ၽုၵ်ႇၾင်လူင်းတိုၼ်း ၼႂ်းပၢႆးပၺ်ၺႃ

0

“ပၺ်ၺႃပဵၼ်ႁႅင်းမိူင်း ဢွၼ်ႁိူဝ်ႈႁိူင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ”
“လိၵ်ႈလၢႆးမိူၼ်ၾႆးပိူင်း ဢွၼ်ႁိူဝ်ႈႁိူင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ”
“မေႃလိၵ်ႈၸင်ႇၵေႃႉၸၢႆး လၢႆးလီၸင်ႇပေႉပိူၼ်ႈ”
“သၢႆၸႂ်ၶိူဝ်းပဵၼ်လိၵ်ႈ ၸၢႆးယိင်းႁိၵ်ႈသွၼ်ဢၢၼ်ႇ”

ပေႃးမႃးတူၺ်းၶေႃႈၵႂၢမ်းၵူၼ်းထဝ်ႈၶဝ် သင်ႇသွၼ်လၢတ်ႈၸႃ မႃးၸိူဝ်းၼႆႉၸိုင် လၢတ်ႈလႆႈႁတ်းႁတ်းဝႃႈ တႆးႁဝ်းၼႆႉ တိုၼ်းပၼ်ႁႅင်းပၢႆးပၺ်ၺႃ၊ တိုၼ်းဝႆႉၵႃႈၶၼ် ပၢႆးပၺ်ၺႃ၊ တိုၼ်းတိုၵ်းသူၼ်း လုၵ်ႈလၢင်း လၢၼ်လိၼ် ႁႂ်ႈႁဵၼ်းသွၼ် ဢဝ်တၢင်းႁူႉ တၢင်းမေႃ ပၢႆးပၺ်ၺႃမႃးယူႇ။

ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းလူင်တႆးႁဝ်းၶဝ် လၢႆလၢႆၸဝ်ႈ ၸဵမ်ဢဝ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၵၢၼ်မိူင်း၊ ၽူႈဢွၼ် ႁူဝ်ၵၢၼ်သိုၵ်း၊ ၽူႈ ဢွၼ်ႁူဝ်ၵၢၼ်လိၵ်ႈလၢႆးၶဝ်ၵေႃႈ တူၵ်ႇလၢတ်ႈၵၼ်ၶိူဝ်းၶိူဝ်းယႂ်းယႂ်းဝႃႈ ၶဝ်ပၼ်ႁႅင်း ပၢႆးပၺ်ၺႃ၊ တိုၵ်းသူၼ်း၊ ဝႆႉၵႃႈ ၶၼ်ၼိူဝ်ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ် ပၢႆးပၺ်ၺႃၼႆ ႁင်းၽႂ်မၼ်းလႄႈ ၵူၼ်း ၼုမ်ႇၸိူဝ်းသူၼ်ၸႂ်၊ ၸိူဝ်းႁၢမ်းသုၼ်ႇ ပၢႆးပၺ် ၺႃမႃး ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ၵေႃႈ မိူၼ်ႁၢင်ႈမီး ၸႂ်ယႂ်ႇ ၸႂ်ၵႂ်ႈ ၼိူဝ်ၶေႃႈလၢတ်ႈၶဝ်ၸဝ်ႈ တင်းၼမ် တင်းလၢႆ။

