Tuesday, May 21, 2024

ၸုမ်းၵိုတ်းသိုၵ်း  ! ပႆႇႁွတ်ႈတိုဝ်ႉ   ပႆႇထုၵ်ႇၶိတ်းႁၢင်  မုင်ႈၸူးၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး

Must read

ဝၢႆးသေပၢင်ၵုမ်လူင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ယဝ်ႉၵႂႃႇ 4-5 ဝၼ်း လႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇဝႃႈ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းမႅၵ်ႇၵွင်ႈၸိူဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း၊ ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လီႁူမ်ႈၵၼ်တင်ႈၶွမ်ႊပၼီႊမၢၵ်ႈမီးသေယဝ်ႉ ႁဵတ်းၵၢၼ်မၢၵ်ႈ မီးၵႂႃႇ။ ၵမ်းၼႆႉ ယူႇတီႈ NRPC ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈႁႃလီ ၼႂ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလႄႈလွင်ႈငမ်း ယဵၼ်ၼႂ်းၸၼ်ႉ တေၸွႆႈႁႃပၼ်လွင်ႈၵၢၼ်တိုၼ်းလၢင်းတၢင်းၼွၵ်ႈ။ ၽိူဝ်ႇပဵၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်မႃးၼႆ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸိူဝ်း ဢၼ်ပႂ်ႉလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း ၼႃႈၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်လႄႈ ၼႃႈၵၢၼ်တႃႇတေၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈ ပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်းမႂ်ႇမႂ်ႇ ႁႂ်ႈ ပဵၼ်မႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၸိုၼ်ႈၸၢင်ႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢဝ်ၸဵပ်းၸႂ်ၵႂႃႇမူတ်းၶႃႈၼႃ။ ႁဝ်းၶႃႈပွင်ႇၸႂ်ဝႆႉတႄႉ ၸိူဝ်းဢၼ် ပဵၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ယူႇၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်တင်းသဵင်ႈၼႆႉ မိူဝ်ႈလႂ်ၵူၼ်းၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႆႉ မီးသုၼ်ႇၸတ်းသၢင်ႈႁၢင်ႈပွင် တီႈ ၶၵ်ႉတွၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်း၊ ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး၊ ၵၢၼ်လွင်ႈၵူၼ်း ဢိၵ်ႇပႃး လွင်ႈၾိင်ႈယဵၼ်ႈငႄႈၽႂ်မၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ တဵမ်တဵမ် ထူၼ်ႈထူၼ်ႈ ယဝ်ႉၸင်ႇတေလႆႈဝႃႈမီးသုၼ်ႇၸတ်းသၢင်ႈႁၢင်ႈပွင် လႆႈတဵမ်တီႈၼႆၶႃႈၼေႃႈ။

- Subscription -

ပိူဝ်ႈတႃႇတေပဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆမႃးၼႆႉ ၸင်ႇဝႃႈၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃးၸွမ်း ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေ ၶဵၼ်ႇ တႅမ်ႈပႃးၸဵမ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း ပႃးၸဵမ်ၼႃႈၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး မိူဝ်ႈပၢင်ၵုမ် UPDJC ၵမ်းထူၼ်ႈသွင်ၼၼ်ႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၼႃႈၵၢၼ် မၢၵ်ႈမီး လႆႈမႃးၶေႃႈတူၵ်းလူင်းၵၼ် 11 ၶေႃႈသေယဝ်ႉ။ ၽိူဝ်ႇထိုင်မႃးၵမ်းထူၼ်ႈ 3 သမ်ႉ လႆႈၶေႃႈတူၵ်းလူင်း တီႈ ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီးလႆႈၼိုင်ႈၶေႃႈ ႁူမ်ႈၵၼ်မီးၵႂႃႇ 12 ၶေႃႈ။ ၼႂ်း 12 ၶေႃႈၼၼ်ႉ ပေႃးမႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းၼႆ ပိူဝ်ႈတႃႇတေ ပဵၼ်မႃးမၢႆမီႈၸိုင်ႈမိူင်း ႁႂ်ႈပေႃးမၼ်ႈၸႂ်လႆႈ၊ ႁႂ်ႈပေႃးၶဝ်ႈပိူင်မၢၵ်ႈမီးၾႅတ်ႊတရႄႊ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း တေ မီးသုၼ်ႇႁူမ်ႈၵၼ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပႆႇႁၼ်ပဵၼ်ၼမ်ႉ ပဵၼ်တူဝ်မႃးၶႃႈ။ လၢတ်ႈသိုဝ်ႈသိုဝ်ႈၵေႃႈ တႃႇတေပဵၼ်မႃး ပၵ်းပိူင်ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီးၾႅတ်ႊတရႄႊဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပႆႇႁၼ်မႅၼ်ႈႁၼ်တၢင်းမၼ်း တႃႇတေပဵၼ်မႃးၸိူင်ႉၼၼ်ၼႆ ၽွင်းတိုၵ်ႉၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်၊ ၽွင်းတိုၵ်ႉၵေႃႇသၢင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၸိုၼ်ႈၸၢင်ႇယူႇၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ်တေပဵၼ် လွင်ႈ ၵမ်ႉၵႅမ် ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်လႄႈ ၵၢၼ်ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်း တေလႆႈမၵ်းတတ်းပဵၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်း ဢၼ် ၵိုတ်းယိုတ်းပႅတ်ႈ ၽႅၼ်ၵၢၼ်လူင်လႄႈ လွင်ႈၽုၵ်ႇၽၢင်တိုၼ်းလၢင်းဢၼ်မီးယူႇၼႂ်းၸႄႈမိူင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တၵ်းတေ လႆႈၵိုတ်းယိုတ်းပႅတ်ႈ။

