ပေႃးၶႂ်ႈလႆႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ပိူင်လူင်တၵ်းလႆႈသိုဝ်ႈယူဝ်း

0
210

ၼႂ်းဝၼ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းတၢင်းပွတ်းႁွင်ႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉတူႈ မိူင်းယဵၼ် ဢိၵ်ႇထႅင်ႈလၢႆလၢႆတီႈ မီးပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၢႆႈလႆႈၼီ မႃးမီးယူႇၸွမ်းလႃႈသဵဝ်ႈ၊ မိူင်းယဵၼ် ဢိၵ်ႇထႅင်ႈလၢႆလၢႆတီႈ။ ၼပ်ႉႁူဝ်ၵူၼ်း ႁူဝ်ႁဵင်မၼ်း လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းယူႇၼႆႉ ႁဝ်းၵေႃႈ တေလႆႈႁၼ် လႆႈငိၼ်းၵၼ်ယူႇ။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈတင်း ၼိုင်ႈၵေႃႈ ၼႂ်းဝၼ်းသွင်ဝၼ်းၼႆႉၵူၺ်း သမ်ႉမီးပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ ပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်းတႆး ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈ ပႃႇတီႇထႅင်ႈ လၢႆ လၢႆဢၼ် ၶဝ်ႈႁူမ်ႈႁႃသဵင်သေ ၶတ်းၸႂ်ပိူဝ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းမိူင်းတေၽွမ်ႉၸႂ်ၵၼ် ပၼ်သဵင်ၶဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ သမ်ႉမီးၶႃႈ ၼေႃႈ။

 

ၼႂ်းဝၼ်းၼင်ႇၼၼ်သမ်ႉ မႃးႁိုၵ်ႉၺႃးၵၼ်ထႅင်ႈ ယူႇတီႈ NRPC ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ၾၢႆႇၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈ ငမ်းယဵၼ်လႄႈ ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးတင်းလွင်ႈထုၵ်ႇမေႃၽေႃးၵႂၢမ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ သမ်ႉႁွင်ႉပၢင်ၵုမ်သေယဝ်ႉ ႁွင်ႉႁႂ်ႈၸိူဝ်း ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉလႄႈသင်၊ ၸိူဝ်းပႆႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းၼၼ်ႉလႄႈသင် ႁႂ်ႈမႃးႁူမ်ႈ ဢုပ်ႇၵၼ် ပိူဝ်ႈတႃႇတေ ၼပ်ႉသၢင်ႈထတ်းသၢင်ၶိုၼ်း ယူင်ႉၶၢပ်ႈလွင်ႈဢုပ်ႇၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်းလႄႈ လွင်ႈတမ်းဝၢင်းလၢႆး ၵၢၼ်ၶဝ် ဝႃႈၼင်ႇၼႆ။