ၸိူင်ႉၼၼ်ၵေႃႈလၢႆး တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းလူင်၊ ႁူဝ်ၼႃႈ ဢၼ်ဢွၼ်ႁူဝ်တူင်ႉတိုၼ်ႇ ၶတ်းႁႅင်း ၾင်ဢူၵ်း၊ တူဝ်၊ ႁူဝ်ၸႂ် ၸုၵ်းမၼ်ႈ ဢမ်ႇၵိူင်းဢမ်ႇၸၢႆႉတေႃႇသူႈၼင်ႇၶေႃႈ ၼင်ႇၵႂၢမ်း တႃႇႁႂ်ႈပၢႆးပၺ်ၺႃတႆး ပေႃးတေႁိူဝ်ႈႁိူင်း၊ ႁႂ်ႈလုၵ်ႈလၢၼ်လိၼ်တႆး ပေႃးလႆႈၸၢမ်ႇပူၺ်ႈ ႁပ်ႉႁဵၼ်းႁူႉ သွၼ်ဢဝ် တၢင်းႁူႉမေႃ ၼင်ႇသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၶဝ်မီး ၼၼ်ႉ မိူၼ်ႁၢင်ႈပႆႇမီးသေၸဝ်ႈသေၵေႃႉ။ လႄႈ ပၢႆးပၺ်ၺႃတႆးႁဝ်းၵေႃႈ တိုၵ်ႉတူၵ်းလႃႈတူၵ်းလိုၼ်း၊ ၸိူဝ်းႁၢမ်း သုၼ်ႇႁဵၼ်းသွၼ်ၵေႃႈ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇႁၢမ်းသုၼ်ႇႁဵၼ်းသွၼ်ယူႇ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ။

ဝႃႈလႃးၵေႃႈ ၵၢၼ်လူင်းတိုၼ်း ၼႂ်းပၢႆးပၺ်ၺႃ ဢၼ်ၵူၼ်းလူင်တႆးႁဝ်းၶဝ် လၢတ်ႈၸႃၵၼ်ယူႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵၢၼ်လူင်းတိုၼ်းၼႂ်းၵႂၢမ်းလၢတ်ႈ ၸွမ်း လူမ်းၵူၺ်းႁိုဝ်။ ပဵၼ်ၵၢၼ်လူင်းတိုၼ်း ဢၼ်လၢတ်ႈႁႂ်ႈပိူၼ်ႈၸူမ်း ယွင်ႈၶိုၼ်ႈၵူၺ်းႁိုဝ် ၼႆၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဝႆႉၶေႃႈထၢမ် တႃႇ ၵူၼ်းလူင်တႆးလႄႈ ၽူႈဢၼ်လၢတ်ႈဝႃႈ တူဝ်ၶဝ်ပဵၼ်ႁူဝ်ၼႃႈ ၽူႈၼမ်းတႆးၼၼ်ႉယူႇ။

မိူၼ်ၼင်ႇႁဝ်းႁူႉၵၼ် ၸႅင်ႈၸႅင်ႈလႅင်းလႅင်းဝႃႈ ၼႂ်းပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇသၢဝ်းဢဵတ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵၢပ်ႈပၢၼ်ဢၢႆႊထီႊ (ပၢၼ်ၶေႃႈမုလ်း)၊ ပဵၼ်ၵၢပ်ႈပၢၼ် ဢၼ်ၵူႈလွင်ႈ လႅၵ်ႈလၢႆႈၽႂ်းၶၼ်၊ ပဵၼ်ၵၢပ်ႈပၢၼ် ဢၼ်ဢဝ်ပၢႆးပၺ်ၺႃ ၵၢၼ်ၸႂ်ႉ ဢွၵ်းဢေႃ ပၢႆးဝူၼ်ႉ ပဵၼ်ၸဝ်ႈပဵၼ်လၵ်း။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ၺႃတႆးႁဝ်း ဢမ်ႇယၢင်ႈၶိုၼ်ႈၼႃႈ၊ ၵူၼ်းလူင်း တႆးႁဝ်း တိုၵ်ႉလၢတ်ႈၵဝ် လၢတ်ႈမႂ်း၊ တိုၵ်ႉႁဵတ်းၵဝ် ႁဵတ်းမႂ်း၊ တိုၵ်ႉၶမ်ဢိုတ်းၶမ်ဢၢတ်း ၼႂ်းၵၢၼ်ၽေႃႇၼမ်ႉၼႄတူဝ် ၵၢၼ်လၢတ်ႈၸႃၶဝ်၊ တိုၵ်ႉဢဝ်ၵၢၼ်ၸႂ်ႉႁႅင်းတူဝ် ပဵၼ်ၵႅၼ်ပဵၼ်လၵ်းယူႇၸိုင် ထႅင်ႈသိပ်းပီမိူဝ်းၼႃႈလႄႈ မိူဝ်းၼႃႈပၢႆး ပၺ်ၺႃတႆးႁဝ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ်လီၼၵ်းၸႂ်လႄႈ ပဵၼ်ဢၼ်လီမႆႈၸႂ်တႄႉတႄႉ။

