Saturday, July 13, 2024

ၼေႇပျီႇတေႃႇ သင်ႇႁႂ်ႈလုၵ်ႈမေးသိုၵ်းၵူႈတပ့်တိူင်း လွတ်ႈဢၢၼ်ႇပရိတ်ႈလူင် 9 ၶိုၼ်း 9 ဝၼ်း

Must read

ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ၼၼ်ႈယူႇပတ်းပိုၼ့်ၸိုင်ႈမိူင်းမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီ ယွၼ့်ပိူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၊ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႆႈႁပ့်ယိုဝ်းသိုၵ်း ဢၼ်ၸုမ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်း ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်း 1027 တေႃႇ၊ယူႇတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇၸီ့သင်ႇႁႂ်ႈၵူႈတိူင်းသိုၵ်းၸတ်းၼၢင်းႁၢၼ်လႄႈလုၵ်ႈမေးၵူၼ်းသိုၵ်းလွတ်ႈဢၢၼ်ႇ ထမ်ႇမၸၵ့်ၵျႃႇ 9 ဝၼ်း 9 ၶိုၼ်းဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 7/11/2023 လုၵ့်တီႈငဝ်ႈငုၼ်းတိူင်းပွတ်းၸၢၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈၸူး ၵူႈတပ့်တိူင်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၊ ႁႂ်ႈၸတ်းပၢင်လွတ်ႈႁေႃးထမ်မၸၵ့်ၵျႃႇ ၊ ႁႂ်ႈႁဵတ်းပႃး ယတ့်တြႃႇ လၢႆလၢႆလွင်ႈ ၵွၼ်ႇတေလွတ်ႈႁေႃး ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းမိူင်းၵဵင်းတုင်ၵေႃ့ၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်ၼႆ့တႄ့ တီႈတပ့်တေႃ့သူင်ႇ (ဝုၼ်ႇတိၼ်ႇတပ့် မၢႆ 4 လွႆမူၺ် ) ၶဝ်ၼၼ့် တႄႇလွတ်ႈႁေႃး ထမ်ႇမၸၵ့်ၵျႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းပုတ့်ပူၼ့်မႃးၼႆ့ၼေႈ။ လုၵ်ႈမေးၵူၼ်းသိုၵ်း လႄႈၼၢင်းႁၢၼ် ၼႂ်းတပ့်ၶဝ်ၼၼ့် ၸႂ့်ၼုင်ႈသိူဝ်ႈၶၢဝ်သိၼ်ႈယေႃးၵီႇႁေ ၊ တေလႆႈဢၢၼ်ႇ ၵူႈဝၼ်းတႄႇၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်းတေႃႇတဵင်ႈၶိုၼ်းပုၼ့် ။ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 9 ဝၼ်းဝႃႈၼႆ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းမိူင်းတႆးတႄ့ ယၢမ်းလဵဝ် ဢၼ်တႄႇႁဵတ်းၼႆ့တိုၵ့်ပဵၼ်တပ့်သိုၵ်းတႂ်ႈ တိူင်းသိုၵ်းသၢမ်ၸဵင်ႇၶမ်းၵူၺ်း။ ၼႂ်းတိူင်းသိုၵ်း ဝၼ်းဢွၵ်ႇ၊ တိူၵ်းသိုၵ်းၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇလႄႈ တိူင်းသိုၵ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇၵၢင် ၵေႃႈ မီးၶၢဝ်ႇဝႃႈမီးၶေႃႈသင်ႇယူႇၼႆသေတႃ့ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇႁၼ်ႁဵတ်း – ၵူၼ်းယူႇၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီးၵေႃ့ၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ်ပၢင်တိုၵ်းပဵၼ်ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵူႈတီႈလႄႈ တိူင်းသိုၵ်းၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးပၢင်တိုၵ်းၼၼ့် လႆႈသူင်ႇၵူၼ်းသိုၵ်းၵႂႃႇထႅမ်ႁႅင်း မိူၼ်ၼင်ႇတၢင်း ၼႂ်းမိူင်းၶျၢင်း ၸႄႈၵႅင်း မိူင်းယၢင်းလႅင် ယၢမ်းလဵဝ်ပႃးမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