ယူႇတီႈ NRPC ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ သုၼ်ၵၢင်လူင် ဢမ်ႇၼၼ် ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ၾၢႆႇၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈယုမ်ႇယမ်ၵၼ်လႄႈ ဢိၵ်ႇပႃးတင်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႆႉ ၶဝ်ႁွင်ႉ ၶဝ်ႁဵတ်းလိၵ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမိူဝ်ႈလိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊၿိူဝ်ႊ 25 ဝၼ်းၼၼ်ႉသေ ယဝ်ႉ ၽိတ်ႈမွၵ်ႈဢဝ်ၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈႁၼ်ၸွမ်းသေ ယိၼ်းၸူမ်းၸွမ်း။ ယူဝ်ဝႃႈ တေ သိုပ်ႇၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၵၼ်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ၽိူဝ်ႇၶဝ်ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈၵႂႃႇ ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊၿိူဝ်ႊ 25 ဝၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ လွင်ႈတုမ်ႉတွပ်ႇမၼ်းမႃး မီးႁိုဝ်ၶႃႈလႃႇၼႆ ယူႇတီႈ KNU ဢၼ်ဝႃႈ ႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်းၽိူၵ်ႇၼၼ်ႉသမ်ႉ တႅမ်ႈလိၵ်ႈထိုင်ၸူးႁူဝ်ပဝ်ႈ NRPC ဝႃႈၸိူင်ႉ ႁိုဝ်ၼႆ။ ဝၢႆးသေႁဝ်းၶႃႈဢုပ်ႇၵၼ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15-16 တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ၸိၵ်းၸွမ် ၸိၵ်းတေႃႇၸိၵ်း လႆႈဢုပ်ႇၵုမ် ၵၼ်သေယဝ်ႉ မီးလွင်ႈတႅပ်းတတ်းၵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ မီးလွင်ႈတူၵ်းလူင်းၵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ် မီးလွင်ႈၶိုပ်ႈၼႃႈၸိူင်ႉႁိုဝ်ဢၼ်ဝႃႈ ၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈတေလႆႈၶိုၼ်း ၶျႃႉဝၢင်းၼႄၵၼ်တီႈတၢင်းတႂ်ႈ ယဝ်ႉၵေႃႈ တေလႆႈဢဝ်သဵင်ၵၢင်ၸႂ်ၵၼ် တေလႆႈဢဝ် ၶေႃႈတႅပ်းတတ်းၵၼ် ယဝ်ႉၵေႃႈ တေလႆႈႁူမ်ႈၵၼ်တိုၵ်းယွၼ်း ပိူဝ်ႈတႃႇႁဝ်းၶႂ်ႈလႆႈၶႂ်ႈပဵၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်ႉၼႆလႄႈ တႄႇ ဢဝ်မိူဝ်ႉၼႆႉ ဝၼ်းၼႆႉၵႂႃႇ ႁဝ်းၶႃႈတေဢမ်ႇၸင်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃးၸွမ်းလွင်ႈပၢင်ၵုမ် ယူႇတီႈ NRPC ၽိတ်ႈမွၵ်ႇမႃးၼၼ်ႉ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ဝၢႆးသေယဝ်ႉပၢင်ၵုမ်မိူဝ်ႈ 15-16 လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊၿိူဝ်ႊ ၸိၵ်းၸွမ်တေႃႇၸိၵ်းၸွမ် ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် ၼၼ်ႉယဝ်ႉ ယူႇတီႈၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS ၵေႃႈ သမ်ႉမီးၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢၼ်ၼိုင်ႈဝႃႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈတေဢမ်ႇလႆႈၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇၸိုင်ႈမိူင်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ RCSS ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ တၵ်းတေလႆႈလူင်းထူပ်း ထၢမ်ၵူၼ်းမိူင်းတင်းပိုၼ်ႉၵွၼ်ႇ မိူဝ်ႈလႂ်ၵူၼ်းမိူင်းတင်းပိုၼ်ႉ ပၼ်ၶေႃႈတွပ်ႇမႃး ႁဝ်းၶႃႈတေၸင်ႈလႆႈ သိုပ်ႇပၼ်ယိုၼ်ႈပၼ်ၶေႃႈတွပ်ႇ လွင်ႈၼႆႉဢၼ်ၼိုင်ႈ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ဢၼ်တေမီးတပ်ႉသိုၵ်းလုၵ်ႈလဵဝ် ဢၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈယွမ်းႁပ်ႉယူႇ တေလႆႈမီးတပ်ႉသိုၵ်းလုၵ်ႈလဵဝ် ၵူၺ်းၵႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းလုၵ်ႈလဵဝ်ဢၼ်ၼၼ်ႉ မၼ်းယူႇတႂ်ႈၶွင်ၵုမ်းၵမ်ၽႂ်၊ ဢၼ်လႂ်၊ တီႈလႂ် ၸိူင်ႉၼင်ႇႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၸွင်ႇ မီးလွင်ႈ ၸႅင်ႈလႅင်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ႁဝ်းၶႃႈပႆႇၸင်ႈ ႁပ်ႉယွမ်းလႆႈ။

