Saturday, July 13, 2024

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး တီႈၶူဝ်ၶၢမ်ႈၼမ့်ပိင်းၼႃႈၵၢတ်ႇလူင် ပႃးမိတ်ႈပႃးလႅဝ်းလမ်းႁဵတ်းႁၢႆ့ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈ

Must read

ၽွင်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမီးႁိမ်း 4 မိုၼ်ႈယူႇၼႆ့ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆး ၵဵင်းမႆႇၼိဝ်းသ်ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆ့ဝႃႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးၸုမ်းၼိုင်ႈ မီးသိပ်းပၢႆ ၵႂႃႇၶွၼ်ႈၵၼ်ယူႇတီႈၶူဝ်ၶၢမ်ႈၼမ့်ပိင်း ၼႃႈၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇသေ ယိပ်းမိတ်ႈ ယိပ်းလႅဝ်းလမ်းႁဵတ်းႁၢႆ့ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈ – တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈပလိၵ်ႈထႆး လူင်းပိုၼ့်တီႈ တီ့ၺွပ်းသူင်ႇပွၵ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။

Photo CM News-ႁၢင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးဢၼ်ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇယူႇၼိူဝ်ၶူဝ်ၶၢမ်ႈၼမ့်ပိင်းၼၼ့်တင်ၶမ်ႈ

ၶၢဝ်ႇၵဵင်းမႆႇၼိဝ်းသ်တႅမ်ႈဝႆ့ဝႃႈ – ၶမ်ႈၶိုၼ်းဝၼ်းတီႈ 11 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 9 မူင်းၶိုင်ႈ ၽွင်းၵူၼ်းၶၢႆၶူဝ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇလူင် ၵဵပ်းၶူဝ်းၶွင်တေပွၵ်ႈႁိူၼ်းၼၼ့် မီးၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ဢဵၼ်ႁႅင်းမွၵ်ႈ 10 ပၢႆ ယူႇတီၶူဝ် “ၸၼ်သူမ်” ၶၢမ်ႈၼမ့်ပိင်းၼႃႈၵၢတ်ႇလူင်ၼၼ့် ပႃးလႅဝ်းပႃးၶွၼ့် လမ်းႁဵတ်းႁၢႆ့လႄႈၵူၼ်းၶၢႆၶူဝ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇ လႆႈလႅၼ်ႈပွၵ်ႈၶဝ်ႈၵၢတ်ႇၶိုၼ်း။ ၵူၼ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇလႆႈၸွႆႈၶႄ ။ ဝၢႆးၼၼ့်လႆႈတိူင်ႇပလိၵ်ႈထႆးႁႂ်ႈမႃးတူၺ်းလူတီ့ၺွပ်းပၼ်၊ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၼၼ့်ၵေႃႈ ၶီႇရူတ့်ၶိူင်ႈဢွၵ်ႇပၢႆႈ ႁၢႆပႅတ်ႈတင်းမူတ်း။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိူဝ်းၼႆ့ မီးတီႈၶူဝ်ၼႆ့ၵူႈၶမ်ႈ – ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

လွင်ႈၼႆ့ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇလူင်တူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄႁႅင်းသေလႆႈလၢတ်ႈတီႈပလိၵ်ႈဝႆ့ ။ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈပလိၵ်ႈတီ့ၺွပ်းသူင်ႇပွၵ်ႈဝၢၼ်ႈၵဝ်ႇမိူင်းၼွၼ်းၶိုၼ်းသေ ပိၵ့်ပႃးသဵၼ်ႈမၢႆဝတ်းဝႂ်/ ပၢတ့်သပွတ်ႇ ဢမ်ႇပၼ်ၶဝ်ႈမိူင်းထႆးၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။

Photo CM News-ႁၢင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးဢၼ်ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇယူႇၼိူဝ်ၶူဝ်ၶၢမ်ႈၼမ့်ပိင်းၼၼ့်တင်ၶမ်ႈ

ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆးၵေႃ့ၼိုင်ႈတႄ့လၢတ်ႈဝႃႈ -ၽွင်းမိူင်းတႆးသုၵ့်ယုင်ႈ ပဵၼ်ၽေးၽိုၼ်းၽေးၾႆး၊ လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၽေးသိူဝ်ယူႇၼႆ့- ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၼႂ်းမိူင်းထႆး ယႃႇႁဵတ်းႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်လွင်ႈသုၵ့်ယုင်ႈလိူတ်ႇမႆႈ။ ၵူဝ်ပလိၵ်ႈတီ့သူင်ႇပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူင်းတႆးတႄ့။ ၽိူဝ်ႇတႃ့မႃးၸွႆႈၵၼ်ႁႃတၢင်းၸွႆႈထႅမ် တႃႇသူင်ႇပၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးလႃႈ တေမီးလွင်ႈၽွၼ်းလီတႃႇတူဝ်ၵဝ်ႇလႄႈတႃႇၵူၼ်းတင်းၼမ်-ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင့် MNDAA လႄႈ သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ႁူမ်ႈၵၼ်ပိုတ်းယိုဝ်းၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶၢဝ်းတၢင်း 15 ဝၼ်းမႃးၼႆ့ ၾၢႆႇသိုၵ်းဢူၺ်းလီပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈယိုတ်းလႆႈပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 150 ပၢႆယဝ့်၊ UNOCHA ၵေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းမီး 4 မိုၼ်ႇပၢႆႇယဝ့် ဝႃႈၼႆ။


ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆ့ 12/11/2023 ၼႆ့သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၵေႃႈမႃးပွႆႇမၢၵ်ႇယႃ့ၶူဝ်သီႇပေႃ့ ႁဵတ်ႁႂ်ႈၵႃးတၢင်ႇၶူဝ်းၵုၼ်ႇဢမ်ႇ ၸၢင်ႈၵႂႃႇမႃးၵိုတ်းၶၢတ်ႇမူတ်း ။ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းႁႃၵိၼ်လဵင့်တွင့်ပႃးၸဵမ်တႃႇၵႂႃႇမႃးယူတ်းယႃတူဝ် ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလိူဝ်ႁႅင်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း