ၵွမ်ႉပိူဝ်ႈတၢင်းလၢတ်ႈတၢင်းၸႃ လႄႈၸေႇတၼႃႇ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေ ယႃႇႁႂ်ႈသိုၵ်းတႆးၼင်ႇၵၼ် လႆႈလေႃႇႁိုၵ်ႉၺႃးၵၼ်ထႅင်ႈၼၼ်ႉ ၵူႈၵေႃႉတၵ်းလႆႈပႂ်ႉပႃး

0

ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်းၼႆႉ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈမႃးထတ်းသၢင်တူၺ်း ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈမိူင်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၵၢၼ်သိုၵ်းသိူဝ်၊ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၵၢၼ်ပၢႆးမိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်ယုၵ်ႈယၢင်ႈဢူၼ်ဢၢၼ်သေယဝ်ႉ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ သင်ၶ ရႁၢၼ်းၵေႃႈ လႆႈ မႆႈၸႂ်ၸွမ်း ၵၢၼ်သိုၵ်း ၵၢၼ်သိူဝ် ၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈ ၵၢၼ်မိူင်းၶႃႈၼေႃႈ။

ၼႂ်းၼင်ႇၼၼ် ပိူင်ယႂ်ႇသုတ်းတႄႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၵၢၼ်သိုၵ်းသေယဝ်ႉ RCSS ဢၼ်ပဵၼ်ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးလႄႈ SSPP ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး သွင်တပ်ႉသွင်ၾၢႆႇ လႆႈလေႃႇႁိုၵ်ႉၺႃးၵၼ်ႁိုဝ်၊ လႆႈပိုတ်းယိုဝ်းၺႃးၵၼ်ႁိုဝ်၊ လႆႈၶဵင်ႈၶႅင် ၵၼ်ယူႇႁိုဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ယူႇဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆး။ ယူႇယူႇႁၢႆၵႂႃႇသေ သမ်ႉၶိုၼ်းတိုၼ်ႇမႃးထႅင်ႈ ၸိူင်ႉၼၼ်ၼႆႉ ၸိူဝ်းမႆႈၸႂ်ၵေႃႈ မႆႈၸႂ်တႄႉတႄႉ ၸိူဝ်းႁူႉၸွမ်းသေ လၢတ်ႈၸွမ်းၵေႃႈမီး၊ ၸိူဝ်းဢမ်ႇႁူႉၸွမ်းသေယဝ်ႉ သမ်ႉမႆႈၸႂ်သေ လၢတ်ႈၸွမ်းၵေႃႈ သမ်ႉမီးၶႃႈၼေႃႈ။

ၵူၺ်းၵႃႈ  ပေႃးဝႃႈၸိူဝ်းႁူႉထိုင် လိုၵ်ႉၼႂ်းတႄႉၵေႃႈ တေလဵပ်ႈႁဵၼ်းၺႃးၵၼ်ယူႇ တေၸၢင်ႈယိၼ်းၺႃးၵၼ်ယူႇ လွင်ႈ ၼိုင်ႈ။ ၸဵမ်မိူဝ်ႈ 2017 လိူၼ်မေႊၼၼ်ႉ တီႈပၢင်ၵုမ် CSSU ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး မီးၶေႃႈတႅပ်းတတ်းဝႆႉ ဝႃႈ ပိူဝ်ႈတႃႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး လႄႈ ပိူဝ်ႈတႃႇၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈ တႆး 2 ပႃႈ 2 ၾၢႆႇ တေဢမ်ႇၸင်ႈၶဵင်ႈၶႅင် ၵိူတ်ႇပဵၼ်ပၼ်ႁႃယႂ်ႇ လိုၵ်ႉလူင်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ SSJAC ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်ၵူၼ်းယူႇၵႄႈၵၢင်သေ ငူပ်ႉငိၵၼ် မီးၶေႃႈတူၵ်းလူင်းၵၼ်မႃး ႁဵတ်းၵေႃႈ ႁဵတ်းမႃး ယူႇၶႃႈၼေႃႈ။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ မီးဢၼ်ၼၼ်ႉလႄႈၼႆ ၽိူဝ်ႇတေပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃး မိူၼ်ၸိူင်ႉ တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး၊ မိူင်းၵိုင်၊ ဢိူင်ႇ မိူင်းၶုၼ် မိူင်းၼၢင်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉလႄႈသင်၊ တီႈတၢင်းၼမ်ႉတူႈ မိူင်းယဵၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉလႄႈသင်၊ ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းဝီး တၢင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼၼ်ႉလႄႈသင် ပဵၼ်ယဝ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ် တေဢမ်ႇၵႂၢင်ႈ၊ ပဵၼ်လဵၵ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ် တေဢမ်ႇယႂ်ႇထႅင်ႈ ၸိူင်ႉ ၼၼ်ႉ လႆႈငူပ်ႉငိၵၼ်မႃးၵေႃႈ မီးမႃး။ လိူဝ်ၼၼ်ႉသမ်ႉ ယူႇတီႈႁူဝ်ၼႃႈ သွင်ပႃႈသွင်ၾၢႆႇ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၸၼ်ႉႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈၵမ်းသိုဝ်ႈ သေတႃႉၵေႃႈ မွၵ်ႈ ၸၼ်ႉၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ တင်းသွင်ပႃႈသွင်ၾၢႆႇ လႆႈႁူပ်ႉထူပ်း ဢုပ်ႇ ဢူဝ်း ၵၼ်မႃးၼႆႉ ပေႃးမီးမႃးထိုင် သၢမ်ပွၵ်ႈယဝ်ႉၶႃႈ ၼႂ်း 2 ပီ။ ပီ 2017 လႄႈ 2018 ၼႆႉၵူၺ်း ပေႃးမီးယူႇ ႁူပ်ႉၺႃး ၵၼ်မႃးၵေႃႈ မီး 3 ပွၵ်ႈယဝ်ႉသေယဝ်ႉ ၸင်ႈဝႃႈ ဢဝ်ၼႆႉၵႂႃႇ ၼႃႈထႃႈပႆမိူဝ်းမႃး  ပၢင်တိုၵ်းမီးယူႇသေ တႃႉၵေႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေဢမ်ႇယႂ်ႇၵႂၢင်ႈ ၼင်ႇႁိုဝ် တႆးတေႃႇတႆး ပေႃးတေလႆႈတႅၵ်ႈယၢႆႈၵၼ် ပေႃတေႁၢင်ႈႁၢႆႉ ႁႂ်ႈပေႃးလႆႈတႅၵ်ႈၵၼ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တေဢမ်ႇမီးမႃးထႅင်ႈ။ ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ၶတ်းသၢင်ႈႁၢင်ႈပွင်ဝႆႉယူႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈလီလဵပ်ႈႁဵၼ်း ႁႂ်ႈႁူႉႁၼ်ၸွမ်းၶႃႈၼေႃႈ။

