NCA တဵမ် 3 ပီ ထုၵ်ႇလီ ဢုပ်ႇလၢတ်ႈ ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၽွင်ႈ

0

လိူၼ်ၼႆႉ ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊၿိူဝ်ႊ ပေႃးတဵမ် ဝၼ်းတီႈ 15 မႃးၼႆၸိုင် လွင်ႈၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းမႅၵ်ႇၵွင်ႈၶဝ် ၵိုတ်းတိုၵ်းလူၺ်ႈ ၵၼ်တင်း တပ်ႉမတေႃႇလႄႈ ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼၼ်ႉ ဢွၼ်တၢင်းၵေႃႈ ပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢူးတဵင်းၸဵင်ႇ ၶႃႈၼေႃႈ။

တေၶွပ်ႈတဵမ်မႃး 3 ပီယဝ်ႉၼႆလႄႈ ထိုင်မႃးဝၼ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းမႅၵ်ႇၵွင်ႈၶဝ်လႄႈ တင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မီးၶပ်ႉမၢႆ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၼႃႈၵၢၼ်ပိူဝ်ႈတႃႇၶိုပ်ႈၼႃႈၼၼ်ႉ မီးဢီႇသင်ၼႆ ႁဝ်းၶႃႈမႃးထတ်းသၢင်ၸွမ်းလွင်ႈဢၼ်ၼၼ်ႉ ဢိတ်းၼိုင်ႈၶႃႈၼေႃႈ။

ၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႆႉ မီးလွင်ႈၶင်ႉၶူၵ်ႉ ၵိုတ်းတူဝ်ႈမႃးယဝ်ႉၼႆလႄႈ ယူႇတီႈႁူဝ်ၼႃႈၵၢၼ်မိူင်းၶဝ် ၸိူဝ်းဢၼ် လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်းဝႆႉၼၼ်ႉ ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ PPST ၶဝ် တေပၢႆးၼႄတီႈ ၼၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်ႇၸူႉၵျီႇ မိူဝ်ႈၶဝ်လႆႈ ထူပ်းၵၼ်တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ မိူဝ်ႈလိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ 13 ဝၼ်းၼၼ်ႉ။ ၵမ်းၼႆႉ ယူႇတီႈၾၢႆႇၼၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇၵေႃႈ ယွၼ်းႁပ်ႉဝႃႈ ယွၼ်ႉပဵၼ်ႁူဝ်ၼႃႈၸိၵ်းၸွမ်ၼင်ႇၵၼ် ဢမ်ႇႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်ၸိုင် ဢမ်ႇၸင်ႈၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃဢၼ် ၼႆႉ မၼ်းၼၢင်းၵေႃႈ ယွၼ်းၽွမ်ႉလႆႈၸႂ်ၸွမ်းယဝ်ႉ။

ၵမ်းၼႆႉ ပေႃးမႃးတူၺ်းၼႂ်းပၢင်ၵုမ် ဝူင်ႈထီႉၼိုင်ႈ လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊၿိူဝ်ႊပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၼႆၵေႃႈ ႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်း PPST ၶဝ်၊ ၶဝ်မႃးထတ်းသၢင်ၸွမ်းၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇ မီးယူႇၼႆသေယဝ်ႉ ႁူမ်ႈလႆႈၸႂ်ဝႃႈ တၵ်းတေလႆႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ၸိၵ်းၸွမ်ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ (ထိပ်တီးအစည်းအဝေး) ၼၼ်ႉယူႇၼႆလႄႈ ၸင်ႇတၵ်းပၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း မူႇတူးသေးၽူဝ်း ဢၼ်ပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸုမ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇၼၼ်ႉ  ၶဝ်ႁူပ်ႉထူပ်းတင်းၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်းမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ။

ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈတႅပ်းတတ်းၼၼ်ႉသေယဝ်ႉ မိူဝ်ႈသႅပ်ႊထႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ 27 ဝၼ်း မူႇတူးသေးၽူဝ်း ၵေႃႉပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈလႄႈ ပတူႇၵွႆႇထူးဝိၼ်း ၵေႃႉပဵၼ်ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ လွမ်လၵ်ႉသေယဝ်ႉ ၵႂႃႇထူပ်းတင်းမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇမႃး မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ မိၼ်းဢွင်ႇ လၢႆႇ လၢတ်ႈဝႃႈ တၢမ်တူဝ်(ဖကြီး) ႁဝ်းၶဝ် လူင်းမႃးထူပ်းၶႃႈလႄႈ ငိၼ်းၵဵင်ၸႂ်ဢႃးၼႃႇသေယဝ်ႉ ၵဝ်ၶႃႈၵေႃႈ တေ ယွမ်းႁပ်ႉ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းယူႇပၢင်ၵုမ်ၸိၵ်းၸွမ်ဢၼ်ဝႃႈ (ထိပ်တီးအစည်းအဝေး)ၼၼ်ႉ ၼႆလႄႈ ၸင်ႇဝႃႈ လႆႈမႃးႁၢင်ႈ ႁႅၼ်းလူင်ႈၼႃႈ ပိူဝ်ႈတႃႇတေၶွတ်ႇၽွတ်ႈၸုမ်းမၼ်းၼႆၶႃႈၼေႃႈ။

ၽိူဝ်ႇမႃး ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၸုမ်းမၼ်းယဝ်ႉၼႆၵေႃႈ လႆႈတူၵ်းလူင်းၵၼ်ဝႃႈ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈတေၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 10 ၵေႃႉ ယဝ်ႉ ၵေႃႉ ၾၢႆႇတၢင်းၸုမ်းမႅၵ်ႇၵွင်ႈၶဝ် တေၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 10 ၵေႃႉ ဢိင်ၼိူဝ်ၼၼ်ႉသေ ၸင်ႇဝႃႈ တေပဵၼ်မႃးပၢင်ၵုမ် 10 + 10 ဢၼ်ဝႃႈ ၸိၵ်းၸွမ်သိုၵ်းတေႃႇသိုၵ်းႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၶႃႈၼေႃႈ။

ၵမ်းၼႆႉ ပေႃးပဵၼ်ပၢင်ၵုမ်ဢၼ်ၼႆႉမႃးၼႆ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈတင်း တပ်ႉမတေႃႇၼႆႉ သမ်ႉဢွၼ်လႆႈၸႂ်ဝႃႈ ပၢင်ၵုမ် လူင်ဢၼ်ၼႆႉ တေႁဵတ်းမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊၿိူဝ်ႊ 15 ဝၼ်း တေႃႇထိုင် 17 ဝၼ်း ဝႃႈတေႁဵတ်း တီႈဝဵင်း ပူၵ်ႉပႃး။ ပေႃးပဵၼ်ပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉမႃး ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၼၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇ တေဢွၼ်ႁူဝ် ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃး၊ ယူႇတီႈတပ်ႉမ တေႃႇသမ်ႉ ယူႇတီႈမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇလႄႈပႃးတင်း ၵႅမ်ၸွမ်သိုၵ်း ၵႅမ်ၸွမ်ၸိၵ်းသူဝ်းဝိၼ်းတေဢွၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃး။ မိူၼ် ၼၼ် ၼင်ႇၵဝ်ႇ ၾၢႆႇသၽႃးၵေႃႈတေမီး ၵေႃႉၼိုင်ႈ သွင်ၵေႃႉ မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇ ဢူးဢွင်ႇၵျီႇၺုၼ်ႉႁိုဝ် ပႃးတင်း ဢူး ဢွင်ႇသူဝ်းဢူး တေၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃး ၾၢႆႇၶဝ်တႄႉလၢတ်ႈဝႆႉၼႄႉၼွၼ်းယဝ်ႉၶႃႈၼေႃႈ။