တီႈၼႆႈ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈမႃးထတ်းသၢင်တူၺ်း ယွၼ်ႉသင်လႄႈ ယူႇတီႈ NRPC ဢၼ်ၶႂ်ႈၵေႃႇတင်ႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၸိုင်ႈ မိူင်းၼၼ်ႉ ဢွၼ်ႁူဝ်ၽိတ်ႈမွၵ်ႇမႃးသေယဝ်ႉ ယူႇတီႈၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ်သမ်ႉလႆႈ ပၢၵ်ႈသဵင်ၶႃႈလႃႇ ပေႃးမႃးထတ်း သၢင်ၸွမ်းဢၼ်ၼႆႉ ၼႆၸိုင် မၼ်းတေဢိင်တီႈလွင်ႈ ၶေႃႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉႁိုဝ် ႁဝ်းၶႃႈ တေမႃးထတ်းသၢင် ၵၼ်ဢိတ်းၼိုင်ႈ။ လိၵ်ႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇဢၼ် NRPC သေ ၽိတ်ႈမွၵ်ႇထိုင် UWSA ဝႃႉ ၊ NDAA မိူင်းလႃး၊ KIO/ KIA ၶၢင်၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ မီးတင်း SSPP/ SSA ဝၢၼ်ႈႁႆး၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ KNPP ယၢင်းလႅင် ၶဝ်ႁႃႈၸုမ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈလႆႈမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်ၼႆ ၵေႃႈ ယူႇတီႈ NRPC ၽိတ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ တီႈၼႆႈပေႃးမႃးတူၺ်းၸွမ်း လၢႆးၵၢၼ်ဢၼ် NRPC ႁူမ်ႈလူၺ်ႈပႃးတင်း EAOs ၶဝ် လႆႈတူၵ်းလူင်းၵၼ်မႃး မိူဝ်ႈပီ 2018 ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈတႅပ်းတတ်းပၢင်ၵုမ်ၶဝ် 17/6 ၼၼ်ႉဝႃႈၸိူင်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ်ၼႆ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈ တေႁွင်ႉပၢင်ၵုမ် ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ တေႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ပိူဝ်ႈတႃႇမူၼ်ႉမေးယူင်ႉၶၢပ်ႈ လွင်ႈဢုပ်ႇၵုမ် ၵၢၼ်မိူင်းလႄႈသင်။ ပိူဝ်ႈတႃႇတေၶိုၼ်းထတ်းသၢင်လၢႆးၵၢၼ် ၶၵ်ႉၵၢၼ်ၶွင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႆႉလႄႈသင် ယူႇတီႈမုၵ်ႇ လႂ်ၸုမ်းၼၼ်ႉ တေလႆႈပွႆႇၽူႈၼမ်းၼႂ်းမၼ်းမႃး 5 ၵေႃႉ ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးတင်း ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း 5 ၵေႃႉ။ ႁူမ်ႈၵၼ်ၵေႃႈ ႁႂ်ႈမီး 30 ၵေႃႉ ႁႂ်ႈလႆႈမႃး ႁူမ်ႈၵၼ်တႅပ်းတတ်း ၼၼ်ႉပွင်ႇဝႃႈ ယူႇတီႈၾၢႆႇ ပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်းၼႆႉ ၸုမ်းၽူႈၼမ်းၼႂ်း 5 ၵေႃႉ ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးတင်း ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း 5 ၵေႃႉ ယူႇတီႈၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႈ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း 5 ၵေႃႉ ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈ ပႃးတင်း ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း 5 ၵေႃႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၾၢႆႇပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်းၵေႃႈ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း 5 ၵေႃႉ ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးတင်း ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း 5 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ် 30 ၵေႃႉသေလႄႈ မႃးႁူမ်ႈၵၼ်ၼင်ႈပၢင်ၵုမ်သေ ႁူမ်ႈၵၼ်တႅပ်းတတ်း ဝႃႈၸိူင်ႉၼၼ် သေတႃႉၵေႃႈ မိူဝ်ႈလဵဝ် ဢၼ်ၶဝ်မွၵ်ႇႁွင်ႉၵႂႃႇၵူႈၸုမ်း။ KIA ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးတင်းဝႃႉ ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးတင်း မိူင်းလႃး SSPP ၸႃႉၵႂႃႇၸိူင်ႉၼၼ်ႉသမ်ႉ မၼ်းမႃးၶတ်းၵၼ်တင်း ၶေႃႈတူၵ်းလူင်းပၢင်ၵုမ်ၶဝ်ဝႆႉ ၶေႃႈတူၵ်းလူင်းၶေႃႈၼိုင်ႈ။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼၼ်လႄႈ ယူႇတီႈ KNU ၸွင်ႇၶိုၼ်း တုမ်ႉတွပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27 ၼၼ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇႁဝ်းၶႃႈ လႆႈတူၵ်းလူင်းၵၼ်မႃး ပၢင်ၵုမ် 10 တေႃႇ 10 ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈမီးမႃး ၶေႃႈတႅပ်းတတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ် တေယၢင်ႈ ၼႃႈၵႂႃႇၸိူင်ႉႁိုဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈတေလႆႈမႃးလူင်းသပ်းလႅင်းၼႄ ထၢၼ်ႈတၢင်းတႂ်ႈႁႂ်ႈလႆႈ ပွင်ႇၸႅင်ႈလႅင်းၸႂ် ၵၼ်လႄႈ တႄႇဢဝ်မိူဝ်ႉၼႆႉ ဝၼ်းၼႆႉၵႂႃႇ ႁဝ်းၶႃႈပႆႇတူဝ်ႈတၼ်းတႃႇတေၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းပၢင်ၵုမ်ဢၼ်ၼၼ်ႉၼႆ လႆႈ ႁၼ် KUN ၵေႃႈ တုမ်ႉတွပ်ႇမႃးၸိူင်ႉၼၼ်။