တီႈၼႆႈ ၸိူဝ်းပဵၼ်သင်ၶ ရႁၢၼ်လႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢၼ်ၸမ်ၸႂ်ၵၼ်တင်း ၸိူဝ်းဢၼ်ၵႆႉလႅၼ်ၵၼ်တင်း တပ်ႉသိုၵ်းၼၼ်ႉလႄႈသင် ၸိူဝ်းဢၼ်ႁူႉလွင်ႈၾၢႆႇ IT ပၺ်ၺႃၶိုတ်းၵၢပ်ႈသေယဝ်ႉ ၵႆႉလဵၼ်ႈ ၾဵတ်ႊပုၵ်ႊႁိုဝ်၊ ၵႆႉလႅၼ်ႈ ဢွၼ်ႊလၢႆႊႁိုဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉ သူဝ်ႊသိူဝ်ႊမီႊတီႊယိူဝ်ႊၸိူဝ်းၼႆႉသမ်ႉ ဢမ်ႇႁူႉလိုၵ်ႉထိုင်ၼႂ်းသေယဝ်ႉ သေႃႇ ၸွမ်းယူင်းၸွမ်း ၶႂ်ႈၸႂ်ၸွမ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉၼႆၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ လီလူတ်းယွမ်းသေ ၼင်ႇႁိုဝ် တေဢမ်ႇၵႂႃႇပဵၼ်ၸၢၵ်ႇၾႆး ပိဝ်ႇၾႆးဢၼ် ပၼ်ႁႅင်းပိူဝ်ႈတႃႇ တေပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထႅင်ႈ တေပဵၼ်လွင်ႈတႅၵ်ႇယၢႆႈၵၼ်ထႅင်ႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈလီ လူတ်း ယွမ်းႁင်းၽႂ်မၼ်းသေယဝ်ႉ ယူႇယဵၼ်ပႂ်ႉတူၺ်းၵၼ် ၸင်ႇတေသၢင်ႇထုၵ်ႇၼႆၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ လီလႆႈၾၢင်ႉၵၼ်ယူႇ ၶႃႈၼေႃႈ။

