Friday, June 14, 2024

UNICEF ယုပ်းၽၢၼ်ႈမွင်ၸႂ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်ႈၸႂ်ယိုဝ်းပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတၢႆၼမ်

Must read

ယူႊၼီႊသႅပ်ႉၾ်လၢတ်ႈ မွင်ၸႂ်ၸွမ်းလွင်ႈပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈလၢႆႊၸႃႊ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9/10/2023 ယၢမ်းၶမ်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလူႉတၢႆၸွမ်းၼမ်။

Photo BBC-မႄႈႁွင်ႉႁႆႈထိုင်ၸႂ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉ ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈသေတၢႆ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်ႈၸႂ်ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် ပွႆႇမၢၵ်ႇလူင်သႂ်ႇ ဢွင်ႈတီႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးယူႇသဝ်း ႁိမ်းတပ်ႉငဝ်ႈငုၼ်း KIO/KIA  တီႈလၢႆႊၸႃႊ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးလူတၢႆ ၼပ်ႉႁူဝ်သိပ်း ၼႂ်းၼၼ်ႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလူႉတၢႆၸွမ်းၼမ် ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇငိုၼ်းၵွင်ၵၢင်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ယူႊၼီႊသႅပ်ႉၾ် (UNICEF)ဢွၵ်ႇလၢတ်ႈမွင်ၸႂ်ၸွမ်းလွင်ႈၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၼႂ်းလိၵ်ႈမွင်ၸႂ်ၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉဝႃႈ – “ ပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ဢၼ်ဢမ်ႇပေႃးယၢၼ်ၵႆၵၼ်တင်းတပ်ႉငဝ်ႈငုၼ်း KIO/KIAၼၼ်ႉ ၺႃးၶိူင်ႈမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇလူင်သႂ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးလႆႈလူႉတၢႆၼမ်ၸိူင်ႉၼႆ လီတိုၼ်ႇၽၢၼ်ႈ လႄႈ မွင်ၸႂ်ၸွမ်းတေႉတေႉဝႃႈဝႃႈ ။လွင်ႈၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁူႉဝႃႈ တႃႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေး လႂ် ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ် ဢမ်ႇမီးႁႅင်းသူႈၶိုၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉလႂ် လူဝ်ႇလွင်ႈတူၺ်းထိုင်လူလွမ်ပၼ်ၶဝ်ထီႉသုတ်း ။ ယိၼ်းမွင်ၸႂ်ၸွမ်း ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းႁူမ်ႈႁိူၼ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇတင်းသဵင်ႈ ဢၼ်လႆႈလူႉသုမ်းလုၵ်ႈလၢင်း ” – ဝႃႈၼႆဝႆႉ။

ၼႂ်းပိူင်ပဵၼ်ပွၵ်ႈၼႆႉ တင်းသဵင်ႈ လူႉတၢႆ 29 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ လူႉတၢႆ 14 ၵေႃႉ ။ဝၢႆးသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးတီႈလၢႆႊၸႃႊယဝ်ႉၼၼ်ႉ လုမ်းၽွင်းတၢင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်တႂ်ႈ NUG တိုၵ်းသူၼ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ႁႂ်ႈဢွၵ်ႇႁၢမ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းၸိူဝ်းသိုဝ်ႉၶၢႆမၢၵ်ႇၵွင်ႈၸိုၼ်းယၢမ်း လႄႈ လွင်ႈတေႃႉသူင်ႇၼမ်ႉမၼ်းၶိူင်ႈမိၼ်ပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉႁႂ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မူင်ႈလၢႆးၶႅၵ်ႉ တီႈႁိမ်း လၢႆႊၸႃႊ ငဝ်ႈငုၼ်း KIA ဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းတိူဝ်ႉလႅဝ်ၽႅဝ်ႉ

ၾၢႆႇၼိုင်ႈ UN Myanmar တူၵ်ႇလၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ ပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼႆႉ မီးၼႂ်းၼႃႈ လိၼ်ၾၢႆႇလႂ် ၵေႃႈယဝ်ႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇတိုၼ်းတေဢမ်ႇလႆႈဝႆႉပဵၼ်ပဝ်ႉမၢႆၵၢၼ်သိုၵ်းသေပိုတ်းယိုဝ်း ဝႃႈၼႆဝႆႉ။  

ပိူင်ပဵၼ်လွင်ႈၼႆႉ ၸွမ်ၸိုင်ႈ ၵျဵဝ်းသ် ရွမ်ႊမွတ်ႉသ် ႁေႃႊထႃႊ မိူင်း ဢိတ်ႉသ်တီႊမေႃႊၵေႃႈ တႅမ်ႈဝႆႉတီႈ Facebook သုၼ်ႇတူဝ်မၼ်းဝႆႉဝႃႈ – သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်ႉႁၢႆႉ ၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းမိူင်း၊ ၼၢင်းယိင်းလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တၢႆပဵၼ်ၵေႃႇပဵၼ်ၵွင် လၢႆၵမ်းယဝ်ႉၵေႃႈ တိုၵ်ႉပူၼ်ႉတူတ်ႈတၢမ်ႇဝႆႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်း မိူၼ်ၼင်ႇ AA တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ ၊ MNDAA တပ်ႉသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ၊ လႄႈ TNLA တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်းၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၸုၵ်းမၼ်ႈပဵၼ်ၾၢႆႇယိုၼ်ယၼ်ၸွမ်း တပ်ႉသိုၵ်းၶၢင် KIA ယူႇ လွင်ႈဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်ႈၸႂ်ပွႆႇမၢၵ်ႇလူင်သႂ်ႇ ပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းဢမ်ႇၵဵဝ်ႇသင်ၸွမ်း လူႉတၢႆမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း။

ဝၼ်းတီႈ 10/10/2023 ၼႆႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ်ထႅင်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈၵုၼ်ၵွၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ သွင်ၾၢႆႇပွႆႇမၢၵ်ႇလူင်ၸူး ၵၼ် ဢမ်ႇယွမ်း 5 လုၵ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း