ယဝ်ႉၵေႃႈ ဢၼ်ဢမ်ႇငၢမ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်း ငဝ်းလၢႆးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၽႂ်မၼ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ တၵ်းတေလႆႈသၢၼ်ၶတ်း  တိုၵ်းတေႃးယႃႉပႅတ်ႈၵွၼ်ႇ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၽွင်းတိုၵ်ႉၵေႃႇသၢင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ယူႇ ဝၼ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ တေလႆႈၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈ ႁႅၼ်းတမ်း ၾိင်ႈမိူင်းၾၢႆႇႁပ်ႉႁွင်း ၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်းၽုၵ်ႇၾင်တိုၼ်းလၢင်းၼၼ်ႉၼႆသေယဝ်ႉ။ ၾိင်ႈမိူင်းၾၢႆႇႁပ်ႉႁွင်း ၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းၶဝ်မႃးပိုတ်ႇပၢင်တိုၼ်းလၢင်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တေလႆႈၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈၸွမ်း၊ ႁႂ်ႈမၼ်းပေႃးငၢမ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်း ပိူင်မိူင်းၾႅတ်ႊတရႄႊၵႂႃႇလီငၢမ်း ၸိူင်ႉၼင်ႇႁိုဝ်ၼႆ ဢၼ်ဢမ်ႇမီးလွင်ႈ ၾိင်ႈမိူင်းဢၼ်တေမီးလွင်ႈ ပိုတ်ႇပၢၵ်ႇၸႅင်ႈ လႅင်းသေယဝ်ႉ သမ်ႉယွမ်းႁပ်ႉမၢၵ်ႈမီး ၵၢၼ်ယွမ်းႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်း ၵၢၼ်ႁပ်ႉၽိတ်းပုၼ်ႈၽွၼ်း။ လိူဝ်ၼၼ်ႉသမ်ႉ လွင်ႈၽုၵ်ႇၾင်တိုၼ်းလၢင်း ဢၼ်မီးဝႆႉၵဝ်ႇၵဝ်ႇ ဢၼ်ဢမ်ႇငၢမ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်း ၾိင်ႈမိူင်းမႂ်ႇမႂ်ႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶိုၼ်းထတ်းသၢင်ၶိုၼ်းၼႆ ႁဝ်းၶႃႈတႄႉပွင်ႇၸႂ်ဝႆႉၸိူင်ႉၼၼ်။