ၵမ်းၼႆႉမႃး ပေႃးမႃးတူၺ်းၾၢႆႇၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းမႅၵ်ႇၵွင်ႈၼႆၵေႃႈ ၸိူဝ်းပဵၼ်ႁူဝ်ၼႃႈၸိၵ်းၸွမ်ၼၼ်ႉ တေလႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပႃး ၵူၺ်ႈၵႃႈတီႈၼႆႈ ယူႇတီႈၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ RCSS ၸွင်ႇတေၶိုၼ်ႈႁိုဝ် ဢမ်ႇၶိုၼ်ႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပႆႇၸင်ႈယိုၼ်ယၼ်ၶႃႈၼႃ။ ပေႃးမႃးတူၺ်းၾၢႆႇၸုမ်း NMSP ၸုမ်းမွၼ်းၶဝ်တႄႉ ႁူဝ်ၼႃႈၶဝ် ၼၢႆႇထေႃးမူၼ်ႇ ဢမ်ႇ ၶိုၼ်ႈၼႆလႄႈ ၵႅမ်ႁူဝ်ၼႃႈမၼ်းၼၢႆႁူင်သႃ တေၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၼႆၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈႁူႉၸွမ်းယူႇ။ သေယဝ်ႉ ပေႃးပဵၼ်ပၢင် ၵုမ်ဢၼ်ၼႆႉမႃးသမ်ႉ ၶဝ်တေဢုပ်ႇၵုမ်လွင်ႈ ၼႃႈၵၢၼ်ဢၼ်လႂ်ၵူၺ်းၵူၺ်းၶႃႈလႃႇၼႆ တေမီးယူႇ 5 ၶၵ်ႉတွၼ်ႈၼႆ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈႁူႉၸွမ်းၼင်ႇၼႆၶႃႈၼေႃႈ။ 1) ၵေႃႈတေပဵၼ် လွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈၵၢၼ်မိူင်းၵၼ် ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ Package Deal ၼႆၼၼ်ႉၶႃႈၼႃ၊ 2) ၵေႃႈ လွင်ႈတမ်းဝၢင်းၶေႃႈတႅပ်းတတ်း  Decision Making၊ 3) လွင်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပႃးတင်းသဵင်ႈ ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ All Inclusive၊ 4) ၵေႃႈ တေမီးလွင်ႈမၵ်းတတ်းၶၢဝ်းယၢမ်း Time ယူႇယဝ်ႉ။ 5) ၵေႃႈ တေပဵၼ် Frame Work ဢၼ်ဝႃႈ ယူင်ႉၶၢပ်ႈပၢင်ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်း တေမီး 5 ႁူဝ်ၶေႃႈၼႆသေ တေဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ၼႆၶႃႈၼေႃႈ။

