Friday, March 1, 2024

ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း ပၢႆႈၽေးထိုင် ထုင်ႉလွႆႁူဝ်သိူဝ် 5,100 ပၢႆ

Must read

ၸွမ်းၼင်ႇ ၵေႃႇမတီႇ ၾၢႆႇၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆဝႆႉ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈထုင်ႉလွႆ ႁူဝ်သိူဝ် ယၢမ်းလဵဝ် မီးဝႆႉ 5,100 ပၢႆ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းလိူၼ်ပၢႆမႃးၼႆႉ။

တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊပိူဝ်ႊၼၼ်ႉမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 6/12/2023 ၼႆႉ ၵူၼ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ဢွၼ် ၵၼ်ပၢႆႈ ၽေးသိုၵ်း ၵႂႃႇသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈဝတ်ႉမုၼ်ၸဝ်ႈ မၢၼ်ႈၼွင်ၶမ်း၊ ဝတ်ႉၵုၼ်ႁႆး (တႂ်ႈ)၊ ဝတ်ႉၵုၼ်ႁႆး(ၼိူဝ်)၊ ဝတ်ႉမၢၼ်ႈၵုၼ်၊ ဝတ်ႉႁူဝ်သၢႆး၊ မၢၼ်ႈသွၼ်းလႄႈ မၢၼ်ႈဢၢႆႇတႂ်ႈ တီႈထုင်ႉလွႆႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈမိူင်းၶၢင် ႁူဝ်ၵူၼ်းမီး 5,169 ၵေႃႉ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်း မၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ။  

- Subscription -

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝတ်ႉမုၼ်ၸဝ်ႈ မၢၼ်ႈၼွင်ၶမ်းသမ်ႉ ၸၢႆး 257 ၵေႃႉ၊ ယိင်း 303 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈ 560 ၵေႃႉ ပဵၼ်ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈ တႃႇယႃႇၵုင်း၊ လွႆသႃႇ၊ ဢွင်ႇၶျၢမ်းသႃႇ၊ ပွၵ်ႉသေးတၢၼ်း၊ ၵွင်းၵၢတ်ႇ၊ ပွၵ်ႉၼိူဝ်၊ ၵွင်းၼွင်မူဝ်၊ ဢွင်ႇမဵတ်ႉတႃႇ၊ ပွၵ်ႉတႅၼ်ႊ မႃႉ၊ မိူင်းဝီး၊ ဝဵင်းသႃႇ၊ ၼမ်ႉတီး။

ဝတ်ႉၵုၼ်ႁႆး (တႂ်ႈ) ၸၢႆး 312 ၵေႃႉ ယိင်း 473 ၵေႃႉ ပဵၼ်ၵူၼ်း ႁူမ်ႈ 785 ၵေႃႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပွၵ်ႉတႂ်ႈ၊ မၢၼ်ႈၶမ်း၊ ၼွင် ၸၢင်ႉ၊ ပွၵ်ႉတႅၼ်ႊမႃႉ၊ မူဝ်ၶမ်း၊ သရေးတၢၼ်း၊ ဢွင်ႇမဵတ်ႉတႃႇ၊ မၢၼ်ႈႁွင်း၊ မေႃႇတွင်း၊ ၵွင်းမူဝ်၊ ဝဵင်းသႃႇ၊ တႃႇယႃႇၵုင်း၊ ႁူဝ် ၵၢတ်ႇ၊ မၢၼ်ႈၼႃးတူင်ႈ၊ ဢွင်ႇၶျၢမ်းသႃႇ၊ ၵွင်းသႃႇ၊ ႁူဝ်ၼွင်၊ ၵွတ်ႉတိတ်ႉ၊ ၼွင်ၵွင်၊ ၼွင်တိုင် ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဝတ်ႉၵုၼ်ႁႆႈ (ၼိူဝ်) ၸၢႆး 286 ၵေႃႉ၊ ယိင်း 444 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈ 730 ၵေႃႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းမၢၼ်ႈၶမ်း၊ မၢၼ်ႈႁွင်းလူင်၊ ၵုင်းၵလႃး၊ ၼွင် တိုၼ်း၊ မူဝ်ၶမ်း၊ ပွၵ်ႉတႂ်ႈ၊ ၼွင်ၵွင်းလွႆသႃႇ၊ ၼမ်ႉၶမ်းၽွင်၊ ပွၵ်ႉၼိူဝ်၊ ၵုၼ်လူင်၊ ၼမ်ႉတီး၊ ႁူဝ်ၵၢတ်ႇ၊ ၼွင်ၸၢင်ႉ၊ ပွၵ်ႉတႅၼ်ႊမႃႉ၊ ႁူဝ်ၼွင်။

ဝတ်ႉမၢၼ်ႈၵုၼ် ၸၢႆး 34 ၵေႃႉ ယိင်း 67 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈ 101 ၵေႃႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းမၢၼ်ႈပုင်ႇ၊ ၵွင်းတပ်ႉ၊ ဢွင်ႇၶျၢမ်းသႃႇ၊ ပွၵ်ႉတႂ်ႈ (ၸၢၼ်း)၊ ဢွင်ႇမင်ႇၵလႃႇ၊ ၵုၼ်လူင်၊ ဢွင်ႇမဵတ်ႉတႃႇ၊ ပွၵ်ႉတႂ်ႈႁွင်ႇ၊ ဝဵင်းၵၢင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဝတ်ႉႁူဝ်သၢႆး ၸၢႆး 126 ၵေႃႉ၊ ယိင်း 189 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈ 315 ၵေႃႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသရေးတၢၼ်း၊ ဢွင်ႇမဵတ်ႉတႃႇ၊ ၵုင်းၵလႃး၊ ငွၼ်ႉဢိၼ်ႇ၊ ၼႃးၵွင်း၊ ၸေႊႁႆး၊ ၼမ်ႉတီး၊ ႁူဝ်ၼွင်၊ ၵွင်းၼွင်မူဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။ တီႈမၢၼ်ႈသွၼ်းသမ်ႉ မီး 923 ၵေႃႉလႄႈ မၢၼ်ႈဢၢႆႇတႂ်ႈ  မီး 1,755 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း