ၽိူဝ်ႇဝႃႈ ပၢင်ၵုမ်ဢၼ်ပဵၼ်ၵႂႃႇၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 1 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 11 ပီ 2018 ဢၼ်ႁဵတ်းတီႈ ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ တီႈလုမ်း NRPC ၼႆႉ ၽူႈတၢင်တူဝ် KNU ၵေႃႈဢမ်ႇမႃးၶိုၼ်ႈ လိူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸိူဝ်းဢၼ်ၶဝ် ဝႆႉၼွၵ်ႈလႅၵ်ႈမၼ်းသေ ၽိတ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇ ၸုမ်းၾၢၵ်ႈၼိူဝ် 5 ၸုမ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ။ ၼႂ်းၶဝ်မီး 7 ၸုမ်း သမ်ႉၶိုၼ်း မွၵ်ႈ 5 ၸုမ်း ၼႂ်း 5 ၸုမ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇႁၼ်ၽူႈလႂ်ၽႂ်လႂ်မႃးၶိုၼ်ႈ။

ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးၸိူင်ႉၼႆသေယဝ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈမႃးထတ်းသၢင် ယူႇတီႈၸုမ်း EAOs ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ ၸုမ်းၸိူဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း တေႃႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ၊ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေယဝ်ႉ တေသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈၼၼ်ႉ ၸိူဝ်းလႆႈလူင်း လၢႆးမိုဝ်း NCA ၵေႃႈလီ၊ ၸိူဝ်းပႆႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၵေႃႈယဝ်ႉ။ ပွင်ႇဝႃႈ လွင်ႈပွင်ႇပိုင်ႈ လွင်ႈလႅင်းၸႂ်ၵၼ်ၼၼ်ႉ မၼ်းလူမ်ၵႂႃႇဢၼ်ၼိုင်ႈၶႃႈလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈ တေလႆႈၵိူင်းၸွမ်းဢၼ်ၼိုင်ႈ။ ထႅင်ႈၼိုင်ႈသမ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇ ၶေႃႈတႅပ်းတတ်း ပၢင်ၵုမ်မီးဝႆႉၼၼ်ႉသေယဝ်ႉ ၸုမ်း EAOs ၸိူဝ်းပဵၼ်ၾၢႆႇၶၢတ်းၶၢၼ်ႉၼႆႉ ႁဵတ်းၸွမ်းလၢႆးပိူင်ၵၢၼ်ယူႇသေတႃႉၵေႃႈ မၼ်းယူႇတီႈၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼႆႉ ပူၼ်ႉၶွပ်ႇသေယဝ်ႉ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇဢမ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းတၢင်းဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ၸုမ်း EAOs ပွင်ႇၸႂ်ၼင်ႇၵၼ်လႄႈ ႁူမ်ႈၵၼ်သၢၼ်ၶတ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်ၼႂ်းၵၢၼ်ဢၼ်လီဢၼ်ၼိုင်ႈ။

