ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈၵမ်းၼႆႉ – ၽွင်းလိၼ်ႉၸၢင်ႉမႅပ်ႈမႃး  ႁဝ်းႁႃးဢဝ်ႁႂ်ႈလႆႈ  

0

ၼႂ်းပီ 2018 လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ တေမႃးၼႆႉ တေမီးပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ တီႈၼႂ်းမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉ တီႈယိၼ်းၵၼ် ယူႇၶႃႈၼေႃႈ။

ၼႂ်းၼင်ႇၼၼ် ပိူဝ်ႈတႃႇပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶႃႈ တေလႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃးၸွမ်းတႄႉ ပိူင်ယႂ်ႇသုတ်းမႃး တေမီးတီႈၶဵတ်ႇသဵင် ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၼႃႈတီႈၽူႈတႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ၼိုင်ႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၶဵတ်ႇသဵင်တီႈတိူင်းမၼ်းတလေး ဢၼ်ပဵၼ် (တိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီး) ပိူဝ်ႈတႃႇလိူၵ်ႈတႅၼ်းၽွင်း ဢၼ်တေၶိုၼ်ႈပဵၼ်မႃး ၶုၼ်ၽွင်းၾၢႆႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်ႉ ၸၢတ်ႈတႆး ၼႆၶႃႈၼေႃႈ။

ၼႂ်း 2 တီႈၼႆႉ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈ မႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း ပိူင်ယႂ်ႇသုတ်းတႄႉ မၼ်းတေပဵၼ် ဢၼ်ၶေႉၶဵင်ႇၵၼ်၊ ဢၼ်လူင်း လိူၵ်ႈတင်ႈၼၼ်ႉ တေမီးပႃႇတီႇလႂ်ၵူၺ်းၵူၺ်းလႄႈသမ်ႉ လွင်ႈတေၶဵင်ႇၵၼ်ၼၼ်ႉ မၼ်းတေတိုၼ်ႇႁၢဝ်ႈၵႃႈႁိုဝ် ႁဝ်း ၶႃႈမႃးထတ်းသၢင်တူၺ်းဢၼ်ၼၼ်ႉ ဢိတ်းၼိုင်ႈၶႃႈၼေႃႈ။

တီႈတၢင်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၼႆတႄႉ တေမီးပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ၊ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်လႄႈ ပႃးတင်း ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း 3 ပႃႇတီၵူၺ်း တေလူင်းၶႄႉၵၼ် တေလူင်းလိူၵ်ႈတင်ႈၵၼ်။ ၵူၺ်းၵႃႈ တီႈတၢင်းတိူင်းဝဵင်းလိူဝ်ႇ မၼ်းတလေးၼႆႉတႄႉ တေမီး ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်၊ ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ၊ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း၊ ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ တေပႃးတင်း ၽူႈသုၼ်ႇတူဝ်ၼိုင်ႈၵေႃႉ တေၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃး တေပဵၼ်ယူႇ 5 ၸုမ်း 5 ၾၢႆႇၶႃႈၼေႃႈ။