တီႈၼႆႈမႃး ဢၼ်တေပဵၼ်ပိူင်ယႂ်ႇတီႈသုတ်းတႄႉ တေၸၢင်ႈမႃးၶွင်ႉၶမ်ၵၼ်တႄႉ တေမီးဢၼ်ၼိုင်ႈၵူၺ်း ႁဝ်းႁၼ် တႄႉ ၼၼ်ႉတႄႉပဵၼ်လွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ Package Deal ၼၼ်ႉၶႃႈၼႃ။ Package Deal ၼႆႉပဵၼ်ဢီႇသင်ၶႃႈလႃႇၼႆ မၼ်းတေမႃးမိူဝ်ႈလႂ်ၼႆၸိုင် ငဝ်ႈငုၼ်းမၼ်းတႄႇမၼ်းတီႈပၢင်ၵုမ် UPDJC ပွၵ်ႈထူၼ်ႈ 10 ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈႁူင်းႁႅမ်း (တိၼ်ႊၵႃႊႁႃႉ) တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇသေ ႁဵတ်းပဵၼ်မႃးမိူဝ်ႈၼႂ်း လိူၼ်မေႊ 12 ဝၼ်း ပီ 2017 ၼၼ်ႉၶႃႈၼေႃႈ။ ပေႃးမႃးႁုပ်ႈတူၺ်းလွင်ႈဢၼ်ၼႆႉတႄႉ မၼ်းပဵၼ်သင် ယူႇတီႈၾၢႆႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႆႉ ပေႃးပၼ် ၵႂၢမ်းမၼ်ႈၵတိဝႃႈ ႁဝ်းတိုၼ်းတေဢမ်ႇၸႅၵ်ႇၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉသေပွၵ်ႈ ၼႆယဝ်ႉၸင်ႇ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၵေႃႈတေယိုၼ်ႈမွပ်ႈပၼ် သုၼ်ႇၸတ်းသၢင်ႈႁၢင်ႈပွင် ႁင်းၵူၺ်းႁင်းၶေႃ မိူၼ်ၼင်ႇၸႄႈမိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉ တေလႆႈ မီး သုၼ်ႇ ၸတ်းသၢင်ႈႁင်းၶေႃသေယဝ်ႉ ၶႅၼ်ႇတႅမ်ႈတမ်းပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်းၶွင်ၽႂ်မၼ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တေပဵၼ်လွင်ႈ လႅၵ်ႈလၢႆႈၵၼ်ဢၼ်ၼႆႉၵူၺ်းၶႃႈၼေႃႈ။

ၵူၺ်းၵႃႈ တႃႇတေပဵၼ်ပၢင်ၵုမ်ဢၼ်ၼႆႉမႃးသမ်ႉ ၵေႃႉတႅင်ႇတင်ႈလၢတ်ႈၼႄဢွၼ်တၢင်းသမ်ႉပဵၼ် ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း မႅၵ်ႇၵွင်ႈၶဝ် ပေႃးဝႃႈ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈတင်းတပ်ႉသိုၵ်း ယွမ်းႁပ်ႉႁဵတ်းယဝ်ႉသမ်ႉ ယူႇတီႈၾၢႆႇၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း မႅၵ်ႇၵွင်ႈၶဝ်သမ်ႉ ပႆႇတူဝ်ႈတၼ်း ပဵၼ်တၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဢၼ်ၼိုင်ႈဝႆႉၶႃႈၼႃ။ ပဵၼ်တၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၸိူင်ႉၼင်ႇႁိုဝ် ၶႃႈလႃႇၼႆ မိူၼ်ၸိူင်ႉၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈဝႃႈ တေဢမ်ႇလႆႈၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇပၼ်လႄႈသင်၊ မိူၼ်ၸိူင်ႉလွင်ႈဝႃႈ တေလႆႈမီး တပ်ႉသိုၵ်းလုၵ်ႈလဵဝ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉလႄႈသင်၊ ယူႇတီႈၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽႂ်မၼ်းၼၼ်ႉမီး ၵၢင်ၸႂ်ၽႂ်မၼ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်သေ ယဝ်ႉ ၵၢင်ၸႂ်ႁူမ်ႈမိူၼ်ၵၼ် ပိူဝ်ႈတႃႇတေၵႂႃႇတင်ႇလၢတ်ႈၼႄတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈတင်း တပ်ႉမတေႃႇၼၼ်ႉသမ်ႉ ၶဝ်ပႆႇ လႆႈတူၵ်းလူင်းၵၼ် ဢၼ်ၼႆႉပဵၼ်တၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၶဝ်ဝႆႉဢၼ်ၼိုင်ႈၶႃႈၼႃ။

ပေႃးပဵၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်မႃး ႁဝ်းၶႃႈမႃးတူၺ်းၸွမ်းၾၢႆႇ RCSS ဢၼ်တေ ယူႇတီႈၸုမ်းၸၢဝ်းတႆးၼိုင်ႈဢၼ်သေ တေၵႂႃႇ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃးၸွမ်းၼၼ်ႉ သမ်ႉတေမီးတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၼႆ ႁဝ်းၶႃႈမႃးတူၺ်းၸွမ်းၶႃႈၼေႃႈ။

