Saturday, May 18, 2024

သိုၵ်းလွႆပွႆႇမၢၵ်ႇယႃ့ၶူဝ်ၼမ့်သိမ်ႇ ၶဝ်ႈယိုတ်းတပ့်ပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

Must read

ၸွမ်းၼင်ႇ ၽႅၼ်ၵၢၼ်တိုၵ်း 1027 ၼႆသေ တပ့်သိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈ တဢၢင်း  TNLA  ပိုတ်ႇၼႃႈ သိုၵ်း ပိုတ်းယိုဝ်း  တပ့် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယူႇၵူႈဝၼ်း တီႈၼႂ်း  ၸေႈဝဵင်း ၵျွၵ့်မႄး ၊ ၼွင်ၶဵဝ် ၊ သီႇပေႃ့ ၊ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

ၶူဝ်ၼမ့်သိမ်ႇ ဢၼ်မီးၼႂ်းၵႄႈသီႇပေႃ့-ၵျွၵ့်မႄး

ဝၼ်းထီ့ 12 လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 4 မူင်းၶိုင်ႈမၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ   ၶူဝ် ၼမ့်သိမ်ႇ (ႁိုဝ်) ၶူဝ်ၵျိၼ်ႇတီႇ ဢၼ်မီး တီႈၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ဝဵင်းသီႇပေႃ့ လႄႈ ဝဵင်းၵျွၵ့်မႄး ၊ ဝၢႆးၼၼ့်သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA  ၸုတ်ႇၽဝ် တပ့်ပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးတီႈၶူဝ်ၼၼ့်ထႅင်ႈ။

- Subscription -
ၾႆးမႆႈတပ့်ပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႈႁူဝ်ၶူဝ်ၼမ့်သိမ်ႇ

ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈ ၵၢင့်မေႃ လၢတ်ႈတီႈ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ တေပဵၼ်မွၵ်ႈ 4 မူင်းၼႆ့ၶႃႈယူဝ့် သိုၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပႂ့် တီႈ ၶူဝ်ၼမ့်သိမ်ႇၼၼ့် ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇတၢင်း ဝဵင်းၵျွၵ့်မႄးမူတ်း။ ယူႇထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈၵေႃႈ သိုၵ်းလွႆယိုဝ်း ၵွင်ႈ ပၼ်ၾၢင့်လူင် ၶဝ်ႈမႃး။ ၶႃႈထၢင်ႇတေ့ ဝၢႆးလင်ၼၼ့်ယဝ့် ၶဝ်ၸင်ႇ ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇၶူဝ်။  တေႃႇထိုင် ယၢမ်း ၵၢင်ဝၼ်း သဵင်ၵွင်ႈသဵင်မၢၵ်ႇ ၼၼ်ႈမေႃး ၊ ပဵၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵျွၵ့်မႄးယိုဝ်းမႃးသေ သိုၵ်းလွႆတၢင်း ၾၢႆၵၢင် – မူးလေးသမ့်ယိုဝ်းၶိုၼ်း။  ” – ဝႃႈၼႆ။

ၾႆးမႆႈတပ့်ပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႈႁူဝ်ၶူဝ်ၼမ့်သိမ်ႇ

 ၶူဝ်ၼမ့်သိမ်ႇ ၼႆ့ၵၢႆႇ ၼိူဝ် သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဝဵင်းလိူဝ်ႇ – လႃႈသဵဝ်ႈ – မူႇၸေႈ ။  ၶူဝ်ၼမ့်သိမ်ႇ   ၵွႆၵႂႃႇၽွင်ႈယဝ့်လႄႈ ၵႃးတၢင်ႇ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇ၊ ၵႃးတၢင်ႇၵူၼ်း ဢမ်ႇၸၢင်ႈတႆႇၶူဝ်ၵႂႃႇမႃး။

ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈလႄႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇလၢႆလၢႆဢၼ်ဢွၵ်ႇဝႆ့ဝႃႈ သိုၵ်းလွႆႈတဢၢင်း ပွႆႇမၢၵ်ႇယႃ့ၶူဝ် ဝႃႈၼႆသေတႃ့ ၾၢႆႇသိုၵ်းတဢၢင်းတႄ့ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆ့ဝႃႈ – သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်မႃးတၢင်းၶူဝ်ၼမ့်သိမ်ႇ 14 ၵမ်း ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်ယိုဝ်းသိုၵ်းမႃးယိုဝ်း 3 ၵမ်း- ဝႃႈၼႆဝႆ့။

ယၢမ်းလဵဝ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶမယ – 501/502 ဢၼ်ပၵ်းတပ့်ဝႆ့ တီႈဝဵင်းၵျွၵ့်မႄးၼၼ့် ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်မႃးတၢင်းၾၢႆႇ ဝၢၼ်ႈၼႃးၶေႃ ၊ ဝၢၼ်ႈလွႆၶေႃ ၊ ဝၢၼ်းၼွင်ဢၢင်း ၊ ဝၢၼ်ႈၵၢင့်မေႃႇ ၊ ဝၢၼ်ႈၵျိၼ်ႇတီႇ လႄႈ ဝၢၼ်ႈ ႁွင်ႈလိုၵ့် ဢၼ်မီးတီႈၼႂ်း ၵႄႈၵၢင် ဝဵင်းသီႇပေႃ့ လႄႈ ၵျွၵ့်မႄး ။ မိူဝ်ႈၼႆ့ ယွၼ့်ပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႈမေႃးယူႇတင်းဝၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းသီႇပေႃ့ ဢမ်ႇႁတ်းဢွၵ်ႇႁိူၼ်း၊ ဝဵင်းပေႃးယဵၼ်သီႇသီႇ ။

ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းသီႇပေႃ့ ဢမ်ႇႁတ်းဢွၵ်ႇႁိူၼ်း၊ ဝဵင်းပေႃးယဵၼ်သီႇသီႇ

လိူဝ်သေၼၼ့် တၢင်းပွတ်းတွၼ်ႈ ၼွင်ၶဵဝ် ၼၼ့်ၵေႃႈ TNLA လႄႈ PDF ဝဵင်းလိူဝ်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ပိုဝ်းယိုဝ်း ၵႃးၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 40 လမ်း  ၵႃးၵၢပ်ႇလဵၵ်း 4 လမ်း ဢၼ်လုၵ့်တၢင်း ဝဵင်းပၢင်ႇဢူႈၶိုၼ်ႈမႃးတၢင်း ဢုမ်ႇတီး။

ယွၼ့်သွင်ၾၢႆႇပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၊ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ့်ၶိူင်ႈမိၼ် ပိုတ်းယိုဝ်းၸွႆႈလႄႈ တုမ့်တိူဝ့်ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း မီးလွင်ႈလူ့သုမ်းၼမ်သေဢမ်ႇၵႃး ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁူဝ်ၵူၼ်း 2000 ပၢႆ လႆႈပၢႆႈသွၼ်ႈဝႆ့ တီႈၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ၸွမ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူ့တၢႆ ဢၼ်ပႆႇယိုၼ်ႈယၼ် သၢႆမၢႆ လႆႈၸိူဝ်းၼၼ့်ၵေႃႈ မီးတၢင်းၼမ် – ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း