Sunday, May 26, 2024

SHRF သၢၼ်ၶတ်း ၶွမ်ႊပၼီႊၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

Must read

ၵဝ်ႉငဝ်ႈ သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး သၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈၶွမ်ႊပၼီႊ တႄႇၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်ထၢင်မႂ်ႇ တီႈဢိူင်ႇၼမ်ႉမ ၸႄႈဝဵင်း သီႇပေႃႉ ယွၼ်ႉတုမ်ႉတိူဝ်ႉ သူၼ်ႁႆႈၼႃးၵူၼ်းမိူင်းၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇဢေႊၶိူဝ်ႊ။

ဝၼ်းတီႈ 28/11/2023 ယူႇတီႈ ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၸိုင်ႈတႆး SHRF ဢွၵ်ႇၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆး လွင်ႈငူၺ်ႇယီႇပ လႄး တႄႇၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်ထၢင်မႂ်ႇ တီႈႁူဝ်ၼႃးၾႃႉ ဢိူင်ႇၼမ်ႉမ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၽွင်းပၢင်တိုၵ်းယႂ်ႇလူင် ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လၢမ်ႈၽႄႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း ယူႇၸိူင်ႉၼႆ။

- Subscription -

ၼႂ်းၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆးၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇဝႆႉတႄႉ – တင်ႈတႄႇႁူဝ်လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉမႃး ၶွမ်ႊပၼီႊၶုတ်းမိူင်ႁႄႈ Mandalay Distribution & Mining ဢၼ်ယူႇပႃႈတႂ်ႈၶွမ်ႊပၼီႊငူၺ်ႇယီႇပလႄးသေ မီးလွင်ႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼၼ်ႉ တႄႇၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်ထၢင်မႂ်ႇ တီႈႁူဝ်ၼႃးၾႃႉ ပိုၼ်ႉတီႈၵူၼ်းမိူင်း ထုင်ႉဢိူင်ႇၼမ်ႉမ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈၵူၼ်း မိူင်း ဢွၼ်ၵၼ်ႁၵ်ႇသႃမႅတ်ႇပႅင်းမႃးလႄႈ ယွၼ်ႉၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ်ဢမ်ႇထွမ်ႇၵၢင်ၸႂ် လွင်ႈၵူၼ်းမိူင်းသၢၼ်ၶတ်းသေဢမ်ႇၵႃး ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ မႅၼ်ႈၽွင်းပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ် ဢမ်ႇၵိုတ်း ဢမ်ႇထၢတ်ႇ- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ/ ၵူၼ်းမိူင်း သၢၼ်ၶတ်း ၶွမ်ႊပၼီႊငူၺ်ႇယီႇပလႄး
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ – ၵူၼ်းမိူင်းသီႇပေႃႉ ဢွၼ်ၵၼ်သၢၼ်ၶတ်း ၶွမ်ႊပၼီႊငူၺ်ႇယီႇပလႄး

ၸၢႆးႁေႃသႅင် ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ SHRF လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ႁဝ်းၶႃႈ သၢၼ်ၶတ်း ၶွမ်ႊပၼီႊငူၺ်ႇယီႇပလႄးလႄႈ ၶွမ်ႊပၼီႊ ၸိူဝ်းယူႇပႃႈတႂ်ႈမၼ်း ဢၼ်တိုၵ်ႉသိုပ်ႇၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်သေ ၶႂၢၵ်ႈၶုတ်း တီႈၼိုင်ႈယဝ်ႉ တီႈၼိုင်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ မိူၼ်ၼႂ်းထုင်ႉၼမ်ႉမ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်းၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ်သမ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်းၼႆႉသေ တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇ ၸိူင်ႉၼႆ။ မိူဝ်ႈၽွင်းၼင်ႇၼႆ ၶွမ်ႊပၼီႊၸိူဝ်း ၼႆႉ ဢဝ်တိုဝ်ႉ တၢင်းၼႆႉသေ သိုပ်ႇၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်ႇထႅင်ႈ ယဝ်ႉၵေႃႈ သိုပ်ႇၶႂၢၵ်ႈတီႈမႂ်ႇထႅင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

“ၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၶႃႈ ၸိူဝ်းယူႇၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၵမ်ႈၼမ် လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဝႆႉ ၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇမၼ်းလႄႈ ၶွမ်ႊပၼီႊ ငူၺ်ႇယီႇပလႄးၶဝ်သမ်ႉ ၶိုင်ဢဝ်ၼမ်ႉမႅတ်ႈၼမ်ႉတွၼ်း ၽွင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း လႆႈတူၵ်းၼမ်ႉႁူၼမ်ႉတႃသေ ၶဝ်ဢမ်ႇ ၵိုတ်းၵၢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်ယဝ်ႉ သမ်ႉသိုပ်ႇႁဵတ်းယူႇတိၵ်းတိၵ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ႁၼ်ဝႃႈ မၼ်းပဵၼ် ၵၢၼ် ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇ လႆႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸိူဝ်းပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင်ႁႆႈၼႃး တႄႉတႄႉၶႃႈဢေႃႈ”- ၸၢႆးႁေႃသႅင် ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ SHRF သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄ ၼင်ႇၼႆ။

ၶွမ်ႊပၼီႊ တႄႇၸၢမ်းၶုတ်းႁႃထၢၼ်ႇႁိၼ် တီႈႁူဝ်ၼႃးၾႃႉ ၼႂ်းလိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2021 ၼၼ်ႉမႃး ၶဝ်ဢဝ်ၼမ်ႉ မႅတ်ႈ ၼမ်ႉတွၼ်း ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်း ဢႃႇၼႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်းမႃးသေ လူလၢႆၶေႃႈလႆႈၸႂ်ဢၼ်လႆႈတူၵ်းလူင်းၵၼ်ဝႆႉ ၸွမ်းၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈတႃႇၵႅတ်ႇၵင်ႈႁူဝ်ၼႃးၾႃႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5/9/2023 ၼႆႉ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် ၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ် ႁွင်ႉပၢင်ၵုမ်ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမ 250 ၵေႃႉသေ လၢတ်ႈ ဝႃႈ ၶဝ်လႆႈၶႂၢင်ႉၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် တီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅင်ႈ 5 ပီသေ လႆႈဝႆႉတႃႇ 2,796.75 ဢေႊၶိူဝ်ႊ ၼႂ်းထုင်ႉ ၼမ်ႉမယဝ်ႉလႄႈ ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႆႈၸႂ် ဢမ်ႇလႆႈၸႂ်ၵေႃႈယဝ်ႉ တေတႄႇ ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်တီႈႁူဝ်ၼႃးၾႃႉၼၼ်ႉ ၵႂႃႇယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15/9/2023 ၼၼ်ႉ တူဝ်တႅၼ်းၶွမ်ႊပၼီႊ ၶဝ်လၢတ်ႈတီႈထဝ်ႈႁႆႈထဝ်ႈၼႃး ထုင်ႉၼမ်ႉမဝႃႈ ပေႃးလိူၼ် ဢွၵ်ႊ ထူဝ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉသဵင်ႈ တေတႄႇၶုတ်းတီႈႁူဝ်ၼႃးၾႃႉ ၼႆသေဢဝ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 25,000,000 ၵျၢပ်ႈယိုၼ်ႈပၼ်ယဝ်ႉဝႃႈ ၼႆႉ ပဵၼ်ၵႃႈ “လူႉသုမ်း”။ ၸဝ်ႈႁႆႈၼႃး ၸိူဝ်းႁႆႈၼႃးၺႃးတုမ်ႉတိူဝ်ႉၼၼ်ႉ လႆႈႁပ်ႉငိုၼ်းၸဝ်ႈလႂ် 300,000 ပျႃး ၵူၺ်းသေ ၸဝ်ႈ ၼႃးမၢင်ၸိူဝ်းလႆႈၵေႃႉလႂ် 50,000 ပျႃးၵူၺ်း – ၼႂ်းၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆး ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ယူႇတီႈ ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၸိုင်ႈတႆး တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈၶွမ်ႊပၼီႊ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်လႄႈ ထွၼ်ၶိူင်ႈၶွင်ၶဝ်ဢွၵ်ႇတင်းမူတ်း ႁႂ်ႈၵိုတ်းပႅတ်ႈ ၵူႈတီႈၵူႈတၢင်း ထၢၼ်ႇႁိၼ် ၸိူဝ်းဢၼ်ၶဝ်ၶုတ်းယူႇၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း