ၵမ်းၼႆႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၼႃႈတီႈဢၼ်တႅၼ်းၽွင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ တိုင်းရင်းသားရေးရာ ဢၼ်ၼႆႉၼႆႉ ပေႃးလႆႈ သုၼ်ႇလိူၵ်ႈပဵၼ်ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းယဝ်ႉ သမ်ႉတေၶိုၼ်ႈပဵၼ် ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ ဝန်ကြီး ၾၢႆႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵမ်းသိုဝ်ႈၼႆလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈ မႃးထတ်းသၢင်တူၺ်း မႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း ပေႃးဝႃႈပဵၼ်မႃးဝုၼ်ႇလူင်ၼိုင်ႈၵေႃႉၼႆႉ မၼ်းမီးသုၼ်ႇ ႁဵတ်းဢီႇသင်လႆႈၵူၺ်းၵူၺ်းၶႃႈလႃႇၼႆ။ ပေႃးမႃးတူၺ်း ၼႂ်းပိူင်ငဝ်ႈပိုၼ်းမိူင်းတႅမ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉၸိုင် ၼိုင်ႈတႄႉ မၼ်းတေ လႆႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းပိူဝ်ႈတႃႇ ႁၢပ်ႇၵိုတ်ႉပၼ် လိူင်ႈလွင်ႈၶွင်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၽႂ်မၼ်းဝႃႈၸိူင်ႉၼၼ်ၶႃႈၼေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ သင်ၸိူဝ်ႉယူႇတီႈၸွမ်ၸိုင်ႈ သမ်ႉၶိုၼ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ်တင်း ၸွမ်ၽွင်းဢၼ်ၵွၼ်းတိူင်းၼၼ်ႉသေယဝ်ႉ သမ်ႉၸၢင်ႈပၼ် ပုၼ်ႈၽွၼ်းလႆႈ ႁႂ်ႈမၼ်းယိပ်းၵမ်ထႅင်ႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်တၢင်ႇဢၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉပႃး၊ ၼၼ်ႉၵေႃႈမီးသုၼ်ႇ ယူႇဝႃႈၸိူင်ႉ ၼၼ် ၶႃႈၼေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ မၼ်းၵႂႃႇၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းၸုမ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတိူင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉသေတႃႉၵေႃႈ သင်ၸိူဝ်ႉယူႇတီႈ မီးပၢင်ၵုမ်မႃး ပိူဝ်ႈတႃႇၼႂ်းၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈတိူင်းၶဝ်ၼၼ်ႉၼႆၸိုင် မိူဝ်ႈလႂ် လႆႈထုၵ်ႇၽိတ်ႈမွၵ်ႇ ၸင်ႇတေလႆႈၶိုၼ်ႈ ဝႃႈဝႆႉၸိူင်ႉၼၼ်ၶႃႈ။

ၵူၺ်းပဵၼ်ႁိုဝ်ၵေႃႈယဝ့် ပေႃးၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လွင်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းမႃးမိူၼ်ၸိူင်ႉဝႃႈ ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးၼႆႉၵေႃႈ ဢၼ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၼႃႈၵၢၼ်ပိူဝ်ႈတႃႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးၼၼ်ႉ ၵႃႈၼင်ႇမၼ်း ပွင်ပဵၼ်လႆႈ၊ ၵႃႈၼင်ႇမၼ်း တိုတ်ႉတၢႆး တိုတ်ႉထိုင် လႆႈ၊ ၵႃႈၼင်ႇမၼ်းမီးၼမ်ႉၵတ်ႉၼၼ်ႉ တိုၼ်းၶႂၢၵ်ႈႁဵတ်းလႆႈၵႂႃႇယူႇၼႆ ၵေႃႈၵဵပ်းလႆႈတီႈပွင်ႇမၼ်းဢၼ်ၼိုင်ႈယူႇ ၶႃႈၼႃ။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼႆ တၼ်းႁဵင်း ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ၵႃႈၶုၼ်ဢၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ၼႂ်းတိူင်း ဝဵင်းလိူဝ်ႇ မၼ်းတလေးၼႆႉ မၼ်းတေပဵၼ်ပိူဝ်ႈတႃႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးၵမ်ႈၼမ် ထုၵ်ႇလီလႆႈသူၼ်ၸႂ်သေယဝ်ႉ သမ်ႉတေ မီးၽွၼ်းပၢင်ႈပိူဝ်ႈတႃႇယဵၼ်ႇငႄႈလႄႈလိၵ်ႈလၢႆး ဢၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈတၢင်း ထုင်းၾိင်ႈၶွင်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးတႄႉတႄႉ ဝႃႈဝႃႈ ၼႆၵေႃႈ ၸင်ႈလႆႈဝႃႈၶႃႈၼေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈမႃးတူၺ်း ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ဢၼ်မီးယူႇတီႈ မၼ်းတလေးၼႆႉၼႆၸိုင် ပေႃးဢဝ်သဵၼ်ႈမၢႆတၢမ်းၼင်ႇပီ 2015 မႃးဝႃႈၼၼ်ႉၸိုင် ဢၼ်ၸိူဝ်းမီးသုၼ်ႇတွတ်ႈ ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၼၼ်ႉမီးယူႇ 4 မိုၼ်ႇၸမ်ၸမ်ၶႃႈ။ ပေႃးတေလၢတ်ႈတႅတ်ႈတေႃးၵေႃႈမီး 39,599 ၵေႃႉၶႃႈ။ ၼႂ်းၼင်ႇ ၼၼ်ႉ ဢၼ်မႃးတွတ်ႈၶႅပ်းမႄးၼၼ်ႉမီး 23,697 ၵေႃႉ ပေႃးၼပ်ႉတူၺ်းပိူဝ်ႊသႅၼ်ႊမၼ်းၵေႃႈတေမီး 59.84 ပိူဝ်ႊ သႅၼ်ႊၵူၺ်း။

