Tuesday, October 3, 2023

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၵဵပ်းၵူၼ်း ၵဵပ်းၶွၼ်ႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ  ၵူၼ်းမိူင်းၶၢင်းပွင်ႉယူႇယၢပ်ႇ

Must read

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၼႂ်းမိူင်းတႆး ၵဵပ်းၶွၼ်ႇယွၼ်းငိုၼ်း ၵဵပ်းသိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး လၢႆပိုၼ့်တီႈ  ပႃးၸဵမ် ပွတ်းဝဵင်းၼမ်ႉ လၼ်ႈ ထိုင်တီႈဝဵင်းပေႃးယဵၼ်။

Photo ၵူၼ်းၼမ်ႉလၼ်ႈ- ႁၢင်ႈၵၢင်ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ တီႈၼိုင်ႈ

တီႈဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ႁၢဝ်ႈႁၢင်းၼႂ်း ႁၢင်လိူၼ် May ၊ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ ၶဝ်ႈၵဵပ်းၵူၼ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၶွပ်ႇဝဵင်း ၊ ပေႃးထိုင်ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ဝဵင်းပေႃးယဵၼ်သီႇသီႇ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈပၢႆႈၵႂႃႇယူႇတၢင်ႇဝဵင်း၊ ၵမ်ႈၼမ်ပၢႆႈၵႂႃႇႁႃႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃငိုၼ်း မိူင်းထႆး- မိူင်းၶႄႇ။

- Subscription -

ၵူၼ်မိူင်း ၼမ်ႉလၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ပေႃးႁူဝ်ၶမ်ႈမႃးၼႆ ပိူၼ်ႈၶဝ်ႈဝဵင်း  ႁႃၺွပ်း ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇႁဵတ်းသိုၵ်း။   ပေႃးမီးလုၵ်ႈၸၢႆး 2 ဢဝ်1 ။ ပေႃးမီး 3 ဢဝ် 2 ႁဵတ်းၼႆဢေႃႈ။  တီႈႁိမ်းႁိူၼ်းႁဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၶဝ်မႃးႁွင်ႉၵႂႃႇဢေႃႈ။ ပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉၶူဝ်းၶဵဝ် SSPP ဢေႃႈ။ မၼ်းလႆႈၵူဝ်ဝႆႉၼင်ႇၵဝ်ႇဢေႃႈ။ မၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈ ပၢႆႈၵႂႃႇႁႃၼွၼ်း တီႈႁိူၼ်းပီႈၼွင်ႉပိူၼ်ႈၸိူင်ႉၼင်ႇၼႂ်းဝဵင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉဢိူဝ်ႈၼေႃႈ။ ပေႃးပဵၼ်ၵူၼ်းၸၢႆးသမ်ႉ ပၢႆႈၵႂႃႇႁိူၼ်းပီႈၼွင်ႉပိူၼ်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇတၢင်းသီႇပေႃႉႁိုဝ် လႃႈသဵဝ်ႈႁိုဝ်ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၵႂႃႇမိူင်းထႆးၼၼ်ႉၼႃႇ မိူင်းပေႃးယဵၼ်ဢေႃႈ ၵိၼ်းၼႃႇယဝ်ႉၶႃႈၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ” – ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၶတ်းၸႂ်တိတ်းတေႃႇၸူးၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ SSPP တႃႇထၢမ်လွင်ႈၵဵပ်းသိုၵ်းၼႆႉ -တိတ်းတေႃႇဢမ်ႇလႆႈ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ၸဝ်ႈသိုၵ်းၽူင်းႁၢၼ် ယၢမ်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ မိူဝ်ႈပီၵၢႆပူၼ်ႉမႃးဝႃႈ – “တႃႇတပ်ႉသိုၵ်းတေၵႅၼ်ႇၶႅင်မီးႁႅင်း၊ တႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼႆႉ ဢဝ်ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးႁဵတ်းသိုၵ်းၵူၺ်းဢမ်ႇလႆႈ။ တၵ်းလႆႈဢဝ်ပႃးၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၽူႈမီးပိုၼ်ႉႁူႉၸိူဝ်းယူႇၼႂ်းဝဵင်းမႃးၸွႆႈၵၢၼ်။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ တၵ်းလႆႈယွၼ်းလႆႈၵဵပ်းၸွမ်းၼင်ႇ လၵ်းၼမ်းပေႃႇလသီႇ တပ်ႉသိုၵ်းမီးဝႆႉၼၼ်ႉၵူၺ်း”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ၶၢဝ်းတၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃး ၼႆႉ ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉၵေႃႈ ယၢပ်ႇယၢၵ်ႈၵိၼ်းၸႂ်  ၊  မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈ ၼမ်ႉ ဢမ်ႇပူင်ႇၵိုၼ်း၊ ၶၢႆၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈငိုၼ်းၼမ်၊   ၽၵ်းယိူဝ်ႈၼၢင်းၶဵဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈၵႃႈၶၼ်လီ ။ လိူဝ်သေလႆႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇငိုၼ်းတွင်းယဝ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈၵူဝ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇထႅင်ႈ။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉ ၼၢင်းယိင်းဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ – “ ၼႂ်းပီသွင်ပီၼႆႉ ႁဝ်းပေႃးယၢပ်ႇတႃႇလဵင်ႉတွင်ႉလဵင်ႉၼႃႈႁိူၼ်းၼႃႇယဝ်ႉၶႃႈၼႃႇ ၵမ်းၼႆႉၶဝ်သမ်ႉ မႃးၵဵပ်းသိုၵ်းႁဵတ်းၼႆထႅင်ႈသေၼႆ ၽႂ်ၽႂ်ၵေႃႈ ၵူဝ်ၵၼ်ဢေႃႈ။ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈပေႃးႁူဝ်ၶမ်ႈ ၽႂ်ၵေႃႈဢမ်ႇႁတ်းဢွၵ်ႇႁိူၼ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈပၢႆႈဢွၵ်ႇဝဵင်း ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ တင်းၶႂ်ႈၵႂႃႇမိူင်းပိူၼ်ႈၼႆ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈဢေႃႈမိူဝ်ႈလဵဝ် ” – ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢၼ်လႆႈၶၢမ်ႇတၢမ်ႇ ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်လႄႈ ၵဵပ်းၶွၼ်ႇၵဵပ်းၵူၼ်းၼႆ့ ပေႃးၼပ့် လႆႈဝႃႈပူၼ့်မႃးလၢႆသိပ်းပီ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၵေႃႈပႆႇထၢတ်ႇပႆႇဝၢႆးလႆႈ ။ ယွၼ့်ၼၼ် ၵူၼ်းမိူင်း  ဢွၼ်ၵၼ်ဢိမ်ႇမိူဝ်ႇ လွင်ႈၵၢၼ်သိုၵ်းၵၢၼ်သိူဝ်  ၼႃႇယဝ်ႉၵူၼ်းၼမ်ႉလၼ်ႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ၵမ်ႈၼမ်တေႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ သိုၵ်းတင်းသွင်မူႇသွင်ၸုမ်းသမ်ႉ ယူႇယူႇသေယိုဝ်းၵၼ်ၶိုၼ်းယူႇတိၵ်းတိၵ်း။  ဢၼ်ဢမ်ႇၶႂ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းသိုၵ်းၼႆႉ ပဵၼ်ယွၼ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉဝႃႈ   ” -ဝႃႈၼႆ။

