Thursday, May 23, 2024

သိုၵ်းတဢၢင်းၶိုင်ယိုတ်းတပ်ႉမၢၼ်ႈ(စခန်းသစ်)ၼမ်ႉၶမ်း တိုၵ်ႉယိုဝ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

Must read

တႃႇတေယိုတ်းလႆႈ တပ်ႉပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸၶၢၼ်းတိတ်ႉၼမ်ႉၶမ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၶိုင်ပိုတ်းယိုဝ်းယူႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

Photo : ႁၢင်ႈႁွႆးမၢၵ်ႇၵွင်ႈတီႈဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇ ၼႂ်းၼမ်ႉၶမ်း

တႄႇဝၼ်းတီႈ 22/11/2023 ၼႆႉမႃး ၾၢႆႇသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၶဝ်ၼႆႉ လိူဝ်သေပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယဝ်ႉ ၸႂ်ႉတရူၼ်ႊသေ ပွႆႇမၢၵ်ႇပႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ တႃႇယိုတ်းလႆႈ တပ်ႉပၢင်သဝ်းမၢၼ်ႈၸၶၢၼ်းတိတ်းတီႈၼမ်ႉၶမ်းၼၼ်ႉ သဵင်ၵွင်ႈသဵင်မၢၵ်ႇမေႃးၵူႈဝၼ်းၵူႈၶိုၼ်း တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ။

- Subscription -

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၶဝ်တိုၵ်ႉတိုၵ်းတေႃးၵၼ်ယူႇ။ တေလႆႈဝႃႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်းသုတ်းယဝ်ႉ။ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇၶဝ်ၵေႃႈ ၸႂ်ႉၸေးလီၼႃႇယဝ်ႉ။ၸိူဝ်းႁိမ်းႁွမ်းႁိူၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ပေႃးပဵၼ်ပိူၵ်ႇမၢၵ်ႇၵွင်ၶဝ်ၵႂႃႇသဵင်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ၵွင်ႈၸၢၵ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၶဝ်ၸႂ်ႉပႃးဢေႃႈ။ၸုမ်းလွႆၶဝ်ၵေႃႈ ၸႂ်ႉတရူၼ်ႊသေယိုဝ်း။တိုၼ်းဝႃႈ ဢမ်ႇၵိုတ်းဢမ်ႇလိုဝ်ႈၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။သဵင်ၵွင်ႈသဵင်မၢၵ်ႇပေႃးၼၼ်ႈလူင်ဝႆႉဢေႃႈ ၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ ” – ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉတင်းသွင်ၾၢႆႇပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်း ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတူၵ်းသႂ်ႇသေ လူႉၵွႆၸွမ်းၼမ် မိူၼ်ၼင်ႇ ဝၢၼ်ႈဢွင်ႇမင်ႇၵလႃႇ ၊ ၵုင်းၵလႃး လႄႈ ႁူဝ်ၼွင် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၾၢႆႇသိုၵ်းတဢၢင်းၶဝ်သမ်ႉ မႃးယူႇၸွမ်းဝၢၼ်ႈၸွမ်းပွၵ်ႉသေ ပွႆႇတရူၼ်ႊၵႂႃႇႁႃသိုၵ်းမၢၼ်ႈ။ယဝ်ႉၵေႃႈ ယူႇၼိူဝ်ၵွင်းလွႆႁိမ်းႁူင်းယႃၼၼ်ႉသေ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇမၢၼ်ႈ။သိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉ တုမ်ႉတွပ်ႇပိုတ်းယိုဝ်းၶိုၼ်း။လွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆၶဝ်တႄႉ မီးၶဝ်ၵူၺ်းယဝ်ႉ တေႁူႉၵၼ်။ လႆႈႁၼ်သိုၵ်းတဢၢင်းၶဝ် ဢဝ်ၵူၼ်းၶဝ်မႃးယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃႁေ ၶၢႆႉဢဝ်ၵႂႃႇဝႆႉလႂ်ဢမ်ႇႁူႉ ” – ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၶဝ်ၼႆႉ ၶဝ်ႈဢဝ်တီႈယူႇၸွမ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဝဵင်းသေ ဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်းႁဵတ်းပဵၼ်ႁူဝ်ႉၵင်ႈ တိုၵ်းတေႃးယူႇ။ တရူၼ်ႊဢၼ်ၶဝ်ပွႆႇၵေႃႈ မိၼ်ၵႂႃႇမိၼ်မႃးယူႇတင်းၶိုၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉဢမ်ႇၸၢင်ႈလပ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈၼွၼ်းၼႆႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/18 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်းမၢၵ်ႇငူၼ်ႉၵွင်ႉသေတိုၵ်းတေႃး သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈဝႆႉ။ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 24/11/2023 ၼႆႉၵေႃႈ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တဵၵ်းၸႂ်ႉ လွၵ်ႈငိုတ်ႈ ႁိမ်ဢဝ်ၵႃးၵူၼ်းမိူင်း ၵႂႃႇၸႂ်ႉၼႂ်းၵၢၼ်သိုၵ်းထႅင်ႈ။

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၶဝ်တဵၵ်းၸႂ်ႉႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ ပၼ်ၵႃးၶဝ်ၼႆဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် တေဢဝ်လၢႆလမ်းယဝ်ႉပႆႇႁူႉလီလီ။ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၺႃးလွၵ်ႇငိုတ်ႈဝႆႉ တေလႆႈပၼ်ယိမ်ၵႃးတႄႉ မီးလၢႆၵေႃႉယဝ်ႉ ။ဢၼ်ႁူႉၸွမ်းတႄႉ ပႃးၵႂႃႇလမ်းၼိုင်ႈယဝ်ႉ ” – ဝႃႈၼႆ။

ၶမ်ႈဝႃး 24 တေႃႇထိုင်ၼႂ်ၼႆႉ 25/11/2023 သဵင်ၵွင်ႈလူင် မေႃးတင်းၶိုၼ်းလႄႈတင်းဝၼ်း။ ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ် ဢမ်ႇၸၢင်ႈလပ်းၸၢင်ႈၼွၼ်း။ မၢင်ၵေႃႉပေႃးၶႂ်ႈၸပ်းပၢႆးၸႂ်။

 ထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ်  သိုၵ်းတဢၢင်း ယိုတ်းလႆႈ လုမ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈဢၼ်ယူႇတႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ လုမ်းထႅင်ႈလၢႆလၢႆဢၼ်ၼႂ်းၼမ်ႉၶမ်းယဝ်ႉသေတႃႉ တပ်ႉပၢင်သဝ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉၸၶၢၼ်းတိတ်ႉၼၼ်ႉတႄႉ ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝူင်ႈပၢႆႈယဝ်ႉၵေႃႈ ပႆႇယိုတ်းလႆႈ။လွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ မီးတင်းသွင်ၾၢႆႇ။ မိူဝ်ႈလဵဝ်ႁူင်းယႃၼမ်ႉၶမ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵုမ်ႇပဵၼ်တီႈယႃတူဝ်သိုၵ်းသိူဝ်ၶဝ်ၵူၺ်းယဝ်ႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း