ပေႃးႁဝ်းမႃးတူၺ်း ၸိူဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇမႃးပၼ်သဵင် ဢမ်ႇမႃးတွတ်ႈၶႅပ်းမႄးၼၼ်ႉၸိုင် တေမီးယူႇ 15,900 ပၢႆ ၶႃႈၼႃ။ တီႈၼႆႈၼႆႉ ဢၼ်ၵူၼ်းၸိူၵ်ႈ ဢၼ်ဢမ်ႇမႃးတွတ်ႈၶႅပ်းမႄးၼၼ်ႉ မီး 15,000 ၼႆ မၼ်းၼမ်တၼ်ႇ ႁိုဝ်ႁႃႈၼႆ ဢၼ်ဢွင်ႇပေႉၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈၵႂႃႇ မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇ ၽူႈတႅၼ်းၾၢႆႇ NLD မၼ်းလႆႈသဵင်ၵႃႈႁိုဝ်ၼႆ။ မၼ်းလႆႈ 10,500 ၵူၺ်းၶႃႈၼႃ။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူဝ်းၼႆ ၸိူဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇမႃးတွတ်ႈၶႅပ်းမႄး ဢမ်ႇမႃးပၼ်သဵင်ၼၼ်ႉ မီးယူႇ 15,000 ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မိူၼ် တင်းဝႃႈ ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ဢမ်ႇသူၼ်ၸႂ်ၼိူဝ် ၼႃႈၵၢၼ်ဢၼ်ၽွင်းလူင်ၸၢဝ်းတႆး တေႁဵတ်းၵၢၼ်ပၼ်တႆးၶိုၼ်း ၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈၸင်ႈၵဵပ်းလႆႈတီႈပွင်မၼ်းဢၼ်ၼိုင်ႈၶႃႈၼႃ။ လၢတ်ႈသိုဝ်ႈသိုဝ်ႈမၼ်း ပေႃးၵူၼ်း 15,000 ၼၼ်ႉ တွတ်ႈၶႅပ်းမႄးပၼ် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ဢၼ်လႆႈတီႈ 2 ဢၼ်လႆႈ 6 ႁဵင်ပၢႆၼၼ်ႉၵေႃႈ မၼ်းတေလႆႈထိၼိုင်ႈၵႂႃႇ တီႈ ၵႄႇသုတ်းမၼ်း တိူၵ်ႈတီႈဝႃႈမၼ်းမႃးပၼ် ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လူင်ႈၼႃႈ ဢၼ်လႆႈ 3,900 ပၢႆၼၼ်ႉၵူၺ်းၵေႃႈ မၼ်းတေ ပဵၼ်ၵႂႃႇၽိတ်ႇၼိုင်ႈ ၶိုင်မၼ်းၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ဝႃႈႁိုဝ်ၵေႃႈယဝ်ႉ ယူႇတီႈၸိူဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇမႃးတွတ်ႈမႄးပၼ်သဵင်ၼၼ်ႉ မၼ်းၵႂႃႇပၼ်ႁႅင်းၸုမ်းလႂ်၊ ၾၢႆႇလႂ် ၵေႃႈယဝ်ႉ ပေႃးဝႃႈတေပဵၼ်ၵွၼ်ႈပဵၼ်မၢမ်ႈသေ ၵႂႃႇပၼ်ႁႅင်းၸိုင် တိုၼ်းၼမ်လိူဝ် သေ ၵေႃႉဢွင်ႇပေႉၵႂႃႇ လႆႈသဵင်မွၵ်ႈ 1,5000 ၼၼ်ႉယူႇ ႁဝ်းၶႃႈၸင်ႈ ၵဵပ်းလႆႈတီႈပွင်ႇမၼ်းၸိူင်ႉၼၼ်ၶႃႈၼေႃႈ။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼႆ တီႈၼႆႈပေႃးႁဝ်းၶႃႈမႃးတူၺ်း ယူႇတီႈပီႈၼွင်ႉတႆးၵမ်ႈၼမ်ၼမ်သမ်ႉဝူၼ်ႉပွင်ႇၸိူင်ႉႁိုဝ် သမ်ႉဝူၼ်ႉ ၵႆႉလႄႇ ၼပ်ႉသွၼ်ႇၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈပဵၼ်တႆးၼင်ႇၵၼ်ၶႄႉၵၼ်ၵူၺ်း၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈပႃႇတီႇတႆးၼင်ႇၵၼ် ဢမ်ႇၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်လႄႈ ႁဝ်းၶႃႈတိုၼ်းဢမ်ႇၵႂႃႇပၼ် ၶႅပ်းမႄးယဝ်ႉ။ ဢမ်ႇၵႂႃႇတွတ်ႈမႄး ဢမ်ႇၵႂႃႇပၼ်သဵင်ယဝ်ႉ မိူဝ်ႈလႂ်သူၽွမ်ႉၵၼ် ႁဝ်းၸင်ႇတေပႂ်ႉတွတ်ႈသဵင်၊ ပႂ်ႉပၼ်သဵင်၊ တွတ်ႈၶႅပ်းမႄးၼႆၵေႃႈမီး ပၢႆးဝူၼ်ႉၸိူင်ႉၼၼ်ၶႃႈ ၼေႃႈ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇငဝ်းလၢႆးပၢႆးမိူင်းယၢမ်းတေႃႈလဵဝ် ပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်း ဢၼ်မႃးၶဝ်ႈၶႄႉတီႈၼႂ်းမၼ်းတလေးမီး 4 ဢၼ် လႄႈ ပႃးတင်း ၽူႈသုၼ်ႇတူဝ် 1 ၵေႃႉၼၼ်ႉၸိုင်။ ပေႃးမႃးတူၺ်းၼႆ ၼွၵ်ႈသေ ၸၢႆးဢွင်ႇၵျီးလႄႈ ပႃးတင်းသုၼ်ႇ တူဝ်ၼၼ်ႉ ၸိူဝ်းဢၼ်မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉမူႉၸေႊၼၼ်ႉ ၵမ်းလၢႆလၢႆ တင်း 4-5 ၵေႃႉၶႃႈၼႃ။ မိူၼ်ၸိူင်ႉဝႃႈ ပီႈ ၼွင်ႉထုင်ႉမၢဝ်းၼင်ႇၵၼ် မႃးႁူမ်ႈၵၼ်လႅၼ်ႈၶႄႉၵၼ် တီႈၼႂ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ တိူင်းမၼ်းတလေးၼႆႉ ၼႆၵေႃႈဝႃႈ လႆႈယဝ်ႉၶႃႈ။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉထုင်ႉမၢဝ်းၼင်ႇၵၼ် မႃးၶႄႉၵၼ်၊ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈပဵၼ်ပႃႇတီႇတႆးၼင်ႇၵၼ် မႃးၶႄႉၵၼ် ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈပဵၼ် တႆးၼင်ႇၵၼ်မႃးၶႄႉၵၼ်လႄႈ ႁဝ်းၵူၼ်းတႆးၼႆႉတႄႉ ဢမ်ႇပၼ်သဵင်ၽႂ်ယဝ်ႉဢေႉ ႁဝ်းၵူၺ်း တေၸုၵ်းတူၺ်းၵူၺ်း ပေႃးၼၼ်ၸိုင် ႁဝ်းတေသုမ်းသုၼ်ႇဢၼ်ဝႃႈ ၽွင်းလူင်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်တေႁဵတ်းပၼ်သုၼ်ႇလႆႈ ပိူဝ်ႈတႃႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း တႆး ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈလိၵ်ႈလၢႆးၾိင်ႈငႄႈ ၾိင်ႈထုင်းၸိူဝ်းၼႆႉၼႆႉ ႁဝ်းတေလႆႈႁၢမ်းပွႆႇပႅတ်ႈၼႆတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈၸင်ႈထတ်း ႁၼ်ၾၢႆႇၼိုင်ႈၶႃႈၼႃ။

