေႃႉၼၼ်ႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝတ်ႉၶၢႆးႁဵဝ်း တင်း ဝတ်ႉၼွင်ၵေႃႈ ႁူဝ်ၵူၼ်းႁိမ်း 400 ၵေႃႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး ၽႂ်မၼ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ တင်းမူတ်း ပွၵ်ႈမိူဝ်း 397 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

Photo by – ၵူၼ်းမိူင်းသီႇပေႃႉ/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ႁွတ်ႈၽႅဝ်တီႈဝတ်ႉၶၢႆးႁဵဝ်း သီႇပေႃႉ

ဝၼ်းတီႈ 05/12/2018 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 3 မူင်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဢၼ်မႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈ တီႈဝတ်ႉၶၢႆးႁဵဝ်း ႁူဝ်ၵူၼ်း 365 ၵေႃႉ၊ တီႈဝတ်ႉ ၼွင်ၵေႃႈ 32 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ် 397 ၵေႃႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်းယဝ်ႉ။ တေႃႈလဵဝ် ၵိုတ်းဝႆႉထႅင်ႈ တီႈဝတ်ႉဝၢၼ်ႈၸၢၼ်း၊ ဝၢၼ်ႈၸၢၼ်း(ပူႇတႃႇ) လႄႈ ဝတ်ႉၼွင်ၵေႃႈ တင်းမူတ်း 483 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝတ်ႉၶၢႆးႁဵဝ်း ၸိူဝ်းပွၵ်ႈမိူဝ်း လၢတ်ႈဝႃႈ “ ပၢင်တိုၵ်း ယဵၼ်ဝႆႉလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ၶႂ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်း ၶႃႈဢေႃႈ။ သိုၵ်း 2 ၸုမ်း ၵေႃႈ လႆႈထွၼ်ဢွၵ်ႇပၼ်ၵၼ်ၵမ်ႈၽွင်ႈယဝ်ႉ။ ႁဝ်းၶႃႈမႆႈၸႂ် သူၼ်ႁႆႈၼႃးလႄႈ ႁိူၼ်းယေးၶႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ သိုၵ်းဢၼ်ယိုဝ်းၵၼ်ၼႆႉၵေႃႈ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈၽႂ် ပဵၼ်ႁဝ်းၼင်ႇၵၼ်ၵူၺ်း ပတ်ႉၵၼ်။ ဢၼ်လႆႈယၢပ်ႇ သမ်ႉပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်း လႆႈပၢႆႈ လႆႈၶၢႆႉ ၶဝ်ပေႃးဢမ်ႇမေႃဢီးလူၵူၼ်းမိူင်းသေဢိတ်းလူင်မေႃႉ။ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ဝၢၼ်ႈ ပူႇ ၵၢင်ႉ ပူႇၵႄႇ ပေႃးဢမ်ႇၶႂ်ႈႁဵတ်းၵၼ်ၶႃႈယဝ်ႉ။ ပေႃးၶဝ်မႃးၼႂ်းဝၢၼ်ႈသမ်ႉ ၼႄးပဵၼ်ၸႂ် ၸုမ်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းၼႆႉ ၺွပ်း ဢဝ် ၽူႈ ယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ဝၢၼ်ႈၵႂႃႇ ၸႅတ်ႈထၢမ် လွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ဢၼ်ၺႃးၶီႈသူမ်ႈမၼ်း ၺႃးၸၢၵ်ႇမၼ်းသမ်ႉပဵၼ်ၵူၼ်း မိူင်းၵူၺ်း ၶႃႈယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

တေႃႈလဵဝ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးဢၼ်ၵိုတ်းဝႆႉ တီႈဝတ်ႉဝၢၼ်ႈၸၢၼ်း တင်း ဝတ်ႉဝၢၼ်ႈၸၢၼ်း(ပူႇတႃႇ) သမ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈၼႃး၊ ၵွင်းဝဵင်း၊ ဝၢၼ်ႈၶုမ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈၵျွင်းလႄႈ ဝၢၼ်ႈၼႂ်းလူင် ႁူဝ်ၵူၼ်း 451 ၵေႃႉ။ တီႈၼွင်ၵေႃႈသမ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈၶၢႆးႁဵဝ်း တင်း ၵုင်းသႃႇ ႁူဝ်ၵူၼ်း 32 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ်တင်းမူတ်း 483 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ၼႆႉမႃး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃး ပဵၼ်ဝၢၼ်ႈၶၢႆးႁဵဝ်း၊ ဝၢၼ်ႈၸၢၼ်း၊ ဝၢၼ်ႈၶုမ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈၼႃး၊ ဝၢၼ်ႈၵွင်းဝဵင်း၊ ဝၢၼ်ႈၼႂ်းလူင်လႄႈ ဝၢၼ်ႈၵုင်းသေႃႉလႄႈ ဝၢၼ်ႈၵျွင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၵူၼ်းမိူင်း လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၼႆႉ ယွၼ်ႉၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၼင်ႇၵၼ် ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ် သေဢမ်ႇၵႃး တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၵေႃႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းတူင်ႉၼိုင် ဢိူမ်ႈၸမ်ၸွမ်း ၸိူဝ်းဢၼ်ပဵၼ်ပၢင် တိုၵ်း ၸွမ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႄႉ ယူႇၵေႃႈလႆႈၵူဝ်ယူႇၵူႈဝၼ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တၢင်းပွတ်းဢိူင်ႇၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၼႆႉ မီးတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ၊ SSPP လႄႈ သိုၵ်း RCSS တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃးယူႇတႃႇသေႇ၊ ပေႃးသိုၵ်းတႆးသွင်ၸုမ်း ၶဵင်ႈၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၶႅၼ်း ၽိူမ်ႉထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here