ၵူၼ်းၸမ်ၸႂ်တပ့်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃ့ၼိုင်ႈဢၼ်ယူႇၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီးၵေႃႈယၢမ်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႂ်းတပ့်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူႈတပ့်ၼႆ့ ၵိုတ်းလုၵ်ႈလၢင်းၼၢင်းမေးၶဝ်ၵူၺ်းယဝ့်။ တေႃႈၼင်ႇၼၢင်းႁၢၼ် ယင်းလႆႈဢွၵ်ႇၼႃႈသိုၵ်းၸွမ်းၶဝ် ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၸေႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈသူင်ႇၸူးၵၼ်လပ့်လပ့် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 7 ၼၼ့်တႄ့ ပႃးဝႆ့ဝႃႈ – “ႁႂ်ႈၼၢင်းႁၢၼ်ၼႂ်းတပ့် ၼုင်ႈသိူဝ်ႈၶၢဝ် သိၼ်ယေႃးၵီႇ ပႃးၽႃႈပၢႆ့မႃႇသေ ၶၢမ်ႇသိလ် 9 ။ ၵွၼ်ႇတေဢၢၼ်ႇၼၼ့် ႁႂ်ႈဢဝ်ၵျွၵ့်ၵျေႃး(ၵွၼ်ႈဝုၼ့်) 3 ၵွၼ်ႈ၊ ပယႃႇၵျေႃႇ(ၶၢင်ႇပွင်းၵလႃး) 3 ၵွၼ်ႈ လႄႈ ၶဝ်ႈမုၼ်းၵွၼ်ႈၽူး(မူင့်လူင်းယေႇပေႃႇ) 3 ၵွၼ်ႈ သႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႇ၊ ႁႅၼ်းဝႆ့တႃႇ 108 ဝၢၼ်ႇ- လူႇတၢၼ်းထိုင်ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ယဝ့်ၸင်ႇလွတ်ႈဢၢၼ်ႇထမ်ႇမၸၵ့်ၵျႃႇၵႂႃႇ။ ႁႂ်ႈတႄႇဢၢၼ်ႇ ဝၼ်းတီႈ 8 ၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းၵႂႃႇတေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 16။ ႁႂ်ႈဢၢၼ်ႇ မႁႃႇသမယသုတ်ႈ လႄႈ ပရိတ်ႈလူင် 11 သုတ်ႈ” -ဝႃႈၼႆဝႆ့။

လိၵ်ႈဢၼ်ၼႂ်းတပ့်သိုၵ်းမၢၼ်ႈသူင်ႇၵၼ်လပ့်လပ့် လွင်ႈဢၢၼ်ႇပရိတ်ႈလူင်

ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၵေႃႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီမႃးၼႆ့ ဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယွမ်းလူင်း၊ ယၢမ်းလဵဝ်ယိင်ႈၶႅၼ်းယွမ်း။
ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈမၵ်းမၼ်ႈသေတႅမ်ႈဝႆ့တႄ့ ၼိုင်ႈတပ့်ၵွင်တေလႆႈမီးဢဵၼ်ႁႅင်း 800 ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၵေႃ့ၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ၼႂ်းပိုၼ့်တီႈဢၼ်တႄ့မၼ်း မီးမွၵ်ႈ 200 ၸိူဝ်းၼႆ့ၵူၺ်း။ ယၢမ်းလဵဝ်ၼိုင်ႈတပ့်ၵွင်ပေႃးၵိုတ်းမွၵ်ႈ 70-80 ၵေႃႈၵျႃ့ၼႃႇယဝ့်။ တပ့်ပၢင်သဝ်းမၢင်တီႈ မီးဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်း ဢမ်ႇတဵမ် 10 – ၼမ်သုတ်းၵေႃႈမီးမွၵ်ႈ 30 ၼႆ့ၵူၺ်းယဝ့် ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄ့ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆ့ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈ ၼႂ်းပတ်းပိုၼ့်ၸိုင်ႈမိူင်းၼႆ့ ဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းၶဝ်မီး 490000 ။ မီး 14 တပ့်တိူင်း။ မီး 10 တပ့်မ။ ငဝ်ႈငုၼ်းၵုမ်းၵမ်ယၼ်ႇသိုၵ်း ၸၵၶ မီး 20 ဢၼ် ၼႂ်းၼၼ့် မႃးပၵ်းဝႆ့ၼႂ်းမိူင်းတႆးၵူၺ်းမီး 6 ဢၼ်။ ငဝ်ႈငုၼ်းၵုမ်းၵမ်သိုၵ်းပိုၼ့်တီႈ တၵၸ မီး 6 ဢၼ်။ တပ့်ၵွင်ဢၼ်ပဵၼ် တပ့်တိၼ်ဝႆး ၶမယ မီး 47 ၊ တပ့်ပႆလိၼ် ၶလရ မီး 227 တပ့်ၵွင် – ဝႃႈၼႆ။ ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၵၢၼ်သိုၵ်းၶဝ်တႄ့ လၢတ်ႈၼႂ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇမၢၼ်ႈ BBC-VOA ဝႆ့ဝႃႈ ပဵၼ်ႁူဝ်ၼပ့်ဢၼ်ၼႄၾၢင်ႁၢင်ႈၵူၺ်း ၊ဢၼ်မီးတႄ့တႄ့ ဢမ်ႇထိုင် ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း