တီႈၼႆႈမႃး ပေႃးႁဝ်းၶႃႈမႃးထတ်းတူၺ်းလီလီၼႆ ယူႇတီႈၵူၼ်းၵိုၵ်းမိူင်း ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ နှိင်ငံသား ၵူႈၵေႃႉၼႆႉ ၼင်ႇ ႁဝ်းၶႃႈ မီးသုၼ်ႇ ပိူဝ်ႈတႃႇလူင်းလိူၵ်ႈတင်ႈ ပေႃးၵဝ်ၶႂ်ႈႁဵတ်းၽူႈတႅၼ်းၽွင်းႁိုဝ်ၼႆၵေႃႈ ၵႂႃႇပၼ်ၸိုဝ်ႈပၼ်သဵင်သေ ၼင်ႇလူင်းလိူၵ်ႈတင်ႈလႆႈ ပေႃးတင်းဝႃႈ မီးၵူၼ်းပၼ်ႁႅင်း မီးၵူၼ်းပၼ်သဵင်ၵေႃႈ ၸင်ႇပဵၼ်မႃးလႆႈယူႇ ၽူႈတႅၼ်း ၽွင်းၼိုင်ႈၵေႃႉၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈသမ်ႉမီး ပုၼ်ႈၽွၼ်းပိူဝ်ႈတႃႇတေပၼ်သဵင်ၼႆ ၼႆႉတႄႉ တိုၼ်းပဵၼ် ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၵိုၵ်းၵူၼ်းမႃးၵူႈၵေႃႉႁင်းၽႂ်မၼ်းယဝ်ႉၶႃႈၼႃ။