ၼႂ်းဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ် မီးယူႇ 10 ၸုမ်းၼၼ်ႉ ဢဵၼ်ႁႅင်းယႂ်ႇသေပိူၼ်ႈတေပဵၼ် KNU လႄႈတင်း RCSS 2 ၸုမ်းၼႆႉၵူၺ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢၼ်ၶဝ်မႃး တူၵ်းလူင်း ပိူဝ်ႈတႃႇၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆသေတႃႉၵေႃႈ ၶႂ်ႈ ယဵပ်ႈယၢင်ႈၵၢၼ်မိူင်းဝႃႈၼႆသေတႃႉ ၾၢႆႇတပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ တင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼႆႉသမ်ႉ ၵူၺ်းမီးၶေႃႈ ဢၢင်ႈဢၼ်ဝႃႈ တေၸႂ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉပူတ်းဝၢင်းၶိူင်ႈသေယဝ်ႉ ၶဝ်ႈသွၼ်ႈတႂ်ႈႁူမ်ႈလွင်ႈၵုမ်းထိင်းၸီႉသင်ႇ ၶွင်တပ်ႉမတေႃႇၼၼ်ႉၵူၺ်း ၼႆလႄႈ ယူႇတီႈ KNU တင်း RCSS ဢၼ်ဝၢၵ်ႉငမ်ဝႆႉ ၶိူင်ႈယိပ်းၼႅၼ်ႈၼႃၼၼ်ႉသမ်ႉ တေႁဵတ်းႁိုဝ်ႁပ်ႉႁဵတ်းၸွမ်း ဢၼ်ၶေႃႈဢၢင်ႈတပ်ႉမတေႃႇၼၼ်ႉၵေႃႈ တေပဵၼ်တၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဝႆႉ ၼႂ်းၼင်ႇၼၼ် ယူႇတီႈ RCSS ယိုင်ႈၶႅၼ်းတေလႆႈ တေႃႇသူႈလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယၢပ်ႇယဵၼ်းလိူဝ်ပိူၼ်ႈတႄႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈဢၼ်ဝႃႈ တေဢမ်ႇလႆႈၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇ ၸိုင်ႈမိူင်းသေပွၵ်ႈၼၼ်ႉၶႃႈၼေႃႈ။

ၶေႃႈဢၼ်ၼႆႉမၼ်းၵူၺ်းတေပဵၼ် ၶေႃႈလမ်ႇလွင်ႈသုတ်းပိူဝ်ႈတႃႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးၵူၺ်း ႁဝ်းၶႃႈႁူႉၸွမ်း။ ၸွမ်းၼင်ႇ လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင်ၼႆၵေႃႈ ပေႃးတေယူႇတီႈၾၢႆႇသိုၵ်းတူၺ်းၵေႃႈလီ ဢမ်ႇၼၼ် ယူႇတီႈၾၢႆႇသိၵ်ႈၶႃႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းမုၵ်ႉ ၸုမ်းတူၺ်းသေၵေႃႈလီ ဢဝ်ပၵ်းပိူင် ၸိုင်ႈမိူင်းဝႃႈဢဝ်ၵေႃႈလီ ယူႇတီႈၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးၼႆႉ တိုၼ်းမီးသုၼ်ႇ ၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇမႃး ဢၼ်ဢွင်ႇသၢၼ်းပၼ်ၵတိ။ ၵတိၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ဝႃႈ ပၢင်လူင်ၼၼ်ႉ ၵူၺ်းပဵၼ်ၵတိၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ဢွင်ႇသၢၼ်းပၼ်တီႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈတေႁူႉပွင်ႇၸႅင်ႈလႅင်း ၵၼ်ယူႇၵူႈၵေႃႉ။