တီႈတႄႉမႃးၼႆ ပၢင်ၵုမ်ဢၼ်တေႁဵတ်းၵႂႃႇ ၼႂ်းဝၼ်တီႈ 1 ထိုင် 3 လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ ပီ 2018 ၼႆႉၸိုင် မၼ်းဢမ်ႇ ၵဵဝ်ႇတင်း FPNCC ၸုမ်းၾၢၵ်ႈၼိူဝ်ၶဝ်ၼၼ်ႉသေယဝ်ႉ။ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၾၢႆႇလဵဝ်သေ တႅပ်းတတ်းသေယဝ်ႉ ႁွင်ႉမွၵ်ႇပၢင်ၵုမ် ဢၼ်ၼႆႉ 1) ဢမ်ႇမီးၶေႃႈတႅပ်းတတ်းပၢင်ၵုမ်မႃး။ 2) ဢမ်ႇပွင်ႇထိုင်တီႈၸုမ်း လုၵ်ႈၸုမ်းၸိူဝ်းပဵၼ် UPDJC ၾၢႆႇၸိူဝ်းဢၼ်တၢင်တူဝ်ပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်းၼၼ်ႉလႄႈသင်၊ ၾၢႆႇတၢင်တူဝ်ၸုမ်း EAOs ၼၼ်ႉလႄႈသင် ဢမ်ႇ လႆႈႁူႉၸွမ်းသေ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၾၢႆႇလဵဝ် ၽိတ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ မၼ်းပူၼ်ႉပႅၼ်လၢႆးၵၢၼ်မၼ်း ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ၽိတ်းၾိင်ႈမၼ်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၼႆလႄႈၸင်ႇဝႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်ပၢင်ၵုမ်မႃး။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈမႃးထတ်းသၢင်ဝႃႈ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼႆႉၶႂ်ႈႁႂ်ႈ FPNCC လႄႈ ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈတင်း ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းဝႆႉယဝ်ႉ 10 ၸုမ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈတႅၵ်ႇငၢၵ်ႈၵၼ်သေဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇ ၸင်ႈဝႃႈ။ ၵူၺ်းပဵၼ်ႁိုဝ်ၵေႃႈယဝ်ႉ ၽွင်းယၢမ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ပိူဝ်ႇတႃႇပဵၼ်မႃးလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၸိူဝ်း လူင်းလၢႆးမိုဝ်းယဝ်ႉၼၼ်ႉလႄႈသင် ၸိူဝ်းပႆႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈယဝ်ႉ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႈယဝ်ႉ တပ်ႉမ တေႃႇၵေႃႈယဝ်ႉ ၽႂ်ၵေႃႈမုင်ႈမွင်းဝႃႈ ႁႂ်ႈပဵၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ပေႃးဝႃႈမီးလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ယဝ်ႉ ၸင်ႇတေသိုပ်ႇဢုပ်ႇလႆႈ ၼႃႈၵၢၼ်တႃမိူင်း ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈတေၸင်ႈႁဵတ်းႁိုဝ်သိုပ်ႇထုၵ်ႇမေႃၽေႃးၵႂၢမ်းဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ၼႆႉပဵၼ်တိုဝ်ႉတၢင်းလီ ယဝ်ႉ။ ပဵၼ်ၾၢင်ႁၢင်ႈလီဝႃႈၼႆသေတႃႉၵေႃႈ ပေႃးတၢင်းဝႃႈ လၢႆးႁဵတ်းလၢႆးသၢင်ႈၼႆႉ တိုၵ်ႉလၢၵ်းလိင်းတေႃႇၵၼ် ဢမ်ႇမီးလွင်ႈ ပိုတ်ႇပၢင်ႇၸႅင်ႈလႅင်းတေႃႇၵၼ် သိုပ်ႇႁဵတ်းၵႂႃႇမိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇ ဝၼ်းတီႈ 1-2-3 ႁဵတ်းယူႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၼႆၸိုင် ယူႇတီႈႁဝ်းၶႃႈ တေၸင်ႈမုင်ႈမွင်းဝႃႈ ငမ်းယဵၼ်ၼႆႉ တေပိၼ်ႇမႃးလႆႈယူႇႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉလႄႈ တေတိုၵ်ႉ ၵၼ်တင်းႁဝ်းၶႃႈယူႇ ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉၼႆ။