သင်ဝႃႈ ၵူၼ်းတႆးႁဝ်းၵူႈၵေႃႉၼႆႉ တၵ်းတေလႆႈဝႆႉၼၵ်း ပၵ်းၸႂ် သႂ်ႇပၼ်သဵင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵႂႃႇ တေၶႂၢၵ်ႈလႆႈတူင်ႇၶွပ်ႇ ပၢႆးမိူင်း ဢၼ်ၸႂ်ႉလၢႆးဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်သေယဝ်ႉ ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်းၼၼ်ႉၼႆ ဢၼ်ၼႆႉတႄႉ လီလႆႈဝႆႉၼၵ်း ပၵ်းၸႂ်သေယဝ်ႉ ဝူၼ်ႉသွၼ်ႇပၼ်ၽႂ်မၼ်းၶႃႈၼေႃႈ။

ၾၢႆႇၼိုင်ႈသမ်ႉတင်းဝႃႈ ဢမ်ႇဝႆႉၼၵ်းပၵ်းၸႂ်သေ ဢမ်ႇၶဝ်ႈတူင်ႉၼိုင်ၸွမ်းၾၢႆႇၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႆၸိုင် မိူၼ်တင်းဝႃႈ ႁဝ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈတူင်ႇၶွပ်ႇ ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းၼၼ်ႉၵႂၢင်ႈမႃးသေယဝ်ႉ။ တူင်ႇၶွပ်ႇၾၢႆႇပၢႆးမိူင်းၼၼ်ႉသမ်ႉ တေၵႅပ်ႈၵိၼ်းၵႂႃႇ တိၵ်းတိၵ်းၼႆ မိူၼ်တင်းႁဵတ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်းသိူဝ်ၶဝ် ပဵၼ်ယႂ်ႇၵႂႃႇ တေႃႇၸူဝ်ႈသုတ်းပၢၼ်ၵူၺ်းၼႆ ဢၼ်ၼႆႉ ၵေႃႈ တေလႆႈယိၼ်းၾၢင်ႉၵၼ်ၶႃႈၼေႃႈ။

ၸင်ႇဝႃႈ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈတေသိုပ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်းပၢႆးဝူၼ်ႉဢၼ်ဝႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈတႆးၼင်ႇၵၼ် ပႆႇၶဝ်ႈၵၼ်လႄႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ တႆးပႆႇပဵၼ်ဢၼ်လဵဝ်ၵၼ်လႄႈ ၶဝ်တိုၵ်ႉမႃးၶႄႉၵၼ်ယူႇ ႁဝ်းဢမ်ႇပၼ်သဵင်ယဝ်ႉၼႆၸိုင် တေသိုပ်ႇသုမ်းသုၼ်ႇ ႁဝ်းၵူၺ်းသေဢမ်ႇၵႃး မိူၼ်တင်းႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇႁဵတ်းႁႂ်ႈတူင်ႇၶွပ်ႇ ပၢႆးမိူင်းယႂ်ႇၵႂၢင်ႈမႃးသေယဝ်ႉ သမ်ႉၶိုၼ်းၵႂႃႇယူႇ ၾၢႆႇၼိုင်ႈတင်းၼိုင်ႈသေ မိူၼ်တင်းဢဝ်ၵၢဝ်းတၢင်းယဵပ်ႈသေယဝ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတူင်ႇၶွပ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းၼၼ်ႉၵႂၢင်ႈယႂ်ႇမႃး ထႅင်ႈၵူၺ်း ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈတေလႆႈ ဝႆႉၼၵ်းၾင်ႉၵၼ်ယူႇၵူႈၵေႃႉ ၶိင်းၵူၼ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈပၼ်ၾင်ႉ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈႁႂ်ႈလႆႈယွၼ်းၵမ်ႉထိုင် ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းတင်းသဵင်ႈတင်းမူတ်းတင်းလၢႆသေယဝ်ႉ ယွၼ်းၶွတ်ႇ ယွတ်ႈပၢႆၵႂၢမ်းဝႆႉတီႈၼႆႈၶႃႈၼေႃႈ။

မႂ်ႇသုင်ၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်းသေယဝ်ႉ ယွၼ်းသူးႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးၸိူဝ်းယူႇသဝ်းၼႂ်းတိူင်းမၼ်းတလေးၼၼ်ႉ လိူၵ်ႈ လႆႈၽူႈတႅၼ်းၽွင်း၊ ၶုၼ်ၽွင်းဢၼ်တေၸင်ႈ ယုၵ်ႉမုၼ်းပၼ်လႆႈၾိင်ႈငႄႈလိၵ်ႈလၢႆး၊ ၽႃသႃ ၊ သႃႇသၼႃ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင် တိူဝ်းတွၼ်းၵႂႃႇၼႃႈသေၵမ်းၼႆၶႃႈၼေႃႈ။

 

ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း

14/09/2018

 

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here