ပိူင်ယႂ်ႇသုတ်းတႄႉ ယူႇတီႈပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်း ဢၼ်ဢွင်ႇပေႉၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းၼၼ်ႉလႄႈသင် တင်းတပ်ႉသိုၵ်းတႆး ဢၼ်မီးယူႇ တင်းသွင်ပႃႈသွင်ၾၢႆႇၼၼ်ႉလႄႈသင် ၶဝ်မီးလွင်ႈၶပ်ႉၶိုင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ယူႇ ၸွမ်းၼင်ႇ CSSU ပၼ် ပုၼ်ႈၽွၼ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်မီးလွင်ႈ ၵွင်ႉၵၢႆႇၵပ်းသိုပ်ႇၵၼ်သေယဝ်ႉ ၵႄႈလိတ်ႈၵၼ်ယူႇယၢႆးယၢႆးဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ။ ယူႇတီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းလီလႆႈၸူမ်းၸွမ်းသေယဝ်ႉ လီလႆႈဢဝ်တႃမုင်ႈ ဢၼ်ႁၼ်လီၼၼ်ႉသေ ပႂ်ႉပႃးၵၼ်ၵႂႃႇ ထိင်းသိမ်းၵၼ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၸင်ႇတေႁဵတ်းႁႂ်ႈ သွင်ပႃႈသွင်ၾၢႆႇ တေၸဵဝ်းလႆႈလီၵၼ်မႃး ႁဝ်းၶႃႈႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉၼၼ်။ မိူၼ်ႁဝ်းၶႃႈလႆႈႁူႉၸွမ်းတႄႉ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တင်းသွင်ပႃႈသွင်ၾၢႆႇၼႆၵေႃႈ ဢဝ်ၼႆႉၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈ တေလူတ်းယွမ်းပႅတ်ႈၵၢၼ်ၶႃႉၸိုဝ်ႈသဵင်ၶၢႆၸိုဝ်ႈၵၼ်ၼၼ်ႉလႄႈသင် လွင်ႈသႄႉၼႄးၵၼ်ၼၼ်ႉသေယဝ်ႉ တေၶိုၼ်းဢဝ်ဢၼ် လွင်ႈၶဝ် သွင်ပႃႈ သွင်ၾၢႆႇလႆႈၵေႃႇသၢင်ႈ ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်မႃး ထိုင်ၶၵ်ႉလႂ်တမ်းလႂ် ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ မီးသၢၵ်ႈသေႇလၵ်းထၢၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇႁိုဝ်ဝႆႉ မီးၶေႃႈတူၵ်းလူင်ထိုင်ၸၼ်ႉလႂ် ၶၵ်ႉလႂ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ သင်ၶရႁၢၼ်းလႆႈႁူႉႁၼ်ၸွမ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးလွင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းပိူဝ်ႈတႃႇတေ ပိုၼ် ၽႄႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁူႉႁၼ်ၸွမ်းယူႇ ၼႂ်းၵႃႈသိုၵ်းၼင်ႇၵၼ်ၼေႃႈ။

ပေႃးမႃးႁုပ်ႈသေတူၺ်းတႄႉ ယူႇတီႈၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်ၶဝ်လႄႈသင်၊ ယူႇတီႈၵူၼ်းၵိၼ်ၸမ်တပ်ႉသိုၵ်း ၾၢႆႇၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၼႆႉလႄႈသင် မႆႈၸႂ်ၼႆႉၵူၺ်း ပိူဝ်ႈတႃႇ ဢမ်ႇပေႉလႆႈဢၼ်ပဵၼ် ယၼ်ႇသူႇၽူင်ႇႁဝ်း ၸဝ်ႈဢႃႈၼႃႇသိုၵ်းသိူဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈမႃးပေႉပုၼ်ႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းတင်းသဵင်ႈ တေမီးလွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း သေယဝ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ႁႂ်ႈလႆႈၶိုၼ်းၵုမ်းၵမ်ၶိုၼ်းမိူင်းတႆးဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၵူၺ်းမီး ၵၢင်ၸႂ်ၼၼ်ႉသေလႄႈ သႄႉသွမ်း ၵၼ် မၢပ်ႇထိုင်ၵၼ် လၢတ်ႈထိုင်ၵၼ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ႁူႉပွင်ႇၸွမ်းယူႇ။ ၼင်ႇႁိုဝ် ၼင်ႇႁဝ်းမီးၵၢင်ၸႂ် လီမိူၼ်ၵၼ်ၼၼ်ႉ ၵွမ်ႉပိူဝ်ႈတင်းႁဵတ်းတင်းသၢင်ႈ၊ ၵွမ်ႉပိူဝ်ႈတၢင်းလၢတ်ႈတၢင်းၸႃၸဝ်ႈၵဝ်ႇ၊ ၵွမ်ႉပိူဝ်ႈ ၸေႇတၼႃႇ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေလႄႈ ယႃႇႁႂ်ႈသိုၵ်းတႆးၼင်ႇၵၼ် ပေႃးတေလႆႈလေႃႇႁိုၵ်ႉၺႃးၵၼ်ထႅင်ႈ မိူဝ်ႈၼႃႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၵူႈၵေႃႉ ၶိင်းၵူၼ်းၽႂ်မၼ်း ပႃးၸဵမ်သင်ၶရႁၢၼ်းလႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းတင်းသဵင်ႈ ပေႃးႁဝ်းဢွၼ်ၵၼ်ထိင်းသိမ်း ၵႂႃႇတႄႉၵေႃႈ တေပဵၼ်လွင်ႈလီမႃးမိူဝ်းၼႃႈယူႇ ႁဝ်းၶႃႈယွၼ်း ပၼ်ၶၢဝ်ႇပၼ်ငၢဝ်းၸိူင်ႉၼၼ်သေယဝ်ႉ ထတ်းႁၼ် ၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆသေ ၶွတ်ႇယွတ်ႈပၢႆၵႂၢမ်းဝႆႉတီႈၼႆႈၶႃႈ။

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ

ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း

10/08/2018

 

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here