ၵမ်းၼႆႉ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈမႃးတူၺ်းၸွမ်းလွင်ႈၶဝ်ဢုပ်ႇၵၼ် ဝၼ်းတီႈ 1 ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ဝၼ်းတီႈ 2 ဢၼ်ၶဝ်တိုၵ်ႉဢုပ်ႇ ၵၼ်ယူႇၼႆႉ မႃးၶွင်ႉၶမ်ၵၼ်တီႈလႂ်လႃႇ မႃးၶွင်ႉၶမ်တီႈဢၼ်ဝႃႈ UPDJC ၼႆႉ ဢမ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်လႆႈ တႅတ်ႈတေႃး ၵွပ်ႈ ပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼၼ်လႄႈ ယူႇတီႇၾၢႆႇ EAOs ၵေႃႈယိုၼ်ႈယွၼ်းဝႃႈႁႂ်ႈလႆႈၾၢႆႇ JICM ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ ၾၢႆႇEAOs ႁူမ်ႈၵၼ်ၼၼ်ႉၵူၺ်း ႁႂ်ႈလႆႈမီးဢႃႇၼႃႇတႅပ်းတတ်း ၾၢႆႇ EAOs ၶဝ်ယိုၼ်ႈယွၼ်းၸိူင်ႉၼၼ်။ တီႈၼႆႈႁဝ်းၶႃႈမီးၶေႃႈ ထတ်းသၢင်ဢၼ်ၼိုင်ႈ UPDJC ဢၼ်တေပွင်ၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈ ဢၼ်ၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်းႁူမ်ႈပႃးယူႇဝႆႉ ၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းၵေႃႈပႃးဝႆႉ။ 1) ၸွင်ႇမၼ်းမီးလုမ်းၸၢႆး ပၵ်းသဝ်းဝႆႉလီငမ်း။ 2) ၸွင်ႇမၼ်းမီးၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇ ၵတ်ႉၵၢၼ် တႃႇတေမႃးၸွႆႈၶဝ်။ 3) ၸွင်ႇသမ်ႉမီးၵူၼ်းၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ၶဝ်ပၼ်ငိုၼ်းလိူၼ်သေ ဝႆႉပဵၼ်ၵၢၼ်ငၢၼ်းႁႂ်ႈ ပေႃးၶဝ်ႈၶွပ်ႇၼၼ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇမီးသေဢၼ်။ ဢမ်ႇမီးသေဢၼ်သေတႃႉ ပေႃးဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်မႃး ပေႃးဝႃႈပဵၼ် ၵၢၼ်သမ်ႉ ဝႆႉတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈပဵၼ်ယႂ်ႇ၊ ဝႆႉတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢဝ်ၼႃႈဢဝ်တႃ ပေႃးဝႃႈဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ်မႃးသမ်ႉ ယူႇ တီႈ UPDJC ၼႆႉ ဢမ်ႇပေႉၵၢၼ် ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ်ၼႆ ၸိူင်ႉၼၼ်ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်လၢႆးၵၢၼ်သင်လႃႇၼႆ။ မၼ်းၵူၺ်းပဵၼ်လၢႆးၵၢၼ်ဢၼ်ဝႃႈ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသုၼ်ၵၢင်ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ (အစိုးရ) ၼႆႉၵူၺ်း မီးဢႃႈၼႃႇသုင် သုတ်းသေယဝ်ႉ UPDJC ၼႆႉၵူၺ်း ပဵၼ်ၾၢင်ႁၢင်ႈပိူဝ်ႈတႃႇ ၼႄႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁူႉၸၵ်းသေယဝ်ႉ ဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ် ဢၼ် ၼႆႉ ႁဝ်းတေလႆႈႁၼ်ၸိူင်ႉၼႆ ဢၼ်ၼိုင်ႈ။

