Saturday, June 22, 2024

ၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၺႃးၸူၼ် သုမ်းငိုၼ်း 800 သႅၼ်ပၢႆ

Must read

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈလိူင်ႇၼမ်ႁႅင်း ၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵႂႃႇထွၼ်ငိုၼ်းတီႈပၢၼ်ႇ(ယေးငိုၼ်း) ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း ၺႃးၸူၼ်ၵၢင်တၢင်း သုမ်းငိုၼ်း 800 သႅၼ်ပျႃးပၢႆ။

ႁူဝ်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊပိူဝ်ႊ 2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်း မီးၵူၼ်းႁၢႆႉ ၽူႈၸၢႆး 3 ၵေႃႉ ၶီႇၵႃး (Crown) လမ်းၼိုင်ႈသေ မႃးၵိုတ်းႁႄႉၵႃး ၵူၼ်းမိူင်း တီႈႁိမ်းလႅင်းၵႃးသူၺ်ႇလယူင်ႇ ပွၵ်ႉ 7 ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၸူၼ်ဢဝ်ငိုၼ်း ၼႂ်းၵႃး ၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉၵႂႃႇ 800 သႅၼ်ပၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ထုၵ်ႇၸူၼ်ၼၼ်ႉ ၶဝ်ၵႂႃႇထုတ်ႈငိုၼ်းတီႈပၢၼ်ႇ (CB Bank) သေ ပွၵ်ႈမႃးႁိူၼ်း ၽွင်းၶဝ်ၽႅဝ်တီႈၼႃႈႁိူၼ်း ၵိုတ်းၵႃးသေ တေလူင်းၵႃးၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၵူၼ်းႁၢႆႉ ၼၼ်ႉ ဢဝ်ၵႃး မႃးၵိုတ်းပိၵ်ႉပႅတ်ႈတၢင်းၼႃႈၵႃး ၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉသေ လူင်းၵႃးမႃးၸူၼ် ဢဝ်ထူင်ငိုၼ်းၼႂ်းၵႃးၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉၵႂႃႇ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းႁၢႆႉၼၼ်ႉ သႂ်ႇမူၵ်ႇႁူဝ်လႄႈ သႂ်ႇၽႃႈတူမ်းသူပ်းၵၼ် ၵူႈၵေႃႉ။ ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၼမ်ႉမိုဝ်းၽႂ် ၸုမ်းလႂ်ႁဵတ်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇတီႉလႆႈ။

ၼႂ်းၵွင်ႈ CCTV ဢၼ်တၢင်ႇၽႄႈဢွၵ်ႇဝႆႉ ၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊၼၼ်ႉ ၼႂ်းၵႃးၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ၺႃးၸူၼ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽူႈ ၸၢႆး 2 ၵေႃႉ ၶီႇမႃးၸွမ်းၵၼ်သေ မႃးၵိုတ်းတီႈၼႃႈႁိူၼ်း ၽွင်းလူင်းၵႃးမႃးၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၵူၼ်းႁၢႆႉ 3 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ႁေႃႈၵႃးမႃးပိၵ်ႉႁႄႉ တၢင်းၼႃႈၵႃးၶဝ်သေ လူင်းၵႃးမႃးၸူၼ်ဢဝ်ငိုၼ်းၼႂ်းၵႃးၵႂႃႇ။

ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းႁၢႆႉ 3 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈသႂ်ႇသိူဝ်ႈသီမူၼ်ႇ၊ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈသမ်ႉ သႂ်ႇသိူဝ်ႈသီသွမ်ႇဝႆႉလႄႈ ထႅင်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ သႂ်ႇသိူဝ်ႈလၢႆးလမ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၺႃးၸူၼ်
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၽွင်းၵူၼ်းမိူင်းၺႃးၸူၼ် တီႈပွၵ်ႉ 7 ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ၺႃးၸူၼ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၸၢဝ်းၶႄႇ ယဝ်ႉၵေႃႈ တီႈႁိူၼ်းၼၼ်ႉ ၶၢႆပႃ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈလၢတ်ႈ။

ၽူႈတူင်ႉၼိုင် တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၵူၼ်းႁၢႆႉၼၼ်ႉ ပႃးၵွင်ႈသေမႃးၸူၼ်။ တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၼႆႉ ၵူၼ်းၸူၼ်ၼႆႉ ၶဝ်ပႃးၵွင်ႈမူတ်းၶႃႈယဝ်ႉ ၶဝ်ႈၸူၼ်ႁိူၼ်းလႂ်ၵေႃႈ လႆႈႁိူၼ်းၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇ ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁိုဝ် မႃး ၸူၼ်ႁဝ်းၵေႃႈ ၵႃႈလႆႈပၼ်ၶႃႈယဝ်ႉ။ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇမီးသင်ယဝ်ႉၶႃႈ ၸူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း မႃးၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် လွင်ႈသိုဝ်ႉၶၢႆၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ ယိုင်ႈၶႅၼ်းသိုဝ်ႉၶၢႆငၢႆႈ ယွၼ်ႉဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၵူၼ်းႁဵတ်း ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈ မီးၶဝ် ယိုင်ႈၶႅၼ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ႁဵတ်းၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး သိုဝ်ႉၶၢႆၵွင်ႈၵၢင်ႇမႃးၼမ် တေႃႈၼင်ႇ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ယင်းလႆႈၵူဝ်ၶိုၼ်း ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈယဝ်ႉ ၽူႈတူင်ႉၼိုင် တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈလၢတ်ႈ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/9/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်း ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၽူႈၸၢႆး 6 ၵေႃႉ ပႃးၵွင်ႈပွတ်း 2 လဝ်း ၵွင်ႈယၢဝ်း 1 လဝ်း ၶီႇၵႃး Mark II လမ်းၼိုင်ႈသေ ၶဝ်ႈၸူၼ်ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈပွၵ်ႉ 7 ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လႆႈၵႂႃႇငိုၼ်း 600 သႅၼ်ပျႃး။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း