ၵူၺ်းၵႃႈ ၽိူဝ်ႇတေႁဵတ်းၸိူင်ႉၼၼ် သမ်ႉလႆႈႁၼ် ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းဝႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇငဝ်ႈငုၼ်းပူတ်း ပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNLO၊ တႅဝ်းၼႃႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶျၢင်းၶဝ် CNF၊ ပႃႇတီႇပူတ်းပွႆႇမိူင်းရၶႅင်ႇ ALP၊ ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈ ပႃးတၢင်းတႅဝ်းၼႃႈၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်း 88 ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ ABSDF လႄႈ ယၢင်းပုတ်ႉထ DKBA၊ ယၢင်း KNU ၶဝ် 6 ၸုမ်းၼႆႉ သမ်ႉတေႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၵေႃႇတင်ႈ ၶွမ်ႊပၼီႊၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီးၵႂႃႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မိူၼ်တင်းဝႃႈပႆႇၽႅဝ် တိုဝ်ႉသမ်ႉပေႃးၼႅတ်ႈၶိတ်းႁၢင် ပႆႇပဵၼ်မႃး ပႆႇၸင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်း ၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈတမ်းဝၢင်းလႆႈၾိင်ႈမိူင်း ဢၼ်တေပဵၼ်လွင်ႈ ၵမ်ႉယၼ်ပိူဝ်ႈတႃႇပဵၼ်မႃးမိူင်းၾႅတ်ႊတရႄႊၼၼ်ႉသေယဝ်ႉ။ ႁဝ်းသမ်ႉ ၸိူဝ်းၵႂႃႇယွင်ႇမဝ်းၸွမ်းလွင်ႈၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး ၸိူင်ႉၼၼ်ၼႆႉ မၼ်းတေပဵၼ်ႁိုဝ်ၵႂႃႇ။ သင်ၸိူဝ်းၵူၼ်းၵၢၼ်မိူင်းၾၢႆႇမိူင်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၵႆႉၵႆႉထတ်းသၢင်ဝႃႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၵတ်းယဵၼ်လႄႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းပႆႇပဵၼ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမုၼ်းလႅင်း။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဢမ်ႇၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမုၼ်းလႅင်းလႄႈ ၸင်ႇ ဢမ်ႇၵတ်းယဵၼ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈသမ်ႉၵႂႃႇၵမ်ႉယၼ် ပႅတ်ႈဢၼ်ၼၼ်ႉၶႃႈၼႃ။ ပေႃးၵႂႃႇၵမ်ႉယၼ်ဢၼ်ၼၼ်ႉ မၼ်းတေပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵႂႃႇၼႆ တီႈတႄႉမႃး မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လူင်ဢၼ်ၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမုၼ်းလႅင်း ဢၼ်ဝႃႈ ၼၼ်ႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဢမ်ႇမီးလွင်ႈၽႃႇၵၢင်ဝၢင်းၶိုင်ႈ၊ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဢမ်ႇမီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းၸွမ်းထမ်းလႄႈ ၸင်ႇလႆႈသုၵ်ႉ ယုင်ႈ ဢူၼ်မေႃးဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တေဢဝ်ႁၢႆလၢႆၵႂႃႇသေယဝ်ႉ တေၵႂႃႇမိူၼ်တင်းႁဝ်းယွမ်းႁပ်ႉ ၸွမ်းၵႂၢမ်းၶဝ်ဝႃႈ ဢမ်ႇမီး လွင်ႈမုၼ်းလႅင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇလႄႈ ၸွင်ႇတေလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၵၼ်၊ ၸွင်ႇတေဢူၼ်ဢၢၼ်မေႃးမႄးၵၼ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တေ ပဵၼ်ၵႂႃႇၸိူင်ႉၼၼ်ၼႆၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈမႆႈၸႂ်ၸွမ်း။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼႆ ယူႇတီႈၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်းဝႆႉၵတ်းၵႃႈဢမ်ႇပႆႇပႃးၸွမ်း  မိူၼ် ၸိူင်ႉ ယၢင်း KNU လႄႈ တႆးလွႆတႆးလႅင်း 2 ၸုမ်း ဢၼ်ပဵၼ်ႁူဝ်ၼႃႈႁူဝ်ၵၼ်းသေ တေႃႇသူႈယူႇၼၼ်ႉ ပႆႇၵႂႃႇၶဝ်ႈ ပႃးၸွမ်းဢၼ်ၼႆႉလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈ မဝ်ၸႂ်ၵႂႃႇ ပွတ်းဢွၼ်ႇတွၼ်ႈၼိုင်ႈၼႆသေတႃႉၵေႃႈ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢွၼ်ႇ ၸိူဝ်း ၵႂႃႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၸွမ်းၸိူဝ်းၼႆႉသမ်ႉ ဝၢင်ႇဝိူဝ်ႈၵႂႃႇၸွမ်းလွင်ႈၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီးပႅတ်ႈသေယဝ်ႉ လိုမ်းပႅတ်ႈပိူဝ်ႈ တႃႇ ႁၢင်ႈႁႅၼ်း ပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်းမႂ်ႇမႂ်ႇ ဢၼ်တေမႃးငၢမ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းၾႅတ်ႊတရႄႊဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈသမ်ႉ တေၵႂႃႇလူတ်းယွမ်းပႅတ်ႈၾၢႆႇၼၼ်ႉၼႆၸိုင် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈႁူမ်ႈၵၼ် မၢင်ႇၵိူဝ်းမုင်ႈမွင်းႁဵတ်းသၢင်ႈ ယူႇ ၼၼ်ႉ ယူဝ်တေၼၢၼ်းထိူင်းသေၼႆႉၵႂႃႇႁိုဝ်ၼႆၵေႃႈ လႆႈမႆႈၸွမ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈယွၼ်းတၢင်ႇထိုင်ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆသေ ၶွတ်ႇယွတ်ႈပၢႆၵႂၢမ်းဝႆႉတီႈၼႆႈၶႃႈၼေႃႈ။

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ

ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း

03/08/2018

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း