ပေႃးပဵၼ်ပၢင်ၵုမ်ဢၼ်ၼႆႉမႃး ယူႇတီႈၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း ဢၼ်ဢွၼ်ႁူဝ်ၸုမ်း RCSS ၼႆႉ သမ်ႉတေၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၸင်ႇ တေလီၼႄႇ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼႄႇၼႆ တေပဵၼ်မႃး လွင်ႈတေလႆႈထတ်းထွင် ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ တေလႆႈတႅပ်း တတ်း ယၢပ်ႇယဵၼ်းယဝ်ႉၶႃႈၼႃ။

ပေႃးဝႃႈ ဢမ်ႇၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၢင်ၵုမ်ဢၼ်ၼႆႉၸိုင် RCSS ၼႆႉ ပဵၼ်တူဝ်ယႃႉပၢင်ၵူၺ်းၼႆ တေထုၵ်ႇတင်းလွၵ်းႁႅဝ်ႉ ဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းတပ်ႉမတေႃႇၶဝ်  ၵၢင်ဝႆႉၼၼ်ႉၵူၺ်း မိူၼ်ၸိူင်ႉဝႃႈ တူၵ်းလွၵ်းၶဝ်ၵူၺ်း ပေႃးဝႃႈၶိုၼ်ႈ ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၸွမ်းၼႆၵေႃႈသမ်ႉ တေလႆႈတၢင်ႇၼႄလွင်ႈဝႃႈ ၸၢဝ်းတႆးၼႆႉ တိုၼ်းဢမ်ႇႁပ်ႉလႆႈ လွင်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇလႆႈၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇ ၵူၺ်းၵႃႈ တီႈၼၼ်ႈ ယူႇတီႈ RCSS ယူႇတီႈၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း လၵ်းလၵ်းလႅမ်လႅမ်သေ ၵႂႃႇလၢတ်ႈလူင်ႉလူင်ႉလႅင်း လႅင်း ပုတ်းပုတ်းၶၢတ်ႇၶၢတ်ႇလႆႈတႄႉၵေႃႈ တေပဵၼ်တၢင်းလီ ပုၼ်ႈတႃႇႁဝ်း။ သင်ၸိူဝ်းတီႈၼၼ်ႈ ဢမ်ႇၵႂႃႇၶိုၼ်ႈ ႁွတ်ႈလႄႈသင် ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ လၢႆးပၢႆးၼႄၵၢၼ်မိူင်း ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ လၢႆးပၢႆးၼႄ ၶေႃႈၵႂၢမ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇ တူၵ်းၶွင်ႉ တူၵ်းၶႅပ်ႇ ႁႂ်ႈပေႃးၵႂႃႇထုၵ်ႇႁူ မႅၼ်ႈၸႂ်ၶွင်တပ်ႉမတေႃႇလႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼၼ်ႉၼႆၸိုင် RCSS ၼႆႉ တိုၼ်းတေ ၵိူတ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းယႃႉ ပၢင် NCA ႁႂ်ႈမၼ်းလူႉလႅဝ် လူႉပင်းၵႂႃႇၵူၺ်းၼႆ တေပဵၼ်ၵႂႃႇလၢႆးၼၼ်ႉႁိုဝ်ၼႆၵေႃႈ တေလႆႈမႆႈၸႂ်ၸွမ်းၶႃႈၼေႃႈ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉသမ်ႉ ပေႃးဝႃႈ RCSS ၵႂႃႇတၢင်းၸိူင်ႉၼၼ်ယဝ်ႉၸိုင် လွင်ႈတေၶႂမ်ႈတေႃႇ RCSS လွင်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ထူပ်းမိုဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈတေ ၼမ်မႃးလိူင်ႇမႃးဢမ်ႇႁၢင်ႉၼႆ ႁဝ်းၶႃႈထတ်းႁၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇၼၼ်။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပဵၼ်ႁိုဝ် ၵေႃႈယဝ်ႉ လွင်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇလႆႈၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇၼႆႉ ႁူမ်ႈဝႃႈမၼ်းပဵၼ်လွၵ်းလဵၼ်ႈၶွင်တပ်ႉမတေႃႇ ဢၼ်တင်ႈၸႂ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ပဵၼ်တၢင်းၶွင်ၶမ်ၵူၺ်း ၼင်ႇႁိုဝ် NCA တေဢမ်ႇၵႂႃႇၼႃႈလႆႈၵူၺ်း ႁဝ်းႁူႉဝႆႉသေတႃႉၵေႃႈ တေဢမ်ႇၵႄႈလိတ်ႈ တေ ယူႇဝႆႉၸိူင်ႉၼၼ်ၵေႃႈ တေဢမ်ႇလႆႈ။ သင်ဝႃႈ မိူဝ်းတင်ႇၼႄၼႂ်းပၢင်ၵုမ် ဢၼ်တေပဵၼ်ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 15 တေႃႇထိုင် 17  ဢၼ်ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ်ႁပ်ႉႁွင်းဝႆႉယဝ်ႉၼၼ်ႉၸိုင် ယူႇတီႈ RCSS ၸုမ်းလဵဝ်ၼႆႉ တၵ်းတေလႆႈတၢင်ႇလၢတ်ႈ ဝႃႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ၼႆႉ လွင်ႈဝႃႈတေဢမ်ႇလႆႈၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇၼၼ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇၵဵဝ်ႇၸွမ်း ၸုမ်း RCSS ဢၼ်လဵဝ် ပဵၼ်ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး တင်းသဵင်ႈ တေလႆႈႁူမ်ႈၵၼ်တႅပ်းတတ်းလႄႈ ယူႇတီႈၸုမ်းၼိုင်ႈ ၸၢဝ်းၼိုင်ႈ တႅပ်းတတ်း ဢမ်ႇလႆႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၵႃႈတၵ်းတေလႆႈမိူဝ်းတၢင်ႇလၢတ်ႈၼႄ ပုတ်းပုတ်းၶၢတ်ႇၶၢတ်ႇ ၸႅင်ႈၸႅင်ႈ လႅင်းလႅင်းၵွၼ်ႇ ယူႇတီႈၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး တေၸင်ႈႁူမ်ႈ ထူၺ်ႈၸႂ်သေ မိူဝ်ႈၸွႆႈၵႄႈလိတ်ႈမိူဝ်းၼႃႈမႃး ယၢမ်းၽွင်း ၼင်ႇၼႆတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈတေပိုတ်ႇႁႂ်ႈမၼ်းမီးဝႆႉလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ် လွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ယူႇ ၼႂ်း ၵႄႈတပ်ႉတႆး 2 ဢၼ်ၼၼ်ႉၼႆၸိုင် ႁဝ်းၶႃႈတေဢမ်ႇၸင်ႈၵႂႃႇတေႃႇသူႈဢၼ်ပဵၼ် ပၼ်ႁႃလူင် ပိူဝ်ႈတႃႇၸၢဝ်း ၶိူဝ်းတႆးတင်းသဵင်ႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ ယွၼ်းထတ်းသၢင်ၼင်ႇၼႆသေ ၶွတ်ႇယွတ်ႈပၢႆၵႂၢမ်းဝႆႉတီႈၼႆႈၶႃႈ။ မုင်ႈမွင်းႁႂ်ႈၸၢဝ်း ၶိူဝ်းတႆးတင်းသဵင်ႈ ႁႂ်ႈလႆႈမေႃဢွမ်ႇလွမ်ႈၽွမ်ႉၵၼ် ၶွတ်ႇလိူတ်ႈၵၼ် မၼ်ႈၵႅၼ်ႇၼႅၼ်ႈၼႃသေၵမ်းၼႆၶႃႈၼေႃႈ။

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ

ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း

05/10/2018

 

 

 

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here