ၵမ်းၼႆႉမႃးတႅၵ်ႈၼိူင်းၵၼ်တူၺ်းမိူဝ်ႈပၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢူးတဵင်းၸဵင်ႇဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉၼႆၸိုင် မၼ်းတေမီးဝႆႉၸုမ်း ဢၼ်ဝႃႈ UPWT ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းတႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ ဢၼ်ဢူးဢွင်ႇမိၼ်း ဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈလဵဝ် ဢမ်ႇ မီးၸုမ်းၸိူင်ႉၼၼ်လႄႈ ၽႂ်တေဢွၼ်ႁူဝ်ဢမ်ႇႁူႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဢမ်ႇမီးၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ဢမ်ႇမီးလုမ်း ဢမ်ႇမီးၽူႈလူင်ႉ လႅၼ်ႇမႃးၸွႆႈတႅမ်ႈ၊ ဢမ်ႇမီးငိုၼ်းလိူၼ်ပိူဝ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းၵၢၼ်ၶဝ်မႃးႁဵတ်းၵၢၼ်လႄႈၼႆ ၵူၺ်းတေၵႂႃႇယဝ်ႉတီႈ ၼၢင်း ဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇ ၵေႃႉပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ UPDJC ၼႆႉ ဢွၼ်ႁူဝ်မူတ်းမူတ်း ႁွင်ႈၵၢၼ် ဢၼ်လႂ်ၵေႃႈ ၵူၺ်းပဵၼ် မၼ်း ၼၢင်းၵေႃႉလဵဝ် ႁပ်ႉပဵၼ်တၼ်းႁဵင်းႁူဝ်ပဝ်ႈသေ ဢွၼ်ႁူဝ်ယူႉတိၵ်းတိၵ်းၼၼ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ်မႃး ၵူၺ်းၵႂႃႇ ၸွမ်းလၢႆးဢၼ်ဝႃႈ သုၼ်ၵၢင်ဢွၼ်ႁူဝ်ၸင်ႇတေယဝ်ႉၵၢၼ်ၼၼ်ႉလႄႈၼႆ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈ တေသိုပ်ႇၵႂႃႇလၢႆးၵၢၼ်ၼႆႉ ၵူၺ်းတႄႉ လွင်ႈၵၢၼ်၊ လွၵ်းၵၢၼ်၊ လၢႆးၵၢၼ် ႁႂ်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈမုင်ႈမွင်းယူႇဝႆႉၼၼ်ႉ မၼ်းတေတိုၵ်း ၵႆၵၼ်ယူႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈထတ်းသၢင်ၸႅင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈ။

ၸင်ႇဝႃႈ ႁဝ်းၶႃႈမႃးႁုပ်ႈသေ ထတ်းသၢင်တူၺ်းတႄႉ လွင်ႈၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႆႉတႄႉ ၽႂ်ၵေႃႈ မီးတၢင်းမၢင်ႇ ၵိူဝ်းႁၼ်လီသေယဝ်ႉႁဵတ်းၸွမ်းယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၾၢႆႇၶဝ်ႈၸွႆႈၵၢၼ်မိူင်း ႁဝ်းၶႃႈမီးဝႆႉ ယႂ်ႇမၢၵ်ႈၵႃႈႁိုဝ်သေတႃႉၵေႃႈယဝ်ႉ ပေႃးတင်းဝႃႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈသိုဝ်ႈယူဝ်း၊ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈပိုတ်ႇပၢင်ႇလူင်ႉလႅင်းၵၼ်ၼႆၸိုင် ၼႃႈၵၢၼ်ၼႆႉ တေဢမ်ႇၸၢင်ႈ ၶိုပ်ႈၼႃႈၵႂႃႇလႆႈမိူဝ်းၼႃႈ လမ်ႇလွင်ႈသုတ်းၼႆႉ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႇတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မႃး ႁႂ်ႈလႆႈယူႇ ႁူမ်ႈလူၺ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇ မီးသုၼ်ႇၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပိူင်လူင်သုတ်း ႁဝ်းလူဝ်ႇမီးလွင်ႈ သိုဝ်ႈယူဝ်းသေယဝ်ႉ ပိုတ်ႇပၢင်ႇၸႅင်ႈလႅင်း တေႃႇၵၼ်ၸိုင် ႁဝ်းၶႃႈတေသိုပ်ႇႁူမ်ႈသၢင်ႈလႆႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႁဝ်း။ ႁဝ်းၶႃႈယွၼ်းထတ်းသၢင်ႈၼင်ႇၼႆသေ ၶွတ်ႇ ယွတ်ႈပၢႆၵႂၢမ်းတီႈၼႆႈၶႃႈ။

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ

ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း

03/11/2018

 

 

 

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here