ပွတ်းဝဵင်းၼမ့်လၼ်ႈၼႆ့ မိူဝ်ႈပူၼ့်မႃး မီးၸုမ်းသိုၵ်း RCSS လႄႈ SSPP တူင့်ၼိုင်ဝႆ့။ ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း တင်းသွင်ၸုမ်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်သေ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ၵေႃႈ တိုၵ့်လမ်းပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၸွမ်းသၢပ်ႇလႅၼ်လိၼ် ၼမ့်လၼ်ႈလႄႈ မိူင်းၵိုင်ၸိူဝ်းၼႆ့။ 

ၼၢင်းယိင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈသိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ – “ ႁဝ်းဝႃႈ ပေႃးႁဵတ်းသိုၵ်းၼႆ တႃႇၵႅတ်ႇၶႄၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း တႃႇလႆႈမီသုၼ်ႇၼင်ႇပိူၼ်ႈလႄႈ ႁဵတ်းၶႃႈၼႃႇၼေႃႈ။ ၼႆႉသမ်ႉ ယိူင်းဢၢၼ်း မီးၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆ သမ်ႉဢမ်ႇႁၼ်ၼမ်ႉတွၼ်းသင်သေ ၵုမ်ႇပဵၼ်ႁဝ်းၼင်ႇၵၼ် တိုၵ်းၵၼ် ႁိမ်ပိုၼ်ႉတီႈၵၼ်ၵူၺ်းလႄႈ ၽႂ်ၵေႃႈတေဢမ်ႇၶႂ်ႈႁဵတ်း ၶႃႈၼႃသိုၵ်းတႆးၼႆႉ ၶႃႈတေႉႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉၼႆဢေႃႈ ” – ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၼွၵ်ႈလိူဝ် ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈယဝ်ႉ  မိူၼ်ၼင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ၊ ဝဵင်းမူႇၸေႊ၊ ဝဵင်းၼမ့်ၶမ်းၸိူဝ်းၼႆ့ၵေႃႈ မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလၢႆၸုမ်း ဢွၼ်ၵဵပ်းၵူၼ်းၵဵပ်းၶွၼ်ႇၵူၼ်းမိူင်းမႃးလိူဝ်တၢင်ႇပီ။

တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ႁူဝ်လိူၼ်မေႊၼႆႉ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၶဝ်ႈၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇထိုင်ၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းဝဵင်း ၊ တၢင်းၼမ်ႉၶမ်းမိူင်းဝုၺ်းၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈတေႃႈၼင်ႇၼၼ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း