Friday, December 1, 2023

ၸုမ်းႁူမ်ႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA 3 ၸုမ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ NCA လူႉယဝ့်

Must read

လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA ၼႆ့ လူႉ/ယၢႆႈၵႂႃႇ ၸဵမ်မိူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ၼႂ်းႁူဝ်ပီ 2021 ၼၼ့်ယဝ့်ၼႆ ၸုမ်းသိုၵ်းၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈယၢင်းၽိူၵ်ႇ KNU ၊ ၸုမ်းသိုၵ်းၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈၶျၢင်း CNF ၊ ၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်း တီႇမူဝ်ႇၶရႅၵ့်တိတ့် ၵဵဝ်ႇၵပ်းမိူင်းမၢၼ်ႈပတ်းပိုၼ့် ABSDF ၶဝ် 3 ၸုမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆ့သေ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၸုမ်းသိုၵ်းၸၢတ်ႈၸၢတ်ႈယၢင်းၽိူၵ်ႇ KNU – ၽတူဝ်ႇၵလႄႇသေး လၢတ်ႈဝႃႈ NCA ၼႆ့ ယၢႆႈၵႂႃႇၸဵမ်မိူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ပီ 2021 လိူၼ် Feb ဝၼ်းတီႈ 1 ယဝ့်။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢၼ်လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်တႄ့ ပဵၼ် ဝၼ်းတီႈ 10 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 10 ပီ 2023 ၼႆ့။ ယူႇတီႈၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း ထႅင်ႈ 2 ၸုမ်းၵေႃႈ ႁၼ်ထိုင်မိူၼ်ၵၼ်လႄႈ ၸင်ႇလႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၽွမ့်ၵၼ်ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

တႃႇတေပဵၼ်မႃး လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA ၼႆ့ လႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၸွမ်း တပ့်သိုၵ်းဢၼ်လဵဝ်ၵူၺ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ တႅၼ်းၽွင်း၊ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း လႄႈ ၽူႈတူင့်ၼိုင်ၵၢၼ်မိူင်းၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆ့ၵေႃႈ လႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆ့ တေဢမ်ႇၸၢင်ႈသိုပ်ႇႁူမ်ႈၵႂႃႇလႆႈတၢင်းၼႃႈယဝ့်ၼႆ ယႄးပေႃႇ သၼ်ႇၼီႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၸုမ်းသိုၵ်း ABSDF တွပ်ႇဝႆ့တီႈသိုဝ်ႇ VOA ၼင်ႇၼႆ။

မိူၼ်ၼႆ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ၼေႃႇပူႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ သိုၵ်းၶၢင် KIA ၵေႃႈ လၢတ်ႈဝႃႈ – သိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႃႈတႄ့ ပၢင်ဢုပ်ႇၵုမ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၊ ၶဝ်သမ့်ဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်းတၢႆ ၊ယိုဝ်းၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းယဝ့် ၶိုၼ်းမႃးဢုပ်ႇၵုမ်လွင်ႈယမ်းယဵၼ် လွင်ႈၵၢၼ်မိူင်းၸိူင့်ၼႆၼႆ့ ဢမ်ႇမႅၼ်ႈလၢႆးမၼ်း၊ ၵွပ်ႈၼႆ ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၼႆ့ ဢမ်ႇၸႂ်ႈပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ဢၼ်တေ့ဢၼ်မၢၼ်ႇမၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 15 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 10 ပီ 2023 ၼႆ့ တူၵ်းမႅၼ်ႈ ဝၼ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA ၶွပ်ႈတဵမ် 8 ပီ ။ ပၢင်မၢႆတွင်း ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ NCA ၼႆ့ တေၸတ်းတီႈ ၼေႇပျီႇတေႃႇ ။ မီးၸုမ်းသိုၵ်း လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း 7 ၸုမ်း တေၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ။ ပဵၼ်ၸုမ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS ၊ ၸုမ်းသိုၵ်းပဢူဝ်း PNLO ၊ ၸုမ်းသိုၵ်း လႃးႁူႇ LDU ၊ ၸုမ်းသိုၵ်းရၶၢႆႇ ALP ၊ ၸုမ်းသိုၵ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ KNU/KNLA-PC ၊ ၸုမ်းသိုၵ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇၵမ့်ၸွႆႈတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ DKBA လႄႈ ပႃႇတီႇမိူင်းမွၼ်းမႂ်ႇ NMSP ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆ့ ၼႆယဝ့်။
VOA

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း