ၵၢၼ်လႅၵ်ႈလၢႆႈလႄႈ ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ဝၢၼ်ႈမိူင်း တင်းလူင်ၼၼ်ႉ တႄႇလႅၵ်ႈလၢႆႈ၊ တႄႇပူၵ်းပွင်တီႈ ပၢႆးပၺ်ၺႃၵႂႃႇ ၼင်ႇၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်း ယုမ်ႇယမ်ႁၼ်လီၵၼ်ၼၼ်ႉၸိုင် လီတႄႉတႄႉ။ ပဵၼ်လွင်ႈ လႅၵ်ႈလၢႆႈလႄႈ ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင် ဢၼ်ၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ မႅၼ်ႈတီႈ မႅၼ်ႈတၢင်းမၼ်းယဝ်ႉ။ ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇ ၾင်လူင်း တိုၼ်း တင်းသဵင်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇၾင် လူင်းတိုၼ်း ၼႂ်းပၢႆးပၺ်ၺႃၼၼ်ႉ လႆႈၼမ်ႉတွၼ်း ၽွၼ်းပၢင်ႈမၼ်းလိူဝ်သေ ၵၢၼ်လူင်းတိုၼ်းတၢင်ႇတီႈ တၢင်ႇဢွင်ႈ ယဝ်ႉ။

သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၶႂ်ႈပူၵ်းပွင်ဝၢၼ်ႈမိူင်း၊ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း၊ ၶႂ်ႈလႆႈၼေႃႇသႅင်တႅၼ်းၶိူဝ်း ဢၼ်တေမႃးပဵၼ်ၽွၼ်းလီ တႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်း၊ တႃႇမုၵ်ႉၸုမ်း၊ တႃႇၼႃႈဝၢၼ်ႈတႃသူၼ် တူဝ်ၵဝ်ႇ ၼင်ႇၸႂ်၊ ၼင်ႇၶႂ်ႈလႆႈၶႂ်ႈပဵၼ်ၼၼ်ႉ တႄႉတႄႉယူႇၸိုင် ငဝ်းလၢႆး ဢၼ်တိုၵ်ႉပဵၼ်ယူႇမီးယူႇ ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းလီ တႃႇႁဵတ်းသၢင်ႈ လူင်းတိုၼ်း ၼႂ်းပၢႆးပၺ်ၺႃ ၽေႃႇၼမ်ႉၼႄတူဝ် ႁႂ်ႈလုၵ်ႈလၢၼ်တႆးႁဝ်း ပေႃးလႆႈႁပ်ႉ ပွၼ်ႈဢဝ် သုၼ်ႇလႆႈႁဵၼ်းသွၼ် ဢဝ်တၢင်းႁူႉမေႃ ၼင်ႇသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၶဝ်မီး ၼၼ်ႉယဝ်ႉၼႆ ၶႂ်ႈ တိုၵ်းသူၼ်း ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်လႄႈ ၽူႈၼမ်းတႆးတင်း လၢႆၼင်ႇၼႆ။

ၶႂ်ႈၶိုၼ်းသမ်ႉလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈလူင်းတိုၼ်း ၼႂ်းပၢႆးပၺ်ၺႃတဵမ်တဵမ်ထူၼ်ႈထူၼ်ႈ ၼင်ႇၼႆၵူၺ်း ဢၼ်တေ ဢွၼ်ဢဝ်ၶိူဝ်းတႆးႁဝ်းတင်းသဵင်ႈ ပူၼ်ႉလွတ်ႈတႂ်ႈမိုဝ်းၶဵၼ်၊ ပူၼ်ႉလွတ်ႈၼႂ်းၵၢၼ် ပဵၼ်ၶီႈၶႃႈလႄႈ ၵွၼ်းဢဝ်ၶိုၼ်းမိူင်း တႆးလႆႈ ၼင်ႇႁဝ်းယိူင်းဢၢၼ်းဝႆႉၼၼ်ႉ။

ၸၢႆးဢွင်ႇၶမ်း
17 May 2018

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here