Friday, December 1, 2023

ယေးငိုၼ်း CB Bank သႅၼ်ဝီ ၺႃးမၢၵ်ႇပွႆႇသႂ်ႇ သုမ်းငိုၼ်း ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်သႅၼ်

Must read

မီးၵူၼ်းၸုမ်းၼိုင်ႈပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇယေးငိုၼ်း CB Bank ဝဵင်းသႅၼ်ဝီသေ ၶဝ်ႈဢဝ်ငိုၼ်းၵႂႃႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁိမ်းႁွမ်းတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ လႆႈၶၢႆႉပၢႆႈၵႂႃႇယူႇသဝ်းဝႆႉတီႈလွတ်ႈၽေး။

ဝၼ်းတီႈ 6/11/2023  ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ  ၵူၼ်းၸုမ်းၼိုင်ႈပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇယေးငိုၼ်းသေ ၶဝ်ႈဢဝ်ငိုၼ်းၵႂႃႇၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်သႅၼ်၊ ၵူၼ်းမိူင်းဝႃႈပဵၼ် သိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ  ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၼၢင်းယိင်းၵူၼ်းသႅၼ်ဝီလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ပဵၼ်ၸုမ်းဢူၺ်းလီဢေႃႈ။ ၶဝ်ၸႂ်ႉၵူၼ်းၼႂ်းပၢၼ်ႇၼၼ်ႉဢွၵ်ႇမူတ်းသေယဝ်ႉၵေႃႈ ဢဝ်မၢၵ်ႇပွႆႇသႂ်ႇဢေႃႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈသွၵ်ႈတဝ်တီႈဝႆႉငိုၼ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေ ၽႂ်ၶႂ်ႈဢဝ်ၵေႃႈဢဝ်ႁဵတ်းၼႆဢေႃႈ ငိုၼ်းၼႆႉ တေပႃးၵႂႃႇ ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်သႅၼ်မၼ်းဢေႃႈၼၼ်ႉ ” – ဝႃႈၼႆ။

ယေးငိုၼ်း CB Bank ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ငဝ်းလၢႆးႁူဝ်ယွႆႈပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ် ၊ ပဵၼ်ၽႂ်ၸုမ်းလႂ်တႄႉတႄႉၼႆ ယူႇတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၶတ်းၸႂ်ၵပ်းသိုပ်ႇၸူးၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းတီႈယေးငိုၼ်းၼၼ်ႉသေတႃႉ ဢမ်ႇႁပ်ႉတွပ်ႇသင်ပၼ်။

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ၼႆႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝဵင်း၊ ၵႂႃႇသွၼ်ႈယူႇတီႈဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇ၊  ထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် လွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ် ဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈ  ။

ၼၢင်းယိင်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေး တီႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ မိူဝ်ႈလဵဝ် တၢင်းသႅၼ်ဝီၼႆႉ ၵူၼ်းပၢႆႈဝၢၼ်ႈပေႃးၶႂ်ႈႁၢမ်းယဝ်ႉၶႃႈ။မၢၵ်ႇၵွင်ႈဢွၼ်ႇၵွင်ႈလူင်ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၶဝ်ယိုဝ်းပေႃးပၼ်းၵႂႃႇသဵင်ႈ ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် ဢမ်ႇၶၢမ်ႇလႆႈ သဵင်ၵွင်ႈသဵင်မၢၵ်ႇလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ လႆႈပၢႆႈဝႆႉ။ တေႃႉတႄႉ ဢဝ်တူဝ်ဢဝ်ၸႂ်လွတ်ႈမႃးၵွႆးဢေႃႈ ။ ၶူဝ်းၶွင်ၼႂ်းႁိူၼ်းၼႂ်းယေးဢမ်ႇလႆႈသင်မႃးသေဢိတ်း။ ၵၢၼ်ႁႆႈၵၢၼ်ၼႃးၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်း ယၢမ်ႈၽိုတ်ႇလူင်ယဝ်ႉၶႃႈ။ မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၽုၵ်ႇသွမ်ႈဝႆႉ ထိုင်ၶိင်ႇလီဢဝ်မၼ်းဢေႃႈ မိူဝ်ႈလဵဝ်သမ်ႉလႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈ လူႉသုမ်းၼမ်ဢေႃႈ ” – ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈၵိုင်ႉၵင်ႉလႆႈၽူင်ႉပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးလႄႈ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင်။ တေမိူဝ်းႁိူၼ်းသေ ဢဝ်ၶိူင်ႈၶူဝ်းဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶႂ်ႈလႆႈၼၼ်ႉၵေႃႈ သမ်ႉၵူဝ်ၺႃးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇပိုတ်းယိုဝ်း ။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 4/11/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵွင်း 3 ၵေႃႉ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈ လုၵ်ႉဢိူင်ႇၵုၼ်ၵွၵ်ႇသေ မိူဝ်းၸႂ်း ႁိူၼ်း ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁေႉရူတ်ႉၶိူင်ႈၵိုတ်းသေ ယိုဝ်းတၢႆ ၵေႃႉပဵၼ်ၸဝ်ႈၽူဝ် တီႈႁိမ်းႁူင်းယႃၼမ်ႉၸလၢပ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉၸ လၢပ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

ၶၢဝ်းတၢင်း 12 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း တင်းၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း မိူၼ်ၼင်ႇ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ၊ သိုၵ်းတဢၢင်းလႄႈ သိုၵ်းရၶႅင်ႇ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ  ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း သွၼ်ႈယူႇၸွမ်းဝတ်ႉမုၼ်ၸဝ်ႈ လႄႈ ႁိူၼ်းယေး ပီႈၼွင်ႉၽႂ်မၼ်း မီးႁူဝ်ၵူၼ်းမွၵ်ႈ 10,000 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း